לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים)

חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים) מתוך

חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), התשס״א–2000


הגדרות [תיקון: תשע״ז]
בחוק זה –
”ספר“ – בכל צורה בה הוא מופץ, כתב עת, או דבר דפוס אחר למעט עיתון ולרבות סרט או תקליט;
”סרט“ – בכל דרך בה הוא מופץ לרבות קלטת וידיאו;
”עיתון“ – (נמחקה);
”תקליט“ – בכל צורה בה הוא מופץ לרבות קלטת או תקליטור;
”השר“ – שר החינוך.
חובת מסירה [תיקון: תשס״ה, תשס״ח]
(א)
מכל ספר ומכל עיתון היוצאים לאור בישראל, יימסרו בלא תמורה, שני עותקים, שלמים ותקינים, כפי שהוצעו לציבור, לספרייה הלאומית.
(ב)
חובת המסירה כאמור בסעיף קטן (א) תחול גם על ספר שהוצא לאור פעם נוספת אם חל שינוי כלשהו בתוכנו או בצורתו, או אם חלפו 20 שנה מהפעם הקודמת שבה יצא לאור.
(ג)
(1)
מכל ספר, הנחוץ לעבודתה של הכנסת ומכל עיתון, כאמור בסעיף קטן (א), יימסר, בתמורה כאמור בפסקה (2) עותק אחד לספריית הכנסת; לעניין סעיף זה, ”נחוץ לעבודתה של הכנסת“ – בהתאם לכללים שיקבע יושב ראש הכנסת באישור ועדת הכנסת ואשר יתפרסמו ברשומות.
(2)
התמורה בעבור ספר או עיתון תהיה עשרים וחמישה אחוזים מהמחיר הקטלוגי שלו במועד המסירה, ובאין מחיר – לפי הערך המקובל של ספר או עיתון מסוג דומה, ועלות המשלוח בדואר רשום; הכנסת תשלם את התמורה האמורה לאחר שהספר או העיתון נמסר לה; לענין זה, ”המחיר הקטלוגי“ – המחיר של הספר או העיתון, כפי שקבע מי שחלה עליו חובת המסירה, כשהוא כולל מס ערך מוסף.
(3)
הכנסת רשאית להחזיר למוסר, על חשבונה, ספר או עיתון שנמסר לה כאמור בפסקה (1); עשתה כן בתוך 14 ימים מיום קבלת הספר או העיתון – לא תשלם את התמורה כאמור בפסקה (2).
(ד)
מכל ספר כאמור בסעיף קטן (א), המודפס על גבי נייר, יימסר בלא תמורה עותק אחד לגנזך המדינה כהגדרתו בחוק הארכיונים, התשט״ו–1955 (להלן – גנזך המדינה), על פי בקשתו.
(ה)
בחוק זה, ”יוצא לאור בישראל“ – מופק בישראל ומוצע בישראל לציבור או לחלק מוגדר ממנו בין בתמורה ובין שלא בתמורה בחמישים עותקים או יותר.
חובת ציון פרטים
בכל ספר היוצא לאור בישראל יצוינו, בתחילתו או בסופו, השנה שבה הוצא לאור, שנת ההדפסה, שמם ומענם של המדפיס והמוציא לאור או המפיק וכן כי הוצאו לאור בישראל; בסרט ובתקליט יצוינו הפרטים האמורים בגוף הסרט או התקליט, באופן הנראה לעין, וכן על גבי האריזה.
אחריות ביצוע
החובות לפי סעיפים 2, 3 ו־5 יחולו על הראשון מבין המפורטים להלן שיש לו מען בישראל –
(1)
המוציא לאור או המפיק;
(2)
המדפיס;
(3)
בעל זכות היוצרים.
המועד למסירת הספרים
הספרים יימסרו, בתוך שלושים ימים מיום הוצאתם לאור, במענם של הזכאים לקבלם כאמור בסעיף 2, או יישלחו למענם בדואר רשום; המקבלים יאשרו בכתב את דבר קבלת הספר; השר רשאי לקבוע דרכי מסירה נוספות.
בעלות
עותק של ספר שנמסר על פי הוראות סעיף 2, יהיה לקניין המקבל ואין הוא רשאי להעבירו בתמורה לאחר.
תקנות [תיקון: תשס״ח]
(א)
השר רשאי לקבוע –
(1)
כי הוראות חוק זה, כולן או מקצתן, לא יחולו על סוגים מסוימים של ספרים שיפורטו בצו ובלבד שאין ענין ציבורי לשמרם;
(2)
כי מספר מסוים או מסוגים מסוימים של ספרים יימסר עותק אחד בלבד לספריה הלאומית, בשל שווים;
(3)
כי חובת המסירה של סוגים מסוימים של ספרים תהיה רק על פי דרישה של הספריה הלאומית; נדרשה מסירה כאמור, יימסר עותק אחד בלבד;
(4)
כי חובת מסירת הספרים על פי חוק זה תחול על סוגי פרסומים שאינם ספרים;
(5)
הוראות בדבר חובת מחבר של ספר למסור פרטים על זהותו של המוציא לאור או של המפיק של אותו ספר, בנסיבות שבהן לא נתקיים האמור בסעיף 3.
(ב)
תקנות לפי סעיף קטן (א) המתייחסות לספריה הלאומית יותקנו בהסכמתו.
עונשין
מי שמוטלת עליו אחריות כאמור בסעיף 4 והוא עושה אחת מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל״ז–1977;
(1)
אינו מוסר ספרים בהתאם להוראות סעיף 2(א) עד (ג) ו־(ה) או אינו מוסר ספרים על פי בקשת גנזך המדינה לפי הוראות סעיף 2(ב) ו־(5).
(2)
אינו מציין בספר את הפרטים הנקובים בסעיף 3.
דין המדינה
הוראות חוק זה יחולו גם על המדינה.
הנוסח שולב בפקודת העיתונות.
שמירת דינים
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.
תחילה
תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.
ביצוע ותקנות
שר החינוך ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות לביצועו.


נתקבל בכנסת ביום כ״א בכסלו התשס״א (18 בדצמבר 2000).
 • אהוד ברק
  ראש הממשלה
 • אהוד ברק
  שר החינוך
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • אברהם בורג
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן