לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה)

חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה) מתוך

חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה), התש״ף–2020


פרק א׳: הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס

הגדרה – פרק א׳
בפרק זה, ”התקופה הקובעת“ – התקופה שמיום כ״ו באדר התש״ף (22 במרס 2020) עד יום ח׳ בסיוון התש״ף (31 במאי 2020).
הארכת תקופות המסתיימות בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה
(א)
בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות החיקוקים המפורטים בסעיף קטן (ב), התקופה הקובעת לא תבוא במניין, אם התקיימו שני אלה:
(1)
מועדי תחילתן של התקופות חלים לפני תום התקופה הקובעת;
(2)
מועדי סיומן של התקופות חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה.
(ב)
אלה התקופות שעליהן תחול הוראת סעיף קטן (א):
(1)
(א)
סעיף 66א(א)(2) – לעניין הגשת השגה;
(ב)
סעיף 119א(ו) רישה – לעניין תקופת 21 הימים הקבועה בו;
(ג)
(ד)
(ה)
סעיף 145ב(א)(1) רישה – לעניין תקופת 30 הימים הקבועה בו;
(ו)
(ז)
(ח)
(ט)
(י)
סעיף 168 רישה – לעניין תקופת השבועיים הקבועה בו;
(2)
(א)
סעיף 39(א)(1) – לעניין תקופת 90 הימים הקבועה בו;
(ב)
סעיף 39(א)(2) – לעניין תקופת 180 הימים הקבועה בו;
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
סעיף 95(ב), למעט ערעור על החלטת המנהל שניתנה בשל ניהול פנקסי חשבונות או רשומות בסטייה מהותית;
(ח)
(3)
(א)
(ב)
(4)
(5)
(א)
סעיף 15(ה)(1) – לעניין התקופה הקבועה בו להגשת בקשה להקטין את שיעורי המקדמה הקבועים בסעיף קטן (ב);
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
(ח)
(ט)
(י)
(יא)
(6)
(א)
סעיף 51ד רישה – לעניין תקופת 12 החודשים הקבועה בו;
(ב)
(7)
בחוק עידוד התעשייה (מסים), התשכ״ט–1969, בסעיף 23(א) – לעניין תקופת שנת המס הנדרשת להגשת דוח במאוחד;
(8)
(א)
(ב)
(9)
(א)
(ב)
(ג)
(10)
(11)
(א)
(ב)
(ג)
הארכת תקופות המסתיימות בחודשים מרס 2020 עד יוני 2021 [תיקון: תשפ״א]
בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות חוק מיסוי מקרקעין המפורטות להלן, התקופה שמיום ה׳ באדר התש״ף (1 במרס 2020) עד יום כ׳ בתמוז התשפ״א (30 ביוני 2021), לא תבוא במניין, אם מועדי סיומן חלים באותה תקופה:
(1)
(2)
(3)
הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה כהוראת שעה בתקופה שמיום 21.7.2020 עד יום 31.12.2020.
הארכת תקופות לעניין עיצומים כספיים וקנסות אזרחיים
חל המועד לתשלום עיצום כספי או קנס אזרחי שהטיל המנהל מכוח חוק מס בתקופה שמיום ג׳ בתמוז התש״ף (25 ביוני 2020) עד יום י״ב בתשרי התשפ״א (30 בספטמבר 2020), ידחה המנהל את מועד תשלום העיצום או הקנס כך שהתקופה האמורה לא תבוא במניין, אם מי שהוטל עליו העיצום או הקנס הגיש בקשה לדחיית מועד התשלום; הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשת דחייה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של רשות המסים; בסעיף זה –
”מועד לתשלום“ – לרבות מועד לתשלום חלק מעיצום או מקנס שחולק לתשלומים;
”המנהל“ – כהגדרתו בפקודת מס הכנסה.

פרק ב׳: מענקי סיוע בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה

הארכת התקופה להגשת בקשה לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות
עוסק רשאי להגיש בקשה לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, כאמור בהחלטת הממשלה מס׳ 5015 מיום ל׳ בניסן התש״ף (24 באפריל 2020), עד יום כ״ו באלול התש״ף (15 בספטמבר 2020).


התקבל בכנסת ביום כ״ח בתמוז התש״ף (20 ביולי 2020).
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
  • ישראל כץ
    שר האוצר
  • ראובן ריבלין
    נשיא המדינה
  • יריב לוין
    יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
  • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
  • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

  1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

  1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

  1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

  1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

  1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

  1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

  1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

  1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

  1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן