לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק החומרים המסוכנים

חוק החמרים המסוכנים מתוך

חוק החמרים המסוכנים, התשנ״ג–1993


ס״ח תשנ״ג, 28; תשנ״ז, 143; תשס״ב, 139; תשס״ד, 139; תשס״ה, 975; תשס״ו, 24; תשס״ח, 869; תש״ע, 390; תשע״ב, 744; תשע״ו, 1159.

שינוי תוספות: ק״ת תשנ״ה, 238; תשנ״ו, 1044. עדכון סכומים: י״פ תשע״א, 5584; תשע״ב, 2408; תשע״ג, 3947; תשע״ד, 3613; תשע״ו, 3381; תשע״ז, 3204, 3903; תשע״ח, 4550; תשע״ט, 4937; תש״ף, 3652; תשפ״א, 3672; תשפ״ב, 3280; תשפ״ג, 3952.


הגדרות [תיקון: תשנ״ז, תשס״ה, תשע״ב]
בחוק זה –
”חומר מסוכן“ – רעל או כימיקל מזיק;
”אירוע חמרים מסוכנים“ – התרחשות בלתי מבוקרת או תאונה, שמעורב בה חומר מסוכן, הגורמת או העלולה לגרום סיכון לאדם ולסביבה, לרבות שפך, דליפה, פיזור, פיצוץ, התאיידות, דליקה;
”גוף הצלה“ – (נמחקה);
”כימיקל מזיק“ – כל חומר מן החומרים המפורטים בתוספת הראשונה, בין בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג בחמרים אחרים;
”ממונה“ – מי שהשר הסמיכו להיות ממונה לענין חוק זה;
”ממונה על אירוע חמרים מסוכנים“ – (נמחקה);
”המנהל“ – הממונה הבכיר על האכיפה במשרד להגנת הסביבה, הכפוף ישירות למנהל הכללי של המשרד;
”מעשה“ – לרבות מחדל;
”מצרך“ – לרבות חומר גלם;
”סמי מרפא“ ו”רעל רפואי“ – כהגדרתם בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א–1981;
”עיסוק“ – לרבות יצור, יבוא, אריזה, מסחר, ניפוק, העברה, אחסנה, החזקה ושימוש;
”רעל“ – כל חומר מן החמרים המפורטים בתוספת השניה, בין בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג בחמרים אחרים;
”השר“ – השר לאיכות הסביבה.
חובת רישוי
כל מקום למכירת חמרים מסוכנים טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968.
היתר רעלים [תיקון: תשנ״ז, תשס״ב]
(א)
לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם כן יש בידו היתר רעלים מאת הממונה; הוראה זו לא תחול על רוקח מורשה העוסק ברעלים רפואיים לצרכי רפואה בבית מרקחת או בעסק שעיקר עיסוקו סמי מרפא או רעלים רפואיים או על עסק המוכר תכשירים בלא מרשם, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, אף אם המכירה נעשית שלא בבית מרקחת.
(ב)
בהיתר רעלים יפורטו מסחרו של בעל ההיתר, הרעלים שהוא רשאי לסחור בהם ומטרת השימוש בהם; אין בהיתר כדי להתיר סחר או יבוא של סם מסוכן כמשמעותו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג–1973.
(ג)
היתר רעלים יינתן רק למבקש שידוע כאדם הגון ולאחר שהוכיח להנחת דעתו של נותן ההיתר שהוא יודע קרוא וכתוב ושהוא מודע היטב לתכונות המסוכנות של אותם רעלים.
(ד)
תוקפו של היתר רעלים יהיה לשנה אחת, לשנתיים, לשלוש או לתקופה הפחותה משנה או העולה על שלוש שנים, בהתאם לאמות מידה, ובכללן סוג המפעל, סוג הרעל וכמות הרעל, הכל כפי שקבע השר.
(ה)
הממונה רשאי להתנות את מתן היתר הרעלים בתנאים מיוחדים שיש לקיימם לפני מתן ההיתר, כן רשאי הוא לקבוע בהיתר תנאים מיוחדים, ורשאי הוא, בכל עת, להוסיף או לגרוע מהם, הכל על מנת להגן על הסביבה או על בריאות הציבור.
(ו)
הממונה רשאי לבטל, בכל עת, היתר רעלים, מהטעמים המנויים בסעיף קטן (ה); לא יבטל הממונה היתר רעלים אלא לאחר שנתן לבעל ההיתר הזדמנות להשמיע את טענותיו.
רעלים מיובאים
לא ימסור המכס רעלים המוכנסים לישראל אלא לאחד מאלה בלבד –
(1)
לבעל היתר רעלים;
(2)
למי שיש לו הרשאה בכתב מאת הממונה.
פנקסי רעלים
(א)
בעל היתר רעלים ינהל פנקסי רעלים לפי הטופס שבתוספת השלישית ובהם יירשמו כל קניה ומכירה של רעלים.
(ב)
בפנקס הקניות יפורטו תאריכה של כל קניה, החמרים שנקנו, כמותם וכן שמו של האדם שממנו נתקבלו.
(ג)
בפנקס המכירות יפורטו תאריכה של כל מכירה, תיאורו של הרעל שנמסר וכמותו, השימוש לו הוא מיועד ושמו ומענו של הקונה.
(ד)
כל רישום בפנקס המכירות ייעשה בזמן מסירת הרעל והקונה יחתום בצדו של הרישום; היתה המכירה לפי הזמנה בכתב תישמר ההזמנה במקום החתימה.
(ה)
אין למחוק או לשנות ברישום בפנקס ואין להוסיף עליו; העסקאות יירשמו בזו אחר זו ויצויינו במספרים סידוריים.
(ו)
נפלה טעות סופר, אפשר להביא תיקון בשולי הפנקס אך אין לתקן את הרישום המקורי.
(ז)
העברת רעלים מבית עסקו הסיטוני של בעלם אל בית עסקו הקמעוני, תירשם בפנקסים של שני בתי העסק כאילו נעשה מכר.
(ח)
הפנקסים יישמרו ויהיו פתוחים לביקורתו של הממונה או של עובד ציבור שהוא הרשה לכך בכתב, שלוש שנים מיום הרישום האחרון בהם.
החסנת רעלים
(א)
רעלים יאוחסנו תחת מנעול ובריח ויישמרו בנפרד מחמרים לא רעילים.
(ב)
על מכלים וצרורות המכילים רעלים יותוו ברורות שמו של החומר והמלה ”רעל“ בעברית, בערבית ובאנגלית.
(ג)
לא יאוחסנו, לא יוצגו למכירה ולא יימכרו צרכי מזון או משקה בבית עסק רשוי לסחר ברעלים; הוראה זו לא תחול על רוקחים מורשים לגבי מכירה בצרורות חתומים של צרכי מזון פטנטיים או צרכי מזון שהם מייצרים ומוכרים.
[תיקון: תשנ״ז]
(בוטל).
מכירת רעלים בידי סיטונאים
בעל היתר רעלים שהוא סיטונאי או יצרן של רעלים –
(1)
לא ימכור רעלים אלא למי שהוא בעל היתר רעלים;
(2)
לא יעסוק במכירה קמעונית אלא אם כן בית עסקו הקמעוני מופרד ושונה מבית עסקו הסיטוני ורשוי בנפרד;
(3)
לא יעסוק בעירוב, בהרכבה או בהכנה של רעלים, אלא בהדרכתו ובפיקוחו האישיים של איש מקצוע שהרשהו הממונה.
[תיקון: תשנ״ז]
(בוטל).
סיווג רעלים
השר רשאי בתקנות –
(1)
לסווג רעלים, לפי מטרת שימושם, דרגות רעילותם או מידת הסכנה הכרוכה בשימושם, או לפי שיקולים אחרים;
(2)
לפטור רעלים או סוגים מהם מתחולתן של הוראות מסוימות של חוק זה;
(3)
לקבוע לגבי רעלים או סוגים שלהם הוראות בדבר ייצורם, ייבואם, ייצואם, אריזתם, המסחר בהם, ניפוקם, העברתם, החסנתם, החזקתם והשימוש בהם.
שינוי תוספות והחלפתן
השר רשאי, בצו –
(1)
לשנות את רשימת החמרים המפורטים בתוספת הראשונה או בתוספת השניה, וכן להחליף את התוספות האמורות כולן או חלקן;
(2)
לשנות או להחליף את הטפסים בתוספת השלישית.
התקנת תקנות
סייג לסמכויות
לא ישתמש השר בסמכויותיו לפי סעיפים 10, 11 ו־12 אלא לאחר התייעצות עם שר הבריאות וכן –
(1)
לגבי חמרים המשמשים לחקלאות – עם שר החקלאות ושר העבודה והרווחה;
(2)
לגבי חמרים המשמשים לתעשיה – עם שר התעשיה והמסחר ושר העבודה והרווחה.
אגרות
השר רשאי לקבוע בצו, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת –
(1)
אגרה בעד היתר רעלים או חידושו;
(2)
אגרה בעד בדיקות ומתן תעודות וחידושן לפי חוק זה והתקנות על פיו.
היטל על סילוק פסולת חומרים מסוכנים [תיקון: תשס״ד]
(א)
בסעיף זה –
”מחזיק“, לענין פסולת חומרים מסוכנים – מי שבבעלותו, בחזקתו, בהשגחתו או בפיקוחו מצויה פסולת חמרים מסוכנים;
”סילוק“, לענין פסולת חומרים מסוכנים – כל אחד מאלה, הנעשה במקום המיועד לכך על פי דין:
(1)
הטמנת פסולת חומרים מסוכנים;
(2)
החדרת פסולת חומרים מסוכנים לתת הקרקע;
(3)
שריפת פסולת חומרים מסוכנים בדרך שאין בה הפקת משאבים;
”פסולת חומרים מסוכנים“ – חומר מכל סוג או צורה המכיל חומר מסוכן, המסולק או מיועד לסילוק או שיש לסלקו על פי הוראות כל דין.
(ב)
השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע היטל על סילוק פסולת חומרים מסוכנים, שיוטל על מי שמחזיק בפסולת חומרים מסוכנים או שמסלק פסולת כאמור, והכל לשם מניעת היווצרות פסולת חומרים מסוכנים או צמצומה, וכדי לעודד הליכי מיחזור או השבה של פסולת כאמור או הפקת משאבים ממנה.
(ג)
בתקנות לפי סעיף קטן (ב) יקבע השר, בין השאר, את שיעור ההיטל, אופן תשלומו, הצמדתו ודרכי גבייתו, ורשאי הוא לקבוע, כאמור באותו סעיף קטן –
(1)
שיעורי היטל שונים, בהתחשב, בין השאר באלה:
(א)
סוג או כמות פסולת החומרים המסוכנים;
(ב)
מקום הסילוק המיועד ואופן הסילוק;
(ג)
מידת הסיכון לאדם ולסביבה;
(ד)
קיום חלופות ישימות לטיפול בפסולת חומרים מסוכנים, לפי עדיפותן מבחינה סביבתית;
(2)
פטור לסוגי מסלקי פסולת שונים.
(ד)
על גביית היטל לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה).
הודעה על כוונת חיוב בעיצום כספי [תיקון: תשס״ח, תש״ע]
היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה המנויה בסעיף 14ה (בחוק זה – מפר) רשאי הוא למסור לו הודעה על כוונה להטיל עליו עיצום כספי (בחוק זה – הודעה על כוונת חיוב); בהודעה כאמור יציין המנהל, בין השאר את אלה:
(1)
המעשה המהווה את ההפרה;
(2)
שיעור העיצום הכספי והמועד לתשלומו;
(3)
זכותו של מפר לטעון את טענותיו לפני המנהל לפי הוראות סעיף 14ג;
(4)
שיעור התוספת על העיצום הכספי בהפרה נמשכת או חוזרת לפי הוראות סעיף 14ז.
זכות טיעון [תיקון: תשס״ח]
מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב רשאי להגיש את טענותיו, בכתב, למנהל, לעניין הכוונה להטיל את העיצום הכספי ולעניין שיעורו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה.
דרישת תשלום [תיקון: תשס״ח, תש״ע]
(א)
המנהל יחליט, לאחר ששקל את הטענות שהוגשו לו לפי סעיף 14ג, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 14ו.
(ב)
(1)
החליט המנהל לפי הוראות סעיף קטן (א) להטיל עיצום כספי, ימסור למפר דרישה לשלם את העיצום הכספי (בחוק זה – דרישת תשלום); בדרישת תשלום יציין המנהל, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן כאמור בסעיף 14ט והמועד לתשלומו.
(2)
היה המפר תאגיד, ייקבע סכום העיצום הכספי בהתאם למחזור המכירות שלו כאמור בסעיף 14ה; לא היה בידי המנהל מידע בדבר מחזור המכירות של המפר, רשאי הוא לדרוש מהמפר מידע ופרטים נוספים הדרושים לדעתו לשם קביעת מחזור המכירות; לא הוכח מחזור המכירות של המפר כאמור, רשאי המנהל לקבוע אותו לפי מיטב שפיטתו.
(3)
החליט המנהל לפי הוראות סעיף קטן (א) שלא להטיל עיצום כספי, ימסור הודעה על כך למפר.
(ג)
לא הגיש המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 14ג, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על כוונת חיוב, יראו הודעה זו, בתום 30 הימים האמורים, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.
סכום העיצום הכספי [תיקון: תשס״ח, [י״פ הודעות]]
סכום העיצום הכספי יהיה כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
בשל אי־ניהול פנקס רעלים, בניגוד להוראות סעיף 5 – 50,000 שקלים חדשים (נכון לשנת 2008; בשנת 2023, 60,330 ש״ח);
(2)
בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר כאמור בסעיף 3, אחסון רעלים ושמירתם בניגוד להוראות סעיף 6, או מכירת רעלים, בניגוד להוראות סעיף 8
(א)
ליחיד – 50,000 שקלים חדשים (נכון לשנת 2008; בשנת 2023, 60,330 ש״ח);
(ב)
לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים – 200,000 שקלים חדשים (נכון לשנת 2008; בשנת 2023, 241,330 ש״ח);
(ג)
לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 400,000 שקלים חדשים (נכון לשנת 2008; בשנת 2023, 482,660 ש״ח);
(ד)
לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 800,000 שקלים חדשים (נכון לשנת 2008; בשנת 2023, 965,330 ש״ח).
סכומים מופחתים [תיקון: תשס״ח]
(א)
המנהל אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בחוק זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).
(ב)
השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהקבוע בחוק זה, בשיעורים שיקבע.
הפרה נמשכת והפרה חוזרת [תיקון: תשס״ח]
(א)
בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי החלק העשרים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.
(ב)
בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי שניתן היה להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראשונה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, ”הפרה חוזרת“ – הפרת הוראה המנויה בסעיף 14ה, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה, שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע המפר.
המועד לתשלום העיצום הכספי [תיקון: תשס״ח]
העיצום הכספי ישולם בתוך 60 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 14ד.
סכום מעודכן של העיצום הכספי [תיקון: תשס״ח]
(א)
העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא הגיש את טענותיו כאמור בסעיף 14ג – ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב; הוגשה עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים, ובית המשפט הורה על עיכוב תשלומו של העיצום הכספי – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בעתירה.
(ב)
סכומי העיצום הכספי כאמור בסעיף 14ה יתעדכנו ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום העדכון בשנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של חוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) (תיקוני חקיקה), התשס״ח–2008; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ג)
הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן לפי סעיף קטן (ב), תפורסם ברשומות.
הפרשי הצמדה וריבית [תיקון: תשס״ח]
לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו לתקופת הפיגור הפרשי הצמדה וריבית, עד לתשלומו; בחוק זה, ”הפרשי הצמדה וריבית“ – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961.
גביה [תיקון: תשס״ח]
עיצום כספי ייגבה לקרן לשמירת הניקיון, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גביה).
עתירה [תיקון: תשס״ח]
(א)
אין בהגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים על דרישה לתשלום עיצום כספי לפי חוק זה, כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא בהסכמת המנהל או אם בית המשפט הורה על כך.
(ב)
התקבלה עתירה כאמור בסעיף קטן (א) לאחר ששולם עיצום כספי, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו ועד יום החזרתו.
פרסום [תיקון: תשס״ח]
(א)
הוטל עיצום כספי לפי חוק זה, רשאי המנהל להורות למפר לפרסם בעיתון או בכל דרך אחרת שיורה את דבר הטלת העיצום, את שמו של המפר, את מהות ההפרה שבשלה הוטל ונסיבותיה ואת סכום העיצום.
(ב)
לא קיים המפר הוראה לפי סעיף קטן (א), רשאי המנהל או מי שהוא הסמיך לעניין זה לפרסם הודעה כאמור באותו סעיף קטן; משעשה כן, יהיה המפר חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו לשם הפרסום.
שמירת אחריות פלילית [תיקון: תשס״ח]
(א)
תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה המנויה בסעיף 14ה, ואולם אם נמסרה למפר דרישת תשלום כאמור בסעיף 14ד לא תוגש קובלנה כאמור בסעיף 15ב.
(ב)
הוגש נגד אדם כתב אישום בשל מעשה שבשלו ניתן להטיל עיצום כספי, לא יחויב בשלו בתשלום עיצום כספי, ואם שילם – יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.
עונשין [תיקון: תשנ״ז, תשס״ו, תשס״ח]
(א)
העושה אחד מאלה, דינו – מאסר ששה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל״ז–1977 (להלן – חוק העונשין), ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור:
(1)
אינו מנהל פנקס רעלים בהתאם להוראות סעיף 5;
(2)
מסרב להציג את היתר הרעלים בפני מי שנכנס לחצרים מכוח סעיף 16.
(ב)
העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים או שלוש פעמים הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – שש פעמים הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:
(1)
עוסק ברעלים ללא היתר רעלים בניגוד להוראות סעיף 3;
(2)
אינו מקיים או מפר תנאים שניתנו בהיתר רעלים בהתאם להוראות סעיף 3;
(3)
מוסר פרטים כוזבים בקשר להיתר רעלים או כותב פרטים כוזבים בפנקס הרעלים בניגוד להוראות סעיף 5;
(4)
מוכר רעלים למי שאינו בעל היתר רעלים בניגוד להוראות סעיף 8;
(5)
אינו מבצע צו פינוי רעלים לפי הוראות סעיף 16א;
(6)
מאחסן רעלים שלא על פי הוראות שניתנו לו לפי חוק זה.
(ג)
העובר עבירה כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), באופן או בנסיבות מחמירות שכתוצאה מהם נגרם או עלול להיגרם נזק או זיהום ממשי של הסביבה, דינו – מאסר שלוש שנים או כפל הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו לפי הוראות סעיף זה, בשל העבירה שבה הורשע, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – שמונה פעמים הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.
(ד)
היתה העבירה עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף, בשיעור של חמישה אחוזים מסכום הקנס הקבוע לאותה עבירה, לכל יום שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בצו פינוי הרעלים לפי סעיף 16א או מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בהתראה ושתחילתה עם מסירתה; לענין זה, ”התראה“ – התראה בכתב ממי שהשר הסמיכו לענין זה.
(ה)
הורשע אדם, בתוך שנתיים, פעם נוספת בעבירה לפי סעיף זה, דינו – מאסר כאמור בסעיף קטן (א) או בסעיף קטן (ב), לפי הענין, או כפל הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו, לפי הוראות סעיף זה, בשל העבירה שבה הורשע.
(ו)
עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.
(ז)
קנס שהוטל בשל עבירה לפי חוק זה ישולם לקרן לשמירת הנקיון כמשמעותה בחוק שמירת הנקיון, התשמ״ד–1984 (בחוק זה – הקרן לשמירת הנקיון).
(ח)
(1)
בשל עבירה שעבר אדם לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג), שכתוצאה ממנה השיג טובת הנאה או רווח, לעצמו או לאחר, רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג כאמור, נוסף על כל עונש אחר.
(2)
לעניין סעיף קטן זה, ”טובת הנאה“ – לרבות הוצאה שנחסכה.
(3)
אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 63 לחוק העונשין.
סמכויות בית משפט [תיקון: תשנ״ז]
(א)
הוגשו כתב אישום או קובלנה בשל עבירה לפי חוק זה, רשאי בית משפט ליתן צו עשה, צו אל תעשה, וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו, לרבות לביצוע צו פינוי רעלים לפי סעיף 16א, והכל כדי למנוע, להפסיק או לצמצם את העבירה.
(ב)
על צווים שהוציא בית המשפט לפי סעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיף 20כג(ב) עד (ח) לחוק המים, התשי״ט–1959, בשינויים המחויבים.
(ג)
בית משפט שהרשיע אדם בעבירה לפי סעיף זה רשאי בגזר הדין, בנוסף לכל עונש שיטיל, לחייבו בתשלום ההוצאות שהוצאו להסרת המפגע, אם הגיש התובע או מי שהוציאן בקשה לבית המשפט.
(ד)
הורשעו בעבירה יותר מאדם אחד, רשאי בית המשפט בהחלטה כאמור, להטיל את תשלום ההוצאות על כולם או על חלקם, יחד או לחוד, או לחלק את התשלום ביניהם, הכל כפי שייראה לו בנסיבות הענין.
(ה)
בנוסף לעונשים הקבועים בסעיף 15, רשאי בית המשפט, לאחר שהרשיע אדם שעבר על הוראה לפי חוק זה או שהפר תנאי בהיתר רעלים שניתן לו, להורות על שלילת היתר רעלים לצמיתות או לתקופה שיקבע.
קובלנה [תיקון: תשנ״ז]
(א)
על עבירה לפי חוק זה רשאים המנויים להלן להגיש קובלנה כאמור בסעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982 (להלן – חוק סדר הדין הפלילי):
(1)
כל אדם – לגבי עבירה שנעברה ברשות היחיד שלו או שגרמה לו נזק;
(2)
רשות מקומית – לגבי עבירה שנעברה בתחומה;
(3)
כל אחד מהגופים הציבוריים והמקצועיים הקבועים בתוספת לחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ״ב–1992.
(ב)
לא תוגש קובלנה לפי סעיף קטן (א) אלא אם כן מסר הקובל הודעה לשר לאיכות הסביבה על כוונתו לעשות כן ולא הוגש, תוך 60 ימים לאחר מכן, כתב אישום מטעם היועץ המשפטי לממשלה.
סמכות ביקורת [תיקון: תשנ״ז]
(א)
הממונה או מי שהוא הסמיך לכך בכתב, רשאי לבקר בכל עת בכל עסק, חנות או מקום, שבהם עוסקים, או הנחשדים שעוסקים בהם בחמרים מסוכנים, למעט בית מרקחת או עסק שעיקר עיסוקו סמי מרפא או רעלים רפואיים, ורשאי הוא ליטול דגימות של חמרים מסוכנים כאמור, ורשאי הוא לאסור מכירתו של מצרך הנחשב מזיק לבריאות או מסוכן מבחינה אחרת, או לתפסו, עד לסיום חקירה או עד לנקיטת הליכים לפי חוק זה או לפי חיקוק אחר.
(ב)
הממונה או מי שהוא הסמיך לכך בכתב לא ייכנס למקום המוחזק על ידי מערכת הבטחון, אלא ברשות שר הבטחון או מי שהוא הסמיך לענין זה.
צו פינוי רעלים [תיקון: תשנ״ז]
(א)
נוכח הממונה כי רעלים מצויים ברשות אדם המחזיק בהם ללא היתר רעלים או בניגוד לתנאיו, או כי רעלים או פסולת רעלים הושלכו לרשות הרבים, וטרם הוגש כתב אישום, רשאי הוא לעשות את אלה:
(1)
לצוות על בעל הרעלים, על בעל הנכס, או על מי שהשליך את הרעלים להוציא את הרעלים מחזקתו או לסלקם למקום, באופן ותוך תקופת הזמן שתיקבע בצו ושתחילתה במועד מסירתו, הכל כפי שיורה בצו;
(2)
לצוות על בעל הרעלים, על בעל הנכס או על מי שהשליך את הרעלים, בצו כאמור בפסקה (1), להחזיר, במידת האפשר ובהתאם לנסיבות, את המצב לקדמותו.
(ב)
מי שלא קיים הוראות צו שניתן לפי סעיף זה, רשאי הממונה או מי שהוא הסמיך לענין זה לבצע את הנדרש לפי הצו; משעשה כן, יהיה מי שנצטווה אך לא מילא אחר הוראות הצו, חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו, לקרן לשמירת הנקיון; על גבייתן של הוצאות שהוצאו לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה).
(ג)
מי שהשר הסמיך לענין ביצוע צו כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי להיכנס לכל מקום לשם ביצוע הצו, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.
(ד)
על מסירת צו לפי חוק זה יחולו הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי בדבר המצאת מסמכים, בשינויים המחויבים.
בקשה לביטול צו על ידי בית המשפט [תיקון: תשס״ח]
(א)
הרואה את עצמו נפגע על ידי צו שהוצא לפי הוראות סעיף 16א, רשאי להגיש לבית המשפט המוסמך לדון בעבירה נושא הצו, בקשה לביטולו.
(ב)
הגשת בקשה לביטול צו, לפי הוראות סעיף קטן (א), אינה מתלה את תוקפו של הצו, כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת; החליט בית המשפט להתלות את תוקפו של הצו במעמד צד אחד, תידון הבקשה במעמד הצדדים בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתום שבעה ימים מיום ההחלטה.
(ג)
בית המשפט רשאי לבטל את הצו, לאשרו או לשנותו.
אחריות נושא משרה בתאגיד [תיקון: תשנ״ז]
(א)
נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 15 על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, ”נושא משרה“ – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.
(ב)
נעברה עבירה לפי סעיף 15 על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר חובתו לפי הסעיף האמור, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.
שיעורי קנסות [תיקון: תשנ״ז]
על אף הוראות סעיף 221(ב) לחוק סדר הדין הפלילי, רשאי שר המשפטים, בהסכמת השר, לקבוע שיעור קנס העולה על סכום הקנס הקבוע בסעיף האמור לעבירה לפי חוק זה שנקבעה כעבירת קנס, וכן לעבירת קנס חוזרת, נמשכת או נוספת שעבר אותו אדם, בהתחשב בסוג העבירה ובנסיבות ביצועה, ובלבד שסכום הקנס לא יעלה על עשרה אחוזים מסכום הקנס המרבי הקבוע לאותה עבירה.
[תיקון: תשס״ה, תשע״ו]
(בוטל).
תפקידי ממונה בעת אירוע חומרים מסוכנים וסמכויותיו [תיקון: תשס״ה, תשע״ב]
(א)
לממונה יהיו התפקידים המנויים בסעיף זה בעת אירוע חומרים מסוכנים:
(1)
(נמחקה);
(2)
(נמחקה);
(3)
מתן ייעוץ מקצועי לקצין משטרה או לקצין צה״ל, לפי בקשתם, לגבי אופן הטיפול בחומרים מסוכנים, כדי למנוע, לצמצם או להפסיק סכנה לאדם ולסביבה; לענין פסקה זו, ”קצין משטרה“, ”קצין צה״ל“ – כהגדרתם בסעיף 90א לפקודת המשטרה;
(4)
מתן ייעוץ מקצועי להחזרת המצב באזור האירוע לקדמותו והנחיות לשיקום אזור האירוע.
(ב)
לצורך ביצוע תפקידיו לפי סעיף קטן (א), יהיו לממונה הסמכויות המפורטות להלן:
(1)
לדרוש מאדם המצוי באזור האירוע או מאדם שיש לממונה יסוד להניח כי יש לו קשר לאירוע או מידע בקשר אליו, להזדהות;
(2)
להיכנס לכל מקום ככל הדרוש לטיפול באירוע החומרים המסוכנים;
(3)
לדרוש מסמכים, לעיין בהם וליטול אותם או העתקים מהם;
(4)
(נמחקה);
(5)
ליטול דוגמה מכל חומר שיש לו יסוד סביר להניח שהוא חומר מסוכן;
(6)
(נמחקה).
(ג)
(בוטל).
בדיקת אירוע חומרים מסוכנים [תיקון: תשס״ה]
(א)
השר רשאי למנות ועדת בדיקה לשם בירור סיבותיו ונסיבותיו של אירוע חומרים מסוכנים, ובמטרה להפיק לקחים (בחוק זה – ועדת בדיקה); ועדת הבדיקה תגיש לשר מסקנות והמלצות.
(ב)
בטרם תגיש ועדת בדיקה מסקנות והמלצות לפי סעיף קטן (א), תינתן הזדמנות לגוף הצלה שביקש זאת להשמיע את עמדתו.
(ג)
לצורך ביצוע תפקידיו יהיו לחבר ועדת הבדיקה סמכויות אלה:
(1)
סמכויות חקירה המסורות לקצין משטרה לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), והוראות סעיף 3 לפקודה האמורה יחולו על הבדיקה;
(2)
הסמכויות האמורות בסעיף 16ג2(ב)(3) ו־(5);
(3)
הסמכות לבקש משופט צו חיפוש כדי להבטיח הצגתו של מסמך או חפץ הדרוש לבדיקה, והסמכות לבצע חיפוש על פיו; על צו כאמור יחולו הוראות הפרק השלישי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״ט–1969.
ממונה בעת אירוע חומרים מסוכנים – הגבלת סמכות [תיקון: תשס״ה, תשע״ב]
(א)
באירוע חומרים מסוכנים שמקורו בשטח מרכזי המחקר הגרעיני שבאחריות הועדה לאנרגיה אטומית, או שמקורו בשטח של מיתקן בטחוני או בשטח המוחזק על ידי צה״ל, כהגדרתם בסעיף 90א לפקודת המשטרה, לא יחולו הוראות סעיף 16ג2, אלא אם כן אישר ראש הממשלה או שר הבטחון, לפי הענין, את הפעלת סמכויותיו של ממונה הקבועות באותו סעיף.
(ב)
(בוטל).
תחולה על המדינה [תיקון: תשנ״ז, תשס״ה]
(א)
בלי לגרוע מהוראות סעיפים 16ג2, 16ג3 ו־16ג4, חוק זה יחול על המדינה, ואולם –
(1)
הוא לא יחול על מיתקני הועדה לאנרגיה אטומית ועל מי שהוחל עליו צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בניה והפעלה של כור גרעיני), התשל״ה–1974;
(2)
הוראות חוק זה לא יחולו על פעילות בטחונית או מבצעית או על תוצאות פעילות כאמור, של –
(א)
יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה, שעיקר פעילותן בתחום בטחון המדינה או יחסי החוץ שלה;
(ב)
יחידות סמך של משרד הבטחון, שעיקר פעילותן בתחום בטחון המדינה;
(ג)
צבא הגנה לישראל,
ואולם פעילות כאמור תבוצע, ככל האפשר, בהתאם להוראות חוק זה.
(ב)
הוראות חוק זה לא יחולו על חברה ממשלתית שהועברו אליה תחומי פעולה של מי מהמנויים בפסקה (א)(2) אחרי יום כ״ג באדר ב׳ התשנ״ז (1 באפריל 1997), בכל הנוגע לתחומי הפעולה שהועברו אליה.
שמירת דינים [תיקון: תשנ״ז]
הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
[תיקון: תשנ״ו]

תוספת ראשונה

אלומיניום
Aluminum
צריום ותרכובותיו
Cerium and its compounds
כרום
Chromium
קובאלט
Cobalt
נחושת
Copper
גרמאניום
Germanium
זהב
Gold
האפניום
Hafnium
אינדיום
Indium
אירידיום
Iridium
מאנגאן
Manganese
מוליבדן
Molybdenum
ניקל
Nickel
ניוביום
Niobium
פאלאדיום ותרכובותיו
Palladium and its compounds
חומר הדברה, שאינו כלול בתוספת השניה
Pesticide, not included in 2nd annex
פלאטינה ותרכובותיה
Platinum and its compounds
רודיום ותרכובותיו
Rhodium and its compounds
רותניום
Ruthenium
כסף
Silver
טאנטאל
Tantalum
תאליום
Thallium
תוריום
Thorium
בדיל
Tin
טיטאניום
Titanium
וולפראם
Tungsten
ואנאדיום
Vanadium
אבץ
Zinc
צירקוניום
Zirconium
[תיקון: ק״ת תשנ״ו]

תוספת שניה

אצטאלים
Acetals
אקרידינים
Acridines
חומצה אקרילית ותולדותיה
Acrylic acid and derivatives
אציל האלידים
Acyl halides
דבקים המכילים ממסים אורגאניים
Adhesives containing organic liquids
אפלאטוקסינים
Aflatoxins
אלכוהולאטים
Alcoholates
כהלים נוזלים
Alcohols, liquid
אלדהידים נוזלים
Aldehydes, liquid
תרכובות האלוגניות אליפאטיות
Aliphatic compounds, halogenic
הידרוקסידים ותחמוצות של מתכות
Alkali metal hydroxides and oxides
מתכות אלקאליות
Alkali metals
מתכות אלקאליות־עפרוריות
Alkaline earth metals
אלקינים
Alkynes
אלקנים
Alkenes
אלומינאטים של מתכות אלקאליות
Aluminates, alkali metal
האלידים אלמימיים של אלומיניום
Aluminum halides, anhydrous
אמידים של מתכות
Amides, metal
אמינים
Amines
אמינוכהלים ותולדותיהם
Aminoalcohols and derivatives
אמינוטריאזול
Aminotriazole
אמוניה
Ammonia
אנטימון ותרכובותיו
Antimony and its compounds
תרכובות ארומאטיות האלוגניות
Aromatic compounds, halogenic
ארסן ותרכובותיו
Arsenic and its compounds
אזבסט
Asbestos
אזאתיופרין
Azathioprine
אזידים
Azides
תרכובות אזו
Azo compounds
תרכובות באריום
Barium compounds
בריליום ותרכובותיו
Beryllium and its compounds
ביסמות ותרכובותיו
Bismuth and its compounds
ביסולפאטים
Bisulphates
בוראנים
Boranes
בורידים
Borides
בורוהידרידים של מתכות
Borohydrides, metal
בור ותרכובותיו האורגאניות
Boron and its organic compounds
חומצה ברומית ומלחיה (ברומאטים)
Bromic acid and its salts (bromates)
ברום
Bromine
קאדמיום ותרכובותיו
Cadmium and its compounds
קאמפור
Camphor
קארבאמאטים
Carbamates
קארבידים של מתכות
Carbides, metal
פחמן דו־גופרי
Carbon disulphide
פחמן משופעל
Carbon, activated
תולדות אורגאניות של חומצה פחמנית
Carbonic acid organic derivatives
קארבוניל האלידים
Carbonyl halides
חומצות קארבוקסיליות (C7-C1) חד־בסיסיות ותולדותיהן
Carboxylic acids (C1-C7), monobasic, and their derivatives
חומצות קארבוקסיליות דו־בסיסיות ארומאטיות או אליציקליות ותולדותיהן
Carboxylic acids, dibasic, aromatic or alicyclic and their derivatives
כלוראמבוציל
Chlorambucil
חומצה כלורית ומלחיה (כלוראטים)
Chloric acid and its salts (chlorates)
כלור
Chlorine
כלוריטים
Chlorites
כלורופיקרין
Chloropicrin
חומצה כלורופלאטינית
Chloroplatinic acid
תרכובות כרום
Chromium compounds
תזקיקי עטרן
Coal tar distillates
תרכובות קובאלט
Cobalt compounds
תרכובות נחושת
Copper compounds
ציאנאמיד ותולדותיו
Cyanamide and derivatives
סידן ציאנאמידי
Cyanamide, calcium
ציאנאטים ואיזוציאנאטים
Cyanates and isocyanates
ציאנידים אי־אורגאניים
Cyanides, inorganic
חומצה ציאנורית, תולדותיה ואנאלוגים שלה
Cyanuric acids, derivatives and analogs
די.די.טי.
D.D.T.
דיבנזופוראנים
Dibenzofurans
סולר
Diesel oil
דיקטן
Diketene
דימתילקארבאמיל כלוריד
Dimethylcarbamyl chloride
דימתילפורמאמיד, N,N-
Dimethylformamide, N,N-
דימתילסולפוקסיד
Dimethylsulfoxide
דיאוקסינים
Dioxins
אפיהאלוהידרינים
Epihalohydrins
אפוקסידים (אלקילן אוקסידים)
Epoxides (alkylene oxides)
אסטרים נוזלים (למעט טריגליצרידים)
Esters, liquid (excl. triglycerides)
אתרים נוזלים
Ethers, liquid
אתילן גליקול
Ethylene glycol
אתילן אוקסיד
Ethylene oxide
תרכובות אסטרוגניות, מצומדות
Astrogenic substances, conjugated
ברזל (III) כלורי אלמימי
Ferric chloride, anhydrous
פלואורידים
Fluorides
חומצה פלואורוצורית ומלחיה
Fluorosilicic acid and its salts
מזוט
Fuel oil
גאליום ותרכובותיו
Gallium and its compounds
גזים דחוסים או מונזלים
Gases, compressed or liquified
בנזין
Gasoline
האלידים של אלמתכות
Halides of non-metals
חומצות האלוקארבוקסיליות ותולדותיהן
Halocarboxylic acid and derivatives
כהלים, קטונים ואלדהידים האלוגניים
Halogenated alcohols, ketones, aldehydes
תרכובות האלואורגאנומתכתיות
Haloorganometallic compounds
חומצה האלוזרחתית ותולדותיה
Halophosphoric acids and derivatives
חומצה האלוסולפונית ותולדותיה
Halosulphonic acids and derivatives
הקסאמתילפוספוראמיד
Hexamethylphosphoramide
הידראזין ותולדותיו
Hydrazine and its derivatives
הידרידים של מתכות
Hydrides, metal
פחמימנים אליפאטיים או אליציקליים נוזלים
Hydrocarbons, aliphatic and alicyclic, liquid
פחמימנים ארומאטיים
Hydrocarbons, aromatic
פחמימנים ארומאטיים רב־טבעתיים
Hydrocarbons, aromatic, polycyclic
חומצות מימן־האלוגניות
Hydrohalogenic acids
הידרוקסילאמין ותולדותיו
Hydroxylamine and its derivatives
היפוכלוריטים
Hypochlorites
אלקילן אימינים
Imines, alkylene
אינדיום ותרכובותיו
Indium and its compounds
חומרים מידבקים
Infectious substances
יודאטים
Iodates
יוד
Iodine
נפט
Kerosene
קטונים נוזלים
Ketones, liquid
חומרים מדמיעים
Lachrymating substances
עופרת ותרכובותיה
Lead and its compounds
מאגנטה
Magenta
חומצה מאלאית ותולדותיה
Maleic acid and its derivatives
חומצה מאלונית ותולדותיה
Malonic acid and its derivatives
תרכובות מאנגאן
Manganese compounds
מלפאלאן
Melphalan
מרקאפטאנים
Mercaptans
כספית ותרכובותיה
Mercury and its compounds
אלקילים וארילים של מתכות
Metal alkyls and aryls
קארבונילים של מתכות
Metal carbonyls
קאטאליזטור מתכתי
Metal catalyst
אבקת מתכת
Metal powder
אבקת מתכת־צורן
Metal silicon powders
תרכובות מוליבדן
Molybdenum compounds
מורפולין ותרכובותיו
Morpholine and its derivatives
גזי חרדל
Mustard gases
תרכובות ניקל
Nickel compounds
חומצה חנקתית ומלחיה
Nitric acid and its salts
ניטרידים (למעט ניטריד הצורן)
Nitrides (excl. silicon nitride)
ניטרילים
Nitriles
ניטריטים
Nitrites
תרכובות ניטרואליפאטיות ותולדותיהן
Nitroaliphatic compounds and their derivatives
תרכובות ניטרוארומאטיות ותולדותיהן
Nitroaromatic compounds and their derivatives
ניטרוזאמינים
Nitrosamines
תרכובות ניטרוזו
Nitroso compounds
חומצה אורתופורמית ותולדותיה
Orthoformic acids and their derivatives
אוסמיום ארבע־חמצני
Osmium tetroxide
חומצה אוקסאלית, תולדותיה ומלחיה
Oxalic acid and its derivatives and salts
אוקסימים
Oximes
צבעים
Paints
פרקארבונאטים
Percarbonates
חומצות על־האלוגניות ומלחיהן
Perhalogenic acids and salts
על־מאנגאנאטים
Permanganates
על־תחמוצות
Peroxides
על־סולפאטים
Persulphates
חומר הדברה מונע קרישה
Pesticide, anticoagulant
חומר הדברה ארסני
Pesticide, arsenical
חומר הדברה עם אריל אוריאה ואריל תיואוריאה
Pesticide, aryl urea and aryl thiourea
חומר הדברה עם תולדות בנזואיות
Pesticide, benzoic derivative
חומר הדברה עם ביפירידיליום
Pesticide, bipyridilium
חומר הדברה קארבאמאטי
Pesticide, carbamate
חומר הדברה עם תולדות קומארין
Pesticide, coumarin derivative
חומר הדברה דיתיוקארבאמאטי
Pesticide, dithiocarbamate
חומר הדברה עם תולדות חומצה פלואורואצטית
Pesticide, fluoroacetic acid derivatives
חומר הדברה על בסיס כספית
Pesticide, mercury based
חומר הדברה עם האלוגן אורגאני
Pesticide, organohalogen
חומר הדברה עם זרחן אורגאני
Pesticide, organophosphorus
חומר הדברה עם בדיל אורגאני
Pesticide, organotin
חומר הדברה פנוקסי
Pesticide, phenoxy
חומר הדברה פוספידי
Pesticide, phosphide
חומר הדברה עם תולדות פתאלימיד
Pesticide, phthalimide derivative
חומר הדברה פירתריני ופירתרואידי
Pesticide, pyrethrin and pyrethroid
חומר הדברה עם ניטרופנול מותמר
Pesticide, substituted nitrophenol
חומר הדברה טריאזיני
Pesticide, triazine
נפט גולמי
Petroleum crude oil
פנולים, תולדותיהם ומלחיהם
Phenols and their derivatives and salts
פוסגן ותיופוסגן
Phosgene and thiophosgene
זרחות אורגאניות אליפאטיות וארומאטיות
Phosphates, organic, aliphatic and aromatic
פוספידים
Phosphides
פוספיטים
Phosphites
תרכובות פוספוניום
Phosphonium compounds
זרחן
Phosphorus
תחמוצות וחומצות של זרחן
Phosphorus oxides and acids
זרחנים אוקסיהאלידיים
Phosphorus oxyhalides
זרחנים סולפידיים
Phosphorus sulphides
פוטורזיסטים
Photoresists
פיפראזין ותולדותיו
Piperazine and its derivatives
פיפרידין ותולדותיו
Piperidine and its derivatives
ביפנילים רבי־האלוגנים
Polyhalogenated biphenyls
פירידינים ופיקולינים
Pyridines and picolines
תרכובות אמוניום רבעוניות
Quaternary ammonium compounds
קינונים
Quinones
חומרים רדיואקטיביים
Radioactive materials
מתכות עפרוריות־נדירות
Rare earth metals
רזינאטים של מתכות
Resinates, metal
רסרפין
Reserpine
תמיסת גומי
Rubber solution
סלן ותרכובותיו
Selenium and its compounds
סילאנים ותולדותיהם
Silanes and their derivatives
סיליצידים
Silicides
אבקת צורן
Silicon powder
תרכובות כסף
Silver compounds
סולפידים, מימן־סולפידים ורב־סולפידים
Sulphides, hydrosulphides and polysulphides
סולפיטים ומימן־סולפיטים
Sulphites and hydrosulphites
חומצות סולפוניות ותולדותיהן
Sulphonic acids and their derivatives
סולפוניל האליד אורגאני
Sulphonyl halides, organic
גופרית
Sulphur
חומצה גופרתית ותולדותיה
Sulphuric acid and its derivatives
חומצה גופריתית
Sulphurous acid
סולפוריל האלידים
Sulphuryl halides
עטרן נוזל
Tars, liquid
טלור ותולדותיו
Tellurium and its compounds
סיליקאט ארבע־אלקילי
Tetraalkyl silicate
תאליום ותרכובותיו
Thallium and its compounds
תיוכהלים
Thioalcohols
תיוקארבאמאטים
Thiocarbamates
חומצות תיוקארבוקסיליות ותולדותיהן
Thiocarboxylic acids and derivatives
תיוציאנאטים
Thiocyanates
תיוניל האלידים
Thionyl halides
תיופן, הידרותיופן ותולדותיהם
Thiophene, hydrothiophene and their derivatives
חומצה תיוזרחתית ותולדותיה
Thiophosphoric acids and their derivatives
תיוסולפאטים
Thiosulphates
תרכובות בדיל
Tin compounds
תרכובות טיטאניום
Titanium compounds
שמן טרפנטין, שמן רוזין ותחליפיהם
Turpentine, rosin oil and their substitutes
אוריתאנים
Urethanes
שמנים משומשים
Used oils
תרכובות ואנאדיום
Vanadium compounds
תרכובות אבץ
Zinc compounds
תרכובות צירקוניום
Zirconium compounds

התוספת השלישית

(סעיף 5(א))

טופס 1: פנקס רעלים (מכירות)

[תיקון: ק״ת תשנ״ה]

טופס 2: פנקס הרעלים (קניות)


נתקבל בכנסת ביום י״ב בטבת התשנ״ג (5 בינואר 1993).
 • יצחק רבין
  ראש הממשלה
 • יוסי שריד
  השר לאיכות הסביבה
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה
 • שבח וייס
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן