לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון

חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון מתוך

חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, התשמ״ג–1983


מטרה והגדרות [תיקון: תשס״א, תשס״ד, תשס״ח, תשע״ט]
(א)
מטרתו של חוק זה להגן על בריאות הציבור, ובייחוד על בריאותם של קטינים, באמצעות קביעת איסורים, הגבלות וחובות לעניין פרסומת ושיווק של מוצרי עישון, ובהם איסור עשיית פרסומת למוצרי עישון והגבלת פעולות העשויות לעודד התחלת שימוש במוצרי עישון או להקל את השימוש בהם, וכן באמצעות מתן מידע לציבור, והכול בשל הנזקים הקשים והקטלניים שנגרמים לבריאות עקב שימוש במוצרי עישון.
(ב)
בחוק זה –
”חומר מילוי“ – נוזל או חומר בצורה אחרת הנועד לשימוש בסיגריה אלקטרונית;
”חוק העונשין“ – חוק העונשין, התשל״ז–1977;
”מוצרי טבק“ – טבק בכל צורה שהיא הנועד לעישון, להרחה, ללעיסה או למציצה לרבות סיגריות, סיגרים, סיגרלות, טבק לנרגילה וטבק מקטרת;
”מוצר עישון“ – כל אחד מהמפורטים להלן, למעט אם הוא תכשיר הרשום בפנקס או תכשיר המשווק לפי היתר שניתן לפי סעיף 47א לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א–1981:
(1)
מוצר טבק;
(2)
חומר ממקור צמחי המיועד לעישון בדרך של בעירה ואינו מכיל טבק, לרבות תערובת, תרכובת או תמיסה של חומר כאמור;
(3)
מוצר המשמש לעישון טבק או לעישון חומר ממקור צמחי כאמור בפסקה (2), ובכלל זה סיגריות, סיגרים, סיגרלות, נרגילה, מקטרת ונייר לגלגול סיגריות;
(4)
סיגריה אלקטרונית, חומר מילוי ומחסנית;
”מותג“ – סימן מסחרי, סמל, כיתוב מיוחד, יצוב גרפי, סיסמא או סימנים ייחודיים אחרים;
”מחסנית“ – אבזר המורכב על גבי סיגריה אלקטרונית, המכיל חומר מילוי;
”סיגריה אלקטרונית“ – מוצר, ובכלל זה מוצר הדומה לסיגריה, לסיגר, למקטרת או לנרגילה, שאפשר להשתמש בו לצריכה של אדים המכילים ניקוטין, המופעל באמצעי אלקטרוני ומיועד לעישון ויכול לשמש לצריכה חד־פעמית או לשימוש חוזר;
”עישון“ – לרבות באמצעות יצירת ארסס (Aerosol) או אדים (Vapor) לשאיפה;
”עשיית פרסומת“ – לרבות יצירת פרסומת, הפקתה, הפצתה, הזמנתה או מימונה;
”פרסומת“ – פרסומת בעל פה, בכתב או בדפוס או ובכלל זה באמצעות האינטרנט או באמצעי טכנולוגי אחר, לרבות בציור, בדמות, בצליל, בתמונה או בכל אמצעי אחר, המיועדת או הזמינה לציבור, כולו או חלקו, בכל צורה שהיא, באופן גלוי או סמוי;
”פרסומת למוצר עישון“ – פרסומת שיש בה כדי לקדם מוצר עישון, שם מסחרי של מוצר עישון או מותג של מוצר עישון, לרבות פרסומת עקיפה, פרסומת אגב, פרסומת סמויה, פרסומת בלתי מודעת, מתן חסות או קידום מכירות; לעניין זה –
”פרסומת אגב“ – פרסומת המופיעה, לכאורה, כבדרך אגב;
”פרסומת בלתי מודעת“ – פרסומת המוצגת באופן שבו מועבר מסר פרסומי לצופים, בלי שהם מודעים לכך באופן מלא, בתמונות חטופות או בצורה אחרת;
”פרסומת סמויה“ – פרסומת המוצגת באופן שצופה סביר עלול שלא לזהות כי יש בה פרסום למוצר;
”פרסומת עקיפה“ – פרסומת למוצר שאינו מוצר עישון, שמטרתה בין השאר לקדם שיווק של מוצר עישון מסוים;
”פרסומת מותרת“ – פרסומת למוצר עישון שמותר לעשותה לפי הוראות סעיף 3(ב);
”פרסומת עקיפה“ – (נמחקה);
”פרסומת לשם מסחרי“ – (נמחקה);
”שיווק“ – מכירה, הספקה או יבוא של מוצרי עישון, למעט –
(1)
יצוא;
(2)
יבוא על ידי זכאים לפטור מתשלום מכס לפי כל חיקוק בר תוקף בעניני מכס;
(3)
הספקה ממחסן לצידת אוניות וכלי טיס, בהתאם להוראות לפי פקודת המכס;
איסור פרסומת בשבח העישון
לא יעשה אדם פרסומת בשבח העישון כשלעצמו.
איסור פרסומת למוצר עישון וסייגים לאיסור [תיקון: תשס״א, תשע״ט, תשפ״ב]
(א)
לא יעשה אדם פרסומת למוצר עישון.
(ב)
הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על כל אחד מאלה:
(1)
(תימחק ביום 1.4.2029): פרסומת למוצר עישון בעיתון מודפס, ובלבד שמתקיימים כל אלה:
(א)
הפרסומת אינה בעיתון, במדור או במוסף בעיתון המיועד בעיקר לילדים ולבני נוער עד גיל 18 או המוקדש בעיקרו לבריאות, לספורט, לבידור, לבילוי או לפנאי;
(ב)
בעיתון תפורסם, בצמוד לפרסומת למוצר העישון, מודעה בדבר נזקי העישון ובה הסבר או מסר אחר בנושא זה, בשפה שבה מתפרסם העיתון ובשטח זהה בגודלו לשטח הפרסומת לרבות שטח האזהרה לפי סעיף 7; ואולם ניתן לפרסם מודעה כאמור לא בצמוד לפרסומת בהתקיים כל אלה:
(הוראת שעה מיום 1.6.2022 עד יום 31.3.2025): בעיתון תפורסם, בצמוד לפרסומת למוצר העישון, מודעה בדבר נזקי העישון ובה הסבר או מסר אחר בנושא זה, בשפה שבה מתפרסם העיתון ובשטח כפול משטח הפרסומת לרבות שטח האזהרה לפי סעיף 7; ואולם ניתן לפרסם מודעה כאמור לא בצמוד לפרסומת בהתקיים כל אלה:
(1)
המודעה תפורסם באותו חלק או מוסף ובאותו מספר עמוד שבו פורסמה הפרסומת ולא יאוחר משבעה ימים מהמועד שבו פורסמה;
(2)
פורסמה הפרסומת ביום שישי או בערב חג – תפורסם המודעה באחד הימים האמורים;
ראו קביעת מודעה בדבר נזקי העישון שעל עיתון לפרסם מיום 3.3.2019 באתר משרד הבריאות.
(ג)
(הוראת שעה מיום 1.6.2022 עד יום 31.3.2029): בפרסומת לא יוצג מוצר עישון או סוג מוצר עישון כעדיף על סוג מוצר עישון אחר;
(ד)
(הוראת שעה מיום 1.6.2022 עד יום 31.3.2029): בפרסומת לא יוצגו ברקוד דו־מימדי (קוד QR) או הפנייה לאתר אינטרנט;
(ה)
(הוראת שעה מיום 1.6.2022 עד יום 31.3.2029): בפרסומת לא יוצג מוצר עישון, אלא בתמונה, באיור או בציור של אריזה אחידה של אותו מוצר כמשמעותה בסעיף 9ב(א);
(2)
פרסומת למוצר עישון המוצגת בחנות שאינה מקוונת למכירת מוצרי עישון בלבד או למכירת מוצרי עישון ומשקאות משכרים בלבד, כל עוד הפרסומת אינה גלויה לעין מחוץ לחנות;
(3)
(א)
יצירת אמנות או דיווח חדשותי, כתבות תחקיר ותעודה, שלא נעשו במטרה לקדם מוצר עישון, שם מסחרי של מוצר עישון או מותג של מוצר עישון, אף אם יש בהם פרסומת למוצר עישון; ואולם הסייג לפי פסקת משנה זו לא יחול על מי שנתן או קיבל תמורה בעד פרסומת כאמור;
(ב)
יצירת אמנות שנעשתה במטרה לקדם מוצר עישון, שם מסחרי של מוצר עישון או מותג של מוצר עישון והוצגה ברבים לפני יום פרסומו של תיקון מס׳ 7;
(4)
פרסומת למוצר שאינו מוצר עישון או לעסק שהם בעלי שם זהה או דומה לשם מסחרי או למותג של מוצר עישון, אם מתקיימים כל אלה:
(א)
לעניין מוצר עישון שהוא מוצר טבק – המוצר או העסק היה קיים בישראל ביום י״ג בתמוז התשס״א (4 ביולי 2001), ולעניין מוצר עישון שאינו מוצר טבק – המוצר או העסק היה קיים בישראל ערב יום תחילתו של תיקון מס׳ 7;
(ב)
שם המוצר או העסק מוצג בפרסומת באופן שונה בעיקרו מהמותג של מוצר העישון או שהמותג של מוצר העישון מוצג על גבי המוצר שאינו מוצר העישון באופן שאינו בולט לעין;
(5)
פרסומת למוצר עישון, בכתב בלבד ובלא חוזי (Video) או שמע, שנמסרה לנמען שמלאו לו 21 שנים, ובלבד שביקש זאת מראש ובכתב וכל עוד לא הודיע אחרת.
[תיקון: תשע״ט]
(בוטל).
איסור הצגת מוצרי עישון למכירה וסייגים לאיסור [תיקון: תשע״ט]
(א)
לא יציג אדם מוצר עישון למכירה.
(ב)
הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על כל אלה:
(1)
מוצר עישון המוצע למכירה בחנות שאינה מקוונת והיא אחת מאלה:
(א)
חנות למכירת מוצרי עישון בלבד או למכירת מוצרי עישון ומשקאות משכרים בלבד, כל עוד הם אינם גלויים לעין מחוץ לחנות;
(ב)
חנות שבה חלק נפרד המיועד למכירת מוצרי עישון בלבד, כל עוד הם אינם גלויים לעין מחלקים אחרים של החנות או מחוץ לחנות;
(2)
מוצר עישון הנמכר באינטרנט ובלבד שיוצגו רק פרטים אלה, כולם או חלקם: שם מוצר העישון, ארץ ייצורו, מחירו, חלקיו, רכיביו וכמותם במוצר, ולגבי סיגריה אלקטרונית – גם ריכוז הניקוטין במוצר.
הגבלת פרסומת [תיקון: תשס״א, תשע״ט, תשפ״ב]
(א)
לא יעשה אדם, בפרסומת מותרת כאמור בסעיף 3(ב)(1) ו־(2) או בסימון חפיסה או אריזה של מוצר עישון, שימוש בשמם או בדמותם של בני אדם, של בעל חיים או של אבר מאבריהם, או בתמונה של פרי או צמח אחר, לרבות בציור או בהנפשה.
(החל מיום 1.4.2029): לא יעשה אדם, בפרסומת מותרת כאמור בסעיף 3(ב)(2) או בסימון חפיסה או אריזה של מוצר עישון, שימוש בשמם או בדמותם של בני אדם, של בעל חיים או של אבר מאבריהם, או בתמונה של פרי או צמח אחר, לרבות בציור או בהנפשה.
(ב)
הוראות סעיף זה לא יחולו על שימוש בשמו או בדמותו של בן אדם או של בעל חיים המהווים סימן מסחר רשום, כהגדרתו בפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל״ב–1972, ובלבד שמוצר העישון שווק בישראל לפני יום י״ג בתמוז התשס״א (4 ביולי 2001), ואם מוצר העישון אינו מוצר טבק – ובלבד ששווק בישראל ערב יום תחילתו של תיקון מס׳ 7, תוך שימוש בשם או בדמות כאמור, והשם או הדמות מוצגים בפרסומת באותה הצורה של סימן המסחר הרשום.
הוראות לעניין פרסומת מותרת בעיתון מודפס [תיקון: תשע״ט, תשפ״ב]
(יבוטל ביום 1.4.2029):
(א)
לא יעשה אדם במהדורה אחת של עתון אחד, יותר מפרסומת מותרת אחת לפי סעיף 3(ב)(1).
(א1)
(הוראת שעה מיום 1.4.2025 עד יום 31.3.2029): לא יעשה אדם פרסומת מותרת בעיתון מודפס לפי סעיף 3(ב)(1) אלא אם כן התקיימו כל אלה:
(1)
פורסמה באתר האינטרנט של העיתון הודעה בדבר כלל השטחים שהוקדשו בעיתון לפרסומת מותרת במהלך 12 החודשים שתחילתם ביום 1 באפריל של שנת הכספים הקודמת לשנת פרסום ההודעה; ההודעה תפורסם בכל שנה, בסמוך לאחר יום 1 באפריל; לעניין עיתון שאין לו אתר אינטרנט, תפורסם ההודעה באותו עיתון;
(2)
כלל השטחים שהוקדשו בעיתון לפרסומת מותרת, בתקופה שתחילתה ביום ה־1 בחודש שבו פורסמה ההודעה האחרונה כאמור בפסקה (1) וסופה במועד שבו הוא מבקש לעשות פרסומת מותרת, לא עולה על 75% מכלל השטחים שהוקדשו בעיתון לפרסומת מותרת כפי שפורסם בהודעה האחרונה כאמור בפסקה (1).
(ב)
המנהל הכללי של משרד הבריאות יפרסם באתר האינטרנט של המשרד מודעה בדבר נזקי העישון שעל עיתון לפרסם לפי סעיף 3(ב)(1)(ב), ורשאי הוא לפרסם מודעות שונות, בין השאר לפי סוגי עיתונים, וכן ולעדכן מעת לעת מודעות שיפרסם לפי סעיף קטן זה.
ראו קביעת מודעה בדבר נזקי העישון שעל עיתון לפרסם מיום 3.3.2019 באתר משרד הבריאות.
אזהרה בפרסומת מותרת [תיקון: תשנ״ה, תשע״ט, תשפ״ב]
(א)
בפרסומת מותרת כאמור בסעיף 3(ב)(1) ו־(2) תיכלל אזהרה שתוצג במקום בולט, בגודל של 30 אחוזים לפחות משטחה של הפרסומת, בשפה שבה כתובה הפרסומת, לפי האמור בתוספת ובנוסח שלהלן:
(החל מיום 1.4.2029): בפרסומת מותרת כאמור בסעיף 3(ב)(2) תיכלל אזהרה שתוצג במקום בולט, בגודל של 30 אחוזים לפחות משטחה של הפרסומת, בשפה שבה כתובה הפרסומת, לפי האמור בתוספת ובנוסח שלהלן:
(1)
לעניין מוצר טבק – אחד מנוסחי האזהרה המתחלפים בהתאם להוראות לפי סעיף 9(ג);
(2)
לעניין סיגריה אלקטרונית, מחסנית או חומר מילוי – ”אזהרה – מוצר זה ממכר ביותר ומזיק לבריאותך“;
(3)
לעניין מוצר עישון שאינו מוצר כאמור בפסקאות (1) ו־(2) – ”אזהרה – העישון גורם למחלות חמורות ולמוות בטרם עת“.
(ב)
שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת ואת נוסחי האזהרה כאמור בסעיף קטן (א), וכן לקבוע מסר אחר שייכלל בפרסומת מותרת כאמור באותו סעיף קטן; בתקנות לפי סעיף קטן זה רשאי שר הבריאות לקבוע הוראות נוספות בדבר שפות האזהרה או המסר, מיקומם, עיצובם, צורתם, תוכנם, הגודל המזערי שלהם ושל האותיות שלהם, ואופן תחלופתם של האזהרה או של המסר, ובכלל זה הוראות שונות ונוסחים שונים של אזהרה או מסר כאמור לסוגים שונים של מוצרי עישון.
הגבלות על שמות וצורות של מוצרים דומים למוצר עישון [תיקון: תשס״א, תשס״ח־2, תשע״ט]
(א)
לא ייצר אדם מוצר שאינו מוצר עישון, לא ישווקו ולא יאחסנו לשם שיווקו, אם שמו, כינויו או הסמל המופיע עליו זהה או דומה לשם מסחרי או למותג של מוצר עישון שהיה קיים לפני קביעת שמו או כינויו של המוצר שאינו מוצר עישון או לפני הופעתו של הסמל על המוצר כאמור.
(ב)
לא יכנה אדם עסק או פעילות מסחרית שאינם קשורים לסחר במוצרי עישון, בשם או בכינוי זהה או דומה לשם מסחרי או למותג של מוצר עישון, אם השם המסחרי או המותג היה קיים לפני מתן השם או הכינוי לעסק או לפעילות האמורים.
(ג)
לא יכנה יצרן או יבואן מוצר טבק ששווק לראשונה לאחר יום י״ג בתמוז התשס״א (4 ביולי 2001), או מוצר עישון שאינו מוצר טבק ששווק לראשונה מיום תחילתו של תיקון מס׳ 7, בשם או בכינוי זהה או דומה לשם מסחרי או למותג של מוצר שאינו מוצר עישון.
(ד)
לא ייצר אדם, לא ישווק ולא יאחסן לשם שיווק צעצוע או ממתק, ובכלל זה גומי לעיסה, בצורה של סיגריה.
איסור הצבת מכונת מכירה [תיקון: תשס״א, תשע״א, תשע״ט]
לא יציב אדם מכונה למכירת מוצרי עישון.
תנאים לייצור ולשיווק של סיגריה אלקטרונית, מחסנית וחומר מילוי [תיקון: תשע״ט]
(א)
לא ייצר אדם, לא ישווק ולא יאחסן לשם שיווק סיגריה אלקטרונית, מחסנית או חומר מילוי, אם הם מכילים ניקוטין בריכוז העולה על 20 מיליגרם למיליליטר.
(ב)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), לא ישווק אדם חומר מילוי אלא באריזה שנועדה למנוע פתיחה על ידי ילדים, שבר או דליפה.
(ג)
הוראות סעיף זה לא יחולו על סיגריה אלקטרונית, חומר מילוי או מחסנית, שהם תכשיר הרשום בפנקס או תכשיר המשווק לפי היתר שניתן לפי סעיף 47א לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א–1981.
איסור מתנות [תיקון: תשע״ט]
(א)
לא ישווק אדם לצרכן ולא יפיץ לצרכן מוצר עישון אליו מצורפים או נלווים פרס, מתנה או זכות להשתתפות בהגרלת פרסים או בתחרות.
(ב)
לא יפיץ אדם, לא יחלק ולא ישאיל מוצר עישון לאדם אחר במסגרת מסחרית, לרבות באירועי שיווק וקידום מכירות של מוצרים שאינם מוצרי עישון, בלא תמורה, בתמורה סמלית או בתמורה למוצר עישון אחר או נלווה לרכישת מוצר אחר, ובכלל זה בעד השתתפות בסקר צרכנים, רישום ברשימת דיוור או מסירת פרטים אישיים.
איסור מכירה או השכרה לקטין [תיקון: תשס״ד, תשס״ח, תשע״ט]
(א)
לא ימכור אדם מוצר טבק או מוצר עישון לקטין.
(א1)
לא ישכיר אדם מוצר עישון לקטין.
(ב)
בעל עסק או מי שעובד בעסק רשאי לדרוש מאדם המבקש שיספקו לו מוצר עישון, שיציג לו תעודה שבה ניתן לוודא את גילו.
(ג)
בעל עסק שבו מוכרים או משכירים מוצרי עישון [צ״ל: יציג] במקום בולט בעסקו, בצורה שקבע שר הבריאות, הודעה המפרטת את הוראות סעיפים קטנים (א), (א1) ו־(ב).
(ד)
מי שלא קיים את הוראת סעיף קטן (ג), רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי הרישיון שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968, והוראות החוק האמור יחולו עליו.
אזהרה [תיקון: תשנ״ה, תשס״א, תשס״ח, תשע״ט]
(א)
לא ישווק אדם מוצרי עישון בחפיסה או באריזה אחרת, לרבות טבק למקטרת או נרגילה באריזה, אלא אם כן מודפסת או מודבקת עליה אזהרה באותיות דפוס ברורות וקריאות, והמילה ”אזהרה“ מודגשת בקו תחתיה, ובהתאם להוראות אלה:
(א)
לעניין מוצרי טבק – נוסח האזהרה יהיה אחד הנוסחים המתחלפים בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ג), ושטח האזהרה יהיה 65 אחוזים לפחות משטחו של כל אחד משני הצדדים הרחבים ביותר של החפיסה או האריזה, בחלק העליון של כל צד, או שיעור אחר משטח האריזה בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ג);
(ב)
לעניין סיגריה אלקטרונית, מחסנית או חומר מילוי – נוסח האזהרה יהיה: ”אזהרה – מוצר זה ממכר ביותר ומזיק לבריאותך“, ושטח האזהרה יהיה 30 אחוזים לפחות משטחו של כל אחד משני הצדדים הרחבים ביותר של החפיסה או האריזה, בחלק העליון של כל צד, או שיעור אחר משטח האריזה בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ג);
(ג)
לעניין מוצר עישון שאינו מוצר כאמור בפסקאות (1) ו־(2) – נוסח האזהרה יהיה: ”אזהרה – העישון גורם למחלות חמורות ולמוות בטרם עת“, ושטח האזהרה יהיה 30 אחוזים לפחות משטחו של כל אחד משני הצדדים הרחבים ביותר של החפיסה או האריזה, בחלק העליון של כל צד, או שיעור אחר משטח האריזה בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ג).
(ב)
במוצרי עישון שאינם סיגריות יכול שהאזהרה תודפס או תודבק על פני העטיפה במקום בצידה.
(ג)
שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את נוסח האזהרה, לרבות קביעת נוסחי אזהרה שונים, ומתחלפים מעת לעת, לענין סעיף זה וכן לשנות את שטח האזהרה הקבוע בסעיף קטן (א) ואת הגודל המזערי של האותיות שבאזהרה ולקבוע הוראות בדבר מיקום האזהרות, עיצובן, צורתן ואופו החלפת נוסחי האזהרות; נוסח אזהרה שנקבע לפי סעיף קטן זה ייכנס לתוקפו תוך 45 ימים מיום פרסומו ברשומות; בתקנות לפי סעיף קטן זה רשאי שר הבריאות לקבוע הוראות שונות ונוסחי אזהרה שונים לסוגים שונים של מוצרי עישון.
דיווח בדבר הוצאות בעד פרסומת למוצרי עישון [תיקון: תשס״ח־2, תשע״ט, תשפ״ב]
(א)
יצרן או יבואן של מוצרי עישון יגיש לממונה, בכל שנה עד יום 1 ביוני, דוח של רואה חשבון מטעמו, בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, בדבר הוצאותיו בשנה הקודמת בעד פרסומות מותרות כאמור בסעיף 3(ב)(1) ו־(2) למוצרי העישון שהוא ייצר או ייבא, לפי העניין; דוח כאמור יימסר בכתב וכן באמצעי אלקטרוני או מגנטי; לעניין זה, ”הממונה“ – המנהל הכללי של משרד הבריאות או עובד משרד הבריאות שהוא מינה לעניין חוק זה; הודעה על מינוי כאמור תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הבריאות.
(החל מיום 1.4.2029): יצרן או יבואן של מוצרי עישון יגיש לממונה, בכל שנה עד יום 1 ביוני, דוח של רואה חשבון מטעמו, בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, בדבר הוצאותיו בשנה הקודמת בעד פרסומות מותרות כאמור בסעיף 3(ב)(2) למוצרי העישון שהוא ייצר או ייבא, לפי העניין; דוח כאמור יימסר בכתב וכן באמצעי אלקטרוני או מגנטי; לעניין זה, ”הממונה“ – המנהל הכללי של משרד הבריאות או עובד משרד הבריאות שהוא מינה לעניין חוק זה; הודעה על מינוי כאמור תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הבריאות.
(א1)
הממונה רשאי להורות ליצרן או ליבואן של מוצרי עישון להמציא לו סקירה, אישור או חוות דעת לאימות המידע שמסר לפי סעיף זה.
(ב)
בדוח כאמור בסעיף קטן (א) יסווגו ההוצאות בעד פרסומת למוצרי עישון לפי סוגי הפרסומות המותרות כאמור בסעיף 3(ב)(1) ו־(2), ולעניין פרסומת מותרת כאמור בסעיף 3(ב)(1) – מספר הפרסומות למוצרי עישון שפורסמו בעיתונים מודפסים, שמות העיתונים שבהם הופיעו הפרסומות, תאריך הפרסום, החלק בעיתון או המוסף ומספר העמוד שבו פורסמה הפרסומת, וכן כל הפרטים כאמור לעניין המודעה שפורסמה לגבי אותה פרסומת לפי סעיף 3(ב)(1)(ב); דיווח לגבי פרסומת מותרת כאמור בסעיף 3(ב)(1) יוגש בצירוף תצהיר מאת היצרן או היבואן שבו יצהיר כי המידע שהגיש אמיתי ושלם, ואם הוא תאגיד – בצירוף תצהיר כאמור מאת המנהל הכללי של התאגיד.
(החל מיום 1.4.2029): דוח כאמור בסעיף קטן (א) יוגש בצירוף תצהיר מאת היצרן או היבואן שבו יצהיר כי המידע שהגיש אמיתי ושלם, ואם הוא תאגיד – בצירוף תצהיר כאמור מאת המנהל הכללי של התאגיד.
(ג)
שר הבריאות יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות את סך ההוצאות של כלל היצרנים והיבואנים של מוצרי עישון כאמור בסעיף קטן (א), וכן את סך ההוצאות של כלל היצרנים והיבואנים כאמור כשהן מסווגות לפי סוגי הפרסומות המותרות כאמור בסעיף 3(ב)(1) ו־(2).
(החל מיום 1.4.2029): שר הבריאות יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות את סך ההוצאות של כלל היצרנים והיבואנים של מוצרי עישון כאמור בסעיף קטן (א).
(ד)
הוראות סעיף זה יחולו גם על בעל זכויות בסימן המסחרי, שאינם יצרן או יבואן של מוצרי עישון, העושים פרסומת לאותו שם מסחרי.
חפיסות ואריזות אחידות של מוצרי עישון [תיקון: תשע״ט]
(א)
לא ישווק אדם מוצר עישון בחפיסה או באריזה אחרת, ובכלל זה במארז הכולל כמה חפיסות או אריזות, אלא בחפיסה או באריזה בצבע Pantone 448 C, שתכלול פרטים אלה בלבד:
(1)
אזהרה לפי סעיף 9;
(2)
שם המותג, שמו ומענו של היצרן, ואם המוצר מיובא – שמו ומענו של היבואן; פרטים כאמור יופיעו בחלק התחתון של החפיסה או האריזה, ויהיו בגופן Lucida Sans או Lucida Sans unicode, ובצבע Pantone Cool Gray 2C, וגודל האותיות לא יעלה על 14 נקודות;
(3)
סימון לפי סעיף 9ג, ובכלל זה הפניה לטיפול בגמילה מעישון; הפניה לטיפול כאמור תהיה חלק משטח האזהרה לפי סעיף 9.
(ב)
שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את הפרטים האמורים בסעיף קטן (א)(2), ובכלל זה לקבוע גודל מרבי אחר לאותיות כאמור באותו סעיף קטן.
(ג)
(1)
הוראות סעיף זה לא יחולו על סיגר וטבק למקטרת, ובלבד שהם מוצעים למכירה בחנות כאמור בסעיף 4א(ב)(1).
(2)
בסעיף קטן זה, ”סיגר“ – כל אחד מאלה, ובלבד שהוא מסווג כסיגר בהתאם להוראות לפי פקודת המכס:
(א)
טבק מגולגל העטוף בעלה טבק טבעי;
(ב)
טבק מגולגל העטוף בעלה טבק משוחזר המכסה את הטבק המגולגל במלואו וכן את המסנן אם קיים, ובלבד שמשקלו הכולל בלא המסנן עולה על 1.3 גרם.
(3)
שר הבריאות רשאי לשנות בצו את התנאים האמורים בפסקה (2)(א) ו־(ב), ולקבוע הוראות ותנאים נוספים לעניין ההגדרה ”סיגר“ שבאותה פסקה.
(ד)
אין בהוראות לפי סעיף זה כדי לגרוע מהוראות לפי כל דין, ובכלל זה לפי חוק זה, המחייבות סימון על גבי חפיסות או אריזות מוצרים.
סימון מוצרי עישון [תיקון: תשע״ט]
(א)
שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות נוספות על ההוראות לפי חוק זה בדבר סימון מוצרי עישון, ובכלל זה הוראות שמטרתן סימון לשם זיהוי או עקיבות, לרבות באמצעים אלקטרוניים, והוראות בדבר חובת סימון, לרבות מלל, איסור סימון על אריזה או חפיסה של מוצר עישון והוראות לעניין סימון מסר שעניינו הפניה לגמילה מעישון; בתקנות לפי סעיף קטן זה רשאי שר הבריאות לקבוע הוראות שונות לסוגים שונים של מוצרי עישון.
ראו הוראות סימון יחודיות למוצרי טבק באתר משרד הבריאות.
(ב)
לא ישווק אדם מוצר עישון, אלא אם כן חפיסתו או אריזתו של המוצר מסומנת לפי הוראות סעיף קטן (א).
צירוף עלון למוצר עישון [תיקון: תשע״ט]
(א)
לא ישווק אדם מוצר עישון בחפיסה או באריזה, אלא אם כן מצורף לחפיסה או לאריזה עלון בנושא נזקי העישון ודרכי סיוע לגמילה מעישון, לפי הוראות סעיף קטן (ב) (בסעיף זה – עלון).
(ב)
שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין סעיף קטן (א), ובכלל זה הוראות בדבר גודל העלון, תוכנו, עיצובו, צורתו, השפות שבהן יפורסם והגודל המזערי של האותיות; בתקנות כאמור רשאי השר לקבוע כי בעלון ייכללו בין השאר תמונות, לרבות מצוירות, את אופן תחלופתם של המסרים על גבי העלון וחלוקתם בין חפיסות או אריזות של אותו מותג, והוראות שונות לסוגים שונים של מוצרי עישון.
דיווח בדבר רכיבים של מוצרי עישון [תיקון: תשע״ט]
(א)
יצרן או יבואן של מוצרי עישון יגיש לממונה, בכל שנה, עד יום 1 ביוני, מידע כמפורט להלן לגבי כל מוצר עישון שייצר או ייבא בשנה הקודמת, בנפרד לגבי כל מוצר עישון המובחן בדרך כלשהי ממוצר עישון אחר:
(1)
רשימה של כלל הרכיבים לגבי כל אחד ממוצרי העישון שהוא מייצר או מייבא, מטרת השימוש ברכיבים, שיעורם וכמותם במוצר העישון, ולעניין מוצר עישון המכיל טבק – גם רשימה של כל רכיב בתערובת הטבק ושיעורו במוצר; ואולם ניתן לציין ברשימה כאמור חומר טעם וריח בלי לציין את שיעורו, אם שיעורו במוצר נמוך מ־0.1% ממשקל הטבק במוצר והוא אינו נכלל ברשימות החומרים המסרטנים, החשודים כמסרטנים או מסרטנים אפשריים של הסוכנות הבין־לאומית לחקר הסרטן International Agency for Research on Cancer‏ (IARC), כפי שהן מתעדכנות מעת לעת;
(2)
חומרים הנפלטים בעת השימוש במוצר עישון שאינו סיגר כהגדרתו בסעיף 9ב(ג), אם המידע ידוע ליצרן או ליבואן, ולעניין מוצר טבק שהוא סיגריה – גם מידע לגבי פחמן חד־חמצני, עיטרן וניקוטין הנפלטים בעת השימוש במוצר;
(3)
אם המידע ידוע ליצרן או ליבואן – מידע טוקסיקולוגי – מידע תמציתי לציבור בדבר הסיכון לבריאות האדם של כל רכיב המפורט בפסקאות (1) ו־(2), ותוצרי הבעירה או הפליטות שלו, לפי העניין, בצורתו הגולמית ובעת השימוש בו, ובכלל זה מידע בדבר השפעתו האפשרית של הרכיב על רמת ההתמכרות של המשתמש במוצר העישון ועל בריאותו; מידע כאמור בפסקה זו יוגש בצירוף פירוט בדבר מקור המידע.
(ב)
מידע כאמור בסעיף קטן (א) יוגש בצירוף תצהיר מאת היצרן או היבואן שבו יצהיר כי המידע שהגיש אמיתי ושלם, ואם הוא תאגיד – בצירוף תצהיר כאמור מאת המנהל הכללי של התאגיד; נוסף על כך, הממונה רשאי להורות ליצרן או ליבואן להמציא לו סקירה, אישור או חוות דעת לאימות המידע.
(ג)
הממונה רשאי לדרוש מיצרן או מיבואן של מוצר עישון מידע נוסף בעניינים האמורים בסעיף קטן (א), ולהורות ליצרן או ליבואן של מוצר עישון על המתכונת לעריכת המידע כאמור באותו סעיף קטן ועל אופן מסירתו, ובכלל זה על מתכונת לעריכת מידע שהוא סוד מסחרי ואופן מסירתו.
(ד)
הממונה יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות את המידע שהוגש לו לפי סעיף זה בלא מידע שהוא סוד מסחרי.
(ה)
שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין סעיף זה, לרבות הוראות שיחייבו יצרן או יבואן של מוצרי עישון לסמן רכיבים המשמשים בייצור מוצרי עישון ותוצרי הבעירה או הפליטות שלהם על גבי חפיסות או אריזות של מוצרי העישון והוראות לעניין אופן בדיקת שיעור הרכיבים ותוצרי הבעירה או הפליטות שלהם כאמור; בתקנות לפי סעיף קטן זה רשאי שר הבריאות לקבוע הוראות שונות לסוגים שונים של מוצרי עישון.
(ו)
בסעיף זה, ”הממונה“ – כהגדרתו בסעיף 9א(א).
דין המדינה
לענין חוק זה דין המדינה כדין כל אדם.
עונשין [תיקון: תשנ״ה, תשס״א, תשס״ד, תשס״ח, תשע״ט, תשפ״ב]
(א)
העושה אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד – כפל הקנס כאמור:
(1)
עושה פרסומת בשבח העישון כשלעצמו, בניגוד להוראות סעיף 2;
(2)
עושה פרסומת למוצר עישון, בניגוד להוראות סעיף 3;
(3)
מציג מוצר עישון למכירה, בניגוד להוראות סעיף 4א;
(4)
עושה שימוש בשמם או בדמותם של בני אדם, של בעל חיים או של אבר מאבריהם, או בתמונה של פרי או צמח אחר, לרבות בציור או בהנפשה, בפרסומת מותרת למוצר עישון או בסימון חפיסה או אריזה של מוצר עישון, בניגוד להוראות סעיף 5(א);
(5)
(תימחק ביום 1.4.2029): עושה יותר מפרסומת מותרת אחת באותה מהדורה של עיתון, בניגוד להוראות סעיף 6(א);
(5א)
(הוראת שעה מיום 1.4.2025 עד יום 31.3.2029): עושה פרסומת מותרת בעיתון מודפס כאמור בסעיף 3(ב)(1), בלי שהתקיים תנאי מהתנאים המנויים בסעיף 6(א1)(1) או (2);
(6)
עושה פרסומת מותרת בלי שנכללים בה אזהרה או מסר אחר, בניגוד להוראות סעיף 7;
(7)
מייצר, משווק או מאחסן מוצר שאינו מוצר עישון בניגוד להוראות סעיף 7א(א);
(8)
מכנה מוצר עישון בשם או בכינוי זהה או דומה לשם מסחרי או למותג של מוצר שאינו מוצר עישון, בניגוד להוראות סעיף 7א(ג);
(9)
מייצר, משווק או מאחסן סיגריה אלקטרונית, מחסנית או חומר מילוי המכילים ניקוטין בריכוז העולה על 20 מיליגרם למיליליטר, בניגוד להוראות סעיף 7ג(א);
(10)
משווק חומר מילוי בניגוד להוראות סעיף 7ג(ב);
(11)
משווק או מפיץ לצרכן מוצר עישון, בניגוד להוראות סעיף 8(א);
(12)
מפיץ, מחלק או משאיל מוצר עישון לאדם אחר במסגרת מסחרית, בניגוד להוראות סעיף 8(ב);
(13)
מוכר או משכיר מוצר עישון לקטין, בניגוד להוראות סעיף 8א(א) או (א1);
(14)
משווק מוצר עישון בלי שמודפסת או מודבקת אזהרה על חפיסתו או אריזתו, בניגוד להוראות סעיף 9;
(15)
משווק מוצר עישון בחפיסה או באריזה שאינה כאמור בסעיף 9ב.
(א1)
העושה אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד – כפל הקנס כאמור:
(1)
מכנה עסק או פעילות מסחרית שאינם קשורים לסחר במוצרי עישון בשם או בכינוי זהה או דומה לשם מסחרי או למותג של מוצר עישון, בניגוד להוראות סעיף 7א(ב);
(2)
מייצר, משווק או מאחסן לשם שיווק צעצוע או ממתק בצורה של סיגריה, בניגוד להוראות סעיף 7א(ד);
(3)
מציב מכונה למכירת מוצרי עישון, בניגוד להוראות סעיף 7ב;
(4)
לא מגיש דוח כאמור בסעיף 9א, או מגיש דוח חלקי או דוח הכולל פרט שגוי, בניגוד להוראות אותו סעיף;
(5)
משווק מוצר עישון שחפיסתו או אריזתו אינה מסומנת, בניגוד להוראות סעיף 9ג;
(6)
משווק מוצר עישון בחפיסה או באריזה, בלא שמצורף להן עלון, בניגוד להוראות סעיף 9ד;
(7)
לא מגיש מידע כאמור בסעיף 9ה, או מגיש מידע חלקי או לא נכון, בניגוד להוראות אותו סעיף;
(8)
מייצר או מייבא מוצר עישון ולא מסמן את רכיביו, בניגוד להוראות סעיף 9ה(ה).
(ב)
נעברה עבירה לפי סעיף 9, תחשב אי הדפסת אזהרה או הדבקתה על סדרת ייצור אחת המסומנת על גבי כל חפיסה, וביבוא – על יחידת יבוא אחת המסומנת על גבי כל חפיסה, כעבירה אחת.
(ג)
חובת ההוכחה בענין סדרת הייצור היא על היצרן וביחידת יבוא – על היבואן; לענין סעיף זה, סדרת ייצור אחת היא מוצרי עישון שיוצרו ביום עבודה אחד, ויחידת יבוא אחת היא מוצרי עישון בעלי שם מסחרי אחד ארוזים בארגז אחד.
קובלנה [תיקון: תשס״א]
(א)
גוף ציבורי שמטרתו הגנה על איכות הסביבה או שמירה על הבריאות, שאישר שר הבריאות, רשאי להגיש קובלנה כאמור בסעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982, על עבירה לפי חוק זה.
(ב)
קובלנה בהתאם להוראות סעיף קטן (א) לא תוגש, אלא באישור פרקליט מחוז.
אחריות נושא משרה בתאגיד [תיקון: תשע״ט]
(א)
נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע עבירה לפי סעיף 11 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.
(ב)
נעברה עבירה לפי סעיף 11 על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.
(ג)
בסעיף זה, ”נושא משרה בתאגיד“ – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר בתאגיד, האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה.
[תיקון: תשע״ט]
(בוטל).
[תיקון: תשס״א, תשע״ט]
(בוטל).
תפיסות [תיקון: תשע״ט]
מי ששר הבריאות הסמיכו לכך בכתב רשאי, אם הוא משוכנע שהדבר דרוש כדי להבטיח את קיום הוראות סעיף 9, להיכנס לכל מקום ממכר, ייצור או החסנה של מוצרי עישון ולתפוס מוצרי עישון שעל חפיסותיהם או אריזותיהם אין אזהרה; מוצרי עישון שנתפסו כאמור יוחזרו רק לאחר שבעליהם ידביקו עליהם אזהרה.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשס״א]
שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
שמירת דינים [תיקון: תשע״ט]
(א)
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות לפי כל דין, לרבות הוראות לפי פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א–1981, פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג–1973, חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע״ג–2013, ופקודת הטבק, ובכלל זה מחובות או מהגבלות שנקבעו בהם לגבי מוצר עישון, לרבות חובת קבלת היתר או רישיון הנדרש למוצר עישון.
(ב)
בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), בשיווק מרחוק באינטרנט של מוצר עישון יראו עוסק המציג לצרכן פרטים כאמור בסעיף 4א(ב)(2) כמי שממלא אחר חובות הגילוי לעניין התכונות העיקריות של הנכס כאמור בסעיף 14ג(א)(2) לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א–1981.
תחילה והוראות מעבר [תיקון: תשע״ט]
(א)
תחילתו של סעיף 7 שלושה חדשים מיום פרסומו; תחילתן של יתר הוראות חוק זה ששה חדשים מיום פרסומו.
(ב)
פרסומת למוצרי עישון או פרסומת לשם מסחרי שעשה אדם לפני יום פרסומו של חוק זה לא תחשב כעבירה על פי חוק זה אם הוכיח כי יצאה משליטתו או מרשותו לפני היום האמור או אם הוכיח כי אין הוא יכול או זכאי לבטלה או להסירה.
(ג)
חובת הכללת אזהרה כאמור בסעיף 4 לא תחול על שלטים שהותרו בסעיף 4 והמוארים באור חשמל, אם הותקנו לפני ט״ז בטבת התשמ״ג (1 בינואר 1983); חובת הכללת אזהרה על שלטים שאינם מוארים באור חשמל תחול החל מתום שנה מיום פרסום חוק זה.
[תיקון: תשע״ט]

תוספת

(סעיף 7(א))

[תיקון: תשפ״ב]

אזהרה בפרסומות מותרות כאמור בסעיף 3(ב)(1) ו־(2)

(החל מיום 1.4.2029 כותרת התוספת תהיה: ”אזהרה בפרסומות מותרות כאמור בסעיף 3(ב)(2)“):
האזהרה תהיה באותיות בצבע שחור על רקע לבן ובמסגרת שחורה שעובייה כעובי האותיות באזהרה.
המילה ”אזהרה“ תודפס באותיות גופן ”חיים שמן“ ושאר המילים יודפסו באותיות גופן ”חיים צר“.
באזהרות שנוסחן כולל את המילים ”משרד הבריאות“ יופיעו מילים אלה באותיות קטנות משאר אותיות האזהרה, ואותיות האזהרה יתפסו את רוב שטח האזהרה.


נתקבל בכנסת היום ג׳ בשבט התשמ״ג (17 בינואר 1983).
 • יצחק נבון
  נשיא המדינה
 • מנחם בגין
  ראש הממשלה
 • אליעזר שוסטק
  שר הבריאות
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן