לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים

חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים מתוך

חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע״ח–2018


הגדרות
בחוק זה –
”חוק לימוד חובה“ – חוק לימוד חובה, התש״ט–1949;
”מוסד חינוך“ – מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, לרבות כל אחד מאלה:
(1)
בית ספר מקצועי כהגדרתו בחוק החניכות, התשי״ג–1953;
(2)
מעון כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ״ה–1965, המיועד לשהייה יומית של עשרה פעוטות לפחות שטרם מלאו להם שלוש שנים או לשהייה של ילדים שמלאו להם שלוש שנים שהוצאו מביתם והועברו אליו על פי החלטה של הורה, אפוטרופוס או מי שהוסמך לכך על פי כל דין;
(3)
מעון יום שיקומי כהגדרתו בחוק מעונות יום שיקומיים, התש״ס–2000;
(4)
(5)
”מוסד חינוך רשמי“ ו”רשות חינוך מקומית“ – כהגדרתם בחוק לימוד חובה;
”מחזיק“ – מי שמחזיק, מפעיל או בעלים של מוסד חינוך, ולעניין מוסדות החינוך המפורטים להלן, כל אחד מאלה, לפי העניין:
(1)
מוסד חינוך רשמי – רשות החינוך המקומית;
(2)
מוסד חינוך שאינו מוסד חינוך רשמי – בעל הרישיון לפתיחתו ולקיומו לפי חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ״ט–1969, או לפי חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס״ח–2008;
(3)
מעון יום שיקומי – בעל הרישיון לפתיחתו ולניהולו לפי חוק מעונות יום שיקומיים, התש״ס–2000;
(4)
צהרון – מפעיל צהרון כהגדרתו בחוק לפיקוח על הפעלת צהרונים, התשע״ז–2017;
”רוקח“, ”רוקח אחראי“, ”בית מסחר לתרופות“ ו”בית מרקחת“ – כמשמעותם בפקודת הרוקחים;
”תכשיר אפינפרין“ – מזרק אוטומטי המכיל את החומר הפעיל אפינפרין (Epinephrine) ומיועד לטיפול חירום בעת תגובה אלרגית, והוא תכשיר שרשום בפנקס התכשירים לפי סעיף 47א לפקודת הרוקחים או שניתן לו היתר לפי סעיף קטן (ג) של אותו סעיף;
”השר“ – שר הבריאות.
החזקת תכשיר אפינפרין במוסד חינוך
(א)
מחזיק יחזיק במוסד החינוך, במקום מרכזי ונגיש, תכשיר אפינפרין אחד לפחות, במינון כפי שיקבע השר, ידאג לתקינותו ולהחלפתו באופן מיידי אם הדבר נדרש, ויציב שלט המפנה לתכשיר, והכול לפי הוראות שיקבע השר כאמור בסעיף קטן (ג).
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), מפעיל צהרון הפועל בשטח מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, יהיה פטור מהחזקת תכשיר אפינפרין, אם וידא עם מחזיק המוסד שבמוסד מוחזק תכשיר אפינפרין לפי הוראות חוק זה והוא עומד גם לרשות הצהרון.
(ג)
השר, בהתייעצות עם שר החינוך ועם שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, יקבע תקנות בעניינים אלה:
(1)
מינון תכשיר האפינפרין שיש להחזיק במוסדות חינוך, ורשאי הוא לקבוע מינונים שונים לסוגים שונים של מוסדות חינוך;
(2)
מיקום תכשיר האפינפרין;
(3)
שילוט במוסד החינוך המפנה לתכשיר האפינפרין;
(4)
תנאי החזקתו של תכשיר האפינפרין ובדיקת תקינותו על ידי המחזיק;
(5)
סדר הפעולות בעת חשד למקרה של אלרגיה מסכנת חיים במוסד חינוך.
(ד)
אחת לשלושה חודשים לפחות יבדוק מחזיק כי טרם חלף התאריך האחרון לשימוש המסומן על אריזת תכשיר האפינפרין המוחזק במוסד החינוך וכי אריזתו סגורה.
רכישת תכשיר אפינפרין לשם החזקתו במוסד חינוך
על אף האמור בפקודת הרוקחים, מחזיק רשאי לרכוש תכשיר אפינפרין הן מבית מרקחת והן מבית מסחר לתרופות בלא מרשם, לשם החזקתם במוסד החינוך בלבד, ולא יעבירם לידי אחר.
שיווק תכשירי אפינפרין למחזיק במוסד חינוך
(א)
על אף האמור בפקודת הרוקחים, רוקח בבית מרקחת ורוקח אחראי בבית מסחר לתרופות רשאים לשווק תכשירי אפינפרין למחזיק גם בלא מרשם, ובלבד שהמחזיק חתם בפני מי מהם על הצהרה בנוסח הקבוע בתוספת.
(ב)
רוקח אחראי בבית מרקחת או בבית מסחר לתרופות ישמור הצהרה חתומה כאמור בסעיף קטן (א) בבית המרקחת או בבית המסחר לתרופות, לפי העניין.
תיעוד ושמירת מסמכים
(א)
מחזיק יתעד את המקרים שבהם נעשה שימוש בתכשיר אפינפרין במוסד החינוך, ובכלל זה את תאריך השימוש בתכשיר, זהות האדם שטופל בתכשיר, זהות נותן הטיפול והמשך הטיפול הרפואי שקיבל המטופל, אם קיבל.
(ב)
מחזיק ישמור את מסמכי הרכישה של תכשירי האפינפרין שרכש לפי הוראות חוק זה שלוש שנים ממועד הרכישה.
רשות לרכוש תכשיר אפינפרין לשם החזקתו במקום ציבורי שאינו מוסד חינוך
מחזיק מקום ציבורי שאינו מוסד חינוך, אשר בשל מאפייניו יש חשש שהשוהים בו יהיו חשופים לחומרים שעלולים לגרום לתגובה אלרגית מסכנת חיים, רשאי לרכוש תכשיר אפינפרין לשם החזקתו במקום הציבורי שבהחזקתו, בין השאר בהתחשב במספר השוהים כרגיל במקום הציבורי; הוראות לפי חוק זה יחולו, בשינויים המחויבים, על מקום ציבורי שרוכש ומחזיק תכשיר אפינפרין.
דין המדינה
הוראות חוק זה יחולו גם על המדינה, ואולם הוראות לפי סעיף 6 יחולו על כוחות הביטחון בשינויים המחויבים ובשינויים שייקבעו כמפורט להלן:
(1)
צבא הגנה לישראל – בפקודות הצבא, כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955;
(2)
משטרת ישראל – בנהלים שיורה עליהם קצין רפואה ראשי;
(3)
שירות בתי הסוהר – בנהלים שיורה עליהם קצין רפואה ראשי;
(4)
הרשות הארצית לכבאות והצלה – בנהלים שיורה עליהם נציב כבאות והצלה או מי מטעמו;
(5)
הרשות להגנה על עדים – בנהלים שיורה עליהם מנהל הרשות או מי מטעמו;
(6)
יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה או משרד הביטחון, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה – בנהלים שיורה עליהם ראש היחידה או מי מטעמו;
(7)
מפעלים הנכללים בצו שהוציא שר הביטחון לפי פרט 3 לתוספת הראשונה בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ״ח–1998 – בהוראות פנימיות.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשפ״ג]
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם שר החינוך ושר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ובאישור ועדת הבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
תחילה ותקנות ראשונות
(א)
תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.
(ב)
תקנות ראשונות לפי סעיף 2(ג), יובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

תוספת

(סעיף 4)

הצהרה לפי חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע״ח–2018

אל: בית מסחר לתרופות/בית מרקחת
אני מצהיר בזה כי אני מחזיק מוסד חינוך/מקום ציבורי אשר בשל מאפייניו יש חשש שהשוהים בו יהיו חשופים לחומרים שעלולים לגרום לתגובה אלרגית מסכנת חיים.
אני רוכש תכשיר אפינפרין לשם הצבתו במוסד החינוך/במקום הציבורי כאמור, בכמויות ובמינונים כמפורט להלן:

כמות ומינון:  
כמות ומינון:  
ידוע לי כי החזקת התכשיר במקום שבהחזקתי צריכה להיעשות לפי הוראות החוק, וכי עליי לעיין בעלון לצרכן של התכשיר.

שם מחזיק מוסד החינוך/המקום הציבורי ומספר זיהוי  
שם מוסד החינוך/המקום הציבורי  
כתובת מוסד החינוך/המקום הציבורי  
טלפון  
חתימה  
תאריך  


התקבל בכנסת ביום ד׳ באב התשע״ח (16 ביולי 2018).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
  ושר הבריאות
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן