לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק המועמדים להתישבות חקלאית

חוק המועמדים להתישבות חקלאית מתוך

חוק המועמדים להתישבות חקלאית, תשי״ג–1953


פירושים
בחוק זה –
”מוסד מיישב“ פירושו – הממשלה, ההסתדרות הציונית העולמית – הסוכנות היהודית לא״י, וכל גוף אחר העוסק ביישוב בני אדם על הקרקע, ושר החקלאות, בהודעה ברשומות, הכיר בו כמוסד מיישב לענין חוק זה;
”גוף התישבותי ארצי“ פירושו – גוף המארגן בני אדם להתישבות חקלאית, ושר החקלאות, בהודעה ברשומות, הכיר בו כגוף התישבותי ארצי לענין חוק זה;
”ישוב חקלאי“ פירושו – מקום שתושביו יושבו לשם התישבות חקלאית, בין בזמן אחד ובין בזמנים שונים, על ידי מוסד מיישב אחד או יותר או בעזרת גוף התישבותי ארצי, אולם אם היה אותו מקום חלק מישוב שתושביו לא יושבו כאמור, לא יראו כישוב חקלאי אלא את המקום שיושב כאמור;
”מתיישב“ או ”מועמד“ פירושו – אדם שהתיישב בישוב חקלאי;
”ישוב מאורגן“ פירושו – ישוב חקלאי הקשור קשר ארגוני לגוף התישבותי ארצי.
הרחקת מועמד מישוב חקלאי
אפשר להרחיק מועמד מישוב חקלאי על פי הוראות חוק זה, אם התביעה להרחקתו הוגשה לפני שמלאו שלוש שנים להתישבותו בישוב.
ועדות
(א)
שר החקלאות ימנה ועדה אחת או יותר לענין חוק זה (להלן – ועדה).
(ב)
כל ועדה תהיה של שלושה. יושב ראש הועדה יהיה שופט שיתמנה על פי המלצת שר המשפטים, ואחד מחברי הועדה יתמנה מתוך רשימות בני אדם שהוגשו לשר החקלאות מאת הסתדרויות ארציות של חקלאים או מאת גופים התישבותיים ארציים.
(ג)
מינויה של ועדה יכול להיות כללי או מסוייג.
(ד)
הודעה על מינויה של ועדה ועל כתבתה תפורסם ברשומות.
תביעה להרחקת מועמד מישוב חקלאי
(א)
אלה זכאים לתבוע לפני ועדה, מטעמים המפורטים בסעיף 6, כולם או מקצתם, את הרחקתו של מועמד מישוב חקלאי:
(1)
מוסד מיישב שעשה ליישוב המועמד על הקרקע;
(2)
הגוף ההתישבותי הארצי, שאותו ישוב קשור בו קשר ארגוני (להלן – הגוף ההתישבותי המארגן);
(3)
הישוב החקלאי באישור מוסד מיישב שעשה ליישוב המועמד על הקרקע. ואם הוא ישוב מאורגן – באישור הגוף ההתישבותי המארגן.
(ב)
היה הנתבע מתיישב בישוב מאורגן או בישוב חקלאי אחר שרוב מתיישביו הם חברים בהסתדרות ארצית של חקלאים, יובא הענין בפני ועדה שאחד מחבריה נתמנה מתוך רשימת בני אדם שהוגשה על ידי הגוף ההתישבותי המארגן, או על ידי אותה הסתדרות ארצית, הכל לפי הענין.
(ג)
מי שזכאי לתבוע לפי סעיף קטן (א) לא יגיש את תביעתו, אלא כתום שני חדשים מיום שמסר למועמד התראה בכתב ובה נדרש המועמד לחדול מן המעשים המפורטים בה, שעליהם הוא עלול להיות מורחק מן הישוב כאמור בסעיף 6.
החלטה בתביעה
בתביעה להרחקת מועמד מישוב חקלאי רשאית הועדה – לפי שיקול דעתה, אך בכפוף לסייגים שבסעיף 6 – להחליט אחת מאלה:
(1)
לדחות את התביעה;
(2)
להרחיק את המועמד מהישוב החקלאי.
טעמים להרחקה
(א)
הועדה לא תחליט על הרחקת מועמד מישוב חקלאי, אלא אם שוכנעה שנתקיימו במועמד אחד מאלה:
(1)
מזניח, דרך קבע, את עיבוד משקו ללא סיבה מספקת לכך;
(2)
גורם ביודעין נזק למקרקעים או למטלטלים שקיבל ממוסד מיישב לצורך התישבותו, או משתמש בהם, דרך קבע, שלא לצורך התישבותו תוך כדי הזנחת השימוש בהם במידה הדרושה לצרכי התישבותו;
(3)
נוהג להפר חובות שתקנון הישוב מטיל עליו או חובות שהוטלו עליו על ידי הישוב החקלאי בהתאם לאותו תקנון;
(4)
נוהג להפר את השלום בישוב על ידי מעשי אלימות או איומים במעשי אלימות, בחברה או במשפחה.
(ב)
ועדה לא תחליט על הרחקת מועמד מישוב חקלאי בשל השקפותיו.
(ג)
בסעיף זה ”תקנון הישוב“ פירושו –
(1)
הכללים אשר ההתחייבות לקיימם על ידי מתיישב משמשת תנאי להתישבותו באותו ישוב, בין שהמועמד התחייב בהם בשעת התישבותו ובין לאחר מכן; או
(2)
אם אין כללים כאמור בפסקה (1) ותושבי הישוב אורגנו להתישבותם על ידי גוף התישבותי ארצי לפני תחילת תקפו של חוק זה – הכללים העיקריים שהיו כלולים, בשעת התישבותו של המועמד, בתקנון לדוגמה שנקבע על ידי אותו גוף בשביל ישובים שהוא מארגן את התישבותם ושהתחייבות המתיישבים לקיימם משמשת תנאי להתישבותם.
סדרי דין
(א)
הועדה לא תחליט בתביעה להרחקת מועמד מישוב חקלאי אלא לאחר שניתנה לתובע, ליתר הזכאים לתבוע לפי סעיף 4 ולנתבע הזדמנות להביא לפניה את ראיותיהם ולהשמיע את דברם.
(ב)
הועדה תשמע טענות ותגבה ראיות במעמד התובע והנתבע או אחרי הזמנתם כדין.
(ג)
לועדה יהיו כל הסמכויות שאפשר להעניק לועדת חקירה לפי סעיף 5 לפקודת ועדות החקירה.
(ד)
במידה שלא נקבע אחרת בחוק זה, לא תהיה הועדה קשורה בדיני ראיה ותפעל בדרך שתיראה לה כמועילה ביותר לבירור השאלות העומדות לדיון.
(ה)
הועדה קובעת בעצמה את סדרי דינה, במידה שלא נקבעו בחוק זה ובתקנות שהותקנו לפיו.
(ו)
החלטת הועדה היא סופית.
פינוי מקרקעים
(א)
החליטה הועדה על הרחקתו של מועמד מישוב חקלאי, תיתם, ביום שנקבע על ידי הועדה בהחלטתה, כל התקשרות וכל זכות שעל פיהן מחזיק המועמד במקרקעים שלפי החלטת הועדה קיבלם, במישרין או בעקיפין, ממוסד מיישב לצורך התישבותו, לרבות כל המבנים שעליהם בשעת ההחלטה.
(ב)
הועדה תפרט בהחלטתה את המקרקעים, לרבות המבנים, והמועמד וכל מי שמחזיק בהם מכוחו חייבים לפנותם ביום שנקבע בהחלטה.
(ג)
הוגשה ההחלטה למשרד ההוצאה לפועל, ימסור המשרד העתק ממנה למועמד ולכל מי שמחזיק במקרקעים מכוחו; ומן המסירה ואילך, ההחלטה כמוה כצו פינוי שניתן כחוק בהוצאה לפועל והמחייב את המועמד, ואת כל מי שמחזיק במקרקעים מכוחו, לפנותם ביום שנקבע בהחלטה.
מסירת מטלטלים כתוצאה מהרחקת מועמד
(א)
אם הועדה החליטה על כך, תיתם, ביום שנקבע על ידי הועדה בהחלטתה, כל התקשרות וכל זכות שעל פיהן מחזיק המועמד במטלטלים שלפי החלטת הועדה קיבלם במישרין או בעקיפין, ממוסד מיישב לצורך התישבותו ולא עברו לבעלותו.
(ב)
הועדה תפרט בהחלטתה את המטלטלים, והמועמד חייב למסרם למוסד המיישב ביום שנקבע בהחלטה.
החזרת מילוות כתוצאה מהרחקת מועמד
(א)
אם הועדה החליטה על כך, יעמוד לפרעון, ביום שנקבע על ידי הועדה בהחלטתה, כל מילווה שלפי החלטת הועדה קיבל, המועמד ממוסד מיישב לצורך התישבותו.
(ב)
הועדה תפרט בהחלטתה את הסכום של כל מילווה כזה, והמועמד חייב להחזירו למוסד המיישב ביום שנקבע בהחלטה.
(ג)
בכל הנוגע להוצאה לפועל, ההחלטה כמוה כפסק דין סופי של בית משפט מוסמך המחייב את המועמד לשלם למוסד המיישב, ביום שנקבע בהחלטה, כל סכום כאמור.
פיצוי בעד השבחות
(א)
השביח המועמד, בהסכמת מוסד מיישב, על חשבונו הוא את המקרקעים שקיבל מהמוסד המיישב לצורך התישבותו, על ידי הקמת מבנים, נטיעת מטעים או בכל דרך שהיא תעריך הועדה בהחלטתה את השווי של אותה השבחה בשעת ההחלטה, והמוסד המיישב ישלם אותו סכום למועמד בשעת הפינוי.
(ב)
הועדה רשאית, אם היא סבורה שמן הדין לעשות זאת בשים לב לנסיבות המקרה, לקבוע בהחלטתה סכום שמוסד מיישב ישלמו למועמד בשעת הפינוי כפיצוי על כל שבח כאמור שהשביח המועמד, שלא בהסכמת מוסד מיישב, על חשבונו הוא מקרקעים שקיבל מהמוסד לצורך התישבותו.
(ג)
היה המועמד חייב חוב למוסד מיישב מכוח החלטה על פי סעיף 10, זכאי המוסד המיישב, לפי הוראות הועדה, לזקוף לסילוק החוק כל סכום המגיע למועמד מהמוסד המיישב לפי סעיף זה.
פיצוי בעד מטלטלים
(א)
השתתף המועמד בהוצאות רכישת המטלטלים שסעיף 9 חל עליהם, או נתן תמורה כל שהיא בקשר לקבלתם, תעריך הועדה בהחלטתה את השווי של ההשתתפות או התמורה האמורה, והמוסד המיישב ישלם אותו סכום למועמד בשעת מסירת המטלטלים.
(ב)
היה המועמד חייב חוב למוסד המיישב מכוח החלטה על פי סעיף 10, זכאי המוסד המיישב, לפי הוראות הועדה, לזקוף לסילוק החוק כל סכום המגיע למועמד מהמוסד המיישב לפי סעיף זה.
הפסקת חברות בגוף מאוגד כתוצאה מהרחקת מועמד
היה הישוב שממנו מורחק המועמד גוף מאוגד, רואים את המועמד כאילו הוצא מן הגוף הזה ביום שנקבע על ידי הועדה בהחלטתה, וחברותו בגוף תופסק באותו יום.
משק חילופי [תיקון: תשי״ג]
(א)
לא תחליט ועדה להרחיק מועמד מישוב חקלאי על סמך הטעמים המפורטים בסעיף 6(א)(3), אלא אם התחייב קודם המוסד המיישב, או הגוף ההתישבותי הארצי שאותו ישוב קשור בו קשר ארגוני, להעמיד לרשות המועמד מקרקעים, ציוד ואשראי אשר לדעת הועדה יאפשרו לו הקמת משק אחר שערכו אינו פחות מהמשק שממנו יורחק.
(ב)
לא תבוצע החלטת הועדה לפי סעיף קטן (א), אלא לאחר שאישר יושב ראש הועדה שקויימה ההתחייבות האמורה.
חובה להכיר בגוף התישבותי
שר החקלאות לא יסרב להכיר בגוף המארגן בני אדם להתישבות חקלאית כגוף התישבותי ארצי לענין חוק זה, אם חמישה ישובים או יותר קשורים קשר ארגוני לאותו גוף.
הוראות מעבר
מי שמוסד מיישב יישב אותו בישוב חקלאי אחרי יום הקמת המדינה אך לפני תחילת תקפו של חוק זה, אפשר להרחיקו מהישוב החקלאי על פי הוראות חוק זה, אם התביעה להרחקה הוגשה לפני שמלאו שלוש שנים להתישבותו או לפני שמלאו שתי שנים מתחילת תקפו של חוק זה, הכל לפי המועד המאוחר יותר.
ביצוע ותקנות
(א)
שר המשפטים רשאי להתקין תקנות הקובעות את סדרי הדין בפני הועדה.
(ב)
שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין אחר הנוגע לביצועו.


נתקבל בכנסת ביום ט״ז באב תשי״ג (28 ביולי 1953).
 • משה שרת
  שר החוץ
  ממלא מקום ראש הממשלה
 • פרץ נפתלי
  שר החקלאות
 • יצחק בן־צבי
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן