לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה

חוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה מתוך

חוק איסור הפליית אנשים עם עיוורון המלווים בכלבי נחייה, התשנ״ג–1993


הגדרות [תיקון: תשע״ו]
בחוק זה –
”אדם עם עיוורון“ – מי שמחזיר או זכאי להחזיק בתעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, התשי״ח–1958;
”אומן לכלב בתהליך הכשרה“ – אדם המגדל כלב המיועד לשמש כלב נחייה, במהלך תהליך ההכשרה;
”חוק העונשין“ – חוק העונשין, התשל״ז–1977;
”כלב נחייה“ – כלב שסיים תהליך הכשרה המסייע לאדם עם עיוורון לנוע ממקום למקום;
”מאמן כלב בתהליך הכשרה“ – אדם המאמן כלב המיועד לשמש כלב נחייה, במהלך תהליך ההכשרה;
”מרכז הכשרה והדרכה“ – גוף המכשיר כלבים לשמש כלבי נחייה, נותן ליווי והדרכה לאומנים לכלבים בתהליך הכשרה ומכשיר אנשים להיות מאמני כלבים בתהליך הכשרה;
”מקום ציבורי“ – כהגדרתו בסעיף 19ה לחוק השוויון;
”נציבות השוויון“ – נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות כמשמעותה בפרק ו׳ לחוק השוויון;
”תהליך הכשרה“ – תהליך להכשרת כלב לשמש כלב נחייה.
איסור הפליה בתעסוקה [תיקון: תשע״ו]
עובדת היותו של אדם עם עיוורון מלווה בכלב נחייה, לא תשמש, כשלעצמה, עילה לאי העסקתו במשרה כלשהי.
מקום ציבורי ותחבורה ציבורית [תיקון: תשע״ו]
(א)
לא תוגבל זכותו של אדם עם עיוורון להיכנס למקום ציבורי ולהשתמש בכל מתקן המצוי בו, ולא תוגבל זכותו בתחבורה ציבורית, בשל היותו מלווה בכלב נחייה.
(ב)
לא ייגבה מאדם עם עיוורון כל תשלום, במישרין או בעקיפין, בעד הכניסה למקום ציבורי, בעד השימוש במתקן המצוי בו, או בעד השימוש בתחבורה ציבורית, בשל היותו מלווה בכלב נחייה.
(ג)
הוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב) יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי אומן לכלב בתהליך הכשרה או מאמן כלב בתהליך הכשרה, המוביל כלב במהלך תהליך ההכשרה, ובלבד שמתקיימים שניים אלה:
(1)
ברשותו תעודה מאת מרכז הכשרה והדרכה, המעידה על היותו אומן לכלב בתהליך הכשרה או מאמן כלב בתהליך הכשרה, לפי העניין;
(2)
הכל מסומן בהתאם לתקנות שקבע שר הרווחה והשירותים החברתיים.
(ד)
אין רואים הפרה של סעיף זה אם נאסרה על פי דין הכניסה של כלב נחייה או כלב בהתליך הכשרה למקום ציבורי או לתחבורה ציבורית.
תביעה אזרחית [תיקון: תשע״ו]
(א)
אדם עם עיוורון, וכן נציבות השוויון או ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של אנשים עם עיוורון בעניינו של אדם כאמור ובהסמכתו, רשאים להגיש תביעה אזרחית בשל הפרת הוראות סעיף 3(א) או (ב); על תביעה כאמור יחולו הוראות סעיפים 19נב ו־19סה(א) לחוק השוויון, בשינויים המחויבים.
(ב)
בתביעה לפי סעיף קטן (א) רשאי בית המשפט, נוסף על כל סעד אחר, לפסוק פיצויים בסכום שלא יעלה על הסכום כאמור בסעיף 19נא(ב) לחוק השוויון, בלא הוכחת נזק.
(ג)
נציבות השוויון רשאית להגיש תביעה אזרחית בשל הפרת הוראות סעיף 3(ג); תביעה כאמור תהיה לבקשת צו עשה או צו מניעה בלבד ויחולו עליה הוראות סעיפים 19נב ו־19סה(א)(2) ו־(3) לחוק השוויון, בשינויים המחויבים.
עונשין [תיקון: תשע״ו]
(א)
הנמנע מהעסקה של אדם בשל היותו אדם עם עיוורון המלווה בכלב נחייה, בניגוד להוראות סעיף 2, דינו – כפל הקנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.
(ב)
המגביל את זכותו של אדם עם עיוורון להיכנס למקום ציבורי או להשתמש במיתקן המצוי בו או המגביל את זכותו של אדם עם עיוורון להשתמש בתחבורה ציבורית, בשל היותו מלווה בכלב נחייה, או הגובה מאדם עם עיוורון תשלום בעד כניסה או שימוש כאמור בשל היותו מלווה בכלב נחייה, בניגוד להוראות סעיף 3(א) או (ב), דינו – כפל הקנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.
(ג)
המגביל את זכותו של אומן לכלב בתהליך הכשרה או של מאמן כלב בתהליך הכשרה להיכנס למקום ציבורי או להשתמש במיתקן המצוי בו או המגביל את זכותו של אומן לכלב בתהליך הכשרה או של מאמן כלב בתהליך הכשרה להשתמש בתחבורה ציבורית, בשל היותו מוביל כלב בתהליך הכשרה, או הגובה מאומן לכלב בתהליך הכשרה או ממאמן כלב בתהליך הכשרה תשלום בעד כניסה או שימוש כאמור בשל היותו מוביל כלב בתהליך הכשרה, בניגוד להוראות סעיף 3(ג) – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.
החלת הוראות מחוק השוויון לעניין עבירות לפי סעיף 3 [תיקון: תשע״ו]
(א)
הוראות סעיפים 19מה ו־19מט לחוק השוויון יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין עבירה לפי סעיף 3.
(ב)
הוראות סעיף 19מח(ב) לחוק השוויון יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין עבירה לפי סעיף 3(א) ו־(ב).
ביצוע ותקנות [תיקון: תשע״ו]
שר הרווחה והשירותים החברתיים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
שמירת דינים [תיקון: תשע״ו]
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובכלל זה הוראות חוק השוויון.


נתקבל בכנסת ביום כ״ו בטבת התשנ״ג (19 בינואר 1993).
 • יצחק רבין
  ראש הממשלה
 • אורה נמיר
  שרת העבודה והרווחה
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה
 • שבח וייס
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן