לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות)

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) מתוך

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 3768, 3842, 3854, 3856, 3908, 3974, 3986, 3994, 4008, 4010, 4042, 4048, 4112; תשפ״ב, 66, 112, 116, 144, 158, 168, 732, 754, 766, 800, 826, 850, 858, 858, 866, 880, 880, 958, 1008, 1106, 1224, 1334, 1364, 1364, 1526, 1566, 1590, 1590, 1704, 1816, 1860, 1900, 1926.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8, 23, 24, 25 ו־27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020 (להלן – החוק), ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:


תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות), התשפ״א–2021 פקעו ביום 2.3.2022.


הגדרות [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־4, תשפ״א־6, תשפ״א־10, תשפ״א־11, תשפ״א־12, תשפ״ב, תשפ״ב־4, תשפ״ב־5, תשפ״ב־8, תשפ״ב־12, תשפ״ב־19, תשפ״ב־26, תשפ״ב־28, תשפ״ב־29, תשפ״ב־33]
בתקנות אלה –
”אדם מנוע חיסון“ – אדם שרופא או שקופת חולים קבעו כי קיימת לגביו מניעה רפואית מלהתחסן נגד nCoV, בהתאם להוראות המנהל;
”אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית“ – אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה במהלך 24 השעות שקדמו להצגתה, הכולל אמצעי לאימות האישור (קוד QR) ואת הפרטים המנויים בתקנה 3(ב);
”אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR“ – אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במהלך 72 השעות שקדמו להצגתה;
”אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR מחוץ לישראל“ – (נמחקה);
”אישור קבוצתי על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה“ – (נמחקה);
”אישור ”תו ירוק““ – אחד מאלה:
(1)
אישור שמנפיק משרד הבריאות, לפי תקנה 3(א), לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן שניתן מיום כ״ז בתשרי התשפ״ב (3 באוקטובר 2021);
(2)
(נמחקה);
(3)
אישור שקיבל אדם מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל;
(4)
אישור שמנפיק משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית שנרשמה לפי תקנה 2 או 2א לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל״ז–1977, כי אדם שביצע בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR בתשלום קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל־72 שעות ממועד ביצוע הבדיקה;
(5)
(פקעה);
(6)
אישור שמנפיק משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית שנרשמה לפי תקנה 2 או 2א לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל״ז–1977, כי אדם שביצע בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית ”מגן חינוך“ קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל־7 ימים ממועד ביצוע הבדיקה;
(7)
(פקעה);
”בדיקת קורונה מיידית“ – בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מייד, במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת לפי תקנות בריאות העם (דיגום וביצוע בדיקות קורונה), התשפ״א–2021;
”בית מלון“ – (נמחקה);
”גוף בודק“ – (נמחקה);
”הוראות המנהל“ – לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם;
”זכאות למתן שירות בלא המתנה בתור“ – (בוטלה);
”יחידת אירוח“ – (נמחקה);
”ילד“ – מי שטרם מלאו לו 12 שנים ושלושה חודשים;
”מדריך“ – (נמחקה);
”המנהל“ – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם, ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20 לפקודה האמורה;
”מחלים או מחוסן“ – מי שזכאי לתעודת מחלים או מחוסן, ובלבד שהונפק לו אישור על כך לפי פסקה (1) להגדרה ”אישור ”תו ירוק““;
”מסוף מעבר יבשתי“ – מסוף מעבר כהגדרתו בחוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), התש״ם–1980;
”מקום ציבורי או עסקי“ – מקום הפתוח לציבור, או בית עסק, לרבות מקום הפתוח לציבור או בית עסק המצוי בתוך תחנת תחבורה יבשתית או בתוך מסוף מעבר יבשתי או בתוך שדה תעופה בין־לאומי, ולמעט מקום כאמור שניתן בו שירות רפואי;
”מתחם לינה“ – (נמחקה);
”סוכן“ – (נמחקה);
”קבוצת תיירים“ – (נמחקה);
””תו ירוק“ זמני“ – (פקעה);
”תוצאה שלילית בבדיקת קורונה“ – (נמחקה);
”תחנת תחבורה יבשתית“ – כל אחד מאלה:
(1)
מתחם סגור או מבנה שמצויה בו תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה;
(2)
תחנת רכבת ארצית או כרמלית, לפי העניין, כהגדרת תחנה בתקנות מסילות הברזל (תנאי נסיעה ברכבת), התש״ס–2000, ובתקנות התעבורה (סדרי תנועה ושמירת הביטחון בכרמלית בחיפה), התשכ״א–1961, לפי העניין, הנמצאת במבנה או במתחם סגור;
”תכנית ”מגן חינוך““ – תכנית מטעם משרד הבריאות ומשרד החינוך לביצוע דיגום יזום של תלמידי מוסד המקיים פעילות חינוך אחת לשבוע;
”תעודת מחלים או מחוסן“ – אישור החלמה תקף שניתן שלא על סמך מידע כוזב שמסר המטופל, או תעודת מחוסן תקפה שטרם חלף מועד התוקף המצוין בהם; אישור או תעודה כאמור יינתנו לפי הוראות המנהל שמפורסמות באתר משרד הבריאות;
”תעודת נכה“ – תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי;
”תעודת קורונה“ – (פקעה).
[תיקון: תשפ״א־6, תשפ״א־10, תשפ״ב־15, תשפ״ב־19, תשפ״ב־29, תשפ״ב־30, תשפ״ב־33]
(בוטלה).
חובת הפעלת מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור ב”תו ירוק“ [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־4, תשפ״א־6, תשפ״א־7, תשפ״א־8, תשפ״א־10, תשפ״א־11, תשפ״א־12, תשפ״ב, תשפ״ב־5, תשפ״ב־8, תשפ״ב־12, תשפ״ב־15, תשפ״ב־19, תשפ״ב־22, תשפ״ב־25, תשפ״ב־29, תשפ״ב־33]
(א)
לא יפעיל אדם מקום ציבורי או עסקי מהמפורטים להלן בדרך של פתיחתו לציבור, אלא למי שהציג אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, או לפעוט עד גיל שלוש או לילד שהציג תעודת נכה:
(1)
אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה;
(2)
מועדון או דיסקוטק; לעניין זה, ”מועדון“ – מקום שמתקיים בו אירוע, לרבות מופע בידור ואומנות, שאינו בהושבה בלבד ושכולל הגשה או מכירה של מזון;
(3)
מקום לעריכת כנסים הכוללים הגשה או מכירה של מזון;
(4)
(נמחקה);
(5)
(נמחקה);
(6)
(נמחקה);
(7)
מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות, בנוכחות קהל, שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2), ולמעט מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות בנוכחות קהל בהושבה בלבד; לעניין זה, ”פעילות תרבות“ – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור;
(8)
(נמחקה);
(9)
(נמחקה);
(10)
(נמחקה);
(11)
(נמחקה);
(12)
(נמחקה).
(א1)
(פקעה).
(א2)
(בוטלה).
(א3)
(בוטלה).
(א4)
(בוטלה).
(א5)
(נמחקה).
(ב)
(בוטלה).
אופן קבלת אישור ”תו ירוק“ ובדיקתו במקום ציבורי או עסקי [תיקון: תשפ״ב־4, תשפ״ב־8]
(א)
אדם יהיה זכאי לקבל את אישור ה”תו הירוק“ באחת הדרכים האלה:
(1)
בפנייה מקוונת למשרד הבריאות;
(2)
באמצעות יישומון שמשרד הבריאות מעמיד לשימוש הציבור בלא תשלום;
(3)
באמצעות פנייה טלפונית למוקד משרד הבריאות או למענה קולי אינטראקטיבי (IVR); בפנייה טלפונית למוקד משרד הבריאות האישור יישלח לזכאי בדואר או בדואר אלקטרוני, ובפנייה טלפונית למענה קולי אינטראקטיבי האישור יישלח בפקסימיליה;
(4)
בדרכים נוספות שיפרסם משרד הבריאות לציבור, ובכלל זה דרכים שאינן מקוונות.
(ב)
אישור ”תו ירוק“ יכלול את הפרטים האלה:
(1)
שמו של האדם שלגביו ניתן האישור;
(2)
מספר הזהות של האדם שלגביו ניתן האישור, מספר דרכון שלו או מספר מזהה אחר שנתנה לו רשות שלטונית;
(3)
מועד פקיעת תוקף האישור;
(4)
אמצעי לאימות האישור.
(ג)
הצגת אישור ”תו ירוק“ כאמור בתקנה 4(ב)(1) תהיה באחת מאלה:
(1)
הצגת מסמך שהתקבל בעקבות פנייה מקוונת כאמור בתקנת משנה (א)(1) או מסמך שהתקבל בדרך אחרת מטעם משרד הבריאות;
(2)
הצגת האישור על גבי יישומון כאמור בתקנת משנה (א)(2).
(ד)
סריקה של אישור ה”תו הירוק“ כאמור בתקנה 4(ב)(1), תתבצע כמפורט להלן:
(1)
קבלת פרטי מידע השמורים באמצעי לאימות האישור (ברקוד) תתאפשר רק בעת הסריקה של אמצעי האימות ביישומון של משרד הבריאות (להלן – אמצעי הסריקה);
(2)
בעת סריקת אמצעי האימות יופיע באמצעי הסריקה, ובו בלבד, רק המידע האמור בתקנת משנה (ב), והוא יימחק מייד עם תום הצגתו למבצע הסריקה ולא יישמר באמצעי הסריקה או בכל דרך אחרת מלבד באישור ה”תו הירוק“ עצמו; לא ייעשה כל שימוש במידע האמור בתקנת משנה (ב), למעט לצורך אימות האישור.
הוראות להפעלת מקום ציבורי או עסקי הפועל ב”תו ירוק“ [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־4, תשפ״א־6, תשפ״א־10, תשפ״א־11, תשפ״ב־4, תשפ״ב־5, תשפ״ב־8, תשפ״ב־33]
(א)
המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט בכניסה אליו, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, בדבר חובת הצגת אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, כתנאי לכניסה למקום.
(ב)
המחזיק או המפעיל של המקום יכניס למקום רק את מי שהציג כתנאי לכניסתו אחד מהאישורים המפורטים להלן, וכן פעוט עד גיל שלוש:
(1)
אישור ”תו ירוק“, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ולאחר סריקת האישור האמור כמפורט בתקנה 3(ד);
(1א)
(פקעה);
(2)
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, ולאחר סריקת המסמך בהתאם להוראות תקנה 3(ד), בשינויים המחויבים;
(3)
(פקעה);
(4)
(בוטלה);
(5)
לעניין ילד שהוא אדם עם מוגבלות – אישור כאמור בפסקה (1) או (2) או תעודת נכה.
האמור בתקנת משנה זו לא יחול לעניין כניסת המפעיל או מי מטעמו למקום, ובכלל זה עובדי המקום.
(ב1)
(בוטלה).
(ג)
מחזיק או מפעיל של מקום שהכניסה אליו נעשית בדרך של תיאום או הזמנה מראש, יידע את הלקוחות בעת התיאום או ההזמנה, בדבר חובת הצגת אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, כתנאי לכניסה למקום.
(ד)
המחזיק או המפעיל של המקום ימנה ממונה שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו.
(ה)
המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט לעניין שטח המקום; שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום.
[תיקון: תשפ״א, תשפ״א־4, תשפ״א־6, תשפ״א־10, תשפ״א־11, תשפ״א־12, תשפ״ב, תשפ״ב־4, תשפ״ב־5, תשפ״ב־12, תשפ״ב־15, תשפ״ב־19, תשפ״ב־25, תשפ״ב־33]
(בוטלה).
[תיקון: תשפ״א־6, תשפ״ב־10, תשפ״ב־15, תשפ״ב־33]
(בוטלה).
תפוסה מותרת במקום שאינו פועל ב”תו ירוק“ [תיקון: תשפ״א־6, תשפ״א־10, תשפ״א־12, תשפ״ב־2, תשפ״ב־6, תשפ״ב־15, תשפ״ב־19, תשפ״ב־22, תשפ״ב־25, תשפ״ב־29, תשפ״ב־33]
(פקעה לפי תקנה 15(ב)):
(א)
במקום ציבורי או עסקי שאינו מקום הפועל ב”תו ירוק“ לפי תקנה 2, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום, ואולם לעניין קניון או חנות ששטחה 100 מטרים רבועים ומעלה ושאינה בית מרקחת, חנות למכירת מוצרי היגיינה (פארם), מרכול, מכולת או סופרמרקט – לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים משטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בהם.
(א1)
בחנות ששטחה קטן מ־100 מטרים רבועים, בבית מרקחת, בחנות למכירת מוצרי היגיינה (פארם), במרכול, במכולת או בסופרמרקט, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת הלקוחות למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום לקוחות במספר העולה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או 4 לקוחות, לפי המקל מביניהם.
(ב)
לעניין קניון, המנגנון שיפעיל מחזיק או מפעיל המקום לפי תקנת משנה (א) יהיה מנגנון ויסות דיגיטלי; לעניין זה, ”מנגנון ויסות דיגיטלי“ – אמצעי דיגיטלי לספירת הנכנסים למקום והיוצאים ממנו, ובלבד שהאמצעי לא יזהה או יאפשר זיהוי של הנכנסים והיוצאים, ובכלל זה לא יתעד את פניהם, ושהמידע המתועד באמצעותו יימחק ממנו בתוך 48 שעות, ולא ייעשה בו שימוש לכל צורך אחר זולת ביצוע הוראה זו; אין בכך כדי למנוע שימוש במידע על מספר הנכנסים והיוצאים.
(ג)
המחזיק או המפעיל של מקום כאמור בתקנת משנה (א) יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום ולעניין שטח המקום; שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, הן במבנה והן בשטח פתוח.
(ד)
הוראות תקנות משנה (א) ו־(ג) לא יחולו על –
(1)
מקום ששטחו קטן מ־100 מטרים רבועים, למעט חנות מהחנויות המפורטות בתקנת משנה (א1), ואולם המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט לעניין שטח המקום; לעניין זה, שטח המקום יחושב כאמור בתקנת משנה (ג);
(2)
מסגרת רווחה כהגדרתה בסעיף 11(ג) לחוק;
(3)
רחבת הכותל המערבי, מסגד אל־אקצה וכנסיית הקבר;
(4)
מסוף מעבר יבשתי, למעט מקום ציבורי או עסקי הנמצא בתוכו;
(5)
טרמינל נוסעים בשדה תעופה בין־לאומי, למעט מקום ציבורי או עסקי הנמצא בתוכו;
(6)
מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות;
(7)
בית אוכל, לרבות בר או פאב;
(8)
(נמחקה);
(9)
מקום לעריכת כנסים שאינם כוללים הגשה או מכירה של מזון או תערוכות;
(10)
מכון כושר, סטודיו או מועדון שדה (קאנטרי קלאב);
(11)
בית מלון;
(12)
מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, או מקום שמתקיים בו פסטיבל; לעניין זה, ”פעילות תרבות“ – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור;
(13)
מוזאון;
(14)
ספרייה;
(15)
אטרקציה המצויה במבנה, ובכלל זה פארק שעשועים או משחקייה (ג׳ימבורי) המצויים במבנה.
(ה)
(פקעה).
[תיקון: תשפ״ב־6, תשפ״ב־33]
(בוטלה).
[תיקון: תשפ״ב־22, תשפ״ב־29, תשפ״ב־33]
(בוטלה).
הוראות להפעלת כל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור [תיקון: תשפ״א־6]
מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי לא יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור, אלא בכפוף לקיום הוראות אלה:
(1)
המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור;
(2)
המחזיק או המפעיל של המקום יתלה במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, שלט בדבר חובת עטיית מסכה במקום;
(3)
אם יש במקום מערכת כריזה – המחזיק או המפעיל של המקום יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת עטיית מסכה;
(4)
המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי ליישום הוראות תקנות אלה (להלן – ממונה קורונה).
[תיקון: תשפ״א־12, תשפ״ב־2, תשפ״ב־12, תשפ״ב־19]
(בוטלה).
הגבלת שהייה במקום ציבורי או עסקי הפועל ב”תו ירוק“ [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־4, תשפ״א־6, תשפ״א־10, תשפ״א־11, תשפ״א־12, תשפ״ב, תשפ״ב־5, תשפ״ב־8, תשפ״ב־12, תשפ״ב־19, תשפ״ב־26, תשפ״ב־28, תשפ״ב־29, תשפ״ב־33]
לא ישהה אדם במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו הותרה רק למי שהציג אישור ”תו ירוק“ לפי תקנה 2, אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא מחלים או מחוסן;
(1א)
(פקעה);
(1ב)
(פקעה);
(2)
הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;
(2א)
(פקעה);
(2ב)
הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR בתשלום שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום;
(2ג)
הוא קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית ”מגן חינוך“, שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום;
(2ד)
(פקעה);
(3)
הוא פעוט עד גיל שלוש;
(3א)
(בוטלה);
(3ב)
הוא ילד בעל תעודת נכה;
(4)
הוא מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;
(4א)
(פקעה);
(5)
(נמחקה);
(6)
(נמחקה);
(7)
(נמחקה);
(8)
(נמחקה).
עונשין [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־4, תשפ״א־6, תשפ״א־10, תשפ״א־11, תשפ״א־12, תשפ״ב, תשפ״ב־5, תשפ״ב־8, תשפ״ב־12, תשפ״ב־19, תשפ״ב־22, תשפ״ב־26, תשפ״ב־28, תשפ״ב־29, תשפ״ב־33]
(א)
העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:
(1)
המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, למעט פעוט עד גיל שלוש או ילד שהציג תעודת נכה, והכול, בניגוד לתקנה האמורה:
(א)
שטח המקום לא עולה על 500 מ״ר;
(ב)
(נמחקה);
(ג)
שטח המקום עולה על 500 מ״ר;
(2)
המפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2, שלא הציב שלט כאמור בתקנה 4(א);
(2א)
(נמחקה);
(2א1)
(נמחקה);
(2ב)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 4ג, ששטחו כמפורט להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, בהתאם למספר השוהים המותר לפי תקנה 4ג, והכול בניגוד לתקנה האמורה:
(א)
שטח המקום עולה על 100 מ״ר ולא עולה על 500 מ״ר;
(ב)
שטח המקום עולה על 500 מ״ר;
(2ג)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 4ג, למעט מקום כאמור בתקנה 4ג(ד), בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב שלט לעניין מספר השוהים המותר כאמור בתקנה 4ג(ג);
(2ד)
(נמחקה);
(2ה)
(נמחקה);
(3)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, שהכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה או נתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה, בניגוד לתקנה 5(1);
(4)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שתלה שלט לעניין חובת עטיית מסכה, כאמור בתקנה 5(2);
(4א)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי שלא מינה ממונה קורונה כאמור בתקנה 5(4);
(4ב)
(נמחקה);
(4ג)
(נמחקה);
(4ד)
(נמחקה);
(4ה)
(נמחקה);
(4ו)
(נמחקה);
(4ז)
(נמחקה);
(4ח)
(נמחקה);
(5)
השוהה במקום ציבורי או עסקי כאמור בתקנה 2, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 6, ובלבד שבמקום הוצב שלט כאמור בתקנה 4(א):
(א)
מחלים או מחוסן;
(א1)
(פקעה);
(א2)
(פקעה);
(ב)
אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום;
(ב2)
אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למקום;
(ב3)
אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית ”מגן חינוך“, שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום;
(ב4)
(פקעה);
(ג)
פעוט עד גיל שלוש;
(ג1)
(בוטלה);
(ג2)
ילד בעל תעודת נכה;
(ד)
מפעיל המקום או מי מטעמו, ובכלל זה עובדי המקום;
(ד1)
(פקעה);
(ה)
(נמחקה);
(ו)
(נמחקה);
(ז)
(נמחקה);
(ח)
(נמחקה).
(ב)
בתקנה זו –
”מפעיל“ – מי שמפעיל מקום כאמור בתקנת משנה (א), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק – בעל הרישיון או ההיתר.
עבירה מינהלית
עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א׳ שבתוספת, היא עבירה מינהלית.
קנס מינהלי קצוב
לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 8 יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצידה בטור ב׳ בתוספת.
עבירה מינהלית חוזרת
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בתקנה 9, לפי העניין, או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, לפי הנמוך מביניהם.
עבירה מינהלית נמשכת
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית מהקנס הקבוע בתקנה 9, לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות.
הגורם המוסמך להטלת קנס מינהלי
הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנות אלה (להלן – הגורם המוסמך), הוא כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
שוטר;
(2)
מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין, וכן פקח שמינה מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים לפי סעיף 58 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח–1998;
(3)
עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט״ו בסיוון התש״ף (7 ביוני 2020) לפי סעיף 5(ב) לחוק העבירות המינהליות;
(4)
(5)
(6)
סמכויות שוטר [תיקון: תשפ״א־6, תשפ״ב־33]
לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות אלה, יהיו לשוטר סמכויות אלה:
(1)
להורות לכל אדם לפעול בהתאם לתקנות או להפסיק פעילות בניגוד להן;
(2)
למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכך הפרה של התקנות;
(3)
(נמחקה).
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י״ב באב התשפ״א (21 ביולי 2021).
תוקף [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־2, תשפ״א־3, תשפ״א־4, תשפ״א־6, תשפ״א־8, תשפ״א־10, תשפ״א־12, תשפ״ב, תשפ״ב־2, תשפ״ב־4, תשפ״ב־5, תשפ״ב־8, תשפ״ב־11, תשפ״ב־15, תשפ״ב־18, תשפ״ב־20, תשפ״ב־21, תשפ״ב־22, תשפ״ב־24, תשפ״ב־26, תשפ״ב־28, תשפ״ב־29, תשפ״ב־30, תשפ״ב־31, תשפ״ב־33]
(א)
תוקפן של תקנות אלה עד יום כ״ח באדר א׳ התשפ״ב (1 במרס 2022).
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), תוקפה של תקנה 4ג עד יום ח׳ באדר א׳ התשפ״ב (9 בפברואר 2022).
הוראת שעה – הצגת תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR [תיקון: תשפ״א]
על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שעד יום כ״ט באב התשפ״א (7 באוגוסט 2021), יראו כאילו – הנוסח שולב בתקנות כהוראת שעה מיום 29.7.2021 עד ליום 7.8.2021.
הוראת שעה – אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בתשלום [תיקון: תשפ״א־4]
על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שעד יום ג׳ באלול התשפ״א (11 באוגוסט 2021), יראו לעניין תקנות 2, 4(ב)(1), ו־7(א)(1), אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR בתשלום כאישור ”תו ירוק“.
הוראת שעה – פטור מהצגת אישור ”תו ירוק“ או תוצאה שלילית לילד [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״א־6]
על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שעד יום ט׳ באלול התשפ״א (17 באוגוסט 2021), יראו כאילו – הנוסח שולב בתקנות כהוראת שעה מיום 8.8.2021 ועד יום 17.8.2021.
[תיקון: תשפ״א־10, תשפ״א־11, תשפ״א־12]
(בוטלה).
הוראת שעה – מתווה לסליחות ולחגים סוכות ושמחת תורה ברחבת הכותל המערבי [תיקון: תשפ״א־12, תשפ״ב־2]
על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שממועד פרסומן של תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (תיקון מס׳ 5), התשפ״א–2021 (ביום 5.9.2021) עד יום ט׳ בתשרי התשפ״ב (15 בספטמבר 2021) ובתקופה שמיום ט״ו בתשרי התשפ״ב (21 בספטמבר 2021) עד יום כ״ב בתשרי התשפ״ב (28 בספטמבר 2021), יראו כאילו – הנוסח שולב בתקנות כהוראת שעה מיום 5.9.2021 ועד יום 15.9.2021 ומיום 21.9.2021 ועד יום 28.9.2021.
הוראת שעה – הצגת תוצאת בדיקת PCR בראש השנה [תיקון: תשפ״א־12]
(א)
על אף האמור בתקנות אלה, בתקופה שמיום א׳ בתשרי התשפ״ב (7 בספטמבר 2021) עד יום ג׳ בתשרי התשפ״ב (9 בספטמבר 2021), יראו כאילו בתקנות, בכל מקום, במקום ”72“ בא ”96“.
(ב)
בתקופה שמיום כ״ט באלול התשפ״א (6 בספטמבר 2021) עד יום ב׳ בתשרי התשפ״ב (8 בספטמבר 2021), יראו כאילו – הנוסח שולב בתקנות כהוראת שעה מיום 6.9.2021 ועד יום 8.9.2021.
הוראת שעה – תוקף תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית ביום כיפור [תיקון: תשפ״ב]
על אף האמור בתקנות אלה, ביום י׳ בתשרי התשפ״ב (16 בספטמבר 2021), יראו כאילו – הנוסח שולב בתקנות כהוראת שעה ביום 16.9.2021.
הוראת שעה – ”תו ירוק“ זמני [תיקון: תשפ״ב־26, תשפ״ב־28, תשפ״ב־29]
(א)
על אף האמור בתקנות אלה, לעניין אדם שקיבל את מנת החיסון הראשונה נגד נגיף הקורונה בתקופה שעד יום ל׳ בשבט התשפ״ב (1 בפברואר 2022) יראו כאילו –
(1)
(א)
בהגדרה ”אישור ”תו ירוק““, אחרי פסקה (6) בא:
”(7)
אישור שמנפיק משרד הבריאות, לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי ל”תו ירוק“ זמני.“
(ב)
אחרי ההגדרה ”שדה תעופה בין־לאומי“ בא:
“””תו ירוק“ זמני” – אישור שמנפיק משרד הבריאות לאדם המעיד על כך שקיבל את מנת החיסון הראשונה נגד נגיף הקורונה, ואשר תקף ל־30 ימים מיום קבלת מנת החיסון כאמור;”;
(2)
בתקנה 6, אחרי פסקה (2ג) בא:
”(2ד)
הוא קיבל מנת חיסון ראשונה נגד נגיף הקורונה במהלך 30 הימים שקדמו לכניסתו למקום;“;
(3)
בתקנה 7(א), בפסקה (5), אחרי פסקת משנה (ב3) בא:
”(ב4)
אדם שקיבל מנת חיסון ראשונה נגד נגיף הקורונה במהלך 30 הימים שקדמו לכניסתו למקום;“.

תוספת

(תקנות 8 ו־9)

[תיקון: תשפ״א־6, תשפ״ב, תשפ״ב־12, תשפ״ב־19, תשפ״ב־22, תשפ״ב־33]
  טור א׳
העבירות המינהליות
טור ב׳
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים
(1) 7(א)(1)(א) 2,500
(2) (נמחק)
(3) 7(א)(1)(ג) 5,000
(4) 7(א)(2) 1,000
(4א) (נמחק)
(4א1) (נמחק)
(4ב) 7(א)(2ב)(א) 2,500
(4ג) 7(א)(2ב)(ב) 5,000
(4ד) 7(א)(2ג) 1,000
(4ה) (נמחק)
(4ו) (נמחק)
(5) 7(א)(3) 1,000
(6) 7(א)(4) 1,000
(6א) (נמחק)
(6ב) (נמחק)
(6ג) (נמחק)
(6ד) (נמחק)
(6ה) (נמחק)
(7) 7(א)(5) 1,000


י׳ באב התשפ״א (19 ביולי 2021)
 • נפתלי בנט
  ראש הממשלה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן