לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה, טיסות והפלגות נופש) מתוך

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה, טיסות והפלגות נופש), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 1988, 2054, 2066, 2074, 2682, 2714; תשפ״א, 86, 128, 174, 200, 224, 410, 872, 930, 1428, 1550, 1582, 1594, 1606, 1662, 1662, 1768, 1782, 1784, 1856, 1858, 1894, 1895, 1922, 2062, 2100, 2196, 2270, 2446, 2494, 2554, 2692, 2760, 2778, 2814, 2896, 2982, 2988, 3040, 3124, 3152, 3208, 3226, 3278, 3352, 3438, 3520, 3542, 3806, 3832, 3835, 4024, 4110; תשפ״ב, 80, 108, 664, 784, 898, 952, 966, 1066, 1126, 1710, 1716, 1914, 1966, 2208, 2446, 2556, 2902.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8, 12 ו־23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020 (להלן – החוק), ובאישור ועדה של הכנסת לאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות ופרשנות

הגדרות ופרשנות [תיקון: תש״ף, תשפ״א־20, תשפ״א־28, תשפ״א־29, תשפ״א־34, תשפ״א־37, תשפ״א־43, תשפ״ב־5, תשפ״ב־7, תשפ״ב־12, תשפ״ב־14, תשפ״ב־16, תשפ״ב־17]
(א)
בתקנות אלה –
”אדם החייב בבידוד“ – אדם החייב בבידוד לפי צו בידוד בית;
”איש צוות“ – כהגדרתו בחוק הטיס;
”איש צוות אוויר“, ”דייל“, ”טיסה מסחרית“, ”ספר עזר למבצעים“ – כהגדרתם בתקנות ההפעלה;
”בדיקת אנטיגן“ – בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת Rapid Antigen Test במקום המיועד לביצוע בדיקות כאמור, על ידי גוף המנפיק לנבדקים אישור בכתב על הממצא, ולמעט בדיקה שהנבדק מבצע באופן עצמאי;
”בדיקת קורונה מיידית“ – בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מייד, במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת לפי תקנות בריאות העם (דיגום וביצוע בדיקות קורונה), התשפ״א–2021;
”בדיקת קורונה מיידית“, ”חולה“, ”מגע הדוק“, ”מחלים“ – (נמחקה);
”ההנחיות האירופיות“ – ההנחיות וההמלצות לשמירה על בריאות הציבור בתעופה, הכלולות במסמכים אלה:
(1)
המדריך האירופי לניהול אנשי צוות;
(2)
המדריך האירופי לניקוי וחיטוי כלי טיס;
(3)
הפרוטוקול האירופי לשמירה על בריאות בתעופה;
”חולה“, ”מגע הדוק“ ו”מחלים“ – (נמחקה);
”חוק הטיס“ – חוק הטיס, התשע״א–2011;
”טיסה בין־לאומית“ – טיסה שנקודת המוצא, הביניים או היעד שלה, היא במדינה זרה;
”טרמינל הנוסעים“ – מקום תחום בשדה תעופה המשמש לרישום נוסעים לטיסה, לתהליכי בידוק לנוסעים לפני טיסה ואחריה, ולהמתנת נוסעים לעלייה לכלי הטיס, כולל אזורי מסחר;
”המדריך האירופי לניהול אנשי צוות“ – מדריך לניהול אנשי צוות בקשר למגיפת הקורונה (Guidance on Management of Crew Members in relation to the SARS-CoV-2 pandemic), מהדורה מס׳ 2 מיום ח׳ בתמוז התש״ף (30 ביוני 2020), שפרסמה הסוכנות האירופית לבטיחות התעופה, המצוי לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות ובאתר האינטרנט של רשות התעופה האזרחית;
”המדריך האירופי לניקוי וחיטוי כלי טיס“ – מדריך לניקוי וחיטוי כלי טיס (Interim guidance on Aircraft Cleaning and Disinfection in relation to the SARS-CoV-2 pandemics), מהדורה מס׳ 2 מיום ח׳ בתמוז התש״ף (30 ביוני 2020), המצוי לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות ובאתר האינטרנט של רשות התעופה האזרחית;
”המנהל“ – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם, ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20 לפקודה האמורה;
”מנהל רשות התעופה האזרחית“ – כמשמעותו בסעיף 6 לחוק רשות התעופה האזרחית, התשס״ה–2005;
”מפעיל אווירי“ – אחד מאלה:
(1)
בעל רישיון הפעלה אווירית לפי סימן ג׳ לפרק ב׳ לחוק הטיס;
(2)
בעל רישיון מקביל לרישיון הפעלה אווירית כאמור, שנתנה הרשות המוסמכת במדינה זרה;
”מפעיל שדה תעופה“ – בעל רישיון להפעלת שדה תעופה לפי סימן ו׳ לפרק ב׳ לחוק הטיס;
”נוסע יוצא“ – מי שהגיע לטרמינל הנוסעים בכוונה לצאת מישראל כנוסע בטיסה בין־לאומית;
”נוסע נכנס“ – מי שנכנס לישראל כנוסע בטיסה בין־לאומית;
”ניהול סיכונים“ – ניהול סיכוני בטיחות כמשמעותו בפרק ג׳ לתקנות מערכת ניהול בטיחות;
”הפרוטוקול האירופי לשמירה על בריאות בתעופה“ – פרוטוקול לשמירה על בריאות בתעופה בשל נגיף הקורונה (COVID-19 Aviation Health Safety Protocol), מהדורה מס׳ 2 מיום ח׳ בתמוז התש״ף (30 ביוני 2020), שפרסמו הסוכנות האירופית לבטיחות התעופה והמרכז האירופי לבקרה ומניעת מחלות (ECDC – European Center for Disease Prevention and Control), המצוי לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות ובאתר האינטרנט של רשות התעופה האזרחית;
”ציוד מגן אישי“ – פרטי לבוש וציוד להגנה מפני הידבקות בנגיף הקורונה, כגון מסכת פנים, כפפות, חליפת מגן;
”קצין ביקורת גבולות“ – (נמחקה);
”קרבה מותרת“ – יחס בין שני בני אדם שהוא אחד מאלה:
(1)
הם אנשים הגרים באותו מקום, בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים או במקום שהייה קבוע אחד, ובכלל זה הם עתידים להיות אנשים כאמור במדינת היעד;
(2)
אחד מהם הוא קטין או אדם עם מוגבלות ואחד מהם מלווה את הקטין או מסייע לאדם בשל מוגבלותו, לפי העניין;
”שדה תעופה בין־לאומי“ – שדה תעופה שנקבע כתחנת גבול לפי צו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשמ״ז–1987;
”תושב ישראל“ – מי שרשום במרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965;
”תסמינים“ – כל אחד מאלה:
(1)
חום גוף של 38 מעלות צלזיוס או יותר;
(2)
שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה; לעניין זה נזלת בלבד לא תיחשב תסמין;
(3)
(נמחקה);
”תעודת מחלים או מחוסן“ – כמשמעותה בצו בידוד בית;
”תקנות הגבלת היציאה מישראל“ – תקנות המגבילות יציאה מישראל למדינות המפורטות בהן, לפי סעיף 7א(א) לחוק;
”תקנות חובת ביצוע בדיקה“ – (נמחקה);
”תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה“ – (בוטלה);
”תקנות הגבלת הפעילות“ – (נמחקה);
”תקנות מערכת ניהול בטיחות“ – תקנות הטיס (מערכת ניהול בטיחות), התשע״ח–2017.
(ב)
בכל מקום בתקנות אלה שהוטלה בו חובה על אדם לעטות מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית, אותו אדם לא יהיה חייב בעטיית מסכה אם הוא אינו חייב בכך מכוח הסעיף האמור.
(ג)
(בוטלה).
[תיקון: תשפ״א־15, תשפ״א־16, תשפ״א־19, תשפ״א־20]

פרק א׳1: איסור כניסה לישראל ויציאה ממנה של כלי טיס הנושא נוסעים

הגבלות על הפעלת כלי טיס נושא נוסעים [תיקון: תשפ״א־15, תשפ״א־16, תשפ״א־19, תשפ״א־20, תשפ״א־25, תשפ״א־28, תשפ״א־29, תשפ״א־31, תשפ״א־32, תשפ״א־41, תשפ״א־43, תשפ״ב־17]
(א)
(נמחקה).
(ב)
(נמחקה).
(ג)
(נמחקה).
(ד)
בהקצאת חלונות זמן לנחיתה ולהמראה של מטוסים המובילים נוסעים לישראל וממנה מפעיל שדה התעופה –
(1)
(נמחקה);
(2)
יקצה חלונות זמן לנחיתה בכפוף לעמידת תהליכי כניסת הנוסעים לישראל בשדה התעופה, בדרישות תקנות אלה;
(3)
הוגשו בקשות לחלונות זמן לנחיתה או להמראה, ולא ניתן להיענות לכולן בשל האמור בפסקה (2) – חלונות זמן לנחיתה או להמראה יוקצו, ככל האפשר, בהתחשב בכלל היעדים שלגביהם הוגשו בקשות כאמור, וברמת הביקוש של חברות התעופה ליעדים השונים, ובאופן שוויוני בין מפעילים אוויריים הפועלים לאותם יעדים.
(ה)
(בוטלה).
(ו)
שר הבריאות רשאי להורות על ביטול טיסה אם ראה כי קיומה יוצר סיכון של ממש לבריאות הציבור, לאחר שהתייעץ עם שרת התחבורה והבטיחות בדרכים ועם שר החוץ.
(ז)
בתקנה זו –
”חלון זמן“ (slot), לנחיתה, או להמראה – הזמן המיועד לנחיתת כלי הטיס בשדה תעופה או להמראת כלי הטיס משדה התעופה, שהקצה מפעיל שדה התעופה למפעיל האווירי;
”טיסה ציבורית“ – (נמחקה);
”עולה“ – (נמחקה).
(ח)
תקנה זו לא תחול בנסיבות כאמור בסעיף 76(ב) לחוק הטיס ועל טיסה לפינוי חירום רפואי.

פרק ב׳: טרמינל הנוסעים

אחריות מפעיל שדה תעופה – כללי [תיקון: תש״ף, תשפ״א־44]
מפעיל שדה תעופה בין־לאומי –
(1)
ימנה מבין עובדיו עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנות אלה;
(2)
יסדיר ויישם נוהלי עבודה ושיטות עבודה לשם עמידה בחובותיו לפי תקנות אלה; נוהלי עבודה ושיטות עבודה כאמור יהיו –
(א)
בשים לב לזכויות ולצרכים של אנשים עם צרכים מיוחדים, ובכלל זה אנשים עם מוגבלות, ובהתייעצות עם מורשה לנגישות השירות כמשמעותו בסעיף 19מא1 לחוק השוויון, וכן בשים לב לזכויות ולצרכים של קטינים;
(ב)
ככל האפשר, בשים לב להנחיות האירופיות;
(3)
יספק, או יבטיח כי יסופק, למועסקים מטעמו בבידוק בטחוני או בתפקיד אחר המחייב קרבה לנוסע, ציוד מגן אישי הנדרש לשם ביצוע תפקידיהם תוך מזעור חשיפתם להידבקות בנגיף הקורונה, וידריכם לגבי השימוש בו;
(4)
ידריך את מי שהוא מעסיק מטעמו בבידוק ביטחוני, וביישום תקנה 9, בדבר תקנות אלה ואופן יישומן כאמור בפסקה (2), כעדכונן מזמן לזמן; הדרכה כאמור תכלול הסבר על זכויותיהם וצורכיהם של אנשים עם מוגבלות בכל הקשור לתקנות אלה ולהוראות נוספות הנוגעות להתמודדות עם נגיף הקורונה, ובכלל זה לגבי סוגים שונים של מוגבלויות, כיצד הם עשויים לבוא לידי ביטוי בעת עריכת הבידוק הביטחוני או מתן השירות, ומה הוא המענה הנדרש לכך בעת עריכת הבידוק הביטחוני או מתן השירות;
(5)
יגיש למנהל רשות התעופה האזרחית הצהרה חתומה בנוסח הערוך לפי חלק א׳ לתוספת הראשונה, ולפיה הוא מקיים את האמור בפרק זה.
[תיקון: תש״ף, תש״ף־4, תשפ״א־32, תשפ״א־43]
(בוטלה).
[תיקון: תש״ף, תשפ״א־35, תשפ״א־43]
(בוטלה).
חובת מפעיל שדה תעופה על יידוע הנוסעים [תיקון: תש״ף, תשפ״א־43, תשפ״ב־17]
מפעיל שדה התעופה יביא לידיעת ציבור הנוסעים את תקנות הגבלת היציאה מישראל, תקנות אלה וכן חובות מתוך צו בידוד בית שמשרד הבריאות ביקש ממפעיל השדה כי יידע לגביהן לעניין עטיית מסכה וחובת הבידוד, הנוגעות למגבלות הכניסה לטרמינל הנוסעים, לדרישות מהנוסע, אופן יישומן, והעונש על הפרתן, וכן פעולות מומלצות לציבור הנוסעים לשם צמצום הסיכון להידבקות בנגיף הקורונה בעת השהייה בשדה התעופה, והכול באמצעות שילוט ועלוני מידע מתאימים; שילוט ועלוני מידע כאמור –
(1)
יהיו בשפות עברית, ערבית ואנגלית;
(2)
יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות לפי ת״י 1918 חלק 4;
(2א)
לעניין שילוט – הוא יוצב בכניסה לטרמינל הנוסעים וכן ברחבי הטרמינל;
(3)
לעניין עלוני המידע – הם יהיו זמינים ברחבי טרמינל הנוסעים ויימסרו לבקשת אנשים עם מוגבלויות באופן שיבטיח להם נגישות למידע ולקבלת השירות, לרבות באמצעות פישוט לשוני, סמלול ועיצוב ברור, לפי אופי המידע.
[תיקון: תש״ף, תשפ״א, תשפ״א־4, תשפ״א־10, תשפ״א־12, תשפ״א־14, תשפ״א־32, תשפ״א־43, תשפ״א־44, תשפ״א־48, תשפ״א־51, תשפ״ב־16]
(בוטלה).
חובות נוסע למסירת פרטים אישיים ופרטים הנחוצים לאיתורו [תיקון: תש״ף, תשפ״ב־5]
(א)
נוסע נכנס בטיסה בין־לאומית ימסור ב־48 השעות שלפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה ולפני העלייה לכלי הטיס, פרטים אישיים ופרטים הנחוצים לאיתורו כמפורט בחלק א׳ לתוספת השנייה, באופן מקוון באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
(ב)
נוסף על האמור בתקנת משנה (א), נוסע נכנס שאינו תושב ישראל, ימסור פרטים נוספים הנחוצים לאיתורו כמפורט בחלק ב׳ לתוספת השנייה, באופן מקוון באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
(ג)
לעניין קטין שהוא נוסע נכנס כאמור בתקנת משנה (א) או (ב) – האחראי על אותו קטין באותה טיסה רשאי למסור את המידע כאמור על אותו קטין.
(ד)
מידע שהתקבל לפי תקנות משנה (א) עד (ג) –
(1)
יישמר במשרד הבריאות בנפרד מכל מידע אחר, וישמש לצורך עריכת חקירה אפידמיולוגית ולמטרה זו בלבד;
(2)
יימחק כעבור 20 ימים מיום מסירתו; על אף האמור, מידע כאמור על נוסע נכנס שאינו תושב ישראל יימחק כעבור חצי שנה מיום מסירתו.
(ה)
נוסע נכנס שאינו תושב ישראל, יציג לקצין ביקורת גבולות אישור כי מסר למשרד הבריאות פרטים כנדרש בתקנה זו וכן הצהרת בריאות כאמור בתקנה 30; לעניין זה, ”קצין ביקורת גבולות“ – מי שמונה לכך לפי סעיף 15(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952.
חובת השוהים בטרמינל הנוסעים [תיקון: תש״ף, תשפ״א־43]
כל השוהה בטרמינל הנוסעים –
(1)
(נמחקה);
(2)
יעטה מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית, אלא אם כן הוא נדרש להסיר את המסכה לצורך תהליכי בידוק לנוסעים;
(3)
(נמחקה).
נוסע שחש בתסמינים בטרמינל הנוסעים [תיקון: תש״ף]
נוסע שחש בתסמינים בעת שהותו בטרמינל הנוסעים ולפני עלייתו לכלי הטיס יפנה לאלתר לנציג של מפעיל שדה התעופה; נציג כאמור יעניק לאותו נוסע סיוע והכוונה ככל הנדרש לשם הבטחת הגעתו המהירה לגורמי הבריאות בשדה התעופה, ויודיע על כך לאלתר למפעיל האווירי.

פרק ג׳: כלי הטיס

תחולה על מפעיל אווירי
(א)
פרק זה יחול על מפעיל אווירי המפעיל טיסה מסחרית להולכת נוסעים מישראל אליה או בשטחה, בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב).
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין מפעיל אווירי כאמור, המפעיל כלי טיס שמספר מושבי הנוסעים בו אינו עולה על 30 –
(1)
(2)
התדרוך הנדרש לפי תקנה 24(ב) יכול שייעשה בעל פה.
אחריות מפעיל אווירי – כללי [תיקון: תש״ף]
מפעיל אווירי –
(1)
ימנה מבין עובדיו עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנות אלה;
(2)
יסדיר ויישם נוהלי עבודה ושיטות עבודה לשם עמידה בחובותיו לפי תקנות אלה; נוהלי עבודה ושיטות עבודה כאמור יהיו –
(א)
בשים לב לזכויות ולצרכים של אנשים עם צרכים מיוחדים, ובכלל זה אנשים עם מוגבלות, ובהתייעצות עם מורשה לנגישות השירות כמשמעותו בסעיף 19מא1 לחוק השוויון, וכן בשים לב לזכויות ולצרכים של קטינים;
(ב)
ככל האפשר, בשים לב להנחיות האירופיות;
(3)
יספק לאנשי הצוות ציוד מגן אישי הנדרש לשם ביצוע תפקידיהם תוך מזעור חשיפתם להידבקות בנגיף הקורונה, וידריכם לגבי השימוש בו;
(4)
ידריך את מי שהוא מעסיק או שמועסק מטעמו בהפעלת הטיסות ומתן שירות לנוסע, בדבר תקנות אלה ואופן יישומן כאמור בפסקה (2), כעדכונם מזמן לזמן; הדרכה כאמור תכלול הסבר על זכויותיהם וצורכיהם של אנשים עם מוגבלות, בכל הקשור לתקנות אלה ולהוראות נוספות הנוגעות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש, ובכלל זה לגבי סוגים שונים של מוגבלויות, כיצד הם עשויים לבוא לידי ביטוי בעת קבלת השירות, ומה הוא המענה הנדרש לכך בעת מתן השירות;
(5)
יגיש למנהל רשות התעופה האזרחית הצהרה חתומה בנוסח הערוך לפי חלק ב׳ לתוספת הראשונה, ולפיה הוא מקיים את האמור בתקנות אלה.
מידע לרוכשי כרטיסי טיסה [תיקון: תש״ף]
בלי לגרוע מחובות גילוי לנוסע לפי כל דין, בטרם מכירת כרטיס טיסה, המפעיל האווירי יביא לידיעת רוכש כרטיס הטיסה כי הוא או כל אדם שבעבורו הוא רכש את כרטיס הטיסה לא יהיה רשאי לטוס אלא אם כן התקיימו לגביו דרישות תקנה 30.
יידוע נוסעים לפני הגעתם לשדה התעופה [תיקון: תש״ף, תשפ״א־43, תשפ״ב־14]
מפעיל אווירי יעביר לנוסעים, בין 48 שעות ל־24 שעות לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה, מידע לגבי כל אלה:
(1)
כי נוסע לא יהיה רשאי לטוס אלא אם כן התקיימו לגביו דרישות תקנה 30;
(2)
כללי בריאות הציבור החלים בכניסה למדינת ישראל וביציאה ממנה, כפי שמסר לו מפעיל שדה התעופה במדינת ישראל, אם נמסר;
(3)
משך תהליכי הבידוק הצפוי בישראל, וכללי ההתנהגות בטרמינל הנוסעים, חובת עטיית מסכות והחובה להיבדק, כפי שמסר לו מפעיל שדה התעופה, אם מסר;
(4)
כללי ההתנהגות בכלי הטיס, ובכלל זה חובת עטיית מסכה ואופן הטיפול במסכה משומשת;
(5)
העונשים על הפרת תקנות אלה.
[תיקון: תשפ״א־37, תשפ״ב־3, תשפ״ב־14]
(בוטלה).
[תיקון: תש״ף, תשפ״א־37, תשפ״א־48, תשפ״ב־17]
(בוטלה).
ציוד בכלי הטיס [תיקון: תשפ״ב־17]
מפעיל אווירי יבטיח כי בטרם תחל טיסה כלי הטיס יהיה מצויד בכל אלה:
(1)
שקיות חד־פעמיות לאיסוף מסכות משומשות;
(2)
מסכות שניתן לספק לנוסעים שאין להם מסכה תקינה לעשות בה שימוש במהלך הטיסה;
(3)
(נמחקה).
ציוות אנשי הצוות לטיסה [תיקון: תש״ף, תשפ״א־13, תשפ״א־23, תשפ״א־32, תשפ״א־34, תשפ״ב־3, תשפ״ב־7, תשפ״ב־12, תשפ״ב־14, תשפ״ב־16, תשפ״ב־17]
(א)
לא ישמש אדם בתפקיד איש צוות, אלא אם כן –
(1)
הוא אינו חולה;
(2)
התקיימו לגבי אותו אדם כל אלה:
(א)
בשבעת הימים שקדמו לטיסה לא היו לו תסמינים, למעט אדם שלאחר מועד תחילת התסמינים ביצע בדיקת PCR או בדיקת קורונה מיידית, ואם הוא איש צוות נכנס – בדיקת PCR או בדיקת אנטיגן וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי ל־nCov;
(ב)
ב־14 הימים שקדמו לטיסה הוא לא בא במגע הדוק עם חולה, למעט אם הוא מחלים או שמתקיים בו האמור בסעיף 2(ג3) לצו בידוד בית;
(ג)
(נמחקה);
(2א)
(נמחקה);
(3)
בסמוך לפני העלייה לכלי הטיס, אותו אדם –
(א)
העביר למפעיל האווירי הצהרה המאשרת את קיום האמור בפסקאות (1) ו־(2); ואם שהה במדינה אחרת מעל 72 שעות כאמור בפסקה (2א), העביר גם אישור המעיד על קיום אחד התנאים האמורים בתקנה 30(א)(3);
(ב)
(נמחקה).
(ב)
מפעיל אווירי יסדיר ויפעיל מנגנון שיבטיח כי לא ישמש אדם בתפקיד איש צוות, אלא אם כן התקיימו הוראות תקנת משנה (א).
(ג)
בכפוף למגבלות לעניין ציוות כלי הטיס שנקבעו לפי חוק הטיס, המפעיל האווירי ייסד ויישם שיטה לציוות כלי הטיס, והיערכות מתאימה לטיפול במצב שבו איש צוות מגלה תסמינים או חולה; שיטה כאמור תהיה, ככל האפשר, בשים לב להנחיות לעניין זה במדריך האירופי לניהול אנשי צוות.
[תיקון: תש״ף, תשפ״א־9, תשפ״א־32, תשפ״א־44, תשפ״ב־7, תשפ״ב־14]
(בוטלה).
הושבת הנוסעים [תיקון: תש״ף, תשפ״א־28, תשפ״ב־17]
(א)
(בוטלה).
(ב)
מפעיל אווירי –
(1)
ינהל, לגבי כל טיסה, רשימה של הנוסעים בטיסה, הכוללת את שם הנוסע, מספר הדרכון שלו והמושב שבו הושב באותה טיסה;
(2)
יעביר לנציג משרד הבריאות כל רשימה כאמור, לפי דרישתו, לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, בתוך שעתיים מקבלת הדרישה.
[תיקון: תש״ף, תשפ״א־43]
(בוטלה).
אוורור כלי טיס [תיקון: תש״ף, תשפ״ב־15]
(א)
מפעיל אווירי יסדיר ויישם נהלים לאוורור מרבי של תא הנוסעים, ובכלל זה –
(1)
שימוש מיטבי במערכת מיזוג אוויר מדוחס, במערכת לשימוש חוזר באוויר (air recirculation system) לרבות מסנני האוויר שלה, ובמערכת בקרת האקלים בכלי הטיס, לפי המלצות יצרן כלי הטיס ויצרן מערכת כאמור, לפי העניין;
(2)
אוורור תא הנוסעים בטרם עליית הנוסעים לכלי הטיס, בעת עליית הנוסעים לכלי הטיס, בכל עת שנוסעים שוהים בו, ובעת ירידתם ממנו, ובכלל זה לעניין שימוש במנוע עזר (APU) או ביחידה קרקעית לאספקת אוויר ממוזג, לשם אספקת אוויר למערכות כאמור בפסקה (1) אם נוסעים שוהים בכלי הטיס על הקרקע מעל 30 דקות;
(3)
צמצום, ככל האפשר, של מקרים שבהם כלי טיס ישוגר לטיסה בנסיבות כמפורט להלן, גם אם הדבר מותר לפי רשימת הציוד המזערי שאושרה לגבי אותו כלי הטיס:
(א)
עם מערכת מיזוג אוויר מדוחס לא שמישה;
(ב)
עם מאוורר מיחזור אוויר לא שמיש – אם בכלי הטיס מותקנים מסנני חלקיקי אוויר עם יעילות גבוהה (HEPA filter);
לעניין זה, ”רשימת ציוד מזערי“ – לעניין מפעיל אווירי ישראלי – רשימה שאישר מנהל רשות התעופה האזרחית לעניין אותו כלי טיס לפי תקנה 31א לתקנות ההפעלה, ולעניין מפעיל אווירי זר – רשימה מקבילה שאישרה הרשות המוסמכת לכך במדינת המפעיל, כהגדרתה בחוק הטיס;
(4)
תצורה מיטבית של כלי הטיס אם מערכת מיזוג אוויר מדוחס או מאוורר לשימוש חוזר באוויר הופכים לא שמישים במהלך הטיסה;
(5)
מניעת חסימת פתחי אוורור.
(ב)
מפעיל שדה התעופה לא ימנע שימוש במנוע עזר (APU) בקרבת פתח כלי הטיס, אם הדבר נדרש להפעלת מערכת מיזוג האוויר של כלי הטיס ולא ניתן לעשות שימוש באוויר ממוזג ומסונן ממקור חיצוני אחר.
[תיקון: תש״ף, תש״ף־4, תשפ״א־32]
(בוטלה).
איסור עליה לכלי הטיס בלא מסכה
מפעיל אווירי לא יתיר לנוסע לעלות לכלי הטיס, אלא אם כן הנוסע עוטה מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית.
תדרוך הנוסעים לפני טיסה ובמהלכה [תיקון: תש״ף, תשפ״א־43, תשפ״ב־14]
(א)
מפעיל אווירי יבטיח כי לפני ההמראה הנוסעים יתודרכו על החובה לעטות מסכה במהלך הטיסה, מקרים שבהם ניתן או נדרש להסיר את המסכה ואופן השלכתה לפסולת.
(ב)
תדרוך נוסעים לפי תקנה זו –
(1)
ייעשה באמצעות הודעות קוליות במערכת להעברת מידע לנוסעים הנדרשת לפי תקנות ההפעלה, אם נדרשת, וכן באמצעות מידע חזותי, או אם העברת מידע חזותי אינה ישימה – באמצעות עלון מידע לשימושו האישי של כל נוסע;
(2)
יינתן בשפה האנגלית, ובכלי טיס שמפעיל מפעיל אווירי כאמור בפסקה (1) להגדרת מפעיל אווירי – גם בעברית;
(3)
יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות, לרבות באמצעות פישוט לשוני, סמלול ועיצוב ברור, לפי אופי המידע.
(ג)
אין בתקנה זו כדי לגרוע מחובות לתדרוך נוסעים לפי הנהלים הישימים בספר העזר למבצעים.
שירות בטיסה [תיקון: תש״ף, תשפ״א־43, תשפ״ב־14]
מפעיל אווירי יסדיר ויישם נהלים לביצוע תפקידי הדיילים בכלי הטיס, שיבטיחו, ככל האפשר, את מזעור הסיכון להדבקה, בכפוף לשמירה על בטיחות הטיסה, ולנוהלי ספר העזר למבצעים.
חובות דייל – שמירת היגיינה בכלי הטיס [תיקון: תשפ״ב־14, תשפ״ב־17]
בעת שהיית הנוסעים בכלי הטיס, הדיילים –
(1)
(נמחקה);
(2)
(נמחקה);
(3)
יאספו מהנוסעים פסולת של מסכות משומשות;
(4)
יזכירו לנוסעים את חובתם לעטות מסכה, לפי הצורך.
מקרה שבו נוסע מפתח תסמינים אחרי המראה [תיקון: תש״ף]
(א)
מפעיל אווירי יסדיר ויישם נהלים לפעולת אנשי הצוות למקרה שבו נוסע מראה תסמינים או מתלונן על תסמינים תוך כדי טיסה, ובכלל זה –
(1)
מתן הוראות לנוסע בעל תסמינים כאמור, לעניין עטיית מסכה או אמצעי חלופי לכך;
(2)
הגשת סיוע לנוסע בעל תסמינים כאמור, ועשיית שימוש בציוד המגן שבערכת הזהירות הכללית הנישאת בכלי הטיס לפי תקנות ההפעלה;
(3)
יצירת אזור מבודד בתא הנוסעים ובידוד הנוסע ונוסעים הנלווים אליו באזור זה;
(4)
מתן שירות לנוסע בעל תסמינים כאמור ולנוסעים נלווים אליו על ידי איש צוות מסוים בלבד, וככל האפשר, מניעת אותו איש צוות ממגע עם נוסעים ואנשי צוות אחרים;
(5)
מתן הודעה על האירוע לרשויות של שדה התעופה הנוגע בדבר.
(ב)
אם נוסע מראה תסמינים או מתלונן על תסמינים תוך כדי טיסה, אנשי הצוות יפעלו לפי הנהלים שהסדיר ויישם המפעיל האווירי לפי תקנת משנה (א).
(ג)
נוסע ימלא אחר הוראות איש צוות שניתנו לשם יצירת אזור מבודד בכלי הטיס, ובכלל זה הוראה לעבור למושב אחר בכלי הטיס, הגבלה על שימוש בחלק ממיתקני כלי הטיס או הגבלה על מעבר באזורים ציבוריים בו.
(ד)
נוסע שפיתח תסמינים תוך כדי טיסה, וכל נוסע נלווה אליו, ירדו מכלי הטיס לאחר שכל שאר הנוסעים סיימו לרדת ממנו.
(ה)
מפעיל אווירי ידווח למנהל, בהקדם האפשרי, על כל מקרה כאמור בתקנת משנה זו ועל ביצוע תקנה זו, ובלבד שלא יעביר למנהל לפי תקנה זו מידע אישי על הנוסעים, ובכלל זה פרטים מזהים.
מקרה שבו איש צוות מפתח תסמינים אחרי המראה [תיקון: תש״ף]
(א)
מפעיל אווירי יסדיר ויישם נהלים לפעולת אנשי הצוות למקרה שבו איש צוות חש בתסמינים תוך כדי טיסה, ובכלל זה –
(1)
כללים להתנהלות של אותו איש צוות;
(2)
יצירת אזור מבודד בכלי הטיס ובידוד איש הצוות באזור זה;
(3)
הגשת סיוע לאיש הצוות כאמור, ועשיית שימוש בציוד המגן שבערכת הזהירות הכללית הנישאת בכלי הטיס, לפי הצורך;
(4)
מתן הודעה על האירוע לרשויות של שדה התעופה הנוגע בדבר;
(5)
עריכת ניהול סיכונים למקרה שבו איש הצוות שחש בתסמינים הוא איש צוות אוויר ליד ההגאים, ובכלל זה קביעת אמצעי אפחות סיכון כהגדרתו בתקנות מערכת ניהול בטיחות מתאימים לתרחישים שונים.
(ב)
חש איש צוות בתסמינים תוך כדי טיסה, אנשי הצוות יפעלו לפי הנהלים שהסדיר ויישם המפעיל האווירי לפי תקנת משנה (א).
[תיקון: תש״ף, תשפ״א־43]
(בוטלה).
הצהרת בריאות של נוסע [תיקון: תש״ף, תשפ״א־9, תשפ״א־13, תשפ״א־20, תשפ״א־23, תשפ״א־28, תשפ״א־34, תשפ״א־37, תשפ״א־43, תשפ״ב־5, תשפ״ב־7, תשפ״ב־9, תשפ״ב־12, תשפ״ב־14, תשפ״ב־16, תשפ״ב־17]
(א)
לא יעלה אדם לטיסה כנוסע ולא ישהה בה אלא אם כן התקיימו לגביו כל אלה:
(1)
הוא אינו חולה;
(2)
התקיימו לגביו כל אלה –
(א)
בשבעת הימים שקדמו לטיסה לא היו לו תסמינים, למעט אדם שלאחר מועד תחילת התסמינים ביצע בדיקת PCR או בדיקת קורונה מיידית, ואם הוא נוסע נכנס – בדיקת PCR או בדיקת אנטיגן, וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי ל־nCov;
(ב)
ב־14 הימים שקדמו לטיסה הוא לא בא במגע הדוק עם חולה, למעט אם הוא מחלים או שמתקיים בו האמור בסעיף 2(ג3) לצו בידוד בית;
(ג)
(נמחקה);
(2א)
(נמחקה);
(3)
(נמחקה).
(ב)
לא יהיה אדם נוסע נכנס בטיסה בין־לאומית אלא אם כן ב־48 שעות שקדמו למועד ההמראה הוא מסר למשרד הבריאות הצהרה, באופן מקוון באתר האינטרנט של משרד הבריאות; בהצהרה כאמור –
(1)
פורטו הנתונים הנדרשים כאמור בפרטים (1), (2) ו־(4) לחלק א׳ לתוספת השנייה;
(2)
הוא אישר את נכונות הפרטים שמסר לפי פסקה (1), ואת קיום האמור בתקנת משנה (א), התחייב לא להגיע לטיסה אם חל שינוי בפרט מהפרטים שעליהם הצהיר כאמור, והצהיר כי ידוע לו שהצהרת שקר עלולה לשמש ראיה נגדו בהליך פלילי, הכול כמפורט בחלק ג׳ לתוספת השנייה.
(ב1)
לא יעלה אדם כנוסע נכנס או נוסע במעבר לטיסה בין־לאומית ולא ישהה בה, ומפעיל אווירי לא יתיר לאדם כאמור להיות נוסע בטיסה בין־לאומית, אלא אם כן אותו אדם הציג למפעיל האווירי אישור על מסירת הצהרה כאמור בתקנת משנה (ב); לעניין זה, ”נוסע במעבר“ – נוסע שהגיע לשדה התעופה בטיסה ועתיד לעזוב את שדה התעופה בטיסה, בלי לצאת משדה התעופה בזמן שבין הגעתו לעזיבתו כאמור.
(ב2)
(נמחקה).
(ג)
האחראי על קטין באותה טיסה רשאי למסור הצהרה כאמור בתקנה זו לאותו קטין.
(ד)
מפעיל אווירי יקיים עמדה לסיוע לנוסע שמסירת הצהרת בריאות לפי תקנה זו או מסירת פרטים הנחוצים לאיתורו כאמור בתקנה 7, אינם זמינים לו, או אינם אפשריים לו, בין השאר מחמת מוגבלותו; בעמדה לסיוע יינתן לנוסע סיוע במילוי מקוון של ההצהרה או של הפרטים כאמור, והנפקת האישורים על כך.
הצהרת נוסע יוצא [תיקון: תשפ״א־46, תשפ״ב־5]
(א)
בעת תוקפן של תקנות הגבלת היציאה מישראל, נוסע יוצא שמלאו לו 16 שנים והוא אזרח ישראלי או תושב קבע, לא יהיה נוסע יוצא בטיסה בין־לאומית, אלא אם כן ב־24 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן הוא מסר למשרד הבריאות הצהרה, באופן מקוון באתר האינטרנט של משרד הבריאות, הכוללת את הנתונים כאמור בפרט (1) לחלק א׳ לתוספת השנייה, ולפיה –
(1)
אם הוא נוסע היוצא למדינה שהיציאה אליה מוגבלת בתקנות הגבלת היציאה מישראל – מותר לו לצאת מישראל לפי התקנות האמורות;
(2)
ידוע לו שהצהרת שקר עלולה לשמש ראיה נגדו בהליך פלילי.
(ב)
לא יעלה אדם כנוסע יוצא לטיסה בין־לאומית ולא ישהה בה, ומפעיל אווירי לא יתיר לאדם כאמור להיות נוסע יוצא בטיסה בין־לאומית, אלא אם כן –
(1)
לעניין נוסע יוצא כאמור בתקנת משנה (א) – הוא הציג למפעיל האווירי אישור על הצהרה כאמור בתקנת משנה (א);
(2)
לעניין נוסע יוצא שאינו אזרח ישראלי ואינו תושב קבע – הוא אישר למפעיל האווירי בעל פה כי אינו אזרח ישראלי ואינו תושב קבע, והציג דרכון זר.
(ג)
מפעיל שדה התעופה יקיים עמדה לסיוע בטרמינל הנוסעים, לנוסע יוצא שמסירת הצהרה לפי תקנה זו אינה זמינה לו, או אינה אפשרית, בין השאר מחמת מוגבלותו; בעמדה לסיוע יינתן לנוסע סיוע במילוי מקוון של ההצהרה, והנפקת האישור על כך.
(ד)
בתקנה זו, ”תושב קבע“ – מי שבידו אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי חוק הכניסה לישראל.
[תיקון: תשפ״א־51]
(פקעה).
הגבלת עלייה לטיסה ציבורית שאינה בין–לאומית [תיקון: תשפ״ב־9]
אדם החייב בבידוד לא יעלה לטיסה ציבורית שאינה טיסה בין–לאומית, ובכלל זה לא יעשה שימוש בטיסה כאמור כדי להגיע למקום הבידוד כאמור בסעיף 2(ג1) לצו בידוד בית ולבדיקה כאמור בסעיף 2(ב1) לצו בידוד בית; על אף האמור, אדם החייב בבידוד הרשאי לפי צו בידוד בית לעשות שימוש בתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום הבידוד, רשאי גם לעלות לטיסה כאמור כדי להגיע למקום הבידוד; לעניין זה, ”טיסה ציבורית“ – טיסה הפועלת לפי לוח זמנים המפורסם לציבור מראש ומתאפשרת לגביה רכישת כרטיס טיסה בידי יחיד.
חובות נוסע בכלי טיס [תיקון: תש״ף, תשפ״ב־14]
(א)
(נמחקה).
(ב)
(נמחקה).
(ג)
נוסע בכלי טיס יעטה מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית, למעט בעת אכילה ושתייה בו, וכן בנסיבות שבהן נדרש או ניתן להסירה לפי הנחיות אנשי הצוות.
(ד)
נוסע שחש בתסמינים לאחר עלייתו לכלי הטיס יודיע על כך לאלתר לאיש צוות בכלי הטיס; איש צוות שנמסרה לו הודעה כאמור יעביר את המידע לטייס המפקד, כהגדרתו בחוק הטיס, בלא דיחוי; הטייס המפקד יעביר את המידע בלא דיחוי לרשויות שדה התעופה של ההמראה או הנחיתה, לפי העניין; נמסר לטייס המפקד כי נוסע חש בתסמינים לפני המראת כלי הטיס, יורה הטייס המפקד לאותו נוסע לרדת מהמטוס.
חובות סוכן נסיעות או מארגן [תיקון: תש״ף]
(א)
על אף האמור בתקנות 12 ו־13, חובות המפעיל האווירי לעניין יידוע נוסעים לפי התקנות האמורות, יחולו על סוכן נסיעות או מארגן, לפי העניין, בנסיבות שבהן סוכן נסיעות או מארגן ביצעו את מכירת כרטיס הטיסה לנוסע.
(ב)
בתקנה זו –
”מארגן“ – אדם השוכר קיבולת בכלי טיס, כולה או חלקה, להובלת נוסעים וכבודתם, לצורך מכירתה לאחרים;
”סוכן נסיעות“ – מי שנותן בתמורה, או שלא בתמורה אך דרך קבע, שירות משירותי סוכנות נסיעות, כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, התשל״ו–1976.
[תיקון: תשפ״ב־15]

פרק ג׳1: הפלגת נופש

הגדרות [תיקון: תשפ״ב־15, תשפ״ב־17]
”הפלגת נופש“ – הפלגה בכלי שיט המורשה, לפי המסמכים שהוציאה לו מדינת הדגל או חברת הסיווג, להשיט מעל 500 נוסעים ואנשי צוות כלי השיט;
”הפלגת נופש חוזרת“ – הפלגת נופש שאוספת נוסעים שעולים לראשונה על הפלגה זו בנמל בישראל, יוצאת אל מחוץ לתחומי המדינה ולאחר מכן חוזרת לישראל, ומשכה המתוכנן עולה על 72 שעות ממועד ההפלגה מישראל עד למועד העגינה בחזרה בנמל בישראל;
”הפלגת נופש נכנסת“ – הפלגת נופש שנמל הפקידה הבא שלה הוא נמל בישראל, למעט הפלגת נופש שאין עליה נוסעים שנאספו מנמל שאינו בישראל;
”חברת הסיווג“ ו”מדינת הדגל“ – כהגדרתן בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ״ג–1982;
”מפעיל הפלגת נופש“ – הגורם מטעם בעל כלי השיט או מטעם חוכר כלי השיט המטפל בהפעלת כלי השיט בהפלגת נופש בעת שהייתו בנמל בישראל;
”מפעיל רציף הנוסעים“ – מפעיל כהגדרתו בתקנה 64 לתקנות הנמלים, התשל״א–1971;
”צוות כלי שיט“ – צוות כהגדרתו בחוק הספנות (ימאים), התשל״ג–1973.
[תיקון: תשפ״ב־15, תשפ״ב־17]
(בוטלה).
הצהרת בריאות ופרטי יצירת קשר [תיקון: תשפ״ב־15, תשפ״ב־17]
(א)
לא יעלה אדם להפלגת נופש נכנסת ולא יעלה אדם בישראל להפלגת נופש חוזרת אלא אם כן התקיימו לגביו כל אלה:
(1)
הוא אינו חולה;
(2)
בשבעת הימים שקדמו להפלגת הנופש לא היו לו תסמינים, למעט אדם שלאחר מועד תחילת התסמינים ביצע בדיקת PCR או בדיקת קורונה מיידית, ואם הוא אדם בהפלגת נופש נכנסת – בדיקת PCR או בדיקת אנטיגן, וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי באחת מהבדיקות האמורות;
(3)
ב־14 הימים שקדמו להפלגת הנופש הוא לא בא במגע הדוק עם חולה, למעט אם הוא מחלים או שמתקיים בו האמור בסעיף 2(ג3) לצו בידוד בית.
(ב)
לא יעלה אדם להפלגת נופש נכנסת ולא יעלה אדם בישראל להפלגת נופש חוזרת אלא אם כן ב־48 השעות שקדמו למועד ההפלגה המתוכנן הוא מסר למשרד הבריאות הצהרה, באופן מקוון באתר האינטרנט של משרד הבריאות; בהצהרה כאמור –
(1)
פורטו הנתונים הנדרשים כאמור בפרטים (1), (2) ו־(4) לחלק א׳ לתוספת השנייה;
(2)
אם הוא מגיע בהפלגת נופש נכנסת – פירוט של הנתונים הנדרשים בפרט (3) לחלק א׳ לתוספת השנייה; ואם הוא גם אינו תושב ישראל – ימסור, נוסף על כך, פרטים הנחוצים לאיתורו כמפורט בחלק ב׳ לתוספת השנייה;
(3)
הוא אישר את נכונות הפרטים שמסר לפי פסקאות (1) ו־(2), ואת קיום האמור בתקנת משנה (א), התחייב שלא להגיע להפלגת הנופש אם חל שינוי בפרט מהפרטים שעליהם הצהיר כאמור, והצהיר כי ידוע לו שהצהרת שקר עלולה לשמש ראיה נגדו בהליך פלילי, הכול כמפורט בחלק ג׳ לתוספת השנייה.
(ג)
לא יעלה אדם להפלגת נופש נכנסת ולא יעלה אדם בישראל להפלגת נופש חוזרת ולא ישהה בהן בלי שיש בידו אישור על מסירת הצהרה כאמור בתקנ[ו]ת משנה (ב); מפעיל הפלגת נופש לא יתיר לאדם החייב במסירת הצהרה כאמור בתקנת משנה (ב) בלי שאותו אדם הציג לו אישור על מסירת הצהרה כאמור.
(ד)
האחראי על קטין באותה הפלגה רשאי למסור הצהרה כאמור בתקנה זו לגבי אותו קטין.
(ה)
מפעיל הפלגת נופש חוזרת או נכנסת יקיים עמדה לסיוע לאדם שאמצעי מסירת הצהרת בריאות לפי תקנה זו אינם זמינים לו, או אינם אפשריים לו, בין השאר מחמת מוגבלותו; בעמדה לסיוע יינתן לאדם סיוע במילוי מקוון של ההצהרה או של הפרטים כאמור והנפקת האישורים על כך.
(ו)
מידע שהתקבל לפי תקנת משנה (ב)(2) או (3) –
(1)
יישמר במשרד הבריאות בנפרד מכל מידע אחר, וישמש לצורך עריכת חקירה אפידמיולוגית ולמטרה זו בלבד;
(2)
יימחק כעבור 20 ימים מיום מסירתו; על אף האמור, מידע כאמור על אדם שאינו תושב ישראל יימחק כעבור חצי שנה מיום מסירתו.
(ז)
החובות החלות על אדם בהפלגת נופש נכנסת לפי סעיף זה, לא יחולו עליו אם הוא יצא מישראל בהפלגת נופש חוזרת.
חובת מפעיל ליידע אדם שקנה כרטיס להפלגת נופש [תיקון: תשפ״ב־15]
מפעיל הפלגת נופש יידע אדם שקנה כרטיס להפלגת נופש נכנסת או להפלגת נופש חוזרת, מה החובות החלות עליו לפי פרק זה.
הודעה על אדם עם תסמינים [תיקון: תשפ״ב־15]
אדם שחש בתסמינים לאחר עלייתו להפלגת נופש נכנסת או להפלגת נופש חוזרת שנמל הפקידה הבא שלה הוא נמל בישראל, יודיע על כך לאלתר לאיש צוות כלי שיט; איש צוות כלי שיט שנמסרה לו הודעה כאמור, יעביר את המידע למפעיל הפלגת הנופש; מפעיל הפלגת נופש כאמור יעביר את המידע בלא דיחוי למפעיל רציף הנוסעים בנמל בישראל שהפלגת הנופש עתידה לפקוד, ולראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או מי מטעמו.

פרק ד׳: הוראות כלליות, חובות דיווח, ועונשין

חובות דיווח של מפעיל שדה התעופה ומפעיל אווירי [תיקון: תש״ף, תשפ״א־34, תשפ״א־37, תשפ״ב־14]
מפעיל שדה התעופה או מפעיל אווירי, כמפורט בטור א׳ בטבלה שלהלן, יעביר למנהל, מידע כאמור בטור ג׳ בטבלה, על האירועים המפורטים בטור ב׳ בטבלה, ובלבד שלא יעבירו למנהל מידע אישי על הנוסעים, ובכלל זה פרטים מזהים לפי תקנה זו בהקדם האפשרי, ועד 24 שעות מועד האירוע:
מס״ד המדווח האירוע המידע הנדרש
(1) (נמחקה)
(2) (נמחקה)
(3) (נמחקה)
(4) (נמחקה)
(5) מפעיל אווירי נוסע הפר את כללי ההתנהלות בכלי הטיס שנקבעו לפי תקנות אלה מספר המקרים ושיעורם מתוך כלל הנוסעים באותה תקופה
(6) מפעיל אווירי הידבקות איש צוות בנגיף הקורונה מספר המקרים ושיעורם מתוך כלל אנשי הצוות באותה תקופה, בחלוקה לאנשי צוות אוויר ודיילים
(7) (נמחקה)
(8) (נמחקה)
(9) (נמחקה)
אמצעים חלופיים לשמירת בריאות הציבור [תיקון: תש״ף]
(א)
מנהל רשות התעופה האזרחית, בהסכמת המנהל, רשאי להתיר למפעיל שדה תעופה או למפעיל אווירי, לבקשתו, ליישם אמצעי חלופי לדרישה שנקבעה בתקנות אלה, אם התקיימו כל אלה:
(1)
המבקש הוכיח לו, להנחת דעתו, כי התקיימו כל אלה:
(א)
קיים צורך, בנסיבות העניין, ליישם אמצעי חלופי;
(ב)
האמצעי החלופי הוא הגבלה שהממשלה רשאית לקבוע לפי סעיף 12 לחוק;
(ג)
האמצעי החלופי אינו פוגע בזכויות מעבר לפגיעה הנגרמת מיישום דרישות התקנות;
(2)
המנהל שוכנע כי האמצעי החלופי מבטיח את שמירת בריאות הציבור ברמה שוות ערך לפחות לזו המושגת בקיום הדרישה שלגביה ביקש ליישם את האמצעי החלופי.
(ב)
מנהל רשות התעופה האזרחית ידווח לשר התחבורה והבטיחות בדרכים על כל היתר שנתן לפי תקנת משנה (א).
עונשין [תיקון: תש״ף־4, תשפ״א־9, תשפ״א־13, תשפ״א־23, תשפ״א־28, תשפ״א־34, תשפ״א־37, תשפ״א־44, תשפ״א־46, תשפ״א־48, תשפ״א־51, תשפ״ב־7, תשפ״ב־9, תשפ״ב־14, תשפ״ב־15, תשפ״ב־16, תשפ״ב־17]
העושה אחד מאלה, דינו קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:
(1)
(נמחקה);
(2)
(נמחקה);
(3)
(בוטלה);
(4)
מפעיל אווירי המפעיל טיסות בלא שהגיש הצהרה למנהל רשות התעופה האזרחית כאמור בתקנה 11(5);
(5)
מפעיל אווירי שלא הבטיח כי בטרם תחל טיסה כלי הטיס יהיה מצויד בציוד נדרש כמפורט בתקנה 16;
(6)
מפעיל אווירי שלא הבטיח כי לא ישמש אדם בתפקיד איש צוות אלא אם כן התקיימו באותו אדם הוראות תקנה 17(א), בניגוד להוראות תקנה 17(ב);
(6א)
(נמחקה);
(6ב)
מפעיל אווירי שלא העביר לנציג משרד הבריאות, לפי דרישתו, לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, בתוך שעתיים מקבלת הדרישה, את רשימת הנוסעים בטיסה, הכוללת את שם הנוסע, מספר הדרכון שלו והמושב שבו הושב באותה טיסה, בניגוד לתקנה 19(ב);
(7)
(נמחקה);
(8)
(נמחקה);
(9)
מפעיל אווירי שהתיר לנוסע לעלות לכלי הטיס בלי שאותו נוסע עוטה מסכה לפי הוראות צו בידוד בית, בניגוד להוראות תקנה 23;
(10)
מפעיל אווירי שלא הסדיר נהלים לפעולת אנשי הצוות למקרה שבו נוסע הראה תסמינים או התלונן על תסמינים תוך כדי טיסה כמפורט בתקנה 27(א), בניגוד להוראות אותה תקנה;
(11)
נוסע שלא מילא אחר הוראות אנשי הצוות שניתנו לפי תקנה 27(ג);
(11א)
מפעיל אווירי שלא הסדיר נהלים לפעולת אנשי הצוות למקרה שבו איש צוות חש בתסמינים תוך כדי טיסה כמפורט בתקנה 28(א), בניגוד להוראות אותה תקנה;
(12)
העולה לטיסה כנוסע אף על פי שלא נתקיימו בו הוראות תקנה 30(א);
(13)
העולה לטיסה בין־לאומית כנוסע נכנס או כנוסע במעבר בלי שהציג למפעיל האווירי אישור על מסירת הצהרה כאמור בתקנה 30(ב1);
(13א)
(נמחקה);
(13ב)
(פקעה);
(13ג)
(פקעה);
(14)
מפעיל אווירי שהתיר לנוסע נכנס או נוסע במעבר לטוס בלי שאותו נוסע הציג למפעיל האווירי אישור על מסירת הצהרה כאמור בתקנה 30(ב1);
(14א)
מפעיל אווירי שהתיר לאדם שמלאו לו 16 שנים והוא אזרח ישראלי או תושב קבע להיות נוסע יוצא בטיסה בין־לאומית, בלי שאותו אדם הציג למפעיל האווירי אישור על הצהרה כאמור בתקנה 30א(א), בניגוד לתקנה 30א(ב)(1);
(14ב)
חייב בבידוד העולה לטיסה שאינה טיסה בין־לאומית בניגוד לתקנה 30ג;
(14ג)
(נמחקה);
(14ד)
העולה להפלגת נופש כאמור בתקנה 32ג(א), אף על פי שלא התקיימו בו הוראות התקנה האמורה;
(14ה)
שוהה בהפלגת נופש חוזרת או נכנסת בלי שיש לו אישור כאמור בתקנת משנה 32ג(ג);
(14ו)
מפעיל הפלגת נופש שהתיר לאדם החייב במסירת הצהרה כאמור בתקנת משנה 32ג(ב) להפליג בהפלגת נופש בלי שאותו אדם הציג לו אישור כאמור בתקנת משנה 32ג(ג).
(15)
מפעיל שדה תעופה או מפעיל אווירי שלא העבירו למנהל דיווח על אירועים בניגוד להוראות תקנה 33.
עבירות מינהליות [תיקון: תש״ף־4, תשפ״א־9, תשפ״א־13, תשפ״א־28, תשפ״א־29, תשפ״א־34, תשפ״א־44, תשפ״א־46, תשפ״א־48, תשפ״א־51, תשפ״ב־7, תשפ״ב־9, תשפ״ב־15, תשפ״ב־16, תשפ״ב־17]
(א)
העבירות המנויות בתקנה 35 המפורטות בטור א׳ בטבלה שלהלן, הן עבירות מינהליות שניתן להטיל בשלהן קנס מינהלי קצוב:
(1)
לעניין אדם, מפעיל שדה תעופה, מפעיל הפלגת נופש ומפעיל אווירי שלא כאמור בתקנה 10(ב) – כקבוע לצדן בטור ב׳ בטבלה;
(2)
לעניין מפעיל אווירי כאמור בתקנה 10(ב) – כקבוע לצדן בטור ג׳ בטבלה;
מס״ד טור א׳
העבירה
טור ב׳
סכום בשקלים חדשים
טור ג׳
סכום בשקלים חדשים
(1) (נמחקה)
(2) (נמחקה)
(3) 35(4) 5,000 2,000
(4) 35(5) 5,000 2,000
(5) 35(6) 5,000 2,000
(5א) (נמחקה)
(5ב) (נמחקה)
(5ג) 35(6ב) 5,000 2,500
(6) (נמחקה)
(7) (נמחקה)
(8) 35(9) 5,000 2,000
(9) 35(10) 5,000 2,000
(9א) 35(11א) 5,000 2,000
(10) 35(13) 2,500  
(10א) (נמחקה)
(10ב) (פקעה)
(10ג) (פקעה)
(11) 35(14) 1,000 1,000
(11א) 35(14א) 1,500 1,500
(11ב) 35(14ב) 5,000  
(11ג) (נמחקה)
(11ד) 35(14ה) 2,500  
(11ה) 35(14ו) 1,000  
(12) 35(15) 2,500 1,500
(א1)
לעניין העבירה המנויה במס״ד (11) בטבלה בתקנת משנה (א) – לא יוטלו קנסות מינהליים בשל אותה טיסה בסכום כולל העולה על 5,000 שקלים חדשים.
(ב)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985 (להלן בתקנה זו – חוק העבירות המינהליות), יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בתקנת משנה (א), לפי העניין.
(ג)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית מהקנס הקבוע בתקנת משנה (א), לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות.
הגורם המוסמך להטלת קנס מינהלי [תיקון: תש״ף, תשפ״א־28, תשפ״א־29]
הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנות אלה (להלן – הגורם המוסמך), הוא כל אחד מאלה:
(1)
שוטר;
(2)
מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין כאמור בסעיף 25(א)(2) לחוק.
סמכויות שוטר
לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות אלה, יהיו לשוטר סמכויות אלה:
(1)
להורות לכל אדם לפעול לפי התקנות או להפסיק פעילות בניגוד להן;
(2)
למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכך הפרה של התקנות.
שמירת דינים – הוראות המנהל
אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות המנהל שניתנו לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, כפי שפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
תחילה דחויה למפעיל אווירי כאמור בתקנה 10(ב)
תחילתן של תקנות אלה לעניין מפעיל אווירי כאמור בתקנה 10(ב), שבוע מיום פרסומן.
תוקף [תיקון: תש״ף־4, תשפ״א, תשפ״א־3, תשפ״א־6, תשפ״א־7, תשפ״א־9, תשפ״א־16, תשפ״א־25, תשפ״א־28, תשפ״א־32, תשפ״א־34, תשפ״א־35, תשפ״א־37, תשפ״א־39, תשפ״א־41, תשפ״א־43, תשפ״א־44, תשפ״א־46, תשפ״א־48, תשפ״א־51, תשפ״ב, תשפ״ב־3, תשפ״ב־5, תשפ״ב־6, תשפ״ב־9, תשפ״ב־10, תשפ״ב־12, תשפ״ב־14, תשפ״ב־15, תשפ״ב־16, תשפ״ב־17]
תוקפן של תקנות אלה עד יום ג׳ בסיוון התשפ״ב (2 ביוני 2022).

תוספת ראשונה

[תיקון: תש״ף]

(תקנות 2 ו־11)

חלק א׳: התחייבות מפעיל שדה תעופה ליישום התקנות

[תיקון: תש״ף]

(תקנה 2(5))

[תיקון: תשפ״א־43, תשפ״ב־14]
התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש״ף–2020, שנערכה ונחתמה ב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ביום . . . . . . . . . . . . . . . בחודש . . . . . . . . . . . . . . . . . . בשנת . . . . . . . . . . . . על ידי . . . . . . . . . . . . . . . . . . ת״ז . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . המכהן כמנהל שדה התעופה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [שם שדה התעופה].
(1)
אני מצהיר כי הפעלת שדה התעופה . . . . . . . . . . . . . . [שם שדה התעופה] עומדת בתנאים המפורטים בתקנות 2 עד 6, 9, 21(ב) ו־33, לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש״ף–2020, או באמצעי חלופי שאושר לפי תקנה 34 לתקנות האמורות (להלן – הפעולות).
(2)
אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים בשדה התעופה לטובת שמירה על בריאות הציבור.
(3)
שמו של ממונה הקורונה בשדה התעופה הוא: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)
ולראיה באתי על החתום:
חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

חלק ב׳: התחייבות מפעיל אווירי ליישום התקנות

(תקנה 11(5))

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש״ף–2020, שנערכה ונחתמה ב. . . . . . . . . . . . . . . ביום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בחודש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בשנת . . . . . . . . . . . . . . . על ידי . . . . . . . . . . . . . . . ת״ז . . . . . . . . . . . . . . . . . . המכהן כמנהל חברת התעופה . . . . . . . . . . . . . . . . [שם חברת התעופה].
(1)
אני מצהיר כי הפעלת הטיסות של חברת התעופה . . . . . . . . . . . . . . . . [שם חברת התעופה] בין . . . . . . . . . . . . . [שם שדה התעופה בישראל] לבין . . . . . . . . . . . . . . . . . [שם שדה התעופה במדינת חוץ] עומדת בתנאים המפורטים בתקנות 11 עד 30 ו־33, לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש״ף–2020, או באמצעי חלופי שאושר לפי תקנה 34 לתקנות האמורות (להלן – הפעולות).
(2)
אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים בהפעלת כלי הטיס של חברת התעופה לטובת שמירה על בריאות הציבור.
(3)
שמו של ממונה הקורונה בחברת התעופה הוא: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)
ולראיה באתי על החתום:
חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[תיקון: תש״ף]
An undertaking regarding the performance of the actions that are required in the Special Authorities Regulations for the purpose of Coping with the Novel Coronavirus (Temporary Provision) (Restrictions on the Operation of Airports and Flights), 5780–2020, drawn up and signed in ______________ on the ______ day in the month of _________ in the year ____________ by ______________ passport No. ______________ acting as the manager of the airline ____________________________ [insert airline name].
(1) I declare that the operation of the airline ____________________________ [insert airline name] between ______________ [name of the airport in Israel] and ______________ [name of the airport in the foreign country] satisfies the conditions set out in Regulations 11 to 30 and 33 of the Special Authorities Regulations for the purpose of Coping with the Novel Coronavirus (Temporary Provision) (Restrictions on the Operation of Airports and Flights) 5780-2020 or an alternative measure mean approved pursuant to Regulation 34 of the said Regulations.
(2) I am aware of my duty to satisfy the said conditions in the operation of the aircrafts of the airline for the purpose of protecting public health.
(3) The name of the coordinator in charge of Coronavirus in the airline is ____________________________.
(4) And in witness hereof I am hereby undersigned:
Signature ______________

תוספת שנייה

[תיקון: תשפ״א־43, תשפ״ב־15]

הצהרת בריאות ופרטי איתור נוסע נכנס ואדם בהפלגת נופש

[תיקון: תשפ״ב־15]

(תקנות 7, 30, 30א ו־32ג)

חלק א׳: פרטי הנוסע והנסיעה

פרטים אישיים:
(א)
שם פרטי ושם משפחה;
(ב)
אזרחות;
(ג)
תושבות ישראלית (כן/לא);
(ד)
פרטי דרכון: מספר, המדינה המנפיקה;
(ה)
מספר תעודת זהות (לתושב ישראל);
[תיקון: תש״ף]
פרטי קטין שבאחריות הנוסע – כאמור בפרט (1)(א) עד (ה), אם יש;
פרטי יצירת קשר:
(א)
טלפון נייד כולל קידומת בין־לאומית;
(ב)
טלפון נייד נוסף כולל קידומת בין־לאומית, אם יש;
(ג)
כתובת דואר אלקטרוני;
[תיקון: תשפ״ב־15]
פרטי הטיסה או ההפלגה, לפי העניין:
(א)
שם המפעיל האווירי או מפעיל הפלגת הנופש;
(ב)
מספר הטיסה או ההפלגה;
(ג)
מדינת ההמראה או המדינה שממנה מפליגה הפלגת הנופש לישראל;
(ד)
תאריך ההמראה או ההפלגה;
(ה)
תאריך הנחיתה או העגינה.
[תיקון: תשפ״ב־15]

חלק ב׳: פרטי יצירת קשר לאדם הנכנס לישראל שאינו תושב ישראל

כתובת מגורים קבועה מחוץ לישראל: שם המדינה, שם היישוב, שם הרחוב, מספר בית, מספר דירה, מיקוד;
[תיקון: תש״ף]
כתובת מגורים ראשונה בישראל: שם היישוב, שם הרחוב, מספר בית, מספר דירה, מיקוד; ואם כתובת המגורים הראשונה היא בית מלון – שם בית המלון וכתובתו;
פרטי איש קשר ליצירת קשר במצב חירום: שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון נייד כולל קידומת בין־לאומית;
אם הנסיעה היא כחלק מקבוצה מאורגנת –
(א)
שם מארגן הקבוצה ומספר טלפון כולל קידומת בין־לאומית;
(ב)
פרטי ראש הקבוצה: שם, מספר טלפון כולל קידומת בין־לאומית.
[תיקון: תש״ף]

חלק ג׳ – הפרטים הכלולים בהצהרת בריאות של נוסע

הפרטים האישיים שמסר כאמור בחלק א׳ נכונים ומלאים;
הוא אינו חולה (לעניין זה מחלים אינו נחשב ”חולה“);
[תיקון: תשפ״א־13, תשפ״א־25, תשפ״א־34, תשפ״ב־14]
לגבי הימים שקדמו למתן ההצהרה –
(א)
בשבעת הימים שקדמו למתן ההצהרה לא היו לו תסמינים, למעט אדם שלאחר מועד תחילת התסמינים ביצע בדיקת PCR וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי ל־nCoV;
(ב)
ב־14 הימים שקדמו למתן ההצהרה הוא לא היה במגע הדוק עם חולה, למעט אם הוא מחלים או שמתקיים בו האמור בסעיף 2(ג3) לצו בידוד בית;
[תיקון: תשפ״א־13, תשפ״ב־15, תשפ״ב־17]
(נמחק);
[תיקון: תשפ״ב־15]
הוא מתחייב שלא להגיע לטיסה או להפלגת הנופש, לפי העניין אם חל שינוי בפרט מהפרטים שעליהם הצהיר;
אם הוא אחראי על קטין שמילא את פרטיו באותו טופס – הצהרה זו נכונה גם לאותו קטין;
ידוע לו כי הצהרת שקר עלולה לשמש ראיה נגדו בהליך פלילי.
[תיקון: תשפ״ב־17]

תוספת שלישית (בוטלה)

[תיקון: תשפ״א, תשפ״א־4, תשפ״א־10]

תוספת רביעית (פקעה)


כ״ג באב התש״ף (13 באוגוסט 2020)
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן