לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008)

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008) מתוך

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008), התשס״ח–2008


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרת החוק

מטרה
חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לבטל חוקים ולקבוע הוראות נוספות במטרה להשיג את יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008.

פרק ב׳: רשויות מקומיות

הנוסח שולב בפקודת העיריות.
הוראות סעיפים 146ב עד 146ד לפקודת העיריות, כנוסחם בסעיף 2 לחוק זה, והוראות סעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יעמדו בתוקפן במשך שנה מיום תחילתו של חוק זה, ואולם הוראות הסעיפים האמורים ימשיכו לחול על הוראה בדבר הפסקת מילוי תפקיד והוראה בדבר מילוי תפקיד, שנתן שר הפנים, בתקופת תוקפם של אותם סעיפים, למשך התקופה הקבועה בסעיף 146ב(ב) לפקודת העיריות, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה; בסעיף זה, ”הוראה בדבר הפסקת מילוי תפקיד“ ו”הוראה בדבר מילוי תפקיד“ – כהגדרתן בסעיף 146ב(ב) לפקודת העיריות, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה.

פרק ג׳: בריאות

סעיף 3(ג) לחוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס״ז–2007, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, יחול על מי שטרם שולם לו פיצוי חד־פעמי לפי הוראות החוק האמור והגיש תביעה לקבלת הפיצוי האמור לאחר יום כ״ט בכסלו התשס״ח (9 בדצמבר 2007).
תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי – הוראות מעבר
על תכנית לשירותים נוספים, כמשמעותה בסעיף 10 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, שאישר שר הבריאות לפי הוראת הסעיף האמור לפני המועד הקובע (להלן – התכנית), יחולו הוראות אלה:
(1)
בתכנית הכוללת שירותים לעניין בחירת רופא מנתח כאמור בסעיף 10(ב)(3) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כנוסחו בסעיף 7(1) לחוק זה, יהיו הוראות התכנית לגבי שירותים אלו בטלות החל ביום כ״ד באדר א׳ התשס״ח (1 במרס 2008); בתכנית הכוללת שירותים כאמור בסעיף 10(ב)(4) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כנוסחו בסעיף 7(2) לחוק זה, יהיו הוראות התכנית לגבי שירותים אלו בטלות החל ביום כ״ג בטבת התשס״ח (1 בינואר 2008);
(2)
על אף הוראות פסקה (1), עמית שהצטרף לתכנית לפני אחד מן המועדים הנקובים בפסקה (1), לפי העניין, יהיה זכאי לטיפול בהתאם לתכנית שהיתה תקפה ערב המועד הקובע, כמפורט להלן, לפי העניין:
(א)
לעניין שירותים כאמור בסעיף 10(ב)(3) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, יהיה העמית זכאי לבחירת רופא מנתח בלא תשלום השתתפות עצמית בהתאם לתנאי התכנית כתוקפה ערב המועד הקובע, אם הצטרף לתכנית לפני יום כ״ד באדר א׳ התשס״ח (1 במרס 2008) וקביעת התור לניתוח נעשתה לפני יום כ״ה באדר ב׳ התשס״ח (1 באפריל 2008);
(ב)
לעניין שירותים כאמור בסעיף 10(ב)(4) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, יהיה העמית זכאי לתרופה בהתאם לתנאי התכנית כתוקפה ערב המועד הקובע, לתקופת הזכאות הנוספת לתרופות; נרשמה לעמית תרופה שהוא זכאי לה על פי התכנית כתוקפה ערב המועד הקובע, לפני יום כ״ג בטבת התשס״ח (1 בינואר 2008) או בתקופת הזכאות הנוספת לתרופות, יהיה העמית זכאי להמשך הטיפול באותה תרופה שנרשמה לו כאמור, גם לאחר תום תקופת הזכאות הנוספת לתרופות, בהתאם לתנאי התכנית כתוקפה ערב המועד הקובע;
(3)
לעניין זה –
”המועד הקובע“ – י״ד בטבת התשס״ח (23 בדצמבר 2007);
”תקופת הזכאות הנוספת לתרופות“ – התקופה המתחילה עם תום תקופת האכשרה של העמית לעניין הזכאות לאותה תרופה לפי תנאי התכנית כתוקפה ערב המועד הקובע, או ביום כ״ג בטבת התשס״ח (1 בינואר 2008), לפי המאוחר, והמסתיימת באחד ממועדים אלה, לפי העניין:
(1)
לעמית שהצטרף לתכנית לאחר המועד הקובע – ביום כ״ה באדר ב׳ התשס״ח (1 באפריל 2008);
(2)
לעמית שהצטרף לתכנית לפני המועד הקובע ולא נקבעה לגביו תקופת אכשרה – ביום י״ד בטבת התש״ע (31 בדצמבר 2009), ואולם בתום 15 חודשים ממועד הצטרפותו של העמית לתכנית, לא יהיה העמית זכאי אלא לתרופות שהיו כלולות בתכנית כתוקפה בתום 15 החודשים כאמור;
(3)
לעמית שהצטרף לתכנית לפני המועד הקובע ונקבעה לגביו תקופת אכשרה – בתום פרק זמן שתחילתו במועד הצטרפותו לתכנית או ממועד זכאותו לשירותים כאמור בסעיף 10(ב)(4) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, לפי המאוחר, ואורכו כפל תקופת האכשרה, ובלבד שסך תקופת הזכאות לא יפחת מ־15 חודשים ולא יעלה על 24 חודשים.

פרק ד׳: ביטוח לאומי

תיקון חוק הביטוח הלאומי – תחילה ותחולה
(א)
תחילתו של סעיף 28ב לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 10(1) לחוק זה, ביום י״א בטבת התשס״ז (1 בינואר 2007).
(ב)
סעיף 32 לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 10(2) לחוק זה, יחול על הקצבות אוצר המדינה למוסד לביטוח לאומי, החל ביום ט״ו בטבת התש״ע (1 בינואר 2010).
(ג)
סעיפים 97(ד), 170, 274א ו־351 לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחם בסעיף 10(4) עד (7) לחוק זה, יחולו על גמלאות ודמי ביטוח המשתלמים בעד יום תחילתו של חוק זה ואילך.

פרק ה׳: ייעוץ פנסיוני בביטוח

פרק ו׳: שונות

חוק מס מעסיקים, התשל״ה–1975 (להלן – חוק מס מעסיקים) – בטל.
ביטול חוק מס מעסיקים כאמור בסעיף 14 לחוק זה, וביטול פרק שמיני 2 בחוק לעידוד השקעות הון, כאמור בסעיף 15(2) לחוק זה, יחולו על הכנסת עבודה המשתלמת בעד חודש ינואר 2008 ואילך.
על אף הוראות סעיף 7(ב) ו־(ג) לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ״ד–1994, בתקציב המדינה לשנת הכספים 2008 יתוקצב לקרן לסיוע נוסף הסכום המחושב לפי הסעיף האמור בניכוי 50 מיליון שקלים חדשים.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום כ״ג בטבת התשס״ח (1 בינואר 2008), אלא אם כן נקבע בו אחרת.


התקבל בכנסת ביום י״ח בטבת התשס״ח (27 בדצמבר 2007).
 • אהוד אולמרט
  ראש הממשלה
 • רוני בר־און
  שר האוצר
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • דליה איציק
  יושבת ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן