לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל)

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל) מתוך

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 1978, 2078, 2087, 2556, 2886, 3072, 3182, 3282, 3440, 3516, 3524, 3620, 3804, 3858, 4028, 4050; תשפ״ב, 70, 666, 766, 896, 924, 968, 998, 1128, 1708, 1736, 1912, 1966, 2144, 2212, 2432, 2566, 2850.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 7א(א)(2), ו־23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020 (להלן – החוק), ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:


תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל), התשפ״א–2021 פקעו ביום כ׳ באייר התשפ״ב (21 במאי 2022).


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות ופרשנות

הגדרות ופרשנות [תיקון: תשפ״א־9, תשפ״ב־6, תשפ״ב־13, תשפ״ב־14, תשפ״ב־15, תשפ״ב־16, תשפ״ב־17]
בתקנות אלה –
”בדיקה“ – בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR;
”בדיקת אנטיגן“ בדיקת קורונה שבוצעה בשיטת rapid antigen test במקום המיועד לביצוע בדיקות כאמור, על ידי גוף המנפיק לנבדקים אישור בכתב על הממצא, ולמעט בדיקה שהנבדק מבצע באופן עצמאי;
”בדיקת קורונה מיידית“ – בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מייד, במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת לפי תקנות בריאות העם (דיגום וביצוע בדיקות קורונה), התשפ״א–2021;
”איש צוות“, ”הפעלה מסחרית“ ו”כלי טיס“ – כהגדרתם בחוק הטיס, התשע״א–2011;
”הפלגה למטרות תיירות“ – הפלגה שמעל 60% מנוסעיה, לא כולל אנשי הצוות בכלי השיט, נכנסים לישראל לפחות מ־48 שעות מרגע עגינת כלי השיט בנמל עד לעליית הנוסעים חזרה לכלי השיט;
”חוק הכניסה לישראל“ – חוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952;
”מעבר גבול יבשתי“ – תחנת מעבר שנקבעה כתחנת גבול;
”צוות בכלי שיט“ – צוות כהגדרתו בחוק הספנות (ימאים), התשל״ג–1973;
”מעבר גבול ימי“ – נמל שנקבע כתחנת גבול;
”שדה תעופה בין־לאומי“ – שדה תעופה שנקבע כתחנת גבול;
”תחנת גבול“ – תחנת גבול לפי צו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשמ״ז–1987;
”תקנות דיגום וביצוע בדיקות קורונה“ – תקנות בריאות העם (דיגום וביצוע בדיקות קורונה), התשפ״א–2021.

פרק ב׳: חובת ביצוע בדיקות

חובת ביצוע בדיקה לפני הכניסה לישראל [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״ב, תשפ״ב־2, תשפ״ב־6, תשפ״ב־14, תשפ״ב־15, תשפ״ב־16, תשפ״ב־17]
(א)
אדם ששהה מעל 72 שעות מחוץ לישראל לא ייכנס לישראל בלא שיש בידו אישור על ממצא שלילי כמפורט להלן; אישור כאמור בפסקאות (1) ו־(2) יוצג לקצין ביקורת הגבולות; לעניין זה, ”קצין ביקורת גבולות“ – מי שמונה לכך לפי סעיף 15(ב) לחוק הכניסה לישראל:
(1)
אם הוא נכנס לישראל במעבר גבול יבשתי, אחד מאלה:
(א)
בדיקה שביצע במהלך 72 השעות שקדמו למועד כניסתו לישראל;
(ב)
בדיקת אנטיגן שביצע במהלך 24 השעות שקדמו למועד כניסתו לישראל;
(2)
אם הוא נכנס לישראל במעבר גבול ימי, אחד מאלה:
(א)
בדיקה שביצע במהלך 72 השעות שקדמו ליציאתו מהמדינה האחרת;
(ב)
בדיקת אנטיגן שביצע במהלך 24 השעות שקדמו ליציאתו מהמדינה האחרת;
(3)
אם הוא נכנס לישראל דרך שדה תעופה בין־לאומי, אחד מהמפורטים להלן; לעניין פסקת משנה זו משך שהות נוסע או איש צוות מחוץ לישראל יחושב מנחיתת כלי הטיס במדינת השהות עד מועד ההמראה המתוכנן לישראל מאותה מדינה או ממדינה אחרת שבה שהה הנוסע או איש הצוות:
(א)
בדיקה שביצע במהלך 72 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של כלי הטיס, או בדיקת אנטיגן שביצע במהלך 24 שעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של כלי הטיס;
(ב)
לעניין נוסע שהגיע בטיסה הכוללת יותר ממקטע טיסה אחד – בדיקה שביצע במהלך 72 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של מקטע הטיסה הראשון או בדיקת אנטיגן שביצע במהלך 24 שעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של מקטע הטיסה הראשון, ובלבד שזמן השהות המתוכנן בין מקטעי הטיסה אינו עולה על 24 שעות.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א) –
(1)
אזרח ישראל, בעל רישיון לישיבת קבע בישראל או בעל רישיון לישיבת ארעי בישראל או בעל רישיון לישיבת ביקור, למעט רישיון לישיבת ביקור מסוג ב/2 (להלן – אשרת תייר), לפי חוק הכניסה לישראל או איש צוות בכלי טיס, שחזר ממדינה שהיציאה אליה לא הוגבלה בתקנות לפי סעיף 7א(א) לחוק, לא חייב להציג ממצא שלילי כאמור בתקנת משנה (א);
(2)
איש צוות בכלי טיס המגיע לישראל ממדינה שהיציאה אליה הוגבלה בתקנות לפי סעיף 7א(א) לחוק, לתקופה שאינה עולה על 72 שעות, לא חייב להציג ממצא שלילי כאמור בתקנת משנה (א);
(3)
ועדת חריגים הכוללת את ראש רשות האוכלוסין וההגירה, המנהל הכללי של משרד הבריאות והמנהל הכללי של משרד החוץ או נציגיהם, רשאית לאשר בקשה של אדם להיכנס לישראל דרך תחנת גבול כאמור, גם אם לא הציג ממצא שלילי כאמור, אם שוכנעה כי צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת, ובכלל זה אם קיים קושי ממשי של העדר נגישות לבדיקות במדינה שממנה הוא מגיע לישראל; החלטה לעניין אישור כאמור תהיה בכתב ומנומקת;
(4)
המנהל הכללי של משרד הבריאות רשאי לאשר בקשה של אדם להיכנס לישראל דרך תחנת גבול אם הוא הציג ממצא חיובי בבדיקה או בבדיקת אנטיגן, בנסיבות מיוחדות, אם שוכנע כי צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת, ולפי תנאי האישור.
חובת ביצוע בדיקה לאחר הכניסה לישראל [תיקון: תשפ״א־2, תשפ״א־3, תשפ״א־4, תשפ״א־9, תשפ״ב, תשפ״ב־8, תשפ״ב־9, תשפ״ב־13, תשפ״ב־15, תשפ״ב־16]
(א)
אדם הנכנס לישראל יבצע עם כניסתו לישראל בדיקה במקום שהורה לו מפעיל תחנת הגבול; מפעיל תחנת הגבול יקצה מקום בתחנת הגבול לביצוע בדיקה כאמור; יראו אדם הנכנס לישראל בהפלגה למטרות תיירות וביצע בדיקה באמצעות מפעיל נקודת איסוף הרשום במרשם לפי תקנות דיגום וביצוע בדיקות קורונה, במהלך ההפלגה ב־24 השעות שלפני עגינת כלי השיט בנמל בישראל, ולא שהה מחוץ לכלי השיט מביצוע הבדיקה עד העגינה, כאדם שעמד בחובתו לפי תקנת משנה זו.
(ב)
על אף האמור בתקנה משנה (א), המנהל הכללי של משרד הבריאות או נציגו רשאי לאשר לנוסע הנכנס לישראל בטיסה ייעודית להעלאת עולים לבצע את הבדיקה במקום שהורה לו נציג משרד העלייה והקליטה במרכז הקליטה שאליו הוא מועבר עם הגעתו לישראל; לעניין זה, ”מרכז קליטה“ – מקום המיועד למגורי עולים בתקופתם הראשונה בישראל שמפעילה הסוכנות היהודית.
(ג)
איש צוות, הנכנס לישראל ממדינה שהיציאה אליה לא הוגבלה בתקנות לפי סעיף 7א(א) לחוק במסגרת מילוי תפקידו, בכלי טיס – המופעל בהפעלה מסחרית, לא יהיה חייב לבצע בדיקה כאמור בתקנת משנה (א), אם ביצע עם כניסתו לישראל בדיקת קורונה מיידית או אם התקיימו כל אלה:
(1)
יש בידו ממצא שלילי בבדיקה שביצע בתוך שבעת הימים שקדמו למועד כניסתו לישראל;
(2)
המפעיל האווירי המעסיק אותו מקיים שיטת מעקב מתועדת שתבטיח כי אנשי הצוות שהוא מעסיק מקיימים את חובות הבדיקה לפי תקנת משנה זו;
(3)
(נמחקה).
(ג1)
(נמחקה).
(ד)
(בוטלה).

פרק ג׳: הוראות כלליות ועונשין

עונשין [תיקון: תשפ״א־3, תשפ״א־9, תשפ״ב־6, תשפ״ב־14, תשפ״ב־15, תשפ״ב־16, תשפ״ב־17]
העושה אחד מאלה – דינו קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:
(1)
אדם ששהה מעל 72 שעות מחוץ לישראל, ונכנס לישראל דרך מעבר גבול יבשתי או מעבר גבול ימי בלא שיש בידיו אישור על ממצא שלילי בבדיקה או בבדיקת אנטיגן שנערכה כאמור בתקנה 2(א)(1) או (2), לפי העניין, או בלא שיש בידיו אישור כמפורט בתקנה 2(ב)(3) או (4), בניגוד לאמור באותה תקנה, והתקיים בו אחד מאלה:
(א)
הוא אינו אזרח ישראל, בעל רישיון לישיבת קבע בישראל או בעל רישיון לישיבת ארעי בישראל או בעל רישיון לישיבת ביקור שאינה אשרת תייר לפי חוק הכניסה לישראל;
(ב)
הוא אזרח ישראל, בעל רישיון לישיבת קבע בישראל או בעל רישיון לישיבת ארעי בישראל או בעל רישיון לישיבת ביקור שאינה אשרת תייר לפי חוק הכניסה לישראל, שחזר ממדינה שהיציאה אליה הוגבלה בתקנות לפי סעיף 7א(א) לחוק;
(2)
אדם הנכנס לישראל שלא ביצע בדיקה במקום שהורה לו מפעיל תחנת הגבול במעבר הגבול או במקום שהורה לו נציג משרד העלייה והקליטה במרכז הקליטה, בניגוד לתקנה 3;
(3)
אדם הנכנס לישראל, האחראי על קטין שלא מלאו לו 12 שנים הנכנס לישראל יחד עימו, שמנע ביצוע בדיקה בקטין כאמור, במקום שהורה לו מפעיל תחנת הגבול במעבר הגבול או במקום שהורה לו נציג משרד העלייה והקליטה במרכז הקליטה כהגדרתו בתקנה 3(ב).
עבירות מינהליות [תיקון: תשפ״א־9]
(א)
העבירות המנויות בתקנה 4 המפורטות בטור א׳ בטבלה שלהלן, הן עבירות מינהליות שניתן להטיל בשלן קנס מינהלי קצוב, כמפורט בטור ב׳ בטבלה שלהלן:
מס״ד טור א׳
העבירה
טור ב׳
סכום בשקלים חדשים
(1) 4(1) 2,500
(2) 4(2) 3,500
(3) 4(3) 3,500
(ב)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985 (להלן בתקנה זו – חוק העבירות המינהליות), יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בתקנת משנה (א).
(ג)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית מהקנס הקבוע בתקנת משנה (א), לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות.
הגורם המוסמך להטלת קנס מינהלי
הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנות אלה הוא כל אחד מאלה:
(1)
שוטר;
(2)
מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין.
סמכויות שוטר
לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות אלה, תהיה לשוטר סמכות להורות לכל אדם לפעול לפי התקנות או להפסיק פעילות בניגוד להן.
תחילה
תחילתה של תקנה 2 ביום ב׳ באדר התשפ״א (14 בפברואר 2021).
תוקף [תיקון: תשפ״א־3, תשפ״א־4, תשפ״א־5, תשפ״א־7, תשפ״א־9, תשפ״א־10, תשפ״א־12, תשפ״א־14, תשפ״ב, תשפ״ב־2, תשפ״ב־4, תשפ״ב־8, תשפ״ב־9, תשפ״ב־11, תשפ״ב־14, תשפ״ב־15, תשפ״ב־16, תשפ״ב־18]
תוקפן של תקנות אלה עד יום י״ט באייר התשפ״ב (20 במאי 2022).


כ״ח בשבט התשפ״א (10 בפברואר 2021)
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן