לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק אימות מסמכים (תביעות פיצויים מיוחדות)

חוק אימות מסמכים (תביעות פיצויים מיוחדות) מתוך

חוק אימות מסמכים (תביעות פיצויים מיוחדות), תש״י–1949


פקידי אימות
(א)
שר המשפטים רשאי למנות פקידי־אימות לצורך חוק זה.
(ב)
הודעה על מינוי פקיד־אימות ועל כתבתו תפורסם ברשומות.
תנאי לשימוש בסמכות
(א)
פקיד־אימות ישתמש לגבי מסמך בסמכויות הנתונות בידו לפי חוק זה, רק אם נוכח כי המסמך נועד לשימוש בחוץ לארץ לצורך תביעת פיצויים מיוחדת.
(ב)
בסעיף זה –
”מסמך“ – כולל הצהרה בשבועה, הצהרה בהן־צדק, וכל הצהרה אחרת, וכל מסמך אחר שהוא, וכן העתק ותרגום של כל מסמך שהוא;
”תביעת פיצויים מיוחדת“ פירושה – תביעה מצד אדם שעלה ארצה אחרי יום כ״ה באייר תש״ה (8 במאי 1945), לפיצויים לפי החוק הנזכר בתוספת לחוק זה (להלן: ”חוק האזור האמריקאי“), או לפי כל חוק דומה לחוק האזור האמריקאי שיוחק בכל מקום שהוא וששר המשפטים, בצו שיפורסם ברשומות, יקבע כי חוק זה יחול לגביו.
פורסם צו אימות מסמכים (אזור צרפתי), תשי״א–1950 (ק״ת תשי״א, 228, 1458), לפיו החוק יחול לגבי החוקים המפורטים להלן שהוחקו בשטחי האזור הצרפתי של גרמניה, כפי שאותם החוקים יהיו בתוקף מזמן לזמן:

(א) חוק ארצי לריינלנד־פפלץ בדבר פיצויים לקרבנות הנציונל־סוציאליזם.
(Landesgesetz ueber die Entschaedigung der Opfer des Nationalsozialismus fuer Rheinland-Pfalz).
(ב) חוק ארצי לבדן (דרום־בדן) בדבר פיצויים לקרבנות הנציונל־סוציאליזם
(Landesgesetz ueber die Entschaedigung der Opfer des Nationalsozialismus fuer Baden (Sued-Baden)).
(נ) חוק לווירטמברג־הוהנצולרן בדבר פיצויים לקרבנות הנציונל־סוציאליזם
(Gesetz ueber die Entschaedigung der Opfer des Nationalsozialismus fuer Wuertemberg-Hohenzollern).
(ד) צו מס׳ 120 של הממשל הצבאי הצרפתי מ־10 בנובמבר 1947
(Verordnung Nr. 120 der französischen Militärregierung vom 10, November 1947).

פורסם צו אימות מסמכים (אזור אמריקאי), תשי״א–1951 (ק״ת תשי״א, 1457), לפיו החוק יחול לגבי החוקים המפורשים להלן שהוחקו בשטח האזור האמריקאי של גרמניה, והכל לפי תקפם של חוקים מזמן לזמן:

(א) חוק של הממשל הצבאי האמריקאי בדבר החזרת רכוש הניתן להיקבע באזור הכיבוש האמריקאי
(Gesetz der amerikanischen Militärregierung über die Rückerstattung feststellbarer Vermögen in der amerikanischen Besatzungszöne).
(ב) חוק בדבר פיצויים לקרבנות הנציונל־סוציאליזם, וירטמברג
(Gesetz über Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus für Würtemberg)

פורסם צו אימות מסמכים (אזור בריטי), תשי״א–1951 (ק״ת תשי״א, 1457), לפיו החוק יחול לגבי החוק הנקוב להלן, שהחוק בשטח האזור הבריטי של גרמניה, והכל לפי תקפו של אותו חוק מזמן לזמן:

חוק של הממשל הצבאי, אזור הפיקוח הבריטי, בדבר החזרת רכוש שניתן להיקבע לקרבנות אמצעי הדיכוי הנציונל־סוציאליסטיים.
(Gesetz der Militärregierung, britisches Kontrollgebiet, über die Rückerstattung feststellbarer Vermögensgegenstände an Opfer der nationalsozialistischen Unterdrückungsmassnahmen).

פורסם צו אימות מסמכים (ברלין), תשי״א–1951 (ק״ת תשי״א, 1458), לפיו החוק יחול לגבי החוק הנקוב להלן שהוחזק בשטח ברלין של גרמניה והכל לפי תקפו של אותו חוק מזמן לזמן:

חוק בדבר פיצויים לקרבנות הנציונל־סוציאליזם, ברלין.
(Gesetz über Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus, Berlin).

פורסם צו אימות מסמכים (חוקים פדרליים מסויימים), תש״ך–1960 (ק״ת תש״ך, 883), לפיו החוק יחול לגבי החוקים המפורטים להלן כפי שאותם החוקים יהיו בתוקף מזמן לזמן:

(1) החוק הפדרלי לפיצוי קרבנות הרדיפות הנציונלסוציאליסטיות מיום 29 ביוני 1956
(Bundesgesetz zur Entschaedigung fuer Opfer der national-sozialistischen Verfolgung vom 29 Juni 1956)
(2) החוק הפדרלי להסדרת ההתחייבויות הכספיות של הריך הגרמני ושל גופים בעלי מעמד דומה המגיעות לפי חוק להחזרת רכוש מיום 19 ביולי 1957
(Bundesgesetz zur Regelung der rueckerstattungsrechtlichen Geldverbindlichkeiten des Deutschen Reiches und gleichgestellten Rechtstraeger vom 19 Juli 1957)
(3) צו אחד עשר בדבר תשלומי השוואה לפי חוק שיווי הנטל מיום 18 בדצמבר 1956
(Elfte Verordnung ueber Ausgleichsleistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz vom 18 Dezember 1956).

סמכויות פקיד אימות
פקיד אימות מוסמך –
(א)
לקבל הצהרות בשבועה, הצהרות בהן־צדק וכל הצהרה אחרת, ולצורך זה להשביע שבועה ולקבל הן־צדק;
(ב)
לאמת חתימות על מסמכים שנחתמו בפניו;
(ג)
לאשר העתקים של מסמכים שהוצגו בפניו;
(ד)
לתרגם ולאשר את תרגומו של מסמך לשפה נכרית.
שירות חנם
לא תיגבה כל אגרה בעד שירותי פקידי־אימות לפי חוק זה.
שמירת סמכויות קיימות
אין חוק זה גורע מסמכות שהוענקה על פי כל חוק אחר.
ביצוע ותקנות
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצוען.

תוספת

(סעיף 2(ב))

חוק לתיקון העוול הנציונל־סוציאליסטי (חוק פיצויים)
(Gesetz fuer Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts (Entschaedigungsgesetz))
שהוחק בשטחי האזור האמריקאי של גרמניה, כפי שאותו חוק יהיה בתוקף מזמן לזמן.


נתקבל בכנסת ביום כ״ג בכסלו תש״י (14 בדצמבר 1949).
 • דוד בן־גוריון
  ראש הממשלה
 • פנחס רוזן
  שר המשפטים
 • חיים ווייצמן
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן