לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק גנים בוטניים

חוק גנים בוטניים מתוך

חוק גנים בוטניים, התשס״ו–2006


הגדרות
בחוק זה –
”גן בוטני“ – גן נטוע צמחים שונים לפי שיטה מדעית מסוימת ולמטרה מחקרית, מדעית או חינוכית;
”גן בוטני מוכר“ – גן בוטני אשר השר הכיר בו בהתאם להוראות סעיף 2;
”האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים“ – כמשמעותה בחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, התשכ״א–1961;
”המנהל“ – המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
”המועצה“ – המועצה לגנים בוטניים שמונתה לפי הוראות סעיף 4;
”חוק יסודות התקציב“ – חוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985;
”השר“ – שר החקלאות ופיתוח הכפר.
הכרה בגן בוטני
(א)
השר רשאי, לבקשת גן בוטני ולאחר התייעצות עם המועצה, להכיר בגן בוטני לענין חוק זה, אם נתקיימו לגביו כל אלה:
(1)
בגן הבוטני קיימים 3,000 מיני צמחים שונים לפחות;
(2)
הצמחים מסומנים בשמם המדעי;
(3)
המידע אודות הצמחים מתועד במאגר מידע;
(4)
הגן הבוטני מיועד לאחת או יותר מהמטרות האלה:
(א)
שימור מיני צמחים ייחודים;
(ב)
אקלום צמחים;
(ג)
הוראה ומחקר בתחום הבוטניקה, האקולוגיה או החקלאות;
(ד)
מטרה אחרת שקבע השר בצו, לאחר התייעצות עם המועצה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת;
(5)
הגן הבוטני הוא מוסד ללא כוונת רווח, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975, והושקעו בו כספים ממקורות עצמיים, או שיש לו הכנסות עצמיות, בהיקף שקבע השר;
(6)
אושרה תכנית המייעדת את שטח הגן הבוטני לשטח פתוח, בהתאם להוראות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965.
(ב)
השר, באישור המועצה, רשאי להכיר בגן בוטני לענין חוק זה, אף אם לא נתמלא לגביו התנאי האמור בסעיף קטן (א)(1), אם יש לדעתו טעמים המצדיקים זאת.
(ג)
השר רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע כללים ותנאים נוספים להכרה בגן בוטני לענין חוק זה.
ביטול הכרה
השר רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה, לבטל או להתלות הכרה בגן בוטני, אם חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים המנויים בסעיף 2, או אם לא נתקיימו בו ההוראות לפי חוק זה.
מועצה לגנים בוטניים [תיקון: תשס״ט]
(א)
השר, בהתייעצות עם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ימנה מועצה לגנים בוטניים.
(ב)
המועצה תהיה בת 11 חברים, ואלו הם:
(1)
נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
(2)
נציג משרד החינוך התרבות והספורט, לפי המלצת שר החינוך התרבות והספורט;
(3)
נציג משרד המדע והטכנולוגיה, לפי המלצת שר המדע והטכנולוגיה;
(4)
נציג רשות מקרקעי ישראל;
(5)
איש מקצוע מתחומי הגננות, אדריכלות הנוף והחקלאות, שאינו עובד המדינה;
(6)
שלושה אנשי הסגל האקדמאי במוסדות מוכרים בארץ שמומחיותם בתחום הבוטניקה, האקולוגיה או החקלאות; בפסקה זו, ”מוסד מוכר“ – כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
(7)
נציג הקרן הקיימת לישראל;
(8)
נציג מרכז השלטון המקומי;
(9)
נציג ציבור.
(ג)
בישיבות המועצה רשאים להיות נוכחים, בלא זכות הצבעה, נציג נוסף מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר שימנה השר ונציג המשרד לאיכות הסביבה שימנה השר לאיכות הסביבה.
(ד)
המועצה תמלא את התפקידים המוטלים עליה לפי חוק זה, ותייעץ בכל ענין הנוגע לביצועו של החוק.
סייג למינוי חבר מועצה
לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה.
יושב ראש המועצה
השר ימנה את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו הקבוע מבין חברי המועצה האמורים בפסקאות (4) עד (9) של סעיף 4.
תקופת כהונה
חבר המועצה יתמנה לתקופה של ארבע שנים, והשר רשאי לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת אחת.
פקיעת כהונה
(א)
חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1)
התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;
(2)
חדל להתקיים בו התנאי שמכוחו מונה;
(3)
לגבי נציג הציבור – אם נתמנה להיות עובד המדינה;
(4)
נתקיים בו הסייג הקבוע בסעיף 11(א);
(5)
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(6)
הורשע בעבירה כאמור בסעיף 5.
(ב)
השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו אם הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה המועצה בשנה אחת.
(ג)
התפטר חבר המועצה או חדל מסיבה אחרת לכהן כחבר המועצה לפני תום תקופת כהונתו, ימונה חבר אחר במקומו, באותה הדרך שבה נתמנה אותו חבר לפי סעיף 4, וליתרת תקופת כהונתו.
סדרי עבודת המועצה
(א)
המנין החוקי בישיבות המועצה הוא רוב חבריה, ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו הקבוע.
(ב)
החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש המועצה קול נוסף.
(ג)
המועצה תקבע את סדרי עבודתה ואת סדרי הדיונים בה, ככל שאלה לא נקבעו לפי חוק זה.
תוקף פעולות
קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
ניגוד עניינים
(א)
לא יתמנה ולא יכהן כחבר המועצה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו.
(ב)
חבר המועצה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו במועצה בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה.
(ג)
נתברר לחבר המועצה כי הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד ענינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה.
(ד)
בסעיף זה –
”ענין אישי“ – לרבות ענין אישי של קרובו או ענין של גוף שחבר המועצה או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או ענין של גוף שיש להם בו חלק בהון המניות, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;
”קרוב“ – בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה.
תקציב
(א)
תקציב שנתי לתמיכה בגנים בוטנים מוכרים ייקבע בחוק התקציב השנתי כהגדרתו בחוק יסודות התקציב.
(ב)
מבחנים לתמיכה בגנים בוטניים מוכרים לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב ייקבעו על ידי השר לאחר התייעצות עם המועצה.
פיקוח
המנהל או מי שהוא הסמיך לכך, יפקח על הגנים הבוטניים המוכרים והוא רשאי להיכנס, בכל עת סבירה, לכל גן בוטני מוכר לבדוק אם קוימו הוראות לפי חוק זה.
גמול והחזר הוצאות
שר האוצר רשאי לקבוע הוראות בדבר תשלום גמול לחבר מועצה בעבור השתתפות בישיבות המועצה או בדבר תשלום החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה, והוא רשאי לקבוע כללים, תנאים ושיעורים לענין זה.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ולקבוע חובות שיחולו על גן בוטני מוכר, לרבות לענין –
(1)
מגוון הצמחים בגן בוטני מוכר;
(2)
תיעוד ורישום מידע על אודות הצמחים בגן בוטני מוכר;
(3)
פעולות חינוך, הסברה והדרכה בתחומי הגנים הבוטניים המוכרים;
(4)
עריכה וקידום של מחקרים בתחום הבוטניקה, האקולוגיה והחקלאות;
(5)
מתן אפשרות לציבור הרחב לבקר בגן בוטני מוכר.
שמירת דינים
הוראות לפי חוק זה אינן גורעות מחובה המוטלת על פי כל דין.
פרסום ברשומות
השר יפרסם ברשומות הודעה על הכרה בגן בוטני לפי הוראות חוק זה או על ביטול הכרה כאמור.
תחילה
תחילתו של חוק זה בתום שלושה חודשים מיום פרסומו.
חובת התקנת תקנות ראשונות
תקנות ראשונות לפי חוק זה יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתום שישה חודשים מיום תחילתו של החוק.


התקבל בכנסת ביום כ׳ בכסלו התשס״ו (21 בדצמבר 2006).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • ישראל כ״ץ
  שר החקלאות ופיתוח הכפר
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

סוגרים שנה ברווח כפול

תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן