לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

החוק העותומני על האגודות

החוק העותומני על האגודות מתוך

החוק העותומני על האגודות


חוק מיום 29 רג׳ב 1327 – 3 אוגוסט 1909; חא״י כרך ג׳, עמ׳ 2738; ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳, 1; ס״ח תשכ״ב, 127; תש״ם, 210.

שינוי תארים: ק״ת תשנ״ו, 264.


הנוסח מובא בתרגום עו״ד מאיר לאניאדו ז״ל.


מכוח האמור בסימן 46 לדבר המלך במועצה על ארץ־ישראל, 1922, לפיו בתי המשפט האזרחיים ישפטו בהתאם לחוק העותומני שהיה נוהג בארץ ישראל ביום 1 בנובמבר, 1914, נותר החוק על תקפו. מכוח האמור בסעיף 11 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, לפיו החוק הקיים בארץ־ישראל נשאר בתקפו, בשינויים הנובעים מתוך הקמת המדינה ורשויותיה, מקום בו נאמר ”וזיר הפנים“, ”וזיר המשפטים“ או ”וזיר המשטרה“, ייקרא מעתה ”שר הפנים“, ”שר המשפטים“ ו”שר המשטרה“ בהתאמה. לפי סעיף 68 לחוק העמותות, תש״ם–1980, החוק העותמאני לא יחול אלא על אגודה קיימת כל עוד לא נרשמה כעמותה או לא נמחקה לפי סעיף 62, ועל אגודות שחוק זה אינו חל עליהן לפי סעיף 67. לפי הודעת פקידי הממשלה (שינוי תארים) (ק״ת תשנ״ו, 264) במקום ”שר המשטרה“ יבוא ”השר לביטחון פנים“.


פרק ראשון

אגודה היא קבוץ המורכב ממספר אנשים המצרפים לזמן מתמיד את ידיעותיהם או מרצם, לשם השגת איזו מטרה שאינה מכוונת להשגת רוחים.
יצירת אגודה איננה קשורה בהשגת רשיון למפרע, אלא שכל אגודה מחויבה, בהתאם לסעיף 6, להודיע על דבר יצירתה לרשות.
אסורות בקיום, האגודות הנוסדות על בסיס בלתי חקי, המתנגדות לחק ולמוסר, או שמטרתן לפגוע בסדר הצבורי או בשלמות הארץ, או לשנות את אפן הרכבת הממשלה הקיימת, או להשפיע על התבדלות מדינית בין הגזעים השונים אשר במדינה.
אסורות בקיום, האגודות המדיניות שנוסדו על יסוד עקרים או תארים של לאום וגזע.
[תיקון: תשכ״ב]
(בוטל).
[תיקון: 1922, תש״ח]
אסור הוא בהחלט, יסוד אגודה חשאית. ולכן, מיד בהוָסד איזו אגודה, חייבים מיסדיה לשלח למשרד הפנים [במקור: לוזרת הפנים, אם מרכז הנהלתה נמצא בקושטא, או לפקיד ההנהלה היותר גדול שבמקום, אם מרכז הנהלתה הוא במקור אחר], הודעה חתומה בחתימותיהם ובחותמותיהם של המיסדים, שתכיל: את שם האגודה ומטרתה, את מקום מרכז הנהלתה, את שמות מנהליה, את תארם ומקום מגורם. ותמסר להם כנגדה קבלה.
שתי העתקות מתקנות האגודה, שתשאנה עליהם את חותמה הרשמי, תצורפנה להודעה.
אחרי מסירת הקבלה, תודע בפומבי מהות האגודה, ע״י מיסדיה.
חובה מוטלת על כל אגודה להודיע מיד לממשלה על דבר כל תקונים ושנויים שיוכלו לחול בתקנותיה היסודיות או בהרכבת ועד הנהלתה, או במקום מושבו.
שנויים ותקונים כאלה לא תהיה להם כל השפעה כלפי כל צד שלישי, אלא מיום הודעתם לממשלה. והם צריכים להרשם בפנקס מיוחד שחיבים למסרו בכל פעם שתדרשנו הרשות המשפטית או ההנהלתית.
צריך להיות בכל מרכז אגודה, ועד מנהל המורכב מלא פחות משני חברים ואם יש לה סניפים, צריך שלכל סניף יהיה ועד מנהל הקשור בועד המרכזי.
חייב כל ועד להחזיק שלשה פנקסים:
בראשון, ירשמו שמות חברי האגודה ותאריהם, ותאריך כניסתם אליה, בשני, החלטות הועד, חליפות המכתבים וההודעות, ובשלישי, חשבון מפורט מכל ההכנסות וההוצאות של האגודה.
הפנקסים האלה יוצגו לפי כל דרישה מצד הרשות המשפטית או ההנהלתית.
כל אגודה שמסרה הודעה כנזכר בסעיף 6, תהיה לה הזכות בהתאם למה שנזכר לקמן בסעיף 9, להופיע במשפט בתור תובעת או נתבעת באמצעות בא־כח, וכמו כן לרכוש ולנהל, בהתאם לחוק, – חוץ מתמיכות שהממשלה תוכל להעניק לה בעת הצורך, – את:
א.
המסים המורמים מאת חבריה, שלא יוכלו להיות יותר מ־24 לירות עבור כל אחד מהם.
ב.
המקום המיועד למושב הנהלת החברה ולאספות חבריה.
ג.
נכסי דלא ניידי הנחוצים להגשמת המטרה שקבעה לה בהתאם לתקנותיה המיוחדות, ואולם אין האגודה יכולה לרכוש נכסי דלא ניידי אחרים.
הודעות או בקשות המוגשות בשם האגודה לפקידי הממשלה, לבתי המשפט, או למקומות רשמיים בענינים הנוגעים לאגודה, לא תוכלנה להיות מוגשות אלא ע״י מכתב בקשה נושא בולים כחק, וחתום בחתימתו ובחותמו המיוחד של המנהל או המזכיר הכללי.
שמות האנשים הרשאים לפעול בשם האגודה, צריכים להיות נזכרים בתקנות האגודה היסודיות.
כל חבר אגודה יוכל בכל שעה שירצה, ולמרות כל תקנה נגדית הרשומה בתקנות, להפרד מן האגודה אחרי סלקו את המסים שחל זמן פרעונם עליו, במחזור אותה שנה.
אסור להכניס ולשמור במקום האספות, כל מין נשק חם או קר. מועדונים של ציד ואמון־בסיף, יוכלו לבדם, להחזיק בידיעת המשטרה את הנשק הנחוץ להם לפעולותיהם, כמדת צרכם.
אגודות שלא תודיענה על דבר הוָסדם לרשות, ע״י מסירת הודעה בהתאם לסעיפים 2 ו־6 יאסר קיומן ע״י הרשות.
המיסדים, הועד המנהל, ובעלי המקום המיועד לאספות או השוכרים אותו יענשו בקנס מ־5 ועד 25 לירות, אם במקרה נוסדה האגודה באחת המטרות המזיקות והאסורות עפ״י סעיף 3 לעיל, או עפ״י חק העונשין העותמני, יענשו גם בענשים הנזכרים בחק הנ״ל.
כל העובר על הוראות הסעיפים 4, 5, 7, ו־9. וכל העובר על הוראות הסעיף 6, חוץ מהענינים הקשורים בהודעה ופרסום, יענש בקנס מ־2 ועד־10 לירות, ובהשנות העבירה יוכפל ענש הכסף.
כל המקיים, או מחַדֵש, או מנהל, בעברו על החק הזה, אגודה שנאסר קיומה לפי סעיף 12, יענש בקנס מ־10 ועד־50 לירות, ובמאסר משני חדשים עד לשנה, ענש זה יוטל גם על הנותן מקום לאספות חברי אגודה אסורה בקיום.
בכל מה שנוגע לרכוש אגודה שקיומה נאסר ע״י הרשות או שנתפרקה בהסכמת חבריה ורצונם, או עפ״י תקנותיה הפנימיות, נוהגים בהתאם לתקנות האגודה אם הן מכילות סעיף מיוחד הדן על מקרה של בטול, ואם אין סעיף כזה, נוהגים על פי החלטת האספה הכללית של האגודה.
אגודה שנאסרה בקיום, אם היתה אגודה שנוסדה לשם מטרה מזיקה או בלתי חקית, כמבואר בסעיף 3, יוחרם רכושה וילקח ע״י הממשלה.
המועדונים נכללים בסוג האגודות הנזכרות בפרק זה.
האגודות הקיימות כיום, עליהן להגיש את ההודעה הנדרשת ולמלאות אחרי תנאי הפרסום כנזכר בסעיפים 2 ו־5, בתוך 2 חדשים מיום פרסום חק זה, והן חיבות כמו כן להכנע ליתר הוראות החק הזה.

פרק שני

אין אגודה נחשבת כאגודה לתועלת הצבור אלא אחרי אשור הממשלה על פי החלטת מועצת המדינה, אגודה כזאת יכולה לעשות כל פעולה אזרחית שאינה מתנגדת לתקנותיה היסודיות. מניות ונירות ערך שהאגודה רוכשת אותם צריכים להרשם על שם האגודה אם הם כתובים ”למוכ״ז“.
אגודה אינה יכולה לקבל מתנה או צואה מבלי רשיון מיוחד מצד הממשלה, אם המתנה או הצואה הם מסוג נכסי דלא ניידי שאין לאגודה בהתאם לתפקידיה שום נחיצות בו, ימכרו הנכסים, ובתוך ההחלטה המרשה את קבלת הנכסים הללו יוצהר בפרוש הזמן אשר בו ימכרו הנכסים.
הכנסות המכירה תהיינה לטובת קופת האגודה.
[תיקון: 1922, תש״ח]
הרשות למשטרה להשגיח על האגודות והמועדונים, ופקידיה יוכלו להכנס למקומות אספותיהם בכל זמן, אלא, כדי להוכיח שבקורם נשען על צרך אמתי, יוכרחו להגיש ניר־רשמי המכיל פקודה או רשות כניסה למקום, כתב זה ינתן מאת שר המשטרה [במקור: בקושטא, מאת וזיר המשטרה, ובמחוזות, מאת הפקיד האזרחי היותר גבוה שבמקום], או מאת בא כחו.
[תיקון: 1922, תש״ח]
שרי הפנים והמשפטים [במקור: וזירי הפנים והמשפטים] מצווים בהוצאת חק זה לפועל.
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

סוגרים שנה ברווח כפול

תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן