לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק בחירות לגופים ציבוריים

חוק בחירות לגופים ציבוריים מתוך

חוק בחירות לגופים ציבוריים, תשי״ד–1954


הגדרות
בחוק זה –
”בחירות“ – בחירות שהוכרז עליהן כאמור בסעיף 2;
”תקנון“ – תקנות, או מסמך, של גוף ציבורי המגדירים את זכות ההצבעה בבחירות למוסד של אותו גוף, או הקובעים הוראות אחרות בעניני בחירות כאמור;
”בוחר“ – מי שזכאי לפי התקנון להצביע בבחירות;
”תחנת בחירות“ – כל מקום הנועד להצבעה של בוחרים לפי התקנון;
”תעודת בוחר“ – תעודה או מסמך אחר שלפי התקנון הם מקנים זכות להצביע בבחירות או מעידים על זכות כאמור;
”פנקס בוחרים“ – פנקס, רשימה או מסמך אחר הערוכים לפי התקנון והמכילים את שמות הבוחרים;
”ממונה על תחנה“ – מי שממונה על תחנת בחירות לפי התקנון, או על ידי פקיד הבחירות כשאין הוראה בתקנון לענין זה.
הכרזת בחירות [תיקון: תשל״ו, תש״ם, תשמ״א]
(א)
הממשלה רשאית, על פי בקשתו של גוף ציבורי, להכריז שבחירות הנערכות למוסד ממוסדותיו יהיו בחירות לענין חוק זה; ההכרזה תפורסם ברשומות ותשמש ראיה חותכת שהגוף הוא גוף ציבורי לענין חוק זה.
(ב)
בחירות למוסד ממוסדותיו של ארגון עובדים או של ארגון נותני עבודה או של מפלגה, וכן בחירות הנערכות בפיקוחו של ארגון עובדים או של ארגון נותני עבודה או של מפלגה, או של מוסד ממוסדותיו, יהיו בחירות לענין סעיפים 8, 9, 10 ו־11, אף אם לא נתקיים האמור בסעיף קטן (א).
(ג)
לענין סעיף זה, ”מפלגה“ –
(1)
(2)
מפלגה שהיא חלק מצירוף של מפלגות המקיימות בכנסת סיעה אחת;
(3)
מפלגה המקיימת סיעה או שהיא חלק מסיעה במועצה של רשות מקומית.
(ד)
על בחירות למוסד המרכזי של ארגון עובדים המונה למעלה ממיליון חברים, יחולו הוראות סעיפים 5 ו־7, אף אם לא נתקיים האמור בסעיף קטן (א).
חשאיות ההצבעה
הממשלה רשאית לקבוע, בהכרזה לפי סעיף 2, כי ההצבעה בבחירות תהיה חשאית; משעשתה כן יחולו על הבחירות ההוראות שיקבע שר הפנים, בתקנות, להבטחת החשאיות של ההצבעה.
חובה לנהל פנקס בוחרים
הממשלה לא תכריז שבחירות יהיו בחירות לענין חוק זה, אלא אם התקנון מחייב לערכן לפי פנקס בוחרים; אך רשאית היא להכריז כאמור לגבי בחירות למוסד של גוף ציבורי שהן ראשונות לאחר תחילת תקפו של חוק זה, אף אם אין לערכן לפי פנקס בוחרים.
פקיד בחירות וסדרים בתחנות
(א)
שר הפנים רשאי למנות פקידי בחירות לענין חוק זה ולקבוע את אזור פעולתם.
(ב)
פקיד בחירות או בא כוחו רשאי לקבוע סדרים לתחנות הבחירות, במידה שהתקנון אינו קובע אותם, ולפקח על הנעשה בהן.
(ג)
בשעת ההצבעה לא יימצא אדם בתחנת בחירות זולת אלה:
(1)
שר הפנים או בא כוחו;
(2)
הממונה על התחנה וכל מי שלפי התקנון זכאי להימצא בתחנה;
(3)
פקיד הבחירות או בא כוחו;
(4)
שוטרים הדרושים, לדעת הממונה על התחנה, לשמירת הסדר;
(5)
הבוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה.
(ד)
הממונה על התחנה יסדיר את כניסת הבוחרים לתחנת הבחירות וישמור על הסדר בה, והוא – או, לפי בקשתו, פקיד הבחירות – רשאי להרחיק כל אדם המתנהג בה שלא כשורה או שאינו מציית להוראותיו, ולא יוחזר אותו אדם לתחנה אלא ברשות הממונה, אך אין להשתמש בכוח זה כדי למנוע הצבעה מבוחר הזכאי להצביע בתחנה.
זיהוי הבוחר
בוחר יזהה את עצמו בשעת ההצבעה על ידי תעודת הזהות שניתנה לו על פי פקודת מרשם התושבים, תש״ט–1949, אם אין עליו לפי התקנון לזהות את עצמו על ידי תעודה הנושאת את תצלומו ושהוצאה לו לפי התקנון על מנת לשמש לו אמצעי זיהוי, בין להצבעה בלבד ובין למטרות נוספות.
הוצאות הבחירות
הוצאות אוצר המדינה לבחירות עקב ביצוע חוק זה, למעט משכורת של עובדי המדינה והוצאות המשטרה, ישולמו לאוצר המדינה מקופת הגוף הציבורי.
שימוש לרעה בתעודות בוחר
מי שעשה אחת מאלה:
(1)
בהיותו ממונה על הפצת תעודות בוחר, חלוקתן ומסירתן בצורה כל שהיא, מנע אדם, ללא סיבה סבירה, מרכוש או מקבל תעודת בוחר;
(2)
מסר תעודת בוחר מתוך כוונה שמי שאינו זכאי לכך ישתמש בה לשם הצבעה;
(3)
קיבל תעודת בוחר מתוך כוונה להשתמש בה לשם הצבעה מבלי שיהיה זכאי לכך,
דינו – מאסר שנה אחת או קנס אלף לירות או שני הענשים כאחד.
הפרעת בחירות
(א)
מי שעשה אחת מאלה:
(1)
השמיד או שינה שלא כחוק, או זייף תעודת בוחר או פנקס בוחרים;
(2)
הפריע את המהלך הסדיר של הבחירות;
(3)
הפריע לבוחר בהצבעה או מנע אותו מהצביע;
(4)
הוציא קלפי מרשות הממונים עליה, או טיפל בה בדרך אחרת, ללא רשות;
(5)
התערב בלא רשות בפתיחת קלפי או במנין קולות;
(6)
עבר על תקנות שהותקנו על פי סעיף 3,
דינו – מאסר שנה אחת או קנס אלף לירות או שני הענשים כאחד.
(ב)
ממונה על תחנה, או אדם הממלא תפקיד בבחירות על פי חוק זה או על פי התקנון, שעשה במילוי תפקידו אחד המעשים הנזכרים בסעיף קטן (א), דינו – מאסר שלוש שנים או קנס אלפיים וחמש מאות לירות או שני הענשים כאחד.
שחיתות ואיום
(א)
מי שעשה בבחירות אחת מאלה:
(1)
נתן או הציע שוחד כדי להשפיע על בוחר –
(א)
להצביע או להימנע מהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת או בעד מועמד מסויים, או
(ב)
להימנע מהיות מועמד או לבטל את מועמדותו, בכלל או ברשימת מועמדים מסויימת;
(2)
קיבל או הסכים לקבל שוחד, לעצמו או בשביל אחר, תמורת הסכמתו –
(א)
להצביע או להימנע מהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת או בעד מועמד מסויים; או
(ב)
להימנע מהיות מועמד או לבטל את מועמדותו בכלל או ברשימת מועמדים מסויימת; או
(ג)
להשפיע על אחר שיצביע או שיימנע מהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת או בעד מועמד מסויים; או
(ד)
להשפיע על אחר שיימנע מהיות מועמד או שיבטל את מועמדותו, בכלל או ברשימת מועמדים מסויימת;
(3)
איים על בוחר בגרימת נזק – בין גופני בין חמרי ובין כל נזק אחר – לבוחר או לאחר, אם הבוחר יצביע או יימנע מהצביע בעד רשימת מועמדים מסויימת או בעד מועמד מסויים, או אם יהיה מועמד או אם יימנע מהיות מועמד או אם יבטל את מועמדותו בכלל או ברשימת מועמדים מסויימת,
דינו – מאסר שנה אחת או קנס אלף לירות או שני הענשים כאחד.
(ב)
ממונה על תחנה או אדם הממלא תפקיד בבחירות על פי חוק זה, או על פי התקנון, שעשה במילוי תפקידו אחד המעשים הנזכרים בסעיף קטן (א), דינו – מאסר שלוש שנים או קנס אלפיים וחמש מאות לירות או שני הענשים כאחד.
(ג)
בסעיף זה –
”שוחד“ – לרבות מתנה, זכות, הלוואה, מתן עבודה וכל טובת הנאה אחרת;
”איום בגרימת נזק“ – לרבות איום למנוע קבלת עבודה בשכר או לנשל מעבודה כאמור.
הצבעה שלא כחוק
(א)
מי שעשה בבחירות אחת מאלה:
(1)
הצביע מבלי להיות רשאי לכך על פי התקנון, או הצביע על יסוד פנקס זיהוי או תעודת זהות שאינם שלו או על יסוד תעודת בוחר שאינו רשאי להשתמש בה על פי תקנון;
(2)
הצביע, באותן הבחירות, יותר מפעם אחת, בין באותה תחנת בחירות ובין בתחנות שונות, מבלי להיות רשאי לכך על פי התקנון;
(3)
הטיל לתוך הקלפי, בניגוד לתקנון, יותר ממעטפה אחת, בין שיש בה פתק ובין שהיא ריקה,
דינו – מאסר ששה חדשים או קנס חמש מאות לירות או שני הענשים כאחד.
(ב)
ממונה על תחנה או אדם הממלא תפקיד בבחירות על פי חוק זה או על פי התקנון, אשר במילוי תפקידו עשה אחד המעשים הנזכרים בסעיף קטן (א) או נתן לאחר לעשותם, או נתן לאדם אחר להצביע בבחירות מבלי שאותו אדם זיהה את עצמו כאמור בסעיף 6, דינו – מאסר שנה אחת או קנס אלף לירות או שני הענשים כאחד.
עבירות אחרות בקשר לבחירות
מי שעשה אחת מאלה:
(1)
הפריע את המהלך הסדיר של אסיפת תעמולה לבחירות או כל תעמולת בחירות אחרת;
(2)
הסיר, השמיד, כיסה או לכלך הודעה בעניני בחירות או מודעה או כל חומר אחר שיש בהם משום תעמולת בחירות מלבד אם עבר זמנם, או אם הודבקו בלי הסכמתו ברכושו או ברכוש המוחזק על ידיו;
(3)
ניהל בשעות הנועדות להצבעה תעמולת בחירות, בכתב, בעל פה או בצורה אחרת, בתחנת בחירות או במרחק של פחות מעשרים וחמישה מטר ממנה;
(4)
השמיד, לכלך, העלים או סילק פתקי הצבעה המצויים בתא ההצבעה,
דינו – מאסר שלושה חדשים או קנס מאתיים וחמישים לירות או שני הענשים כאחד.
ביצוע ותקנות
שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.


נתקבל בכנסת ביום כ״ב באייר תשי״ד (25 במאי 1951).
 • משה שרת
  ראש הממשלה
 • ישראל רוקח
  שר הפנים
 • יצחק בן־צבי
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן