לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)

חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) מתוך

חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה), התש״ף–2020


חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה), התש״ף–2020, למעט פרק ג׳ וסעיפים 12א, 20 ו־21, פקע ביום 6.7.2021.


תוכן עניינים

פרק א׳: מטרה והגדרות

מטרה [תיקון: תש״ף]
מטרתו של חוק זה היא מתן אפשרות להסמיך את שירות הביטחון הכללי לסייע למשרד הבריאות בביצוע חקירה אפידמיולוגית לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש, כדי להגן על שלומו ובריאותו של הציבור, כחלק ממאמצי מדינת ישראל להתמודד עם ההתפשטות המהירה של הנגיף ולנוכח הדחיפות הנובעת מהעלייה בשיעורי התחלואה המהווה סכנה חמורה ומיידית לאזרחי ישראל ותושביה והמחייבת שימוש באמצעים חריגים, והכול לתקופה מוגבלת, ובד בבד קידום והטמעה של השימוש בקרב הציבור בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים.
הגדרות [תיקון: תש״ף]
בחוק זה –
”גורם מוסמך במשרד הבריאות“ – מי שהוסמך לפי סעיף 16(א);
”גורם מוסמך בשירות“ – מי שהוסמך לפי סעיף 14(ב);
”ועדת החוץ והביטחון“ – ועדת החוץ והביטחון של הכנסת;
”ועדת הכנסת לענייני השירות“ – ועדת המשנה למודיעין ולשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון;
”חולה“ – חולה עם ממצא מעבדתי חיובי לנגיף הקורונה החדש;
”חוק שירות הביטחון הכללי“ – חוק שירות הביטחון הכללי, התשס״ב–2002;
”מגע קרוב עם חולה“ – מגע עם חולה העלול להביא להדבקה במחלה, בהתייחס למרחק מהחולה ולזמן החשיפה אליו, בהלימה, ככל האפשר, להנחיות הקליניות של נציג משרד הבריאות, כפי שפורטו בנוהל משרד הבריאות;
”מחלה“ – המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה החדש;
”מידע טכנולוגי“ – נתוני זיהוי, נתוני מיקום ונתוני התקשרויות, למעט תוכן שיחה כהגדרתה בחוק האזנת סתר, התשל״ט–1979;
”מכשיר טלפון נייד“ – ציוד רדיו טלפון נייד כמשמעותו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב–1982;
”נגיף הקורונה החדש“ – Novel Coronavirus 2019-nCov;
”נוהל משרד הבריאות“ – הנוהל שנקבע לפי סעיף 10;
”נוהל השירות“ – הנוהל שנקבע לפי סעיף 9;
”נציג משרד הבריאות“ – כל אחד מאלה:
(1)
המנהל הכללי של משרד הבריאות;
(2)
ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או סגנו;
”נתוני התקשרויות“ – מספר הטלפון של המתקשר, מספר הטלפון של יעד ההתקשרות ומועד ההתקשרות;
”נתוני זיהוי“ – שם, מספר זהות, מספר טלפון ותאריך לידה;
”נתוני מיקום“ – נתוני איכון של מכשיר טלפון נייד;
”פרטי בקשה לקבלת סיוע“ – הפרטים כמפורט להלן, לגבי חולה שהבקשה נוגעת אליו:
(1)
שם החולה;
(2)
מספר הזהות של החולה;
(3)
מספר הטלפון של החולה;
(4)
המספר הסידורי של החולה ברשימת החולים שמנהל משרד הבריאות;
(5)
תאריך אבחונו כחולה;
(6)
התאריך שממנו נדרשת הבדיקה שחל עד 14 ימים לפני תאריך אבחונו כחולה ולפי ההנחיות המקצועיות של נציג משרד הבריאות;
”צווי הבידוד“ – שניים אלה:
(1)
(2)
”השירות“ – שירות הביטחון הכללי.

פרק ב׳: הסמכת שירות הביטחון הכללי לביצוע פעולות סיוע

הכרזה על הסמכת השירות [תיקון: תש״ף]
(א)
שוכנעה הממשלה כי בשל חשש להתפשטות רחבת היקף של המחלה יש צורך מיידי וממשי בהסתייעות בשירות, רשאית היא להכריז על הסמכת השירות לבצע פעולות סיוע כאמור בסעיף 5, לשם איתור מי שהיו עלולים להידבק מחולים, לצורך סיוע למשרד הבריאות בביצוע חקירות אפידמיולוגיות למטרת זיהוי נתוני מיקומם של חולים בתקופה של עד 14 ימים ולפי ההנחיות המקצועיות של נציג משרד הבריאות, לפני תאריך אבחונם במחלה וזיהוי האנשים שבאו במגע קרוב עם החולים בתקופה האמורה (בחוק זה – הכרזה).
לפי סעיף 15 לחוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון), התש״ף–2020, ביום 21.7.2020 יראו כאילו ניתנה הכרזה שתוקפה 21 ימים וכאילו אושרה על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לפי סעיפים 3 ו־3א; ההכרזה הוארכה עד יום 13.3.2021 (י״פ תשפ״א, 3982).
(ב)
הממשלה לא תכריז כאמור בסעיף קטן (א) אלא אם כן שוכנעה כי אין חלופה מתאימה להסתייעות בשירות, בשים לב לסיכון הנשקף לציבור מהמחלה ולאחר שהונחו לפניה המלצותיו של צוות השרים כאמור בסעיף 12; הצעה להכרזה תובא לממשלה על ידי ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי.
(ג)
בתקופת תוקפה של ההכרזה יהיה משרד הבריאות רשאי להעביר לשירות בקשה לקבלת סיוע, ובלבד שמספר החולים החדשים באותו יום או ביום שקדם לו עלה על 200.
(ד)
ההכרזה תעמוד בתוקפה לתקופה שתיקבע בה, בהתחשב בהתפשטות הצפויה של נגיף הקורונה החדש בישראל ושלא תעלה על 21 ימים.
(ה)
ההכרזה תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הבריאות ותיכנס לתוקף עם פרסומה ברשומות.
הבאת ההכרזה לאישור ועדת החוץ והביטחון [תיקון: תש״ף]
(א)
הכרזה לפי סעיף 3 תובא לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.
(ב)
הוועדה רשאית לאשר את ההכרזה, לא לאשרה או לאשרה לתקופה קצרה יותר; החליטה הוועדה שלא לאשר את ההכרזה, יפקע תוקפה בתום 24 שעות ממועד מתן ההחלטה.
(ג)
לא דנה הוועדה בהכרזה שהובאה לאישורה, יראו את ההכרזה כאילו אושרה; ואולם ההכרזה שתוכרז אחרי אותה הכרזה תהיה טעונה את אישור ועדת החוץ והביטחון בתוך חמישה ימים מיום פרסומה ברשומות ויחולו הוראות סעיף קטן (ב).
(ד)
החלטת ועדת החוץ והביטחון תפורסם ברשומות מטעם הכנסת.
תוקף ההכרזה וביטולה על ידי הממשלה [תיקון: תש״ף]
(א)
(בוטל).
(ב)
חדלו להתקיים הנסיבות כאמור בסעיף 3 המצדיקות את ההכרזה, תבטל הממשלה את ההכרזה.
(ג)
(בוטל).
(ד)
ביטול ההכרזה ייכנס לתוקף עם ההחלטה עליו, והודעה על הביטול תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הבריאות בהקדם האפשרי.
סמכויות השירות בתקופת ההכרזה [תיקון: תש״ף]
(א)
בתקופת תוקפה של ההכרזה מוסמך השירות, על פי בקשה לקבלת סיוע כאמור בסעיף 6, לבצע את הפעולות האלה (בחוק זה – פעולות סיוע):
(1)
לעבד מידע טכנולוגי לגבי החולה שהבקשה נוגעת אליו ולגבי האנשים שבאו במגע קרוב עם החולה, בנוגע לתקופה שחל עד 14 ימים לפני תאריך אבחונו כחולה ולפי ההנחיות המקצועיות של נציג משרד הבריאות;
(2)
להעביר למשרד הבריאות את פרטי המידע כמפורט להלן, או חלק מהם, ככל שהדבר דרוש ואפשרי (בחוק זה – פרטי המידע הדרושים):
(א)
לגבי החולה – נתוני מיקום בתקופה שחל עד 14 ימים לפני תאריך אבחונו כחולה ולפי ההנחיות המקצועיות של נציג משרד הבריאות;
(ב)
לגבי אנשים שבאו במגע קרוב עם החולה – נתוני זיהוי, התאריך והשעה שבהם היו במגע קרוב אחרון עם החולה והמיקום שבו התקיים אותו מגע.
(ב)
(בוטל).
(ג)
פעולות הסיוע יתבצעו על בסיס מידע טכנולוגי בלבד המוחזק בידי השירות לפי כל דין, ובכפוף להגבלות המפורטות בפרק ג׳.
(ד)
פעולות הסיוע יתבצעו באופן ממוכן ככל האפשר ובשמירה על פרטיותם וכבודם של החולה ושל האנשים שבאו במגע קרוב עם החולה.
בקשה לקבלת סיוע והודעה לחולה
(א)
בקשה לקבלת סיוע תוגש בידי נציג משרד הבריאות, באמצעות גורם מוסמך במשרד הבריאות, לגורם מוסמך בשירות (בחוק זה – בקשה לקבלת סיוע).
(ב)
בקשה לקבלת סיוע תכלול את כל פרטי הבקשה לקבלת סיוע לגבי החולה שהבקשה נוגעת אליו, המצויים בידי משרד הבריאות.
(ג)
משרד הבריאות יודיע לחולה שהבקשה לקבלת סיוע נוגעת אליו על כך שעקב אבחונו כחולה הועברו פרטיו לבדיקה באמצעים טכנולוגיים בשירות; הודעה כאמור תישלח בסמוך להעברת הבקשה לקבלת סיוע ותכלול גם מידע על מטרת הבדיקה ועל הדרך שבה יוכל החולה לברר פרטים נוספים בעניין זה.
העברת פרטי המידע הדרושים
הוגשה בקשה לקבלת סיוע, יעביר גורם מוסמך בשירות לגורם מוסמך במשרד הבריאות, את פרטי המידע הדרושים לגבי החולה שהבקשה נוגעת אליו ולגבי מי שבא במגע קרוב עם החולה; גורם מוסמך בשירות לא יעביר כל מידע אחר.
הודעה לאדם שבא במגע קרוב עם חולה והשגה עליה [תיקון: תש״ף]
(א)
משרד הבריאות יודיע לאדם שנמצא כי היה במגע קרוב עם חולה במועד מסוים על הממצא האמור ועל החובה החלה עליו לפי דין בשל כך; הודעה כאמור תכלול גם מידע על הדרך שבה יוכל אותו אדם לברר פרטים נוספים בעניין זה ולפנות בהשגה לפי סעיף קטן (ג), ולא תכלול פרטים מזהים לגבי החולה.
(ב)
משרד הבריאות רשאי לשלוח לאדם שנשלחה לו הודעה כאמור בסעיף קטן (א), הודעות תזכורת לגבי החובה החלה עליו לפי דין כפי שנמסר לו בהודעה.
(ג)
אדם שקיבל הודעה לפי סעיף קטן (א), רשאי לפנות למשרד הבריאות בבקשה לבחינה חוזרת של הנתונים שעל בסיסם התקבלה ההודעה (בחוק זה – השגה).
(ד)
פנה אדם בהשגה, יתחשב משרד הבריאות בהחלטתו בה, בין היתר, בהצהרתו של המשיג לעניין מיקומו במועד הנקוב בהודעה והיותו במגע קרוב עם חולה במועד מסוים.
(ה)
פנה אדם בהשגה, רשאי משרד הבריאות להעביר לשירות בקשה נוספת לביצוע פעולות הסיוע לגבי החולה שאותו אדם היה במגע קרוב עמו ואת פרטי ההשגה, ככל הנדרש, והשירות יהיה רשאי לבצע פעולות סיוע לגבי אותו חולה פעם נוספת, אם הדבר נדרש.
(ו)
ההחלטה על דחיית ההשגה לפי סעיף זה תהיה מנומקת ותימסר לפונה בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, ולא יאוחר מ־24 שעות ממועד הפנייה בהשגה.
נוהל השירות
(א)
ראש השירות יקבע נוהל שיכלול הוראות לעניין דרכי הפעולה של השירות במסגרת פעולות הסיוע, יאושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה, ויובא לידיעת ועדת הכנסת לענייני השירות.
(ב)
נוהל השירות הוא חסוי וגילויו או פרסומו אסור, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 22(א) ו־(ב) לחוק שירות הביטחון הכללי.
נוהל משרד הבריאות [תיקון: תש״ף]
(א)
המנהל הכללי של משרד הבריאות יקבע נוהל שיכלול את כל המפורט להלן, ויאושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה:
(1)
הוראות לעניין הגשת בקשה לקבלת סיוע;
(2)
אופן השימוש בפרטי המידע הדרושים, החזקתם, שמירתם ומחיקתם;
(3)
ההנחיות הקליניות של נציג משרד הבריאות לעניין מגע קרוב עם חולה, כפי שהן בתוקף מזמן לזמן;
(4)
אמות מידה לקביעת מקרים פרטניים וייחודיים לפי סעיף 3(1);
(5)
הוראות לעניין טיפול בהשגות לפי סעיף 8(ג);
(6)
הוראות לעניין החרגת העברתם של פרטי בקשה לקבלת סיוע של חולה שהוא עיתונאי.
(ב)
(בוטל).
(ג)
נוהל משרד הבריאות או כל שינוי בו יפורסם בהקדם האפשרי באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
סייגים בהפעלת סמכויות השירות
(א)
בהפעלת סמכויות השירות לפי חוק זה, לא יעמוד השירות בקשר כלשהו עם חולה או עם אנשים שבאו במגע קרוב עם חולה.
(ב)
השירות לא יעסוק בפעילות פיקוח ואכיפה על הפרת חובת בידוד לפי צווי הבידוד, ולא יסייע לפעילות כאמור.
מינוי צוות שרים לבחינת הצורך בהסתייעות בשירות
(א)
הממשלה תמנה צוות שרים שיכלול את ראש הממשלה, ראש הממשלה החלופי, שר הבריאות, שר המשפטים, שר המודיעין ושרים נוספים כפי שתחליט (בחוק זה – צוות השרים), לבחינת הצורך בהמשך ההסתייעות בשירות לפי חוק זה, בהתחשב במצב התחלואה בישראל בשל נגיף הקורונה החדש, בתרומת תוצאות פעולות הסיוע לצמצום התפשטות המחלה ובקיומן של חלופות להסתייעות כאמור, והכול בהתחשב, בין השאר, בפגיעה בזכות לפרטיות; לפני הצוות תונח חוות דעתה של הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים בעניין זה.
(ב)
צוות השרים ידווח לממשלה על ממצאיו והמלצותיו לגבי הנושאים שבחן לפי סעיף קטן (א), כדי שהממשלה תבחן את הצורך בהמשך ההסתייעות בשירות לפי חוק זה.
קידום ועידוד של שימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים [תיקון: תש״ף]
(א)
משרד הבריאות יעמיד לשימוש הציבור טכנולוגיה לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (בסעיף זה – טכנולוגיה אזרחית), וכן יפיץ את הטכנולוגיה האזרחית ויקדם את השימוש בה בקרב הציבור הרחב בישראל.
(ב)
התקנת טכנולוגיה אזרחית והשימוש בה ייעשו רק בהסכמתו מדעת של המשתמש ומתוך רצונו החופשי; השימוש בטכנולוגיה יהיה ללא תשלום.
(ג)
שר הבריאות יגבש תכנית לאומית לעידוד הציבור להשתמש בטכנולוגיה האזרחית ויבטיח את התקציב הדרוש למימושה.
(ד)
שר הבריאות רשאי להתקין תקנות לעניין ביצועו של סעיף זה.
(ה)
טכנולוגיית האיתור תועמד לשימוש הציבור בתוך שבעה ימים מיום פרסומו של חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון), התש״ף–2020 (בסעיף זה – יום הפרסום); גיבוש התכנית הלאומית לעידוד השימוש בטכנולוגיה והקצאת התקציב למימושה יושלמו בתוך 14 ימים מיום הפרסום.

פרק ג׳: שמירת מידע, שימוש בו, העברתו ומחיקתו

שמירת מידע בשירות ומחיקתו [תיקון: תש״ף]
(א)
השירות ישמור את פרטי הבקשה לקבלת סיוע ואת פרטי המידע הדרושים, במחשבי השירות בלבד, ובנפרד מכל מידע אחר המוחזק בידי השירות לפי כל דין.
(ב)
מידע כאמור בסעיף קטן (א) יישמר לתקופה של 14 ימים מיום העברת פרטי המידע הדרושים לגורם מוסמך במשרד הבריאות לפי סעיף 7 או עד תום תקופת תוקפו של חוק זה, לפי המוקדם, ובתום התקופה – יימחק; כל מידע אחר שנוצר בעת עיבוד המידע הטכנולוגי כאמור בסעיף 5(א)(1) – יימחק מיד.
הגבלות לעניין שימוש במידע בשירות, והסמכת בעלי תפקידים
(א)
השירות יעשה שימוש בפרטי בקשה לקבלת סיוע ובפרטי המידע הדרושים לצורך ביצוע פעולות הסיוע בלבד.
(ב)
ראש השירות או מי שהוא הסמיך לכך יסמיך בעלי תפקידים בשירות לצורך ביצוע פעולות סיוע (בחוק זה – גורמים מוסמכים בשירות); הגורמים המוסמכים בשירות, והם בלבד, יהיו רשאים לבצע את פעולות הסיוע ויהיו מורשי גישה לפרטי בקשות לקבלת סיוע ולפרטי המידע הדרושים.
(ג)
בעל תפקיד יוסמך לפי סעיף קטן (ב) לאחר שחתם על טופס התחייבות לשמירה על סודיות שבו הובהרה לו המשמעות הפלילית של שימוש במידע בניגוד להוראות חוק זה.
(ד)
מידע לגבי פעולות שביצעו גורמים מוסמכים בשירות לפי הוראות חוק זה יתועד באופן ממוחשב בשירות.
שמירת מידע במשרד הבריאות ומחיקתו
(א)
פרטי המידע הדרושים יישמרו במשרד הבריאות בדרך שתבטיח את אבטחת המידע, את סודיותו ואת חיסיון נתוני הזיהוי של החולים או של האנשים שבאו במגע קרוב עם חולה.
(ב)
בתום תקופת תוקפו של חוק זה ימחק משרד הבריאות את פרטי המידע הדרושים שהועברו אליו על פי בקשות לקבלת סיוע.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), משרד הבריאות רשאי לשמור פרטי מידע כאמור באותו סעיף קטן לתקופה שלא תעלה על 60 ימים לאחר תום תקופת תוקפו של חוק זה, לצורך תחקיר פנימי של הפעולות שביצע לצמצום התפשטות המחלה.
(ד)
נציג משרד הבריאות יוודא את ביצוע מחיקת פרטי המידע כאמור בסעיף זה.
הגבלות לעניין גישה למידע במשרד הבריאות ועיון בו, והסמכת בעלי תפקידים
(א)
המנהל הכללי של משרד הבריאות יסמיך בעלי תפקידים במשרד הבריאות לעיין בפרטי המידע הדרושים, כולם או חלקם (בחוק זה – גורמים מוסמכים במשרד הבריאות), בהתאם לנדרש לשם מילוי תפקידיהם לפי חוק זה, כמפורט להלן:
(1)
טיפול בבקשות לקבלת סיוע;
(2)
קבלת פרטי המידע הדרושים;
(3)
ביצוע הפעולות הדרושות לשם משלוח הודעות לחולים לפי סעיף 6(ג) או משלוח הודעות לאנשים שבאו במגע קרוב עם חולים לפי סעיף 8(א) או (ב);
(4)
טיפול בהשגות לפי סעיף 8(ג);
(5)
אבטחת המידע כאמור בסעיף 15(א);
(6)
בקרה, פיקוח או דיווח על ביצוע הוראות חוק זה.
(ב)
בעל תפקיד יוסמך לפי סעיף קטן (א) לאחר שחתם על טופס התחייבות לשמירה על סודיות שבו הובהרה לו המשמעות הפלילית של שימוש במידע בניגוד להוראות חוק זה.
(ג)
לנציג משרד הבריאות ולגורמים המוסמכים במשרד הבריאות, ולהם בלבד, תהיה גישה לפרטי המידע הדרושים.
הגבלות לעניין העברת מידע מהשירות וממשרד הבריאות
(א)
השירות לא יעביר כל מידע שהתקבל לפי חוק זה, למעט העברת פרטי המידע הדרושים למשרד הבריאות לפי סעיף 6.
(ב)
משרד הבריאות לא יעביר מידע שקיבל מהשירות לפי חוק זה, למעט העברת מידע לפי כל דין על כך שאדם נכלל ברשימת החייבים בבידוד כאמור בסעיף 18(ג).
סודיות, הגבלת שימוש וחיסיון
(א)
אדם שהגיע אליו מידע לפי חוק זה, למעט מידע על כך שאדם נכלל ברשימת החייבים בבידוד, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לצורך ביצוע הוראות חוק זה.
(ב)
מידע כאמור בסעיף קטן (א) יהיה חסוי בפני כל אדם, לא ייעשה בו שימוש לצורך הליך משפטי, לרבות חקירה על פי דין, ולא יתקבל כראיה במשפט.
(ג)
בסעיף זה, ”רשימת החייבים בבידוד“ – רשימה שמנהל משרד הבריאות, הכוללת את פרטיהם של אנשים החבים בבידוד מכוח צווי הבידוד.

פרק ד׳: דיווחים

דיווח לכנסת וליועץ המשפטי לממשלה [תיקון: תש״ף]
(א)
ראש השירות ידווח בכתב לוועדת החוץ והביטחון, אחת לשבוע, על כל אלה:
(1)
מספר החולים שלגביהם התבקש השירות לעבד מידע טכנולוגי על פי בקשה לקבלת סיוע;
(2)
מספר האנשים שאת פרטי המידע הדרושים לגביהם העביר השירות למשרד הבריאות בשל הימצאם במגע קרוב עם חולה, על פי בקשה לקבלת סיוע;
(3)
אירועים מיוחדים ותקלות בהפעלת סמכויות השירות לפי חוק זה, ודרך הטיפול בהם; היה המידע כאמור מסווג – יועבר הדיווח לוועדת הכנסת לענייני השירות;
(4)
סטטוס מחיקת המידע לפי סעיף 13(ב).
(ב)
נציג משרד הבריאות או מי מטעמו ידווח בכתב לוועדת החוץ והביטחון, אחת לשבוע, על כל אלה:
(1)
מספר החולים שלגביהם התבקש השירות לעבד מידע טכנולוגי על פי בקשה לקבלת סיוע;
(2)
מספר האנשים שלהם הודיע משרד הבריאות כי היו במגע קרוב עם חולה לפי הוראות סעיף 8;
(3)
מספר האנשים שנמצא כי היו במגע קרוב עם חולה, ומתוכם –
(א)
מספר האנשים שנמצא כי היו במגע קרוב עם חולה על בסיס פעולות הסיוע בלבד;
(ב)
מספר האנשים שנמצא כי היו במגע קרוב עם חולה הן על בסיס פעולות הסיוע והן על בסיס חקירה אפידמיולוגית;
(ג)
מספר האנשים שנמצא כי היו במגע קרוב עם חולה על בסיס חקירה אפידמיולוגית בלבד;
(ד)
מספר האנשים שנמצא כי היו במגע קרוב עם חולה על בסיס מידע שהגיע ממקור אחר;
(4)
מספר החולים החדשים שאובחנו באותו שבוע וכן מספר החולים מתוכם –
(א)
שאותרו על בסיס פעולות הסיוע בלבד;
(ב)
שאותרו הן על בסיס פעולות הסיוע והן על בסיס חקירה אפידמיולוגית;
(ג)
שאותרו על בסיס חקירה אפידמיולוגית בלבד;
(ד)
שאובחנו כחולים ולא אותרו על בסיס פעולות סיוע או חקירה אפידמיולוגית;
(5)
הפעולות שביצע משרד הבריאות בהתבסס על פרטי המידע הדרושים שהועברו אליו מהשירות;
(6)
אירועים מיוחדים ותקלות בפעולות משרד הבריאות לפי חוק זה, ודרך הטיפול בהם;
(7)
מספר ההשגות שהוגשו למשרד הבריאות לפי סעיף 8(ג), אופן הטיפול בהשגות כאמור, וכן מספר ההשגות שלאחר בחינה חוזרת של הנתונים נמצא כי מידע שנכלל בבקשה לקבלת סיוע היה שגוי או לא מדויק;
(8)
מספר האנשים שהתקינו טכנולוגיה אזרחית כאמור בסעיף 12א, מספר האנשים השוהים בבידוד בעקבות התראה שקיבלו באמצעות הטכנולוגיה והתקציב שהוקצה לקידום השימוש בטכנולוגיה.
(ג)
ראש אגף בשירות ונציג משרד הבריאות או מי מטעמו ידווחו בכתב, כאמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), אחת לשבוע, גם ליועץ המשפטי לממשלה.
(ד)
נציג משרד הבריאות ידווח בכתב לוועדת החוץ והביטחון וליועץ המשפטי לממשלה על סטטוס מחיקת המידע לפי סעיף 15(ב) ו־(ג), בתוך שבוע מהמועד שנקבע באותו סעיף.

פרק ה׳: הוראות שונות

עונשין
אדם שגילה מידע שהגיע אליו לפי חוק זה, או עשה בו שימוש, בניגוד להוראות סעיף 18(א), דינו – מאסר שלוש שנים.
תחולת הוראות חוק שירות הביטחון הכללי ושמירת סמכויות
(א)
במילוי הוראות חוק זה יחולו על השירות ועל עובדיו הוראות חוק שירות הביטחון הכללי.
(ב)
אין בחוק זה כדי לגרוע מאחריותו או מסמכותו של כל גוף אחר לפי כל דין.
ביצוע ותקנות [תיקון: תש״ף]
(א)
ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה.
(ב)
(בוטל).
הוראות מעבר
(א)
ביום תחילתו של חוק זה יראו כאילו ניתנה הכרזה לפי סעיף 3 שתוקפה 21 ימים.
(ב)
הוראות סעיף 15 לעניין שמירה ומחיקה של פרטי בקשה לקבלת סיוע ופרטי המידע הדרושים יחולו גם על פרטי בקשה לקבלת סיוע ופרטי המידע הדרושים שהתקבלו, נאספו, עובדו או נשמרו לפני תחילתו של חוק זה לפי החלטת הממשלה מס׳ 4950 מיום ו׳ בניסן התש״ף (31 במרס 2020), כפי שהוארכה בהחלטת הממשלה מס׳ 5029 מיום ו׳ באייר התש״ף (30 באפריל 2020), בהחלטת הממשלה מס׳ 5051 מיום י״א באייר התש״ף (5 במאי 2020) ובהחלטת הממשלה מס׳ 23 מיום ג׳ בסיוון התש״ף (26 במאי 2020).
(ג)
בעלי תפקידים בשירות או בעלי תפקידים במשרד הבריאות שהוסמכו לפי החלטת הממשלה מס׳ 4950 מיום ו׳ בניסן התש״ף (31 במרס 2020), והסמכתם לא בוטלה עד יום תחילתו של חוק זה, יראו אותם כגורמים מוסמכים בשירות או כגורמים מוסמכים במשרד הבריאות, לפי העניין.
(ד)
עד לאישור היועץ המשפטי לממשלה לנוהל השירות לפי סעיף 9(א) ולנוהל משרד הבריאות לפי סעיף 10(א), יחולו הנהלים בעניין זה שאישר היועץ המשפטי לממשלה לפי החלטת ממשלה מס׳ 4950 מיום ו׳ בניסן התש״ף (31 במרס 2020), בשינויים המחוייבים.
תוקף [תיקון: תש״ף]
חוק זה, למעט פרק ג׳ וסעיפים 12א, 20 ו־21, יעמוד בתוקפו עד יום ז׳ בשבט התשפ״א (20 בינואר 2021).
עקב פיזור הכנסת ה־23 ועל פי סעיף 38 לחוק־יסוד: הכנסת תוקף החוק הוארך עד יום 5.7.2021.
[תיקון: תש״ף]

תוספת (בוטלה)


התקבל בכנסת ביום ט׳ בתמוז התש״ף (1 ביולי 2020).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יריב לוין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן