לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הזרעים

חוק הזרעים מתוך

חוק הזרעים, תשט״ז–1956


הגדרות
בחוק זה –
”זרע“ – לרבות שתיל וכל חלק של צמח המשמש גם לריבוי;
”מכירה“ – לרבות פרסום, משלוח, הובלה, החזקה, הכנה, אריזה או סימון המכוונים למכירה.
ועדות מייעצות
שר החקלאות ימנה לענין חוק זה ועדות מייעצות מורכבות מנציגי הציבור ומעובדי המדינה, ולא יתקין תקנות לפי חוק זה אלא לאחר התייעצות בועדה מייעצת שנתמנתה כאמור.
תקנות לשיפור טיבם של זרעים [תיקון: תשכ״ה]
(א)
שר החקלאות רשאי להתקין התקנות הבאות –
(1)
לקבוע תקנים לטיבם של זרעים המיועדים למכירה, לנקיונם ולבריאותם ולאסור ולהגביל מכירת זרעים שהם למטה מרמת התקן שנקבע;
(2)
לקבוע אזורי הגנה לגידול זרעים מזן טהור ולאסור או להגביל בהם את גידולם של זרעים;
(3)
להסדיר, להגביל או לאסור גידולם ומכירתם של זרעים;
(4)
להסדיר קצירם ואיסופם של זרעים המיועדים למכירה, אריזתם, סימונם, החסנתם והובלתם;
(5)
לקבוע ולהסדיר בדיקתם של זרעים מבחינת כושר נביטתם, נקיונם ובריאותם והוצאת תעודות על בדיקות אלה, וכן להתנות מכירת זרעים בהשגת תעודה כאמור;
(6)
לקבוע דרכים למתן הכרה רשמית לזני זרעים ותנאים למתן הכרה כאמור;
(7)
לפקח על יבוא זרעים.
(ב)
לא יתקין שר החקלאות תקנות כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם היה משוכנע כי הדבר דרוש להבטחת טיבם או לשיפור טיבם של זרעים המיועדים למכירה.
אגרות
מכירת זרעים [תיקון: תשכ״ה]
(א)
לא ימכור אדם זרעים, אלא על פי רשיון מאת שר החקלאות או מי שהשר הסמיכו לכך בהודעה ברשומות, ובהתאם לתנאי הרשיון; הרשיון יכול שיוגבל למכירה פלונית או לתקופה שתיקבע בו.
(ב)
שר החקלאות רשאי לקבוע בתקנות תנאי הכשירות לקבלת רשיון וסדרי מתן הרשיון, ותנאים ביחס לחצרים שבהם יעסקו במכירת זרעים; לא יתקי שר החקלאות תקנות כאמור אלא אם היה משוכנע, כי הדבר דרוש להבטחת טיפול נאות בזרעים ושמירה עליהם או על טיבם.
ביטול [תיקון: תשכ״ה]
(א)
שר החקלאות רשאי לבטל רשיון שניתן על פי סעיף 4א, אם נוכח שהתנאים לקבלת הרשיון אינם קיימים יותר, או שבעל הרשיון איננו ממלא אחריהם.
(ב)
הרואה עצמו נפגע על ידי ביטול רשיון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי לערור עליו לפני ועדת ערר האמורה בסעיף 4ד תוך ארבעה עשר יום מהיום שהודע לו דבר הביטול.
(ג)
ועדת הערר רשאית לאשר את החלטת שר החקלאות, לשנותה או לבטלה.
(ד)
בכפוף לאמור בסעיף 4ג תקפו של הביטול מתום התקופה שנקבעה לערר, או – אם הוגש ערר ונדחה – מיום החלטת ועדת הערר.
הפסקה זמנית של הרשיון [תיקון: תשכ״ה]
(א)
החליט שר החקלאות לבטל רשיון, רשאי השר או מי שהוסמך לכך על ידיו, לפנות ליושב־ראש ועדת הערר בבקשה להפסיק את תקפו של הרשיון עד לתום התקופה שנקבעה לערר, או – אם הוגש ערר – עד להחלטת הועדה בערר.
(ב)
היושב ראש רשאי להפסיק את תקפו של הרשיון, בתנאים שייראו לו או ללא תנאים, או לדחות את הבקשה להפסקתו.
מינוי ועדת ערר [תיקון: תשכ״ה]
(א)
שר החקלאות יקים ועדת ערר של שלושה לענין חוק זה; כיושב ראש ועדת ערר יתמנה שופט שיקבע שר המשפטים, ולפחות אחד מחבריה הנותרים לא יהיה עובד המדינה; היה בין חבריה עובד המדינה לא יהיה מן הנמנים עם עובדי משרד החקלאות, אלא אם הוא מועסק במוסד מחקר הכפוף למשרד החקלאות ועיקר עיסוקו נסיונות או מחקר.
(ב)
הודעה על מינוי ועדת הערר ומענה תפורסם ברשומות.
סדרי הדין [תיקון: תשכ״ה]
(א)
שר המשפטים רשאי להתקין תקנות הקובעות את סדרי הדין לפני ועדת ערר; סדרי הדין החלים בבית משפט שלום בדיון אזרחי על פי בקשה בדרך המרצה יחולו ככל שלא נקבעה הוראה אחרת בחוק זה או בתקנות כאמור.
(ב)
לועדת הערר יהיו כל הסמכויות הנתונות לועדת חקירה בסעיף 5 לפקודת ועדות חקירה.
איסור הטעיה
(א)
לא ימכור אדם זרעים באופן העשוי להטעות ביחס לזן, לטיב, לכמות או לתכונותיהם האחרות.
(ב)
הוראת סעיף זה אינה גורעת מהוראות פקודת סימני סחורות.
מינוי מפקחים [תיקון: תשכ״ה]
שר החקלאות או מי שהשר הסמיכו לכך בהודעה ברשומות ימנה מפקחים לענין חוק זה (להלן – מפקח).
זכות כניסה
מפקח רשאי להיכנס בכל שעה סבירה לכל מקום, למעט בית מגורים, אם נראה לו לעשות כן לשם ביצוע תפקידיו.
זכות בדיקה
מפקח רשאי, אם נראה לו לעשות כן לשם ביצוע תפקידו, לבדוק זרעים ולקחת דוגמאות מהם ללא תשלום לשם בדיקתן.
זכות תפיסה והקפאה
(א)
היה למפקח יסוד סביר להניח שנעברה עבירה על הוראות חוק זה או על תקנה לפיו, רשאי הוא לתפוס כל דבר שבו נעברה עבירה כאמור, או שעשוי להקל על גילוי העבירה, או לשמש ראיה במשפט עליה.
(ב)
נתפס דבר לפי סעיף קטן (א) ותוך שלושה חדשים מיום התפיסה לא הוגשה לבית המשפט קובלנה על עבירה על חוק זה, שבגללה נתפס הדבר, יוחזר הדבר למי שנתפס ממנו.
(ג)
בית משפט השלום רשאי על פי בקשת מפקח להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (ב).
(ד)
זרעים שמפקח רשאי לתפסם מכוח סמכותו לפי סעיף קטן (א) רשאי הוא לאסור את טלטולם והעברתם לאחר; האיסור יהיה בכתב ויימסר למחזיק בזרעים או למי שהזרעים נמצאים בפיקוחו והוראות הסעיפים הקטנים (ב) ו־(ג) בדבר החזרת הנתפס יחולו על ביטול איסור הטלטול וההעברה בשינויים המחוייבים לפי הענין.
עבירות
(א)
העובר על הוראות חוק זה, לרבות תקנה לפיו, וכן המפריע למפקח או המונע בעדו מלבצע את תפקידו, דינו – מאסר שנה או קנס אלפיים לירות.
(ב)
יצא אדם חייב בדין על עבירה כאמור, רשאי בית המשפט לצוות על חילוטם של הזרעים שבהם נעברה העבירה ושל אריזתם.
ביצוע
שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה.


נתקבל בכנסת ביום י״ז באב תשט״ז (25 ביולי 1956).
 • דוד בן־גוריון
  ראש הממשלה
 • קדיש לוז
  שר החקלאות
 • יצחק בן־צבי
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן