לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות)

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות) מתוך

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 3944, 3996, 4000, 4016, 4060, 4086, 4124; תשפ״ב, 88, 122, 124, 126, 148, 148, 150, 178, 208, 738, 740, 780, 842, 882, 1018, 1056, 1108, 1124, 1242, 1332, 1384, 1418, 1430, 1542, 1662, 1702, 1802, 1872, 1876, 1920, 1938, 2216, 2248.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 10, 23, 24 ו־25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020 (להלן – החוק), ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:


תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות), התשפ״א–2021 פקעו ביום 11.3.2022.


הגדרות [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־5, תשפ״ב, תשפ״ב־4, תשפ״ב־8, תשפ״ב־9, תשפ״ב־16, תשפ״ב־25]
בתקנות אלה –
”אדם מנוע חיסון“ – כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות, אשר הציג אישור על כך מטעם הרופא או קופת החולים למנהל המוסד או למי מטעמו;
”אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית“ – כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות, ולעניין עובד מוסד בכניסתו למוסד – יראו כאילו במקום ”24“ בא ”84“;
”אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית ”מגן חינוך““ – אישור שמנפיק משרד הבריאות על סמך דיווח ממעבדה רפואית שנרשמה לפי תקנה 2 או 2א לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל״ז–1977, כי אדם שביצע בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית ”מגן חינוך“ קיבל תוצאה שלילית בבדיקה, ואשר תקף ל־7 ימים ממועד ביצוע הבדיקה;
”אישור ”תו ירוק““ – אחד מאלה:
(1)
אישור שמנפיק משרד הבריאות, לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן;
(2)
תעודת מחלים או מחוסן;
(3)
אישור שקיבל אדם מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל;
”בדיקה“ – בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR;
”בדיקת קורונה מיידית“ – כהגדרתה בתקנות הגבלת פעילות;
”בדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי“ – (פקעה);
”בחינות הסמכה“ – בחינות המתקיימות על ידי גורם המקיים בחינות לצורך עיסוק הטעון רישיון, היתר, הסמכה או אישור הניתנים על פי דין, אם מתקיימות במסגרת פעילות המוסד;
”בעל מוסד“ – כל אלה:
(1)
במוסד חינוך רשמי, כמשמעותו בחוק לימוד חובה – רשות החינוך המקומית;
(2)
במוסד חינוך מוכר כהגדרתו בחוק לימוד חובה – הגוף בעל הרישיון מהמנהל הכללי של משרד החינוך להפעלת מוסד החינוך לפי הוראות חוק הפיקוח;
(3)
במוסד חינוך תרבותי ייחודי ובמוסד חינוך במעמד פטור – מי שמפעיל את מוסד החינוך;
(4)
במוסד בפיקוח האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד הכלכלה והתעשייה – מי שמפעיל את מוסד החינוך;
(5)
בפנימייה – מי שמפעיל את הפנימייה;
(6)
במקום המשמש או שנועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות – מי שמפעיל את המוסד;
(7)
במוסד תורני, למעט מוסד חינוך תרבותי ייחודי – מי שמפעיל את המוסד;
(8)
כל מוסד אחר המקיים פעילות חינוך – מי שמפעיל את המוסד;
(9)
בפעילות חינוך כמפורט בסעיף 10(ג)(8) עד (14) לחוק – מי שמפעיל את הפעילות;
”חוג“ – (נמחקה);
”ילד עם מוגבלות“ – ילד עם מוגבלות שטרם מלאו לו 12 שנים ושלושה חודשים המחזיק בתעודת נכה;
”מוסד“ – מוסד המקיים פעילות חינוך;
”מוסד חינוך תרבותי ייחודי“ – כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס״ח–2008;
”מוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים“ – מוסד חינוך על־תיכוני המקיים פעילות לימודית, ובכלל זה מוסד שהוא אחד מאלה, והכול למעט פעילות חינוך בלתי פורמלי:
(1)
(2)
מוסד על־תיכוני להשכלה מקצועית או טכנית, ובכלל זה מכללה טכנולוגית מוכרת כהגדרתה בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע״ג–2012;
(3)
אולפן ללימוד השפה העברית לעולים;
(4)
מוסד המקיים לימודים לצורך השלמת השכלה יסודית או על־יסודית;
(5)
מוסד המקיים בחינות מיון לקראת לימודים במוסד חינוך על־תיכוני או בחינות הסמכה;
”המנהל“ – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם, ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20 לפקודה האמורה;
”הממונה על החניכות“ – כמשמעותו בחוק החניכות, התשי״ג–1953;
”מסגרת חוץ־ביתית“ – כהגדרתה בסעיף 22א לחוק;
”מפעיל חיצוני“ – (נמחקה);
”פנימייה“ – מסגרת שבה מתגוררים תלמידים, המספקת לתלמידים מגורים ומעטפת חינוכית, חברתית או טיפולית במשך כל שעות היממה, לרבות מוסד תורני המקיים פעילות כאמור ופנימייה כאמור בסעיף 10(ג)(5) לחוק, ולמעט מסגרת חוץ־ביתית;
”צוות המוסד“ – צוות העובדים במוסד;
”תכנית מגן חינוך“ – כהגדרתה בתקנות הגבלת פעילות;
”תלמיד“ – מי שלומד במוסד, לרבות חניך או מטופל במוסד;
”תלמיד עולה“ – (נמחקה);
”תנועת נוער“, ”ארגון נוער“ – תנועת נוער או ארגון נוער הנתמכים לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, או קבוצות מדריכים צעירים עירוניים וחניכיהם שבאחריות מחלקת הנוער העירונית;
”תעודת מחלים או מחוסן“ – אישור החלמה תקף או תעודת מחוסן תקפה כמשמעותם בצו בידוד בית;
”תעודת קורונה“ – (פקעה);
”תעודת נכה“ – שהנפיק המוסד לביטוח לאומי;
חובת פעילות בכפוף לתקנות [תיקון: תשפ״א]
בעל מוסד יהיה אחראי לביצוען של הוראות וחובות שהוטלו עליו לפי תקנות אלה, ובכלל זה יספק או יבטיח כי יסופקו למנהל המוסד ולעובדים במוסד אמצעים הנדרשים לצורך ביצוע תפקידם.
אחריות מנהל מוסד [תיקון: תשפ״א]
מנהל מוסד יפעל לשם עמידה בחובותיו לפי תקנות אלה.
עטיית מסכה [תיקון: תשפ״א־5]
(א)
על אף האמור בסעיף 3ה(ב)(1) לצו בידוד בית, בפעילות בשטח סגור של מוסד, תלמידים בכיתות א׳ ומעלה ואנשי הצוות יעטו מסכה, לרבות בהסעה לפעילות כאמור וממנה, למעט בעת אכילה או בפעילות גופנית.
(ב)
מנהל מוסד לא יתיר כניסה למקום הפעילות של המוסד הנמצא בשטח סגור, של אדם המחויב בעטיית מסכה לפי תקנת משנה (א) ולפי סעיף 3ה לצו בידוד בית, ושאינו עוטה מסכה לפי אותם חיקוקים.
(ג)
בכיתה שאחד או יותר מהתלמידים בה חירש או כבד שמיעה, יעטו אנשי הצוות מסכה שקופה; בעל המוסד יספק מסכות שקופות לאנשי הצוות הנדרשים לכך לפי תקנת משנה זאת.
כניסת עובד המוסד [תיקון: תשפ״א־5, תשפ״ב, תשפ״ב־8, תשפ״ב־9, תשפ״ב־12, תשפ״ב־25, תשפ״ב־30]
עובד המוסד, שאינו מוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים או מוסד תורני על־תיכוני, ואינו מחלים או מחוסן או קיבל אישור מאת המנהל על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל, לא ייכנס למוסד אלא אם כן הציג למנהל המוסד או למי מטעמו אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למוסד במסגרת תוכנית ”מגן חינוך“, והכול בצירוף תעודה מזהה; לעניין אדם מנוע חיסון – אישור כאמור בתקנה זו או אישור על תוצאה שלילית בבדיקה שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למוסד בצירוף הצגת תעודה מזהה.
התקהלות [תיקון: תשפ״א־5, תשפ״ב־8]
(א)
לא תתקיים במוסד התקהלות, כולל בטקס דתי או בתפילה, שמספר האנשים שבה עולה על ההתקהלות המותרת; לעניין זה, ”התקהלות מותרת“ – כאמור בתקנה 1א לתקנות הגבלת פעילות.
(ב)
מנהל מוסד יבטיח כי לא תתקיים התקהלות שמספר האנשים שבה עולה על ההתקהלות המותרת כאמור בתקנת משנה (א).
(ג)
תקנה זו לא תחול על מוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים, או מוסד תורני על־תיכוני, למעט פנימייה, אשר הכניסה אליו מותנית בהצגת אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקה כאמור בתקנה 9א.
כניסה למוסד של מי שאינו תלמיד ואינו עובד המוסד [תיקון: תשפ״א־5, תשפ״ב, תשפ״ב־2, תשפ״ב־3, תשפ״ב־4, תשפ״ב־8, תשפ״ב־16, תשפ״ב־25]
מנהל מוסד לא יאפשר כניסה למקום הפעילות של מי שאינו תלמיד במוסד ואינו עובד המוסד, אלא למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:
(1)
הוא הציג למנהל המוסד או למי מטעמו אישור ”תו ירוק“ או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית; אישורים כאמור יוצגו בצירוף תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16;
(1א)
(לא אושרה);
(2)
הוא אחראי על קטין שחווה קשיים מיוחדים ומנהל המוסד או מי שהוא מינה לעניין זה אישר לו באופן פרטני להיכנס למקום הפעילות, ובלבד שבכל זמן לא יימצא בחדר עם התלמידים יותר מאחראי אחד כאמור אם לא הציג אישור כמפורט בפסקה (1); לעניין פסקה זאת, ”קשיים מיוחדים“ – קשיים רגשיים או נפשיים או מגבלות בריאותיות או מגבלות אחרות שבשלהן נדרש ליווי של התלמיד אל הכיתה או מחוצה לה, או קשיים הנוגעים להליך פדגוגי שלו שותף האחראי על הקטין, שלא ניתן לקיימו מרחוק;
(3)
לעניין גן ילדים ומקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות מגיל לידה עד גיל 3 – הוא אחראי על קטין הנכנס למקום הפעילות לשם ליווי הקטין, ובלבד שנכנס רק לשטח שאינו כיתת הגן;
(4)
לעניין מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות מגיל לידה עד גיל 3 – הוא אחראי על קטין שהוא פעוט, הנכנס למקום הפעילות לשם ליווי הפעוט ככל שהדבר נדרש לשם התפתחותו ושלומו של הפעוט ובהצגת אישור רפואי המאשר זאת, ובלבד שבכל זמן לא יימצא בכיתה יותר מאחראי אחד כאמור אם לא הציג אישור כמפורט בפסקה (1).
[תיקון: תשפ״ב־12, תשפ״ב־25]
(בוטלה).
[תיקון: תשפ״ב, תשפ״ב־8, תשפ״ב־10, תשפ״ב־12, תשפ״ב־13, תשפ״ב־14, תשפ״ב־25]
(בוטלה).
[תיקון: תשפ״א־5, תשפ״ב־25]
(בוטלה).
[תיקון: תשפ״א־5, תשפ״ב, תשפ״ב־8, תשפ״ב־9, תשפ״ב־25]
(בוטלה).
[תיקון: תשפ״א־5, תשפ״ב, תשפ״ב־8, תשפ״ב־20, תשפ״ב־21, תשפ״ב־25]
(בוטלה).
[תיקון: תשפ״ב, תשפ״ב־2, תשפ״ב־7, תשפ״ב־8, תשפ״ב־10, תשפ״ב־12, תשפ״ב־13, תשפ״ב־14, תשפ״ב־20, תשפ״ב־21, תשפ״ב־22, תשפ״ב־24, תשפ״ב־25]
(בוטלה).
סגירת מוסד [תיקון: תשפ״א־5, תשפ״ב־25]
(א)
ראש השירות או רופא מחוזי רשאי להורות, בהודעה בכתב, למפעיל של מוסד לסגור את המקום, כולו או חלקו, ובהיקף שאינו עולה על הנדרש, אם שהה בו אדם הנושא את נגיף הקורונה, לתקופה שינקוב בהודעה והדרושה לשם מניעת הדבקה בנגיף בשל שהייה באותו מקום או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, ובלבד שסגירתו לשם עריכת חקירה כאמור לא תעלה על 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש השירות – על 120 שעות, וזאת בשים לב, בין השאר, להשלכות של סגירת המוסד על התלמידים; לעניין זה, ”ראש השירות“ – כהגדרתו בצו בידוד בית.
(ב)
לעניין מוסד בפיקוח משרד החינוך או מוסד חינוך לנוער שהוא מוסד בפיקוח האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם בזרוע עבודה במשרד הכלכלה והתעשייה – יהיו מוסמכים להורות על סגירת המוסד כאמור, לפי הוראות תקנת משנה (א), גם מנהל המחוז או הממונה על החניכות, לפי העניין, בהתייעצות עם ראש השירות או עם רופא מחוזי.
(ג)
על מתן הוראה לסגירה כאמור בתקנת משנה (א) של מוסד המפורט להלן, יקיים הרופא המחוזי התייעצות עם הגורם המפורט לצד המוסד בפסקה (1) או יעדכן את הגורם המפורט לצד מוסד המפורט בפסקאות (2) ו־(3), לפי העניין:
(1)
מוסד בפיקוח משרד החינוך או חלק ממנו – מנהל המחוז;
(2)
מוסד בפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה או חלק ממנו – הממונה על המחוזות בזרוע עבודה שבמשרד הכלכלה והתעשייה;
(3)
מעון יום שבהסכם הפעלה עם משרד הכלכלה והתעשייה כמשמעותו בסעיף 62 לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע״ט–2018 – מנהל המחוז באגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד הכלכלה והתעשייה.
[תיקון: תשפ״ב־8, תשפ״ב־10, תשפ״ב־12, תשפ״ב־13, תשפ״ב־14, תשפ״ב־25]
(בוטלה).
הפעלת מוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים או מוסד תורני על־תיכוני [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־4, תשפ״א־5, תשפ״ב, תשפ״ב־8, תשפ״ב־9, תשפ״ב־10, תשפ״ב־12, תשפ״ב־14, תשפ״ב־26, תשפ״ב־27, תשפ״ב־28]
(א)
בתקנה זו –
”אדם מנוע חיסון“ – (נמחקה);
”אישור ”תו ירוק““ – כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות;
”הכשרה מעשית“ – הכשרה מעשית או לימודים מעשיים במוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים, שבהתאם לאופיים ולטיבם של ההכשרה או הלימודים לא ניתן לקיימם באופן מקוון, בשל צורך בציוד או בתשתיות החיוניים להכשרה או ללימודים כאמור אשר מצויים במקום הפעילות של המוסד;
”מקום“ – בכלל זה בניין, כיתת לימוד או אולם הרצאות;
”קורס נהיגה מונעת“ – השתלמות בנהיגה לפי תקנה 213 והדרכה בנהיגה נכונה לפי תקנה 549(א) ו־(ב) לתקנות התעבורה, התשכ״א–1961.
(ב)
בעל מוסד לא יפעיל מוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים, או מוסד תורני על־תיכוני, למעט פנימייה, בדרך של פתיחתו לתלמידים, ובכלל זה קיום בחינות, אלא בכפוף להוראות אלה:
(1)
בעל המוסד ימנה ממונה קורונה שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו;
(2)
בעל המוסד יציב שלט בכניסה למקום שבו מתקיימת הפעילות, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, בדבר חובת הצגת אישור ”תו ירוק“ כתנאי לכניסה למקום;
(3)
בעל המוסד יתיר כניסה למקום רק למי שהציג, כתנאי לכניסתו, אחד מהאישורים שלהלן:
(א)
אישור ”תו ירוק“, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16;
(ב)
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16; ולעניין תלמיד – בדיקת קורונה מיידית שבוצעה במהלך 84 השעות טרם כניסתו;
(ג)
לעניין אדם מנוע חיסון –
(1)
אישור כאמור בפסקת משנה (א) או (ב) או אישור שקיבל תוצאה שלילית בבדיקה שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למוסד, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16;
(2)
ולעניין עובד המוסד ותלמיד – אישור שקיבל תוצאה שלילית בבדיקה שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למוסד, בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16;
האמור בפסקה זו לא יחול על כניסה למקום שמתקיימת בו הכשרה מעשית המתקיימת באזור המצוי בהפרדה מוחלטת כמפורט בפסקה (4);
(4)
במוסד שמקיים הכשרה מעשית לצד פעילות אחרת באותו המוסד שבו חלה החובה להצגת אישור ”תו ירוק“ כתנאי לכניסה למוסד כאמור, יפעל בעל המוסד לקיום ההכשרה המעשית באזור המצוי בהפרדה מוחלטת; לעניין תקנה זו, ”אזור המצוי בהפרדה מוחלטת“ – אזור במוסד שלא חלה לגביו החובה להצגת אישור ”תו ירוק“ בכניסה למקום הפעילות, לעומת שאר האזורים, בתנאי שבעל המוסד יפעל להפרדת האזור מהאזורים שבהם חייבים בהצגת אישור ”תו ירוק“, ובכלל זה באמצעות שימוש במתחמים או בבניינים נפרדים, או בקיום הפעילות בימים ובשעות נפרדים;
(5)
(נמחקה);
(6)
בעל המוסד יאפשר לימודים מרחוק לתלמידים שאינם בעלי אישור ”תו ירוק“; לעניין זה, ”לימודים“ – למעט הכשרה מעשית, בחינות וקורס נהיגה מונעת.
(ג)
הכשרה מעשית במוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים המתקיימת באזור המצוי בהפרדה מוחלטת, כמפורט בתקנת משנה (ב)(4), או במוסד שלא מתקיימת בו פעילות המחייבת הצגת אישור ”תו ירוק“, תתקיים בכפוף להוראות אלה:
(1)
בקבוצות קבועות של עד 50 משתתפים בשטח סגור ועד 100 משתתפים בשטח פתוח;
(2)
בין המשתתפים יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות ככל האפשר.
עונשין [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־5, תשפ״ב, תשפ״ב־2, תשפ״ב־8, תשפ״ב־9, תשפ״ב־12, תשפ״ב־14, תשפ״ב־25]
העושה אחד מאלה – דינו קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:
(1)
בעל מוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים או בעל מוסד תורני על־תיכוני, למעט פנימייה, שהתיר כניסה למוסד לאדם שאינו אחד מהמפורטים להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד לתקנה 9א:
(א)
מי שהציג אחד מאלה, ולעניין מי שמלאו לו 16 שנים – גם בצירוף הצגת תעודה מזהה:
(1)
אישור ”תו ירוק“ כהגדרתו בתקנה 9א;
(2)
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית, ולעניין תלמיד – בדיקת קורונה מיידית שבוצעה במהלך 84 השעות טרם כניסתו;
(3)
לעניין אדם מנוע חיסון – אישור כאמור בפסקת משנה (1) או (2) או אישור שקיבל תוצאה שלילית בבדיקה שביצע במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למוסד, ולעניין עובד המוסד ותלמיד – אישור שקיבל תוצאה שלילית בבדיקה שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למוסד בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16;
(4)
(פקעה);
(ב)
עובד המוסד שמנהל המוסד קבע לגביו שאינו בא במגע עם תלמידים או עם עובדים אחרים אשר באים במגע עם תלמידים;
(1א)
בעל מוסד שאינו מוסד כמשמעותו בתקנה 9א שהתיר כניסה למוסד של עובד שאינו אחד מהמפורטים להלן, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד לתקנה 5(א1):
(א)
מי שהציג אחד מאלה, בצירוף תעודה מזהה:
(1)
אישור ”תו ירוק“;
(2)
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית;
(3)
אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למוסד, במסגרת תכנית ”מגן חינוך“;
(4)
לעניין אדם מנוע חיסון – אישור כאמור בפסקת משנה (2) או (3) או אישור שקיבל תוצאה שלילית בבדיקה שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למוסד;
(5)
(נמחקה);
(ב)
עובד המוסד שמנהל המוסד קבע לגביו שאינו בא במגע עם תלמידים או עם עובדים אחרים אשר באים במגע עם תלמידים;
(2)
בעל מוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים או בעל מוסד תורני על־תיכוני, למעט פנימייה, שלא מינה ממונה קורונה כאמור בתקנה 9א(ב)(1);
(3)
בעל מוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים או בעל מוסד תורני על־תיכוני, למעט פנימייה, שלא הציג שלט כאמור בתקנה 9א(ב)(2);
(4)
השוהה במוסד להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים או השוהה במוסד תורני על־תיכוני, למעט פנימייה או מקום שמתקיימת בו הכשרה מעשית בהפרדה מוחלטת, כמפורט בתקנה 9א(ב)(4), וכן למעט עובד המוסד, שאינו אחד מהמפורטים להלן, בניגוד לתקנה 9א, ובלבד שבמקום הוצג שלט כאמור בתקנה 9א(ב)(2):
(א)
מחלים או מחוסן;
(ב)
אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצע במהלך 24 השעות שקדמו לכניסתו למקום, ואם הוא תלמיד – במהלך 84 השעות שקדמו לכניסתו למקום;
(ג)
לעניין אדם מנוע חיסון – אישור כאמור בפסקת משנה (ב) או (ה) או אישור שקיבל תוצאה שלילית בבדיקה שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למוסד;
(ד)
(נמחקה);
(ה)
אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית ”מגן חינוך“, שביצע במהלך 7 הימים שקדמו לכניסתו למקום.
עבירה מינהלית [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־5]
(א)
עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א׳ שבתוספת השנייה, היא עבירה מינהלית.
(ב)
לעבירה מינהלית כאמור בתקנת משנה (א) יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצידה בטור ב׳ בתוספת השנייה.
(ג)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית כאמור בתקנת משנה (ב) שהיא עבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, הוא כפל הקנס המינהלי האמור בתקנת משנה (ב) או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, לפי הנמוך מביניהם.
(ד)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית כאמור בתקנת משנה (ב) שהיא עבירה מינהלית נמשכת, יהיה בשיעור חמישית מהקנס הקבוע בתקנת משנה (ב) לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות.
גורם מוסמך להטלת קנס מינהלי [תיקון: תשפ״א]
הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנה 9ג הוא כל אחד מאלה:
(1)
שוטר;
(2)
מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין, וכן פקח שמינה מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים לפי סעיף 58 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח–1998;
(3)
עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט״ו בסיוון התש״ף (7 ביוני 2020) לפי סעיף 5(ב) לחוק העבירות המינהליות;
(4)
(5)
(6)
[תיקון: תשפ״א, תשפ״א־5]
(בוטלה).
ביטול
תחילה
(א)
תחילתן של תקנות אלה, למעט כמפורט בתקנת משנה (ב), ביום ה׳ באלול התשפ״א (13 באוגוסט 2021).
(ב)
תחילתה של תקנה 8 ביום ז׳ באלול התשפ״א (15 באוגוסט 2021).
תוקף [תיקון: תשפ״א־2, תשפ״א־5, תשפ״א־6, תשפ״ב, תשפ״ב־9, תשפ״ב־10, תשפ״ב־12, תשפ״ב־13, תשפ״ב־14, תשפ״ב־18, תשפ״ב־22, תשפ״ב־25, תשפ״ב־27, תשפ״ב־28, תשפ״ב־30, תשפ״ב־32]
תוקפן של תקנות אלה עד יום ז׳ באדר ב׳ התשפ״ב (10 במרס 2022).
[תיקון: תשפ״א־5, תשפ״ב־25]

תוספת ראשונה (בוטלה)

[תיקון: תשפ״א־5]

תוספת שנייה

(תקנה 9ג(א) ו־(ב))

[תיקון: תשפ״ב־12, תשפ״ב־22]
  טור א׳
העבירות המינהליות
טור ב׳
קנס מינהלי קצוב
בשקלים חדשים
(1) 9ב(1) 2,500
(1א) 9ב(1א) 2,500
(2) 9ב(3) 1,000
(3) 9ב(4) 1,000


ג׳ באלול התשפ״א (11 באוגוסט 2021)
 • נפתלי בנט
  ראש הממשלה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן