לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) מתוך

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה–2005


תוכן עניינים

פרק א׳: הוראות כלליות

הגדרות [תיקון: תשס״ז, תשס״ח, תשע״א, תשע״א־2, תשע״ה, תשע״ו, תשע״ו־3, תשע״ו־5, תשע״ז, תשפ״ב]
בחוק זה –
”איגרת חוב מסוג ערד“ – איגרת חוב בלתי סחירה שמנפיקה מדינת ישראל לקופות גמל לקצבה בלבד, לפי תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ”ערד“), התשנ״ה–1995;
”אישור קופת גמל“ – אישור שניתן לפי הוראות סעיף 13;
”אמצעי שליטה“, ”הון עצמי“, ”החזקה“ ו”שליטה“ – כהגדרתם בחוק הפיקוח על הביטוח;
”דירקטור חיצוני“ – דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות, בעל כשירות מקצועית כאמור בסעיף 219(ג) לחוק האמור;
”הוועדה“ – כהגדרתה בחוק הפיקוח על הביטוח;
”הממונה“ – הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון כמשמעותו בחוק הפיקוח על הביטוח;
”ועדת השקעות“ – הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף 11;
”ועדת הכספים“ – ועדת הכספים של הכנסת;
”חברה מנהלת“ – חברה שקיבלה רישיון חברה מנהלת;
”חוק החברות“ – חוק החברות, התשנ״ט–1999;
”חוק העונשין“ – חוק העונשין, התשל״ז–1977;
”חוק השקעות משותפות בנאמנות“ – חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994;
”חוק פיצויי פיטורים“ – חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג–1963;
”כספי קופת גמל“ – סך כל הכספים וההכנסות שנתקבלו על ידי חברה מנהלת לקופת גמל שבניהולה, לאחר ניכוי כל אלה:
(1)
כספים שנמשכו מקופת גמל או שהועברו ממנה לקופת גמל אחרת, כאמור בסעיף 23;
(2)
הוצאות ודמי ניהול שגבתה החברה המנהלת לפי הוראות סעיף 32(א) עד (ג);
”מבטח“ – כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח;
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות) שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”מוטב“ – מי שזכאי לקבל כספים מקופת גמל בשל מותו של עמית בקופת הגמל או בשל מותו של עובד של עמית–מעביד, בהתאם לרישומי קופת הגמל, ואם נודע לחברה המנהלת על זכאותו של אדם אחר לקבל כספים כאמור לפי כל דין, יהא אותו אדם המוטב, לגבי כספים שטרם נמשכו מהקופה;
”מושב שיתופי“ – מושב שיתופי שניתנה לגביו הוראה לפי סעיף 61 לפקודת מס הכנסה;
”מעביד“ – אדם המשלם שכר או משכורת;
”מרכיב הפיצויים“ – המרכיב בחשבון קופת גמל של תשלומים בעבור פיצויים, כמשמעותו לפי סעיף 21;
”נושא משרה“ – כהגדרתו בחוק החברות וכל עובד הכפוף לו במישרין, וכן חבר ועדת השקעות;
”נכסי קופת גמל“ – סך כל הנכסים המנוהלים על ידי חברה מנהלת, בעבור עמיתי קופת גמל שבניהולה;
”עובד של עמית–מעביד“ – עובד של עמית–מעביד או חבר של עמית–מעביד שהעמית שילם בעדו כספים לקופת גמל מרכזית;
”עמית“ – מי שרשומים על שמו כספים ברישומי קופת גמל או מי שזכאי לקבל כספים מקופת גמל, למעט מוטב ולמעט עובד של עמית–מעביד;
”עמית–מעביד“ – עמית שהוא מעביד המשלם כספים לקופת גמל מרכזית בעד עובדיו או עמית שהוא קיבוץ או מושב שיתופי המשלם כספים לקופת גמל מרכזית בעד חבריו;
”עמית–עצמאי“ – עמית יחיד המשלם כספים לקופת גמל בעד עצמו, לרבות עובד המשלם כספים כאמור בלא תשלום מקביל של מעבידו;
”עמית–שיתופי“ – עמית בקופת גמל לתגמולים שהוא קיבוץ או מושב שיתופי, המשלם כספים לקופת הגמל בעד חבריו;
”עמית–שכיר“ – עמית שהוא עובד אשר מעבידו משלם בעדו כספים לקופת גמל;
”פיצויים“ – סכום הון המשתלם על ידי מעביד לעובד או לשאיריו אחריו, כמענק עקב פרישה או מוות;
”קופת ביטוח“ – תכנית ביטוח שאושרה לפי הוראות סעיף 13(ב) כקופת גמל לתגמולים, לפיצויים או לקצבה;
”קופת גמל“ או ”קופה“ – קרן או תכנית ביטוח שניתן לגביהן אישור קופת גמל לפי הוראות סעיף 13;
”קופת גמל אישית לדמי מחלה“ – קופת גמל לדמי מחלה המתנהלת בחשבונות אישיים על שם העובדים;
”קופת גמל אישית לפיצויים“ – קופת גמל לפיצויים המתנהלת בחשבונות אישיים על שם העובדים;
”קופת גמל בניהול אישי“ – קרן שאושרה לפי הוראות סעיף 13(א) כקופת גמל לתגמולים, כקופת גמל לקצבה או כקרן השתלמות, או תכנית ביטוח שאושרה לפי הוראות סעיף 13(ב) כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל לקצבה, המיועדות לעמית אחד בלבד אשר רשאי לתת הוראות לענין השקעת הכספים בקופה;
”קופת גמל לדמי מחלה“ – קופת גמל המיועדת לתשלום דמי מחלה בהתאם להוראות בענין זכאות לדמי מחלה בהסכם קיבוצי החל על העמיתים או על עובדים של עמית–מעביד, לפי הענין, או בהתאם להוראה מהוראות חוקים אלה:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
”קופת גמל להשקעה“ – קופת גמל המיועדת לתשלום סכום הון לעמית עצמאי או למוטביו;
”קופת גמל לחופשה“ – קופת גמל המיועדת לתשלום דמי חופשה, אשר עמיתיה הם עובדים יומיים כהגדרתם בתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי בשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ״ג–1993; לענין זה, ”דמי חופשה“ – סכומים המשתלמים לעובד לפי כל דין או הסכם, בעד ימי חופשה;
”קופת גמל לחיסכון“ – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה;
”קופת גמל למטרה אחרת“ – קופת גמל המיועדת לתשלום דמי הבראה, וכן קופת גמל המיועדת לתשלום דמי חגים, דמי תאונה, ותשלומים אחרים כיוצא באלה;
”קופת גמל מסלולית“ – קופת גמל שמנוהלים בה מספר מסלולי השקעה, ואשר על פי תקנונה רשאי העמית לבחור מתוכם את מסלולי ההשקעה שבהם יושקעו כספיו; לענין זה, ”מסלול השקעה“ – אפיק השקעה לכספי העמיתים המאופיין במגבלות השקעה שנקבעו בתקנון קופת הגמל;
”קופת גמל מרכזית“ – קופת גמל שעמיתיה הם מעבידים או קיבוצים או מושבים שיתופיים בלבד;
”קופת גמל מרכזית לדמי מחלה“ – קופת גמל לדמי מחלה שהיא קופת גמל מרכזית;
”קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית“ – קופת גמל מרכזית המיועדת לשם השתתפות במימון תשלום קצבה לעובדים של עמית–מעביד;
”קופת גמל מרכזית לפיצויים“ – קופת גמל לפיצויים שהיא קופת גמל מרכזית;
”קופת גמל מרכזית לקצבה“ – קופת גמל לקצבה שהיא קופת גמל מרכזית שאינה קופת ביטוח, המיועדת לעמית–מעביד אחד בלבד לשם תשלום קצבה לעובדים של העמית–מעביד;
”קופת גמל ענפית“ – קופת גמל, שמתקיימים בה כל אלה:
(1)
ההצטרפות לקופה מוגבלת לפי תקנונה לציבור מסוים בלבד;
(2)
החברה המנהלת של הקופה היא גוף שפעילותו היא שלא למטרת רווח;
(3)
מחצית לפחות מן הדירקטורים בחברה המנהלת של הקופה מתמנים בידי העמיתים או בידי גוף יציג של העמיתים, שאישר לענין זה הממונה;
”קופת גמל לפיצויים“ – קופת גמל המיועדת לתשלום פיצויים;
”קופת גמל לקצבה“ – קופת גמל המיועדת לתשלום קצבה;
”קופת גמל משלמת לקצבה“ – (נמחקה);
”קופת גמל לא משלמת לקצבה“ – (נמחקה);
”קופת גמל לתגמולים“ – קופת גמל המיועדת לתשלום תגמולים;
”קיבוץ“ – כהגדרתו בסעיף 54(א) לפקודת מס הכנסה;
”קצבה“ – כל אחד מאלה:
(1)
תשלומים המשולמים מדי חודש בחודשו באופן רציף מקופת גמל, בהתאם לתקנונה, בסכומים שווים או בסכומים שווים מעודכנים, לעמית–עצמאי, לעמית–שכיר או לעובד של עמית–מעביד, במשך כל ימי חייהם, ולאחר מותם – למוטבים שלהם, אם ישנם; לעניין פסקה זו, ”סכומים שווים מעודכנים“ – סכומים שווים כשהם מעודכנים בהתאם להוראות בתקנון הקופה שעניינן הצמדה או ריבית, לרבות הצמדה למדד, לשכר הממוצע במשק או לתשואת הקופה, או הקובעות מנגנון עדכון אחר שאישר הממונה, ובקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח – בכפוף להוראות בתקנון הקובעות מנגנון לשמירה על איזון אקטוארי של הקופה;
(2)
תשלומים המשולמים מדי חודש בחודשו באופן רציף בסכומים שווים או בסכומים שווים מעודכנים, לעמית–עצמאי או לעמית–שכיר, באופן הזה:
(א)
תשלומים מקופת גמל, לפי תקנונה, במשך תקופה מוגדרת;
(ב)
לאחר שהסתיימה התקופה האמורה בפסקת משנה (א) – תשלומים ממבטח לפי פוליסת ביטוח שנרכשה בהתאם להוראות לפי סעיף 16(ד)(6) או תשלומים מקופת גמל אחרת, לפי תקנונה, המשולמים במשך כל ימי חייו של העמית או של העובד כאמור;
לעניין פסקה זו, ”סכומים שווים מעודכנים“ – סכומים שווים כשהם מעודכנים בהתאם להוראות בתקנון הקופה או בפוליסת הביטוח שעניינן הצמדה או ריבית, לרבות הצמדה למדד, לשכר הממוצע במשק או לתשואת הקופה, או הקובעות מנגנון עדכון אחר שאישר הממונה;
”קרן השתלמות“ – קופת גמל המיועדת לתשלום דמי השתלמות לעובדים, לעצמאים, לחברי קיבוץ, לחברי מושב שיתופי או למוטבים שלהם;
”קרן ותיקה“ – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח שאושרה לראשונה לפי תקנות קופות גמל, לפני יום כ״ט בטבת התשנ״ה (1 בינואר 1995);
”קרן חדשה כללית“ – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, שאינה קרן חדשה מקיפה ושאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, שאושרה לראשונה אחרי יום כ״ט בטבת התשנ״ה (1 בינואר 1995);
”קרן חדשה מקיפה“ – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח או קופת גמל מרכזית לקצבה, שמתקיימים בה כל אלה:
(1)
היא אושרה לראשונה אחרי יום כ״ט בטבת התשנ״ה (1 בינואר 1995);
(2)
ניתן לה אישור קופת גמל כקרן חדשה מקיפה לפי סעיף 13(א);
(3)
תשלומי כלל העמיתים, ואם הם עמיתים–שכירים – גם של מעבידיהם, הם בשיעור מתוך שכר מבוטח שאינו עולה על השיעור שנקבע בהוראות לפי סעיף 22;
”קרן פנסיה“ – קרן ותיקה, קרן חדשה כללית וקרן חדשה מקיפה;
”רישומי קופת גמל“ – רישומים שעורכת חברה מנהלת, לגבי קופת גמל שבניהולה, בהתאם לתקנון אותה קופה והוראות כל דין;
”רישיון חברה מנהלת“ – רישיון לעיסוק בניהול קופות גמל, שניתן לפי הוראות סעיף 4(א);
”תגמולים“ – סכום הון המשולם מקופת גמל, בהתאם לתקנונה, לעמית–שכיר, לעמית–עצמאי, לעמית–שיתופי או למוטבים שלהם, מכספים שנצברו בקופת הגמל לזכות אותם עמיתים;
”תכנית ביטוח“ – כמשמעותה בחוק הפיקוח על הביטוח;
”השר“ – שר האוצר.
ניהול קופת גמל [תיקון: תשס״ט, תשע״א, תשע״א־3, תשע״א־4, תשע״א־5, תשע״ה, תשע״ו]
(א)
לא ינהל אדם קופת גמל אלא אם כן ניתן לו רישיון חברה מנהלת, ובהתאם לתנאי הרישיון, והכל אם לא נקבע אחרת בחוק זה.
(ב)
חברה מנהלת תנהל קופת גמל, בהתאם לתנאים באישור קופת הגמל ובתקנון הקופה.
(ג)
חברה מנהלת לא תנהל יותר מקופת גמל אחת מכל סוג מסוגי קופות הגמל המפורטים להלן:
(1)
(נמחקה);
(2)
קרן חדשה כללית;
(3)
קרן חדשה מקיפה;
(4)
קופת גמל לחיסכון;
(5)
קופת גמל לתגמולים;
(6)
קופת גמל אישית לפיצויים;
(7)
קרן השתלמות;
(8)
קופת גמל מרכזית לדמי מחלה;
(9)
קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית;
(10)
(נמחקה);
(11)
סוג אחר של קופת גמל שקבע השר.
(ד)
הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על קופת גמל מסוג כאמור באותו סעיף קטן, שהיא קופת גמל בניהול אישי, קופת גמל המבטיחה תשואה קבועה או מזערית לעמיתיה, קופת גמל מרכזית לקצבה או קופת גמל שההצטרפות אליה מוגבלת, לפי תקנונה, לציבור מסוים בלבד.
(ה)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ד) ועל אף הוראות סעיף קטן (ג), השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע הוראות לעניין אי־תחולת סעיף קטן (ג) על חברה מנהלת שמתקיימים לגביה התנאים שקבע, או כי ההוראות האמורות יחולו עליה בשינויים שקבע.
(ו)
(בוטל).
נאמנות וטובת העמיתים
(א)
חברה מנהלת תשמש נאמן על נכסי קופות הגמל שבניהולה, לטובת העמיתים.
(ב)
בניהול נכסי קופות הגמל, במתן שירות לעמיתיהן ובמילוי שאר תפקידיה לפי הוראות חוק זה, תפעל החברה המנהלת באמונה ובשקידה לטובת כל אחד מהעמיתים, לא תפלה בין הזכויות המוקנות לאותם עמיתים ולא תעדיף כל ענין וכל שיקול על פני טובתם.
(ג)
חברה מנהלת תנהג בזהירות וברמת מיומנות שנאמן מיומן היה נוהג בהן בנסיבות דומות, ותנקוט את כל האמצעים הסבירים לשם שמירה על נכסי קופות הגמל שבניהולה ועל הזכויות הנובעות מנכסים אלה.
(ד)
הוראות סעיף זה יחולו –
(1)
לגבי כל קופת גמל שבניהול החברה המנהלת, בנפרד, ולגבי העמיתים בכל קופת גמל כאמור;
(2)
על כל מי שעוסק מטעם החברה המנהלת בניהול נכסי קופות הגמל.
(ה)
בסעיף זה, ”עמית“ – לרבות עובד של עמית–מעביד, וכן מוטב של עמית או עובד כאמור, לאחר מותם.

פרק ב׳: חברה מנהלת

סימן א׳: רישוי חברה מנהלת

רישיון חברה מנהלת [תיקון: תשע״א, תשע״ו, תשע״ו־5]
(א)
הממונה רשאי לתת רישיון לעסוק בניהול קופות גמל לחברה שמתקיימים בה כל אלה:
(1)
היא חברה כהגדרתה בחוק החברות;
(2)
עיסוקה הבלעדי הוא ניהול קופות גמל ואולם רשאית היא לעסוק בעיסוק אחר הנוגע למוצר פנסיוני, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, שאישר הממונה, ובכפוף לתנאים שאישר, ובלבד שאותו עיסוק מוסדר לפי הוראות חוק זה, חוק הפיקוח על הביטוח או חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני; הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה, רשאי לתת הוראות נוספות לענין עיסוק בלעדי כאמור;
(3)
הונה העצמי אינו קטן מסכום שקבע השר ובתנאים שקבע, ואולם, בחברה המנהלת רק קופות גמל ענפיות, לא יידרש הון עצמי אלא בחברה מנהלת הנוטלת סיכון פיננסי אשר עלול לסכן את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה לעמיתים בהעדר הון עצמי, ושר האוצר קבע באישור ועדת הכספים כי בשל סיכון כאמור קיים צורך בדרישת הון עצמי, בסכומים ובתנאים שיקבע לענין זה; סיכון פיננסי שהוא במסגרת הפעילות הקיימת בקופות גמל ענפיות במועד תחילתו של חוק זה לא ייחשב כסיכון המצריך דרישת הון עצמי; הממונה, רשאי לאחר התייעצות עם הוועדה, לתת הוראות בדבר דרכי השקעת ההון העצמי הנדרש לפי פסקה זו, כולו או חלקו;
(4)
לחברה סוגי ביטוח שקבע הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה, בסכומים, בשיעורים ובתנאים שקבע.
(ב)
במתן רישיון חברה מנהלת יובאו בחשבון השיקולים המפורטים בסעיף 17 לחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים, ואולם, לענין חברה המנהלת רק קופות גמל ענפיות, לא יחולו פסקאות (3) ו־(4) לסעיף האמור.
(ג)
לא יסרב הממונה לתת רישיון חברה מנהלת, לחברה שמתקיימים בה התנאים המפורטים בסעיף קטן (א) אלא לאחר התייעצות עם הוועדה, ולאחר שניתנה לחברה הזדמנות לטעון את טענותיה לפני הוועדה בדרך שהורתה הוועדה.
בקשה לרישיון
(א)
חברה המבקשת לעסוק בניהול קופות גמל תגיש לממונה בקשה בכתב לרישיון חברה מנהלת בטופס שעליו יורה הממונה; לבקשה יצורפו מסמכי ההתאגדות של החברה וכן פרטים בדבר –
(1)
קופות הגמל שהחברה מבקשת לנהל והמאפיינים העיקריים שלהן;
(2)
נושאי המשרה בחברה והרקע העסקי שלהם;
(3)
בעלי השליטה בחברה, הרקע העסקי שלהם והאמצעים הכספיים העומדים לרשותם;
(4)
תכנית הפעולה של החברה לענין ניהול קופות הגמל ואופן היערכותה לניהול כאמור, לרבות לענין שיווק קופות הגמל והתקשרות עם נותני שירותים.
(ב)
הממונה רשאי לדרוש מן החברה המבקשת נתונים ומסמכים נוספים על אלה המפורטים בסעיף קטן (א), ככל שייראה לו דרוש לשם מתן החלטה בבקשתה.
תנאים ברישיון ושינויים [תיקון: תשע״ו־5]
ברישיון חברה מנהלת רשאי הממונה לקבוע תנאים והגבלות, ורשאי הוא לשנותם בכל עת, ובלבד ששינוי שלא לפי בקשת החברה המנהלת ייעשה בהתייעצות עם הוועדה, לאחר שניתנה לחברה הזדמנות לטעון את טענותיה לפני הוועדה בדרך שהורתה הועדה; השר רשאי לקבוע תנאים נוספים ברישיון כאמור.
רישיון לניהול קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה [תיקון: תשס״ח, תשע״ו]
על אף הוראות סעיפים 4 ו־5, חברה המבקשת לנהל קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה תגיש בקשה לקבלת רישיון מבטח כאמור בסעיף 15(א1) לחוק הפיקוח על הביטוח, ויראו את רישיון המבטח שניתן בהתאם להוראות הסעיף האמור כרישיון חברה מנהלת לגבי כל קופות הגמל שבניהולה.
פקיעת רישיון וביטולו
(א)
לא החלה חברה מנהלת לנהל קופת גמל עד תום התקופה שנקבעה לכך ברישיון החברה המנהלת – יפקע תוקף הרישיון.
(ב)
על ביטול רישיון חברה מנהלת יחולו הוראות סעיפים 22 ו־23 לחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים.

סימן ב׳: אמצעי שליטה בחברה מנהלת

שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה מנהלת [תיקון: תשע״ד, תשע״ו, תשע״ו־5]
(א)
לא יחזיק אדם יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחברה מנהלת, או שיעור גבוה יותר שיקבע השר בצו, אלא על פי היתר שנתן הממונה.
(ב)
לא ישלוט אדם בחברה מנהלת אלא על פי היתר שנתן הממונה; השר רשאי, מטעמים מיוחדים, לקבוע תנאים למתן היתרים כאמור.
(ב1)
מי שיש לו היתר לפי סעיף קטן (ב) לשלוט בחברה מנהלת וכן מי שיש לו היתר לפי סעיף 32(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח לשלוט במבטח בעל רישיון כאמור בסעיף 15(א1) לחוק האמור, המנהל גם קופת גמל שאינה קרן פנסיה או שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, לא יינתן לו היתר נוסף לפי סעיף קטן (ב), לשלוט בחברה מנהלת אלא על פי כללים שקבע הממונה.
(ג)
ההוראות לפי סימן ו׳ לפרק ג׳ בחוק הפיקוח על הביטוח החלות לענין שליטה ואמצעי שליטה במבטח יחולו, בשינויים המחויבים, לענין שליטה ואמצעי שליטה בחברה מנהלת, לרבות לענין היתר שניתן לפי סעיף קטן (א) או (ב), ואולם, לגבי מתן היתר לענין שליטה ואמצעי שליטה בחברה המנהלת רק קופות גמל ענפיות לא יחולו פסקאות (3) ו־(4) של סעיף 17 לחוק הפיקוח על הביטוח; השר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע הקלות לענין תחולת הוראות הסימן האמור על חברה מנהלת, בדרך של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת ההוראות האמורות, כולן או חלקן, על חברה כאמור, או קביעה כי הוראות אלה, כולן או חלקן, לא יחולו לגביה.

סימן ג׳: אורגנים ובעלי תפקידים אחרים בחברה מנהלת

אורגנים ובעלי תפקידים אחרים בחברה מנהלת [תיקון: תשע״ד, תשע״ו]
(א)
ההוראות לפי סימן א׳ לפרק ד׳ בחוק הפיקוח על הביטוח לענין אורגנים ובעלי תפקידים אחרים במבטח, למעט סעיף 41ה שבסימן האמור, יחולו, בשינויים המחויבים, לענין אורגנים ובעלי תפקידים כאמור בחברה מנהלת, למעט ועדת השקעות וכן יחולו ההוראות לפי סימן א׳2 לפרק ד׳ בחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים; השר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע הקלות לענין תחולת הוראות הסימנים האמורים על חברה מנהלת, בדרך של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת ההוראות האמורות, כולן או חלקן, על חברה כאמור, או קביעה כי הוראות אלה, כולן או חלקן, לא יחולו לגביה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) הממונה לא יתנגד למינוי ולא יורה על הפסקת כהונה של נושא משרה בחברה המנהלת רק קופות גמל ענפיות לפי הוראות סעיף 41י לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף קטן (א), אלא אם כן אותו נושא משרה אינו עומד בתנאי הכשירות, המגבלות ואיסורי ניגוד הענינים, ככל שנקבעו כאלה לגביו בתקנות לפי סעיף 41ח או לפי סעיף 41ט לחוק האמור או לפי סעיף 11(ד) או לפי סעיף 12, לפי הענין, ובכפוף להקלות שנקבעו לפי סעיף קטן (א), ככל שנקבעו.
ועדת השקעות של חברה מנהלת [תיקון: תשע״ו, תשע״ו־5]
(א)
דירקטוריון של חברה מנהלת ימנה ועדת השקעות לכל קופת גמל שבניהול החברה, ורשאי הוא למנות ועדת השקעות אחת למספר קופות גמל כאמור; רוב חברי ועדת ההשקעות יהיו בעלי כשירות לכהן כדירקטורים חיצוניים (בחוק זה – נציגים חיצוניים) ורשאי הדירקטוריון למנות כחבר ועדה גם מי שאינו דירקטור בחברה המנהלת; בוועדת השקעות לקופת גמל ענפית, יכול שהנציגים החיצוניים יהיו מיעוט, ואולם מספרם לא יפחת ביותר מאחד ממספר שאר החברים בוועדה.
(ב)
תפקידי ועדת השקעות הם:
(1)
לקבוע את מדיניות ההשקעות של קופת הגמל במסגרת מדיניות ההשקעות הכוללת שקבע הדירקטוריון;
(2)
לקבוע סוגי עסקאות הטעונות אישור מראש של ועדת ההשקעות טרם ביצוען, וכן שיעורי החזקה בניירות ערך מסוגים שונים הטעונים אישור כאמור טרם רכישתם;
(3)
לקבוע את נכסי הבסיס של אופציות וחוזים עתידיים שניתן לרכוש או ליצור במסגרת השקעות קופת הגמל;
(4)
לקבוע את השיעור המרבי של בטוחות שניתן להעמיד בשל עסקאות באופציות ובחוזים עתידיים ובשל מכירות בחסר הנעשות במסגרת השקעות קופת הגמל;
(5)
לקבוע סוגי ניירות הערך שניתן למכור בחסר במסגרת השקעות קופת הגמל;
(6)
להנחות את בעלי התפקידים העוסקים בהשקעות קופת הגמל, ביישום מדיניות ההשקעות שנקבעה לפי פסקה (1), ולפקח עליהם, ואם קבע הדירקטוריון כי חלק מניהול השקעות קופת הגמל ייעשה שלא בידי החברה המנהלת במישרין – להנחות את הגורמים המנהלים את ההשקעות בפועל, לתת הוראות לגורמים אלה לענין יישום מדיניות ההשקעות ולקבוע את אופן הפיקוח עליהם;
(7)
לקבוע אמות מידה לבחינת יישום מדיניות ההשקעות שנקבעה לפי פסקה (1);
(8)
לגבש כללים ונהלים לניהול השקעות קופת הגמל;
(9)
לקבל החלטות הנוגעות לשימוש באמצעי שליטה בתאגידים, המוחזקים בקופת הגמל;
(10)
לבצע כל תפקיד אחר שיטיל עליה הדירקטוריון או הממונה.
(ג)
דירקטוריון של חברה מנהלת אינו רשאי ליטול לעצמו מסמכויות ועדת ההשקעות; ועדת ההשקעות אינה רשאית לאצול מסמכויותיה לאחר לרבות לוועדות משנה, למעט בענינים ובנסיבות שעליהם יורה הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה.
(ד)
השר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע הוראות בענינים אלה:
(1)
מספר החברים בוועדת השקעות והרכבה;
(2)
תנאי כשירות לכהונה הנדרשים מחבר ועדת השקעות, לרבות מיומנות חשבונאית ופיננסית, ותנאי כשירות נוספים הנדרשים מנציג חיצוני, מיושב ראש ועדת השקעות ומממלא מקומו;
(3)
הגבלות לענין מינוי חבר ועדת השקעות, לרבות הגבלות בשל עיסוקיו האחרים;
(4)
דרך המינוי של חבר ועדת השקעות והוראות לענין הפסקה או פקיעה של כהונתו;
(5)
המנין החוקי בישיבות ועדת השקעות;
(6)
החלטות שיש לקבלן בהליך מיוחד או ברוב מיוחד;
(7)
מועדים או אירועים שבהם תתכנס ועדת השקעות.
(ה)
הממונה רשאי להורות על דרכי עבודתה של ועדת השקעות, ככל שלא נקבעו בתקנות לפי סעיף קטן (ד).
(ו)
בסעיף זה –
”אופציה“ ו”חוזה עתידי“ – כהגדרתם בסעיף 64(ב) לחוק השקעות משותפות בנאמנות;
”מכירה בחסר“ – מכירה של נייר ערך שאינו של המוכר;
”נכס בסיס“ – הנכס נושא ההתחייבות באופציה או בחוזה עתידי.
מניעת ניגודי ענינים [תיקון: תשע״ו]
(א)
לא ימונה ולא יכהן כחבר ועדת השקעות מי שתפקידיו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כחבר ועדת השקעות או שיש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כחבר כאמור.
(ב)
השר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע הוראות שמטרתן למנוע ניגוד ענינים אפשרי של חבר ועדת השקעות, לרבות הוראות לענין עיסוקים אחרים שחבר ועדת השקעות לא יהיה רשאי לעסוק בהם או פעולות שלא יהיה רשאי לבצע, וכן הצהרות ודיווחים שיידרשו ממנו.

פרק ג׳: קופת גמל

סימן א׳: אישור קופת גמל

אישור קופת גמל [תיקון: תשס״ז, תשס״ח, תשע״א, תשע״ו־3]
(א)
הממונה רשאי לאשר קרן שהוגשה לגביה בקשה מאת חברה מנהלת לפי הוראות סעיף 14, כקופת גמל לתגמולים, לפיצויים, לקצבה, להשקעה, לחופשה או לדמי מחלה, כקופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית, כקרן השתלמות או כקופת גמל למטרה אחרת, ובלבד –
(1)
שאישור כקופת גמל לחופשה לא יינתן אלא לגבי קרן שהוקמה לפי חוק חופשה שנתית, התשי״א–1951;
(2)
שאישור כקופת גמל אישית לדמי מחלה לא יינתן אלא לגבי קרן שפעלה כדין כקופת גמל כאמור, בשנת המס 2003 ואילך;
(3)
שאישור כקופת גמל למטרה אחרת לא יינתן לגבי קרן המיועדת לתשלום דמי חגים, דמי תאונה, ותשלומים אחרים כיוצא באלה, אלא אם כן הקרן פעלה כדין, כקופת גמל כאמור, בשנת המס 2003 ואילך;
(4)
שאישור כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים לא יינתן אלא לגבי כספים שהופקדו בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל אישית לפיצויים, לפי העניין בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2008, בלבד;
(5)
שאישור כקופת גמל מרכזית לפיצויים לא יינתן אלא לגבי קרן שפעלה כדין כקופת גמל מרכזית לפיצויים בשנת המס 2007 ואילך, ועל כספים שהופקדו בקרן כאמור בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2011, והתקיימו בהם התנאים המפורטים להלן, בלבד:
(א)
הפקדת הכספים היא של עמית–מעביד שהיה עמית בקופת גמל כאמור בחודש דצמבר 2007;
(ב)
הפקדת הכספים היא בשל עובדו של עמית–מעביד כאמור בפסקת משנה (א), שהופקדו בשלו כספים לקופת הגמל בעבור חודש דצמבר 2007.
(ב)
נוסף על הוראות סעיף קטן (א) רשאי הממונה לאשר תכנית ביטוח, שהוגשה לגביה בקשה מאת מבטח לפי הוראות סעיף 14, כקופת גמל לתגמולים, לפיצויים או לקצבה, ואולם אישור כקופת גמל לתגמולים או לפיצויים לא יינתן אלא לגבי כספים שהופקדו בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל אישית לפיצויים, לפי העניין בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2008, בלבד.
(ג)
(1)
אישור קופת גמל לקרן ולתכנית ביטוח יינתן להן לראשונה, בהסכמת המנהל כהגדרתו בפקודת מס הכנסה (בסעיף זה – המנהל).
(2)
הממונה רשאי לתת אישור קופת גמל אחד לכמה קופות גמל בניהול אישי המנוהלות בידי אותה חברה מנהלת או בידי אותו מבטח, בתנאים שעליהם יורה, ובלבד שמתן אישור כאמור לראשונה, יינתן בהסכמת המנהל.
(ד)
הממונה רשאי להתנות את אישור קופת הגמל בתנאים, ורשאי הוא לקבוע באישור תנאים והגבלות.
(ה)
תקופת תוקפו של אישור קופת גמל היא שלוש שנים מיום שניתן, אלא אם כן קבע הממונה באישור תקופה קצרה יותר.
בקשה לאישור
(א)
בקשה לאישור קופת גמל תוגש בידי חברה מנהלת או מבטח, ותכלול את הפרטים, האישורים ומסמכים אחרים שקבע השר.
(ב)
לבקשה כאמור בסעיף קטן (א) המוגשת בידי חברה מנהלת תצורף טיוטת תקנון קופת הגמל; לבקשה כאמור המוגשת בידי מבטח תצורף תכנית הביטוח.
(ג)
הממונה רשאי לדרוש מהמבקש נתונים ומסמכים נוספים על אלה שנקבעו לפי הוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב), ככל שייראה לו דרוש לשם מתן החלטה בבקשה.
ביטול אישור
הממונה רשאי לבטל אישור קופת גמל אם לא קוים תנאי מתנאי האישור או הוראה מההוראות לפי חוק זה או הוראת מינהל שניתנה מכוחו.

סימן ב׳: תקנון קופת גמל

תקנון קופת גמל [תיקון: תשע״ה, תשע״ה־2, תשע״ו־5]
(א)
קופת גמל תתנהל על פי תקנון שאישר לה הממונה; הוראה בתקנון קופת גמל הסותרת הוראה לפי חוק זה או הסותרת הוראת כל דין אחר כאמור, לא ינהגו לפיה, ויראו כאילו נקבעה במקומה ההוראה לפי חוק זה או הוראת הדין, לפי העניין.
(ב)
הוראות התקנון כפופות להוראות לפי חוק זה, ולהוראות כל דין אחר החלות על ניהול קופת גמל.
(ג)
בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), זכויות וחובות עמיתים בקופת גמל לא ייקבעו אלא בתקנונה, וחברה מנהלת לא תקנה לעמיתי קופת גמל זכויות ולא תטיל עליהם חובות, שלא בהתאם לתקנונה.
(ג1)
הממונה רשאי, לשם שמירה על ענייניהם של העמיתים, לתת הוראות בדבר זכויות וחובות של עמיתים בקופת גמל שייקבעו בתקנון קופת גמל וניסוחן; הוראות לפי סעיף קטן זה יכול שיינתנו לגבי כלל קופות הגמל, לגבי קופות גמל מסוג מסוים או לגבי קופות גמל למטרה מסוימת.
(ג2)
על אף האמור בסעיף קטן (ג1), הוראות הממונה לפי סעיף קטן (ג1) לגבי תקנון קרן חדשה מקיפה, יאושרו על ידי שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, למעט הוראות לגבי התקנון האמור הנובעות מהתאמת התקנון להוראות לפי חוק זה או להוראות כל דין, החלות על קרן חדשה מקיפה.
(ד)
בתקנון קופת גמל ייקבעו, בין השאר, ענינים אלה:
(1)
שם קופת הגמל;
(2)
מטרת קופת הגמל;
(3)
הגבלות על צירוף עמיתים, ככל שישנן;
(4)
מדיניות ההשקעה של קופת הגמל;
(5)
שיעור או סכום מרבי של דמי הניהול, כמשמעותם בסעיף 32(א), שתגבה החברה המנהלת ובקופת גמל ענפית – ציון כי דמי הניהול ייקבעו לפי הוצאות שהוציאה החברה המנהלת בפועל, בכפוף לשיעור או סכום מרבי שייקבע בתקנון;
(6)
הביטוחים שבהם יבוטחו העמיתים בקופת הגמל, בין שדמי הביטוח נגבים מנכסי קופת הגמל ובין הם נגבים מתשלומים לקופת הגמל, ככל שיבוטחו; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין סוגי ביטוחים כאמור ותנאים לגבי ביטוחים כאמור;
לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (החלת סעיף 16(ד)(6) לחוק על קופת ביטוח ומבטח), התשע״ג–2013, על אף סעיף 56(א), על קופת ביטוח, ועל מבטח המנהל קופה כאמור, יחול סעיף 16(ד)(6) לחוק.
(7)
ענינים נוספים שהממונה הורה לכלול בתקנון קופת גמל.
(ה)
הממונה לא יאשר לקופת גמל שם שיש בו כדי להטעות.
שינוי התקנון
(א)
לא ייעשה כל שינוי בתקנון קופת גמל, אלא באישור מראש ובכתב מאת הממונה; שינוי בתקנון שלא ניתן לו אישור כאמור – בטל.
(ב)
על שינוי בתקנון תימסר הודעה לעמיתים או תפורסם הודעה בציבור, הכל בדרך שיורה הממונה.
עיון בתקנון והמצאת עותקים ממנו [תיקון: תשע״ה]
(א)
תקנון קופת גמל וכל שינוי בו יהיו פתוחים לעיון הציבור במשרדים הראשיים של החברה המנהלת ובכל מקום שבו משווקת החברה את קופות הגמל שבניהולה.
(ב)
החברה המנהלת תמציא לכל עמית חדש המצטרף לקופת גמל שבניהולה, לפי בקשתו ובלא תשלום, עותק של התקנון המעודכן של הקופה.
(ג)
הממונה רשאי לתת הוראות לענין פרסום תקנון קופת גמל, העמדתו לעיון הציבור והמצאת עותקים ממנו.

סימן ג׳: חשבונות בקופת גמל

פתיחת חשבון בקופת גמל
חברה מנהלת תקבל מאדם המבקש להצטרף כעמית לקופת גמל שבניהולה ותמסור לאדם שהצטרף כעמית כאמור, נתונים ומסמכים כפי שיורה הממונה.
בחירת קופת גמל [תיקון: תשס״ח, תשע״א־2, תשע״ה־2, תשע״ו־2, תשע״ו־4]
(א)
עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל, לפי כל דין או הסכם, לרבות הסכם קיבוצי (בסעיף זה – הדין או ההסכם), או להמשיך ולהיות עמית בקופת גמל כאמור, רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל, המיועדת למטרה של קופת הגמל שנקבעה לפי הדין או ההסכם, לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו, בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל ולהגבלות על הפקדת כספים לפי סעיף 22, ומעבידו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו ואת שיעור ההפקדה בעדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת, בסוג מסוים של קופות או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות, והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם.
(א1)
נקבעה בדין או בהסכם התניה בניגוד להוראות סעיף קטן (א), ולפיה שיעור ההפקדה לקופה מסוימת או לסוג מסוים של קופות או לקופה שתיבחר מתוך רשימה מסוימת של קופות, יהיה גבוה יותר משיעור ההפקדה לקופות או לסוגי קופות אחרים, יהיה העובד זכאי לשיעור ההפקדה הגבוה מבין השיעורים שנקבעו כאמור, עד לתיקון הדין או ההסכם.
(א2)
עובד שהמעביד מפקיד בעבורו כספים לקופת גמל בהתאם להוראות סעיף זה, רשאי לבחור, בכל עת, בכל בעל רישיון לשם מתן שיווק פנסיוני, ייעוץ פנסיוני או ביצוע פעולות בקופת הגמל, למעט הפקדת כספים לקופת גמל, ולעניין פעולה בקופת גמל שמתקיים לגביה האמור בסעיף 13 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני – רשאי העובד לבחור לבצע פעולה כאמור שלא כחלק מייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני ושלא בהמשך לו; מעבידו של עובד כאמור לא יתנה את הפקדת הכספים לקופת הגמל בעבור העובד או מתן טובת הנאה אחרת לעובד, בכך שבעל רישיון מסוים ייתן לעובד כאמור שיווק פנסיוני או ייעוץ פנסיוני או יבצע בעבורו פעולות אחרות בקופת הגמל.
(א3)
על אף האמור בסעיף קטן (א), נקבעה בדין או בהסכם התניה שלפיה שיעור ההפקדה כהגדרתו בפסקה (1) להגדרה ”שיעור ההפקדה“ שבסעיף קטן (ד) (בסעיף קטן זה – שיעור ההפקדה) לקופת גמל מסוג מסוים עומד על שיעור מסוים משכרו של העובד וכולל תשלום של המעסיק לרכישת ביטוח מועדף בשיעור הדרוש להבטחת 75% משכרו של העובד או בשיעור של 2.5% משכרו כאמור, לפי הנמוך, ושיעור ההפקדה לפי הדין או ההסכם לסוג אחר של קופת גמל עומד על שיעור נמוך יותר, לא יראו בהתניה כאמור התניה של מעסיק לגבי שיעור ההפקדה בעד עובד לסוג מסוים של קופות לפי הסעיף הקטן האמור, ובלבד שהעובד יהיה זכאי לשיעור הפקדה שלא יפחת משיעור ההפקדה כמפורט להלן:
(1)
מיום כ״ו בשבט התשע״ו (5 בפברואר 2016) עד יום כ״ד בסיוון התשע״ו (30 ביוני 2016) – שיעור ההפקדה למרכיב תשלומי המעסיק, כפי שנקבע בדין או בהסכם לאותו סוג של קופות גמל;
(2)
מיום כ״ה בסיוון התשע״ו (1 ביולי 2016) עד יום ב׳ בטבת התשע״ז (31 בדצמבר 2016) – 6.25%;
(3)
מיום ג׳ בטבת התשע״ז (1 בינואר 2017) ואילך – 6.5%.
(ב)
נקבעה בדין או בהסכם, או מכוחם, קופת גמל לצורך הפקדת תשלומים כאמור בסעיף קטן (א), והעובד לא בחר קופת גמל אחרת לפי הוראות סעיף זה, על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, רשאי המעביד להפקיד את התשלומים האמורים באותה קופה, בהתאם להוראות הדין או ההסכם, או מכוחם, ולפי המטרות הקבועות בדין או בהסכם, כל עוד לא בחר העובד בקופה אחרת לפי הוראות סעיף זה; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפטור את המעביד מחובותיו לפי הדין או ההסכם.
(ג)
הממונה רשאי לתת הוראות לביצוע סעיף זה.
(ד)
בסעיף זה –
”ביטוח מועדף“ – כהגדרתו בסעיף 32(14) לפקודת מס הכנסה;
”בעל רישיון“, ”ייעוץ פנסיוני“ ו”שיווק פנסיוני“ – כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;
”קופת גמל“ – לרבות תכנית ביטוח כאמור בפסקה (8) להגדרה ”סוג מוצר פנסיוני“ שבחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, ולרבות מסלול השקעה בקופת גמל מסלולית, אך למעט מסלול השקעה של הכספים במרכיב הפיצויים שאינם באים במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים אשר אינו מסלול ברירת המחדל לפיצויים;
”מסלול ברירת המחדל לפיצויים“ – המסלול שלפי תקנון קופת הגמל המסלולית הוא מסלול ההשקעה שבו ינוהלו הכספים במרכיב הפיצויים כל עוד לא נבחר מסלול השקעה אחר, ובהעדר מסלול כאמור – המסלול שבו מנוהל החלק הגדול ביותר של הכספים במרכיב הפיצויים בקופה;
”שיעור ההפקדה“ – כל אחד מאלה:
(1)
שיעור מרכיב תשלומי המעסיק, לרבות השיעור המרבי של תשלומי המעסיק לרכישת ביטוח מועדף, שהעובד זכאי לו לפי הדין או ההסכם, ולמעט תשלומי המעסיק למרכיב הפיצויים;
(2)
שיעור תשלומי המעסיק למרכיב הפיצויים.
מרכיבי חשבון קופת גמל [תיקון: תשס״ז, תשע״ו־5, תשע״ז]
הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה, רשאי לתת הוראות לענין חלוקת חשבון קופת גמל למרכיבים לפי תשלומי המעביד, תשלומי העובד תשלומים בעבור פיצויים ותשלומי עמית–עצמאי למרכיב חיסכון למצב אבטלה כהגדרתו בסעיף 2 לחוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו־2018, ולענין קופת גמל מרכזית – לפי תשלומי עמית–מעביד בעד כל אחד מעובדיו והוראות לענין ניהול כל אחד מהמרכיבים האמורים, לרבות הוראות לענין ייחוס רווחים והוצאות בחשבון קופת הגמל לכל אחד מהמרכיבים וניכוי תשלומים מהם.

סימן ד׳: תשלומים לקופת גמל ומשיכת כספים ממנה

תשלומים לקופת גמל [תיקון: תשע״ו, תשע״ו־3, תשע״ו־5, תשע״ז־2, בג״ץ 10042/16]
(א)
השר, באישור ועדת הכספים, יקבע שיעורים או סכומים, מרביים, לתשלומים של עמית, ואם הוא עמית–שכיר – גם של מעבידו, לקופת גמל; ואולם סך כל התשלומים שעמית יהיה רשאי להפקיד בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה לא יעלו על 70,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2016; בשנת 2023, 76,449 ש״ח) בכל שנת כספים; הסכום האמור יעודכן מדי שנה ב־1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ״ה בסיוון התשע״ו (1 ביולי 2016).
(א1)
(בוטל).
(ב)
השר רשאי לקבוע הוראות בענינים אלה:
(1)
תנאים שיחולו לענין תשלומי כספים לקופת גמל לרבות תנאים שיחולו על תשלומים מעבר לסכומים או לשיעורים שיקבע;
(2)
הריבית שתגבה חברה מנהלת ממעביד, בין שהוא עמית ובין שאינו עמית, בשל איחור בהפקדת התשלומים האמורים בסעיף קטן (א) בקופת גמל;
(3)
(נמחקה).
(ג)
הממונה רשאי לתת הוראות בעניינים אלה:
(1)
אופן הפקדת התשלומים האמורים בסעיף קטן (א) בקופת גמל, הפרטים שעל מעביד, בין שהוא עמית ובין שאינו עמית, למסור לחברה המנהלת בעת ההפקדה והמועדים להפקדת התשלומים;
(2)
אישורים שחברה מנהלת חייבת להמציא לעמיתים בקופת גמל שבניהולה, ולעניין עמיתים–שכירים – גם למעבידיהם, לגבי הפקדת התשלומים בקופת הגמל.
(ד)
(בוטל).
משיכה והעברה של כספים מקופת גמל [תיקון: תשס״ח, תשס״ט, תשע״א, תשע״א־2, תשע״ב, תשע״ד־2, תשע״ה־2, תשע״ו־5, תשע״ז, תשע״ז־2, בג״ץ 10042/16, תשע״ח, תש״ף]
(א)
משיכת כספים מקופת גמל, לרבות קבלת קצבה מקופת גמל לקצבה, והעברת כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת, מחשבון אחד בקופת גמל לחשבון אחר וממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה, תהיה כמפורט להלן, בלבד:
(1)
משיכה בידי עמית, עובד של עמית–מעביד או מוטב, של כספים שהופקדו לחשבונו של העמית בקופת הגמל; ואולם –
(א)
משיכה בידי עמית בקופת גמל או בידי עובד של עמית–מעביד, של כספים מקופת גמל לקצבה, בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד־פעמי תיעשה –
(1)
לגבי עמית בקופת גמל שאינה קרן ותיקה – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, ובלבד שסכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון לא יפחת מסכום הקצבה המזערי; ואם סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון שווה לסכום הקצבה המזערי או אם סכום הקצבה שלו זכאי העמית אינו עולה על סכום הקצבה המזערי – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, לפי שיעור מהקצבה שלה הוא זכאי מהקופה שלא יעלה על 25% ולתקופה שלא תעלה על חמש שנים; משולמת לעמית פנסיה תקציבית או קצבה מקופה אחרת, יובא בחשבון גם סכום הקצבה או הפנסיה התקציבית כאמור, לצורך חישוב סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון;
(2)
לגבי עובד של עמית–מעביד ולגבי עמית בקרן ותיקה – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה;
(א1)
(בוטלה);
(ב)
משיכת כספים בידי עמית מקופת גמל לקצבה, בסכום חד־פעמי שלא בדרך של היוון קצבה, תיעשה רק מאלה:
(1)
ממרכיב הפיצויים;
(2)
מחשבון חדש כאמור בפסקאות (2א) או (2ב);
(3)
מקופה כאמור שאינה קרן ותיקה, ובלבד שמתקיימים בעמית כל אלה:
(א)
הוא הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס״ד–2004;
(ב)
סך הכספים בחשבונותיו בקופת הגמל שממנה נמשכים הכספים ובקופות גמל לקצבה אחרות שאינן קרן ותיקה, אינו עולה על סכום הצבירה המזערי;
(ג)
לא משולמת לו קצבה מקופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, ואם משולמת לו קצבה כאמור – סך הקצבאות המשולמות לו מהקופה האמורה ומקופות גמל לקצבה אחרות בתוספת פנסיה תקציבית, עולה על סכום הקצבה המזערי;
(4)
לעניין עמית שכיר – מתוך כספים שהופקדו בקופה לפני יום כ״ג בטבת התש״ס (1 בינואר 2000), ובלבד שהעמית הגיע לגיל 60 או פרש ממקום עבודה כתוצאה מפיטורין או התפטרות ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר בתוך שישה חודשים מיום פרישתו;
(5)
לעניין עמית עצמאי –
(א)
בקרן פנסיה – מתוך כספים שהופקדו בקופה לפני יום כ״ג בניסן התשנ״ז (30 באפריל 1997);
(ב)
בקופת ביטוח – מתוך סכומים שהופקדו לפני יום כ״ג בטבת התש״ס (1 בינואר 2000) לפוליסה שהוצאה לפי קופת ביטוח לפני יום כ״ג בניסן התשנ״ז (30 באפריל 1997);
(6)
בהתקיים התנאים שנקבעו לפי סעיף קטן (ב)(1) או (1א);
(ג)
משיכה של כספים מקופת גמל מרכזית לקצבה, שאינה במישרין בידי עובד של עמית–מעביד או בידי עמית–מעביד, תיעשה רק באמצעות העברתם לאחד מאלה:
(1)
קופת גמל אחרת שהיא קופת גמל מרכזית לקצבה;
(2)
המדינה, בהתאם להסכם שנחתם בין העמית–המעביד לבין המדינה;
(2)
העברה בידי עמית, של כספים שהופקדו לחשבונו בקופת הגמל;
(2א)
העברה של כספים ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה או מקופת גמל אישית לפיצויים, לחשבון חדש בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה על שמו של העמית, שלא יהיה ניתן להפקיד אליו תשלומי כספים נוספים, וזאת לאחר שנוכה מהסכום האמור מס בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה לגבי החלק שאינו פטור לפי סעיף 9(7א) לפקודה האמורה; כספים שהועברו לחשבון חדש כאמור לא יראו אותם כחלק ממרכיב הפיצויים לעניין סעיף זה;
(2ב)
העברה של כספים המגיעים למוטב מקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים, לחשבון חדש בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה על שמו של המוטב, שלא יהיה ניתן להפקיד אליו תשלומי כספים נוספים;
(2ג)
(בוטלה);
(3)
(א)
משיכה בידי מעביד של עמית–שכיר, של כספים שהפקיד בקופת גמל אישית לפיצויים או במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, בכפוף להוראות סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים ולהוראות לפי סעיף 14 לחוק האמור החלות עליו;
(ב)
משיכה כאמור בפסקת משנה (א) תיעשה רק אם יחסי העבודה הסתיימו והתקיים אחד מאלה:
(1)
מעביד של עמית–שכיר המציא לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום יחסי העבודה (בפסקה זו – התקופה למתן הודעה), פסק דין הצהרתי שמאשר שהעובד חדל לעבוד אצלו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים או בחלקם, בהתאם לדין ולהסכמים שחלים, ושכספי הפיצויים, כולם או חלקם, שייכים למעביד של העמית–השכיר או שהוא זכאי לקבלם;
(2)
מעביד של עמית–שכיר המציא לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתוך התקופה למתן הודעה, אסמכתה המעידה שנקט הליך משפטי לקבלת פסק דין הצהרתי בדבר זכאותו לכספי הפיצויים או חלקם, או שנקט הליך משפטי לשלילת פיצויי הפיטורים או חלקם לפי סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, והתקבלה הכרעה סופית בהליך בדבר זכאותו של המעביד לכספי הפיצויים או חלקם אף לאחר התקופה למתן הודעה;
(3)
הומצאו לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתוך התקופה למתן הודעה, כל המסמכים האלה:
(א)
הודעה מאת המעביד של עמית–שכיר, בצירוף אסמכתה, שכספי פיצויים שהפקיד לקופת הגמל בעבור עמית–שכיר, או חלקם, ניתנים להחזרה לידי המעביד על פי דין או בהתאם להסכם העסקה;
(ב)
הודעה מאת העמית, שנחתמה על ידו אחרי מועד סיום יחסי העבודה, שכספי פיצויים או חלקם שהופקדו בעבורו לקופת הגמל בתקופת עבודתו אצל המעביד ניתנים להחזרה למעביד;
(ג)
לא הומצא לחברה המנהלת של קופת הגמל, בתקופה למתן הודעה, מסמך הנדרש לקיום תנאי מהתנאים בפסקת משנה (ב)(1) עד (3), לפי העניין, ומשך עמית את כספי הפיצויים, לא תהיה למעביד טענה כלפי החברה המנהלת בשל תשלום הכספים לעמית;
(ד)
על אף האמור בפסקת משנה (ב), משיכה כאמור בפסקת משנה (א) תתאפשר גם אם מעביד של עמית–שכיר המציא לחברה המנהלת של קופת הגמל פסק דין הצהרתי, כאמור בפסקת משנה (ב)(1), לאחר התקופה למתן הודעה, ובלבד שהעמית–השכיר לא משך את כספי הפיצויים עד למועד שבו המציא המעביד לחברה המנהלת פסק דין הצהרתי כאמור;
(ה)
קופת גמל תאפשר את משיכת כספי הפיצויים, כאמור בפסקה זו, בהתקיים התנאים לפי פסקה זו; אין בהוראת פסקה זו כדי לגרוע מהוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסכם אחר החלים על יחסי העבודה בין העובד והמעביד.
(ב)
השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את המועדים והתנאים שבהם –
(1)
רשאים עמיתים, עובדים של עמית–מעביד ומוטבים, למשוך כספים מקופת גמל, ותנאים להמשך הפקדת כספים בקופת גמל לאחר המשיכה; ובלבד שעמית לא יהיה רשאי למשוך כספים ממרכיב התגמולים מקופת גמל לקצבה שלא בדרך של קצבה או בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד־פעמי, אלא בשל אחד מאלה:
(א)
מצב בריאותי או כלכלי של העמית או של בן זוגו;
(ב)
מצב בריאותי של ילדו;
(ג)
מצב בריאותי של הורהו שחלה או נפגע לאחר שהיה לעמית, ומתקיים בהורה אחד מאלה:
(1)
נקבעה לו דרגת נכות יציבה של 40% לפחות לפי סימן ה׳ בפרק ה׳ לחוק הביטוח הלאומי, וניתנה לו תוספת של מחצית דרגת הנכות לפי הוראות תקנה 15 לתקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה;
(2)
נקבעה לו דרגת נכות זמנית של 40% לפחות לפי סימן ה׳ בפרק ה׳ לחוק הביטוח הלאומי, ודרגת נכותו הוגדלה ל־100% לפי הוראות תקנה 18א לתקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה;
(3)
נקבעה לו דרגת נכות זמנית של 75% לפחות לפי סימן ה׳ בפרק ה׳ לחוק הביטוח הלאומי;
(4)
נקבעה לו דרגת אי־כושר להשתכר של 75% לפחות לפי הוראות פרק ט׳ לחוק הביטוח הלאומי;
(5)
(6)
נקבעה לו נכות בדרגה של 75% או יותר לפי אחד החוקים המפורטים בפסקאות משנה (1) עד (4) או (7) בסיפה של סעיף 9(5)(א) לפקודת מס הכנסה או לפי חוק אחר שקבע השר לפי הסעיף האמור או לפי סעיף 9(5)(ב) לפקודת מס הכנסה;
(ד)
(נמחקה);
(1א)
רשאים עמיתים, על אף ההוראות לפי פסקה (1), למשוך כספים מקופת גמל לחיסכון ומקרן ותיקה, אם סך הכספים בחשבונותיהם באותה קופת גמל אינו עולה על 8,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2016; בשנת 2020, 8,120 ש״ח);
(2)
רשאים עמיתים להעביר כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת וממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה;
(3)
רשאי מעביד של עמית–שכיר למשוך כספים מקופת גמל אישית לפיצויים או ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה.
(ב1)
(בוטל).
(ב2)
לעניין דיני המס בלבד, יראו כספים –
(1)
מקופת גמל אישית לפיצויים או ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, שנוכה מהם מס כאמור בסעיף קטן (א)(2א) ולא נמשכו בידי העמית ולא הועברו לחשבון חדש כאמור באותו סעיף קטן, ככספים שהועברו לחשבון חדש כאמור, בתום שלושה חודשים מיום ניכוי המס כאמור;
(2)
המגיעים למוטב מקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים, שלא נמשכו בידי המוטב ולא הועברו לחשבון חדש כאמור בסעיף קטן (א)(2ב) בתוך שלושה חודשים מיום פטירתו של העמית, ככספים שהועברו לחשבון חדש כאמור באותו סעיף קטן בתום התקופה האמורה;
(3)
(בוטלה);
(4)
(בוטלה).
(ב3)
(1)
השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע את המועדים והתנאים שבהם רשאי עמית–עצמאי במצב אבטלה למשוך כספים מקופת גמל לקצבה שלא בדרך של קצבה או בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד־פעמי ומקופת גמל לתגמולים, ובלבד שהתקיימו התנאים המנויים בפסקאות משנה (א) או (ב) להלן:
(א)
העמית–עצמאי הפקיד תשלומים לקופת גמל לקצבה לפי הוראות פרק ב׳ לחוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו־2018, בעבור שנתיים לפחות מתוך שלוש שנות המס האחרונות שקדמו למועד המשיכה; משיכת כספים לפי פסקת משנה זו תהיה בפריסה לשלושה תשלומים, ואולם לעניין משיכה של עמית–עצמאי שהגיע לגיל פרישה – בתשלום אחד, והכול כפי שיקבע השר כאמור ובסכום שאינו עולה על הסכום הגבוה מבין אלה:
(1)
שלוש פעמים שכר מינימום לחודש, כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ״ז–1987, ובלבד שלא נמשכו כספים בסכום כאמור יותר מפעמיים;
(2)
הסכום הנמוך מבין אלה:
(א)
הסכום הצבור במרכיב חיסכון למצב אבטלה;
(ב)
הסכום הנקוב בסעיף 9(7א)(א)(2) לפקודת מס הכנסה, כשהוא מוכפל במספר השנים שבהן הפקיד העמית תשלומים לקופת גמל לקצבה, כעמית–עצמאי החייב בהפקדה, או במספר השנים שבהן הפקיד העמית תשלומים לקופת גמל לקצבה כעמית–עצמאי החייב בהפקדה החל משנת המס שלאחר השנה שבה ביצע משיכה לפי סעיף קטן זה, לפי הנמוך;
(ב)
העמית–עצמאי הפקיד תשלומים לקופת גמל לקצבה או לקופת גמל לתגמולים כעמית–עצמאי לפני המועד הקובע בעבור שנתיים לפחות מתוך ארבע שנות המס שקדמו למועד הקובע ובהתאם לתנאים הקבועים בחוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו־2018 אילו היה אותו חוק חל עליו במועדי ההפקדה (בפסקת משנה זו – התנאים הקבועים); משיכת כספים לפי פסקת משנה זו תהיה בפריסה לשלושה תשלומים, ואולם לעניין משיכה של עמית–עצמאי שהגיע לגיל פרישה – בתשלום אחד, והכול כפי שיקבע השר כאמור ובסכום שאינו עולה על הסכום הנמוך מבין אלה:
(1)
שליש מהסכום הצבור בקופת הגמל, במועד הקובע;
(2)
הסכום הנקוב בסעיף 9(7א)(א)(2) לפקודת מס הכנסה, כשהוא מוכפל במספר השנים שבהן הפקיד העמית תשלומים לקופת גמל כעמית–עצמאי החייב בהפקדה, לפני המועד הקובע ובהתאם לתנאים הקבועים, או במספר השנים שבהן הפקיד העמית תשלומים כאמור לפני המועד הקובע והחל משנת המס שלאחר השנה שבה ביצע משיכה בלא חבות מס בקופת הגמל, לפי הנמוך.
(2)
בסעיף קטן זה –
”הכנסה חייבת בהפקדה“ ו”מרכיב חיסכון למצב אבטלה“ – כהגדרתם בסעיף 2 לחוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו־2018;
”המועד הקובע“ – יום תחילתו של חוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו־2018;
”מצב אבטלה“, לעניין עמית–עצמאי – מצב שבו עמית–עצמאי חדל לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו, או מצב שבו הגיע העמית–עצמאי לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס״ד–2004 ואין לו הכנסה חייבת בהפקדה;
”עמית–עצמאי שחייב בהפקדה“ – עמית–עצמאי שחלה עליו חובה להפקיד תשלומים לקופת גמל לקצבה לפי פרק ב׳ לחוק ההתייעלות הכלכלית 2017 ו־2018.
(ב4)
(פקע).
(ג)
הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה, רשאי לתת הוראות לענין אופן חישוב הסכומים שניתן למשוך או להעביר לפי סעיף זה.
(ד)
הממונה רשאי לתת הוראות בענינים אלה:
(1)
אישורים שעל חברה מנהלת למסור לעמיתים בקופת גמל שבניהולה, ולענין עמיתים–שכירים – גם למעבידיהם, וכן לעובדים של עמית–מעביד, לענין העברה או משיכה של כספים לפי סעיף זה;
(2)
פרטים, נתונים ומסמכים שעל חברות מנהלות להעביר זו לזו אגב ביצוע העברת כספים בין קופות גמל לפי סעיף זה, אופן העברתם והמועדים לכך.
(ה)
בסעיף זה,
”מרכיב התגמולים“ – המרכיבים בחשבון קופת גמל לקצבה של תשלומים שאינם מרכיב הפיצויים;
”סכום צבירה מזערי“ – 80,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2008; בשנת 2023, 100,771 ש״ח);
”סכום קצבה מזערי“ – 3,850 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2008; בשנת 2023, 4,850 ש״ח);
”פנסיה תקציבית“ – תשלומים בשל פרישה, המשולמים לעמית, מדי חודש באופן רציף, לפי דין או הסכם, מאוצר המדינה או מקופת מעבידו, במשך כל ימי חייו;
”תקנות קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה“ – תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט״ז–1956.
(ו)
(1)
הסכומים האמורים בסעיף קטן (ה) יעודכנו מדי שנה, ב־1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ב־1 במרס 2008.
(2)
הסכום האמור בסעיף קטן (ב)(1א) יעודכן מדי שנה ב־1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ׳ בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016).
איתור עמיתים ומוטבים [תיקון: תשע״ו־5]
הממונה רשאי לתת הוראות לענין הצעדים והפעולות שעל חברה מנהלת לנקוט לשם איתור עמיתים שהקשר עמם נותק ולשם איתור מוטבים לאחר מותו של עמית; הוראות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.
איחוד חשבונות קיימים בקרן פנסיה – הוראת שעה [תיקון: תשע״ו]
(א)
(1)
לשם איתור כספים הרשומים על שם עמיתים לא פעילים בחשבונות בקרנות פנסיה והעברתם לחברות מנהלות שבהן הם עמיתים–פעילים, רשאי הממונה להורות לחברה מנהלת של קרן פנסיה (בסעיף קטן זה – חברה מנהלת) לשלוח לעמיתים בקרנות הפנסיה שבניהולה הודעה שתכלול עדכון על הכוונה להעביר את פרטי העמית כאמור בפסקה (3), במטרה להעביר את הכספים לחשבונו של העמית בקרן פנסיה שבה הוא עמית–פעיל, ועל זכותו להודיע לה שלא להעבירם כאמור בפסקה (2) (בסעיף זה – הודעת עדכון).
(2)
עמית שקיבל הודעת עדכון רשאי להודיע לחברה המנהלת, בתוך 45 ימים מיום משלוח הודעת העדכון כי הוא מתנגד להעברת פרטיו לממונה (בסעיף זה – הודעת סירוב).
(3)
הממונה רשאי להורות לחברה מנהלת להעביר אליו את פרטי העמיתים, לגבי עמיתים–פעילים ועמיתים לא פעילים בקרנות הפנסיה שבניהולה או לגבי חלקם, אשר לא מסרו הודעת סירוב; ואולם הממונה לא יורה להעביר אליו פרטי עמיתים לא פעילים הרשומים על שמם כספים בחשבונותיהם בקרן פנסיה, אם מלאו לעמיתים 60 שנים לפחות ביום כ״ב בטבת התשס״ח (31 בדצמבר 2007), והחשבונות שבהם רשומים על שמם אותם כספים נפתחו לפני המועד האמור.
(4)
קיבל הממונה פרטים כאמור בפסקה (3), יעביר לחברה מנהלת פרטי עמיתים של עמיתים–פעילים בקרנות פנסיה שבניהולה, שהם עמיתים לא פעילים בקרן פנסיה בניהולה של חברה מנהלת אחרת (בסעיף זה – פרטי עמיתים מועברים), ואת שמות קרנות הפנסיה שבהן אותם עמיתים הם עמיתים לא פעילים.
(5)
קיבלה חברה מנהלת פרטי עמיתים מועברים, תשלח לאותם עמיתים הודעה שתכלול עדכון על שמות קרנות הפנסיה שבהן הם עמיתים לא פעילים, על הכוונה להעביר את הכספים כאמור בפסקה (7) ועל זכות העמית להודיע שאין להעביר את הכספים כאמור בפסקה (6), כולם או חלקם; ואולם לעניין עמית מועבר שהוא עמית–פעיל ביותר מקרן פנסיה אחת, יחולו הוראות אלה:
(א)
כל חברה מנהלת שקיבלה פרטי עמיתים מועברים, תשלח לאותם עמיתים הודעה שתכלול עדכון על היותם עמיתים–פעילים בקרן פנסיה נוספת אחת או יותר ועל שמות קרנות הפנסיה האחרות שבהן הם עמיתים–פעילים, ועל זכותם להודיע לה כי הם בוחרים להעביר לקרן הפנסיה בניהולה את הכספים שבניהול קרנות הפנסיה האחרות;
(ב)
עמית שקיבל הודעה כאמור בפסקת משנה (א) רשאי להודיע לחברה המנהלת שפנתה אליו, בתוך 90 ימים מיום משלוח ההודעה, כי הוא מבקש להעביר את הכספים כאמור בפסקה (6) לקרן הפנסיה בניהולה; הודיע העמית כאמור, יראו אותו כמי שהגיש בקשה להעביר את הכספים לחשבונו בקרן הפנסיה שבה הוא עמית–פעיל בהתאם להוראות לפי סעיף 23(ב)(2), בתום התקופה האמורה.
(6)
עמית שהוא עמית–פעיל בקרן פנסיה אחת בלבד וקיבל הודעה כאמור בפסקה (5) רישה, רשאי להודיע לחברה המנהלת שבה הוא עמית–פעיל, בתוך 45 ימים מיום משלוח ההודעה (בסעיף קטן זה – תקופת הבחירה), כי הוא מבקש שלא להעביר לחשבונו בקרן הפנסיה שבניהולה את הכספים הרשומים על שמו בחשבונותיו בקרנות הפנסיה שבהן הוא עמית לא פעיל או בחלקם.
(7)
לא הודיע עמית–מועבר לחברה המנהלת כאמור בפסקה (6) עד תום תקופת הבחירה, יראו אותו כמי שהגיש בקשה להעביר את הכספים האמורים באותה פסקה לחשבונו בקרן הפנסיה שבה הוא עמית–פעיל לפי הוראות לפי סעיף 23(ב)(2), בתום תקופת הבחירה, והחברה תעביר את אותם כספים כאמור, ובלבד שהעמית היה עמית–פעיל בקרן הפנסיה בתום תקופת הבחירה.
(8)
העבירה חברה מנהלת בקשה להעברת כספים כאמור בפסקאות (5)(ב) ו־(7) של עמית–פעיל בקרן שניהולה, לחברה מנהלת שבה העמית הוא עמית לא פעיל (בסעיף זה – קרן מעבירה), תדחה החברה המנהלת את הבקשה שקיבלה אם בשל אותו עמית הופקד תשלום באחד לפחות מארבעת החודשים שקדמו למועד קבלת הבקשה בקרן שבה אותו עמית הוא עמית לא פעיל; לעניין זה יראו כהפקדה גם כספים שרואים אותם לעניין זכויותיו של עמית כלפי הקרן המעבירה כאילו הופקדו במועדם לפי הוראות חוק הגנת השכר, התשי״ח–1958.
(9)
לעניין עמית שהוא עמית–פעיל בקרן חדשה מקיפה המנוהלת בידי חברה מנהלת והוא עמית לא פעיל בקרן חדשה מקיפה ובקרן חדשה כללית המנוהלות בידי חברה מנהלת אחרת, יועברו הכספים הרשומים על שמו בקרן החדשה הכללית שבה הוא עמית לא פעיל לחשבונו בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המקבלת כאמור בפסקאות (5)(ב) ו־(7), ואם אין לאותו עמית חשבון בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המקבלת – יועברו הכספים האמורים לחשבון חדש בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המקבלת; בפסקה זו, ”החברה המקבלת“ – החברה המנהלת שמנהלת את הקרן החדשה המקיפה שבה העמית הוא עמית–פעיל.
(10)
לעניין עמית שהוא עמית–פעיל בקרן חדשה כללית המנוהלת בידי חברה מנהלת והוא עמית–פעיל בקרן חדשה מקיפה ועמית לא פעיל בקרן חדשה כללית שמנוהלות בידי חברה מנהלת אחרת, תדחה החברה המנהלת האחרת בקשה כאמור בפסקאות (5)(ב) ו־(7) שהעבירה אליה החברה המנהלת של הקרן שבה אותו עמית הוא עמית–פעיל בקרן החדשה הכללית.
(11)
הודעות לפי סעיף קטן זה יימסרו באופן ובמועד שהורה הממונה, ככל שלא נקבעו לפי סעיף קטן זה.
(ב)
(1)
העברת מידע כאמור בסעיף זה, הגישה אליו, השימוש בו ושמירתו יהיו לשם ביצוע ההוראות לפי סעיף זה, בלבד.
(2)
הממונה, עובד הכפוף לו, או מי שפועל מטעמו, ישמרו בסוד מידע שהועבר לידיעתם בהתאם להוראות סעיף קטן (א), לא יגלו אותו לאחר ולא יעשו בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה או כל דין אחר או לפי צו של בית משפט.
(3)
הממונה יהיה אחראי לשמירת המידע במערכת הטכנולוגית לעניין סעיף זה בדרך שתבטיח הגנה מפני שימוש במידע, שיבושו, חשיפתו או העתקתו, בלא רשות כדין, ימנע שימוש בו בניגוד להוראות חוק זה ויבטיח כי הגישה למידע תהיה בהתאם להוראות חוק זה; הממונה יסמיך עובד בכיר באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר שיהיה מורשה גישה למידע במערכת.
(4)
המערכת הטכנולוגית שתשמש לשם ביצוע הוראות סעיף קטן זה תהיה מאובטחת באופן שימזער, ככל האפשר ובשים לב לחלופות טכנולוגיות מקובלות, את הסיכון לפגיעה בפרטיותם של העמיתים.
(5)
קיבל הממונה פרטי עמית כאמור בסעיף קטן (א)(3) לגבי עמית מסוים, והתברר לממונה כי העמית אינו עמית–פעיל בקרן פנסיה, ימחק הממונה את פרטיו, בתוך עשרה ימים מהיום שבו התברר כאמור.
(6)
פרטי העמית שהועברו לממונה כאמור בסעיף קטן (א)(3), למעט מספר החשבון ותאריך הלידה שלו, יישמרו למטרת ביקורת לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים מיום שהועברו לממונה; בתום התקופה האמורה, ימחק הממונה את פרטי העמית.
(7)
מספר החשבון של העמית, תאריך הלידה שלו, פרטים מזהים של קרן הפנסיה שבניהולה של החברה המנהלת שמסרה פרטי עמית כאמור בסעיף קטן (א)(3), פרטים מזהים של קרן הפנסיה שבניהולה של החברה המנהלת שלה הועברו פרטי עמית כאמור בסעיף קטן (א)(4), ומועדי העברת פרטי העמית כאמור יישמרו למטרת ביקורת לתקופה שלא תעלה על שנה מיום שהועבר המידע כאמור; בתום התקופה האמורה, ימחק הממונה את הפרטים.
(8)
קיבלה חברה מנהלת מהממונה פרטי עמית כאמור בסעיף קטן (א)(4) והעמית מסר לה הודעה כאמור בסעיף קטן (א)(6), או אם לא הועברו כספים של עמית לפי הוראות סעיף קטן (א)(7), (8) או (10), תמחק החברה המנהלת את פרטי העמית שקיבלה בתוך עשרה ימים מיום קבלת ההודעה או מהיום שנדחתה בקשת ההעברה כאמור בסעיף קטן (א)(7), (8) או (10), לפי העניין ולא תעשה כל שימוש בפרטים.
(9)
השר, באישור ועדת הכספים, יקבע הוראות בעניינים אלה:
(א)
אופן איסוף המידע לפי הוראות סעיף קטן (א), שמירתו והשימוש בו;
(ב)
אופן הגישה למערכת הטכנולוגית לעניין סעיף קטן (א), ובכלל זה הוראות לעניין מורשה הגישה למידע ואמצעי הזיהוי הנדרשים לשם שימוש במערכת הטכנולוגית, לרבות ביצוע פעולות בה;
(ג)
בקרה על המערכת הטכנולוגית.
(ג)
בסעיף זה –
”כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות“ – זכאות לקבלת קצבה מקרן הפנסיה בשל פטירת עמית, ובלבד ששולמו דמי ביטוח בעד הזכאות;
”כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות“ – זכאות לקבלת קצבת נכות מקרן הפנסיה;
”עמית לא פעיל“ – עמית בקרן פנסיה שבהתאם לתקנון קרן הפנסיה אין לו כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות או כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות ולא הופקדו בשלו כספים לקרן הפנסיה בעד אחד לפחות מ־12 החודשים שקדמו לחודש שבו חל המועד האחרון להעברת הפרטים לממונה לפי סעיף קטן (א)(3), כפי שהורה הממונה לפי אותו סעיף קטן; לעניין זה –
(1)
לא יראו כהפקדה סכומים שמנוכים מחשבונו של עמית בקרן הפנסיה רק לשם תשלום בעד המשך שמירת הכיסוי הביטוחי בקרן;
(2)
יראו כהפקדה גם כספים שרואים אותם לעניין זכויותיו של העמית כלפי הקרן המעבירה כאילו הופקדו במועדם לפי הוראות חוק הגנת השכר, התשי״ח–1958;
”עמית–פעיל“ – עמית בקרן פנסיה שהופקדו בשלו כספים לקרן הפנסיה בעד אחד לפחות משני החודשים שקדמו לחודש שבו חל המועד האחרון להעברת הפרטים לממונה לפי סעיף קטן (א)(3); לעניין זה יראו כהפקדה גם כספים שרואים אותם לעניין זכויותיו של העמית כלפי הקרן המעבירה כאילו הופקדו במועדם לפי הוראות חוק הגנת השכר, התשי״ח–1958;
”פרטי העמית“ – כל אלה:
(1)
מספר תעודת הזהות של העמית, ולעניין עמית שאין לו מספר תעודת זהות – מספר הדרכון שלו;
(2)
תאריך הלידה של העמית;
(3)
מספר החשבון של העמית ותאריך פתיחת החשבון;
(4)
בחשבון של עמית לא פעיל – תאריך שינוי מעמד החשבון מחשבון של עמית–פעיל לחשבון של עמית לא פעיל.
(ד)
הממונה יגיש לוועדת הכספים דיווח על יישומו של סעיף זה לא יאוחר מיום ה׳ בניסן התשע״ז (1 באפריל 2017).
(ה)
הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן עד ט״ו בניסן התשע״ח (31 במרס 2018).
איחוד חשבונות בעת הצטרפות לקרן פנסיה [תיקון: תשע״ו]
(א)
(1)
הצטרף עמית לקרן פנסיה (בסעיף זה – הקרן הקולטת), תשלח החברה המנהלת של הקרן הקולטת הודעה לעמית שתכלול עדכון על הכוונה להעביר את המידע ולאתר את המידע כאמור בפסקה (3), במטרה להעביר את הכספים כאמור בפסקה (7), ועל זכותו להודיע לה שלא להעבירו כאמור בפסקה (2) (בסעיף זה – הודעת עדכון).
(2)
עמית שקיבל הודעת עדכון רשאי להודיע לחברה המנהלת של הקרן הקולטת, בתוך 45 ימים מיום משלוח הודעת העדכון, כי הוא מתנגד לכך שהקרן הקולטת תפנה לחברות המנהלות של קרנות הפנסיה כדי לאתר כספים הרשומים על שמו בחשבונותיו בקרנות הפנסיה שבהן הוא עמית לא מפקיד או בחלקם.
(3)
לא מסר העמית לחברה המנהלת של הקרן הקולטת הודעה בתוך התקופה האמורה בפסקה (2), תפנה החברה המנהלת של הקרן הקולטת, לשאר החברות המנהלות של קרנות פנסיה, כדי לברר אם רשומים על שמו כספים בחשבונות בקרנות פנסיה שבהן הוא עמית לא מפקיד (בסעיף קטן זה – הקרנות המעבירות) ותעביר להן לשם כך את מספר הזהות ואת תאריך הלידה של העמית, בלבד.
(4)
קיבלה חברה מנהלת פנייה כאמור בפסקה (3), תשיב לחברה המנהלת של הקרן הקולטת אם יש כספים כאמור בפסקה (3); לעניין פסקה זו לא יראו עמית שמלאו לו 60 שנים לפחות ביום כ״ב בטבת התשס״ח (31 בדצמבר 2007), שרשומים על שמו כספים בחשבונותיו בקרן פנסיה כעמית לא מפקיד, אם החשבונות שבהם רשומים על שמו אותם כספים נפתחו לפני המועד האמור.
(5)
מצאה החברה המנהלת של הקרן הקולטת כי רשומים על שמו של העמית כספים בחשבונות בקרנות פנסיה שבהן הוא עמית לא מפקיד, תשלח הודעה על כך לעמית שתכלול עדכון על הכוונה להעביר כספים כאמור בפסקה (7), על שמות קרנות הפנסיה שבהן הוא עמית לא מפקיד ועל זכותו להודיע שאין להעביר את הכספים כאמור בפסקה (6).
(6)
עמית שקיבל הודעה כאמור בפסקה (5) רשאי להודיע לחברה המנהלת של הקרן הקולטת, בתוך 45 ימים מיום משלוח ההודעה (בסעיף קטן זה – תקופת הבחירה), כי הוא מבקש שלא להעביר לחשבונו בקרן הקולטת את הכספים הרשומים על שמו בחשבונותיו בקרנות הפנסיה שבהן הוא עמית לא מפקיד או בחלקם.
(7)
לא הודיע העמית לחברה המנהלת של הקרן הקולטת כאמור בפסקה (6) עד תום תקופת הבחירה, יראו אותו כמי שהגיש בקשה להעברת הכספים האמורים באותה פסקה לחשבונו בקרן הפנסיה שאליה הצטרף לפי סעיף 23(ב)(2), בתום תקופת הבחירה, והחברה המנהלת של הקרן המעבירה תעביר את אותם כספים כאמור.
(8)
העבירה קרן קולטת בקשה להעברת כספים כאמור בפסקה (7), תדחה החברה המנהלת של הקרן המעבירה בקשה שקיבלה אם בשל אותו עמית הופקד תשלום באחד לפחות מארבעת החודשים שקדמו למועד קבלת הבקשה בקרן המעבירה; לעניין זה –
(א)
לא יראו כהפקדה סכומים שמנוכים מחשבונו של עמית בקרן הפנסיה רק לשם תשלום בעד המשך שמירת הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה שהקרן מחויבת לנכות לפי דין, אלא אם כן הורה העמית לחברה המנהלת של הקרן המעבירה, בכתב, לנכות מחשבונו סכומים לשם תשלום בעד המשך שמירת הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה כאמור או שבחר להפקיד בחשבונו בקרן המעבירה סכומים לשם תשלום בעד המשך שמירת הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה, והכול בשל תקופה שמעבר לתקופה שבה הקרן מחויבת לנכות לפי דין כאמור;
(ב)
יראו כהפקדה גם כספים שרואים אותם לעניין זכויותיו של העמית כלפי הקרן המעבירה כאילו הופקדו במועדם לפי הוראות חוק הגנת השכר, התשי״ח–1958.
(9)
לעניין עמית שהצטרף לקרן קולטת שהיא קרן חדשה מקיפה, שהוא עמית לא מפקיד בקרן חדשה מקיפה ובקרן חדשה כללית המנוהלות בידי חברה מנהלת אחרת, יועברו הכספים הרשומים על שמו בקרן החדשה הכללית שבה הוא עמית לא מפקיד לחשבונו בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המנהלת של הקרן הקולטת כאמור בפסקה (7), ואם אין לאותו עמית חשבון בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המנהלת של הקרן הקולטת – יועברו הכספים האמורים לחשבון חדש בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המנהלת של הקרן הקולטת.
(10)
לעניין עמית שהצטרף לקרן קולטת שהיא קרן חדשה כללית והוא עמית–מפקיד בקרן חדשה מקיפה ועמית לא מפקיד בקרן חדשה כללית שמנוהלות בידי חברה מנהלת אחרת, תדחה החברה המנהלת האחרת בקשה כאמור בפסקה (7) שהעבירה אליה החברה המנהלת של הקרן הקולטת.
(11)
קיבלה קרן קולטת מידע כאמור בפסקה (4) והעמית מסר לה הודעה כאמור בפסקה (6), או אם לא הועברו כספים של עמית לפי הוראות פסקה (8) או (10), תמחק החברה המנהלת את המידע שקיבלה כאמור בתוך עשרה ימים מיום שקיבלה את הודעת העמית כאמור או מהיום שנדחתה בקשת ההעברה כאמור בפסקה (8) או (10), לפי העניין, ולא תעשה כל שימוש במידע.
(12)
הודעות לפי סעיף קטן זה יימסרו באופן ובמועד שהורה הממונה, ככל שלא נקבעו לפי סעיף קטן זה.
(ב)
העברת מידע כאמור בסעיף זה, הגישה אליו, השימוש בו ושמירתו יהיו לשם ביצוע ההוראות לפי סעיף זה, בלבד.
(ג)
בסעיף זה –
”עמית לא מפקיד“ – עמית בקרן פנסיה שמתקיימים בו שני אלה:
(1)
לא הופקד בשלו תשלום לקרן הפנסיה בחודשיים שקדמו למועד קבלת הפנייה בקרן הפנסיה כאמור בסעיף קטן (א)(3); לעניין ההפקדה יחולו הוראות סעיף קטן (א)(8) סיפה;
(2)
לא משולמת לו קצבה או קצבת נכות מקרן הפנסיה;
”קצבת נכות“ – תשלומים המשולמים לעמית מקרן הפנסיה מדי חודש בחודשו באופן רציף, לפי תקנון קרן הפנסיה, בשל מקרה שבו איבד העמית את כושרו לעבוד, כולו או חלקו, לרבות תשלומים המשולמים לחשבון העמית בקרן הפנסיה;
”קרן פנסיה“ – למעט קרן ותיקה.
איסור העברה, שעבוד או עיקול של זכויות עמית [תיקון: תשע״ו, תשע״ו־3]
(א)
זכויות עמית בקופת גמל אינן ניתנות להעברה לאחר או לשעבוד, למעט העברה או שעבוד כמפורט להלן:
(1)
שעבוד של זכויות עמית בקופת גמל לתגמולים, בקופת גמל להשקעה, בחשבון חדש כמשמעותו בסעיף 23(א)(2א) ו־(2ב) או בקרן השתלמות, הנעשה לאחר המועד שבו זכאי העמית למשוך את הכספים מהקופה לפי הוראות סעיף 23;
(2)
העברת כספים לנושה במסגרת מימוש שעבוד שנעשה לטובתו לפי הוראות פסקה (1), ויראו מימוש שעבוד כאמור כמשיכת כספים בידי העמית לפי הוראות סעיף 23;
(3)
העברה או שעבוד אחרים הנעשים בהתאם להוראות שקבע השר, באישור ועדת הכספים, בכפוף להוראות כל דין.
(ב)
זכויות עמית בקופת גמל אינן ניתנות לעיקול אלא לפי הוראות שיקבע השר בהסכמת שר המשפטים, באישור ועדת הכספים ובכפוף להוראות כל דין; בתקנות כאמור רשאי השר –
(1)
לקבוע תנאים או נסיבות שבהם ניתן יהיה לעקל זכויות עמית בקופת גמל;
(2)
להתיר, דרך כלל או בתנאים ובנסיבות שיקבע, עיקול של חלק מזכויות עמית בקופת גמל ששוויין מעבר לסכום שיקבע;
(3)
לקבוע מועדים ותנאים לגיבוש זכות העמית למשוך כספים מקופת גמל אף לפני המועד שנקבע לכך לפי סעיף 23, לצורך מימוש עיקול שהוטל מכוח תקנות שהותקנו לפי סעיף זה.
(ג)
לא יהיה תוקף להעברה, לשעבוד או לעיקול של זכויות עמית שנעשו בניגוד להוראות לפי סעיף זה.

סימן ה׳: השקעת כספי קופת גמל וניהול נכסיה

השקעת כספי קופת גמל [תיקון: תשע״ד, תשע״ו]
(א)
חברה מנהלת תשקיע את כספי קופת הגמל שבניהולה בהתאם למדיניות ההשקעות של הקופה כפי שנקבעה בתקנון הקופה ובידי דירקטוריון החברה וועדת ההשקעות, והכל בכפוף להוראות שקבע השר באישור ועדת הכספים; בתקנות לפי סעיף זה רשאי השר לקבוע שיעורים מרביים להשקעה בנכס מסוים או בסוגי נכסים שיקבע, בעבור קופת גמל אחת או כלל קופות הגמל שבניהול החברה המנהלת, וכן תנאים והגבלות על השקעה כאמור ותנאים לביצועה; לענין זה, ”השקעה“ – קניה, מכירה, החזקה, מתן הלוואה וכל עסקה אחרת.
(ב)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), חברה מנהלת תשקיע את כספיה ואת כספי קופות הגמל שבניהולה כך שלא יחזיקו יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי; לעניין שיעור ההחזקה כאמור, לא יימנו החזקות של גוף פיננסי שבשליטת החברה המנהלת; בסעיף קטן זה, ”תאגיד ריאלי משמעותי“ ו”גוף פיננסי“ – כהגדרתם בסעיף 32א לחוק הפיקוח על הביטוח.
הפרדת נכסים וחשבונות [תיקון: תשס״ח, תשע״ו, תשע״ו־3, תשע״ו־5]
(א)
חברה מנהלת תחזיק ותנהל את נכסי קופת הגמל שבניהולה בנפרד מרכושה, לטובת העמיתים באותה קופה.
(ב)
חברה מנהלת תנהל מערכת חשבונות נפרדת לכל קופת גמל שבניהולה, ותחזיק את נכסי קופת הגמל בנפרד מנכסים של קופות גמל אחרות.
(ג)
על אף הוראות סעיף קטן (ב), חברה מנהלת רשאית, באישור הממונה ובתנאים שיורה, לנהל מערכת חשבונות משותפת לקופת גמל לתגמולים, לקופת גמל אישית לפיצויים, לקופת גמל להשקעה ולקופת גמל לחיסכון, או כל שילוב בינהן, ולהחזיק את נכסיהן במשותף.
(ד)
הממונה רשאי לתת הוראות בדבר דרכי הפרדת החשבונות והנכסים של קופות הגמל שבניהול חברה מנהלת.
חשבונות קופת גמל
(א)
חברה מנהלת תפקיד מזומנים של קופת גמל שבניהולה בחשבון אצל תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981, אצל מוסד כספי מחוץ לישראל העוסק בקבלת פיקדונות והנתון לפיקוחו של מי שמוסמך לענין זה באותה מדינה, או אצל גופים אחרים שיאשר הממונה ובכפוף להוראות שייתן בענין זה.
(ב)
חברה מנהלת תנהל את חשבונות ניירות הערך של קופת הגמל שבניהולה אצל מי שהוא חבר בורסה בהתאם לתקנון הבורסה כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968, או אצל גופים אחרים שיאשר הממונה, ובכפוף להוראות שייתן בענין זה.
הוראות לענין החזקת נכסים
הממונה רשאי לתת הוראות לענין החזקת נכסי קופת גמל ורישומם.
שעבוד ועיקול של נכסי קופת גמל [תיקון: תשע״ו]
(א)
נכסי קופת גמל אינם ניתנים לעיקול.
(ב)
חברה מנהלת לא תשעבד נכסי קופת גמל שבניהולה, אלא לצורך קיום עסקה בעבור קופת הגמל, ובתנאים שיקבע השר, באישור ועדת הכספים.
השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית
(א)
השר יקבע הוראות לענין השתתפות חברה מנהלת, בעבור קופת גמל שבניהולה, בהצבעות באסיפה כללית של תאגיד שהחברה היא בעלת זכות הצבעה בו בשל ניהול נכסי אותה קופת גמל.
(ב)
חברה מנהלת תפרסם את דרך הצבעתה באסיפה כללית כאמור בסעיף קטן (א) ותדווח על כך, כפי שיורה הממונה.
הוצאות, דמי ניהול ועמלת הפצה [תיקון: תשע״א־2, תשע״ו, תשע״ז־3]
(א)
חברה מנהלת לא תגבה מנכסי קופת גמל שבניהולה, מחשבונות עמיתים בקופה, מתשלומים המועברים לקופה, או מתשלומי הקופה לעמיתים או לעובדים של עמית–מעביד או למוטביהם, אלא את אלה (בסעיף זה – הוצאות ודמי ניהול):
(1)
דמי ניהול;
(2)
הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות בנכסי קופת הגמל, כפי שקבע השר;
(3)
דמי ביטוח הנגבים לפי הוראות סעיף 16(ד)(6).
(ב)
השר, באישור ועדת הכספים, יקבע את הסכומים או השיעורים, המרביים, של ההוצאות ודמי הניהול שחברה מנהלת רשאית לגבות מנכסים, מחשבונות או מתשלומים, כאמור בסעיף קטן (א).
(ג)
קופת גמל ענפית, תגבה דמי ניהול לפי הוצאות שהוציאה בפועל, בכפוף לסכומים או לשיעורים המרביים שנקבעו לפי סעיף קטן (ב).
(ד)
חברה מנהלת וכן אדם השולט בחברה מנהלת ותאגיד בשליטה של אדם כאמור לא יקבלו טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ניהול קופת גמל מעבר להוצאות ודמי הניהול שקבע השר לפי סעיפים קטנים (א) ו־(ב).
(ה)
(1)
חברה מנהלת לא תשלם לאדם עמלה או כל תמורה אחרת בשל הצטרפות עמית לקופת גמל או המשך חברותו בה, או בשל הפקדת כספים בקופה או משיכתם או העברתם ממנה, זולת אלה:
(א)
עמלת הפצה ליועץ פנסיוני, כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;
(ב)
עמלת הפצה לבעל רישיון סוכן ביטוח בענף ביטוח פנסיוני כהגדרתו בסעיף 28(א)(3) לחוק הפיקוח על הביטוח, ליועץ השקעות ולמשווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה–1995;
(2)
השר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע תנאים שבהם רשאית חברה מנהלת לשלם עמלת הפצה כאמור בסעיף קטן זה, והוראות לענין סכומה או שיעורה, המרבי, של עמלה כאמור ואופן חישובה;
(3)
עמלת ההפצה כאמור בפסקה (1) לא תחושב בזיקה לשיעור דמי הניהול שהחברה המנהלת תגבה מעמית.
(ו)
הממונה רשאי להורות לחברה מנהלת, וכן לאדם או לתאגיד כאמור בסעיפים קטנים (ד) ו־(ה), להחזיר הוצאות, דמי ניהול, עמלה, תמורה וכל טובת הנאה אחרת, אם הוא סבור שנגבו או ששולמו בניגוד להוראות לפי סעיף זה.
חישוב שווי נכסי קופת גמל [תיקון: תשע״ו־5]
(א)
חברה מנהלת תחשב את שווים של נכסי קופת גמל שבניהולה, בהתאם להוראות שייתן הממונה לפי סוגי הנכסים, סוג הקופה ומטרתה.
(ב)
הממונה רשאי ליתן הוראות בדבר אופן חישוב שווים של נכסי קופת גמל במקרים מיוחדים, לרבות במקרה של הפסקת מסחר בבורסה בנייר ערך מסוים או בכלל ניירות הערך.
תשואת קופת גמל
(א)
השר יקבע את אופן חישוב התשואה שהשיגה קופת גמל על נכסיה.
(ב)
חברה מנהלת תזקוף לחשבונות העמיתים בקופת גמל שבניהולה, שהיא מסוג או למטרה שקבע השר, את רווחי הקופה והפסדיה; השר יקבע את האופן והמועד לזקיפת רווחי הקופה והפסדיה, לרבות בשל כספים חדשים שהופקדו בחשבונות העמיתים, וכן את התנאים שיחולו על כספים חדשים כאמור עד למועד שקבע לזקיפת הרווחים וההפסדים.
[תיקון: תשפ״ב]

סימן ה׳1: הבטחת השלמת תשואה לקרנות הפנסיה

מטרה – סימן ה׳1 [תיקון: תשפ״ב]
מטרתו של סימן זה להבטיח השלמת תשואה לקרנות פנסיה זכאיות על ידי המדינה, כדי להפחית את ההשפעה על זכויות העמיתים בהן הנובעת משינויים בתשואות על נכסיהן.
הגדרות – סימן ה׳1 [תיקון: תשפ״ב]
”איגרות חוב מיועדות“ – איגרות חוב מסוג ערד ואיגרות חוב מסוג מירון;
”איגרת חוב מסוג מירון“ – איגרת חוב בלתי סחירה שהונפקה לקרנות ותיקות לפי תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ”מירון“), התש״ם–1980;
”אפיק השקעה מובטח תשואה“ – אפיק השקעה נפרד שבו ינוהלו הנכסים שבשלהם הקרן זכאית להבטחת השלמת תשואה לפי סעיף 34ג, המאופיין במגבלות השקעה שנקבעו לפי סעיף 34ג(ג);
”זכאים קיימים“ – מי שהיה זכאי לקבל קצבה מקרן חדשה מקיפה לפני יום ז׳ בטבת התשס״ד (1 בינואר 2004);
”חודש הבדיקה“ – החודש שחל 60 חודשים לאחר חודש הבסיס;
”חודש הבסיס“ – חודש שבשלו מתבצע חישוב לפי סעיף 34ג(ה);
”החודש הקובע“ – החודש שבו חל המועד הקובע;
”המועד הקובע“ – יום ב׳ בתמוז התשפ״ב (1 ביולי 2022), או מועד מאוחר יותר שקבע השר בהתאם לסעיף 34ו(ד) [צ״ל: לסעיף 34ו(ג)];
המועד הקובע נדחה ליום 1.10.2022 (ק״ת תשפ״ב, 2148).
”נכסי קרן זכאית“ – נכסי הקרן הזכאית לעניין זכאים קיימים ונכסי הקרן הזכאית האחרים;
”נכסי הקרן הזכאית האחרים“ – נכסי קרן זכאית שאינם עומדים כנגד התחייבויותיה לזכאים קיימים;
”נכסי הקרן הזכאית לעניין זכאים קיימים“ – נכסי קרן זכאית העומדים כנגד התחייבויותיה לזכאים קיימים;
”נכסי הקרן הזכאית שבשלהם הקרן זכאית להבטחת השלמת תשואה“ – כאמור בסעיף 34ג(ב);
”קרן ותיקה שבהסדר“ ו”קרן ותיקה שאינה בהסדר“ – כהגדרתן בחוק הפיקוח על הביטוח;
”קרן ותיקה מסלולית“ – קרן ותיקה שאינה בהסדר שמנוהלים בה שני מסלולי השקעה או יותר;
”קרן זכאית“ – קרן ותיקה או קרן חדשה מקיפה;
”קרן ייעודית להשלמת תשואה“ – כאמור בסעיף 34ה;
”השווי המשוערך של נכסי קרן זכאית“ במועד מסוים – השווי המשוערך נטו של נכסי הקרן הזכאית באותו מועד בהתאם לסעיף 33 ולהוראות מכוחו, ולעניין סימן זה ישוערכו גם נכסי קרן ותיקה בהתאם להוראות כאמור;
”השווי המתואם“ של נכסי קרן זכאית שבשלהם הקרן זכאית להבטחת השלמת תשואה – השווי של נכסי קרן זכאית שבשלהם הקרן זכאית להבטחת השלמת תשואה, ביום שהחל ממנו זכאים נכסים אלה להבטחת השלמת תשואה לפי סעיף 34ג(ב), בתוספת תשואת היעד מהמועד האמור, ועד לכל יום חישוב לפי סעיף 34ג(ה);
”שיעור הנכסים להבטחת השלמת תשואה“ – 30%, ולעניין זכאים קיימים – 70%;
”תשואת היעד“ – ריבית שנתית בשיעור 5.15%;
”תשואת היעד המצטברת“ בתקופה מסוימת – תשואת היעד לתקופה של 60 חודשים כשהיא מחושבת לפי שיטת ריבית דריבית בתוספת שיעור עליית מדד החודש שפורסם לאחרונה לפני חודש הבדיקה לעומת מדד חודש הבסיס;
”התשואה הכוללת“ של קרן זכאית – כמפורט להלן:
(1)
עבור קרן חדשה מקיפה או קרן ותיקה מסלולית – התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו, שהשיאה הקרן באפיק השקעה מובטח תשואה במשך 60 חודשים על הנכסים שבשלהם ניתנה הבטחה להשלמת תשואה לפי סעיף 34ג בחודש מסוים, בשל התקופה שתחילתה באותו חודש ועד לתום 60 חודשים כאמור, ואחרי ניכוי הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות באותם נכסים באפיק האמור, בלבד;
(2)
עבור קרן ותיקה שבהסדר וקרן ותיקה שאינה בהסדר שאינה קרן ותיקה מסלולית – אחת מאלה, ולעניין התשואה הנומינלית המצטברת – לא תובא בחשבון תשואה בשל איגרת חוב מיועדת:
(א)
התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו שהשיאה הקרן במשך 60 חודשים לכלל נכסיה בחודש מסוים שלגביהם ניתנה ההבטחה להשלמת תשואה לפי סעיף 34ג, בשל התקופה שתחילתה באותו חודש ועד לתום 60 חודשים כאמור, ואחרי ניכוי הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות בנכסי הקרן, בלבד;
(ב)
קבע השר הוראות לפי סעיף 26(א) לעניין השקעת נכסי קרן ותיקה שבהסדר שבשלהם הקרן זכאית להבטחת השלמת תשואה – התשואה הנומינלית המצטברת ברוטו, שהשיאה הקרן הזכאית במשך 60 חודשים על הנכסים שבשלהם ניתנה ההבטחה להשלמת תשואה לפי סעיף 34ג בחודש מסוים, בשל התקופה שתחילתה באותו חודש ועד לתום 60 חודשים כאמור, ואחרי ניכוי הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות באותם נכסים, בלבד.
השלמת תשואה לקרנות הזכאיות [תיקון: תשפ״ב]
(א)
הממשלה תעביר לקרן זכאית, מהקרן הייעודית להשלמת תשואה או מתקציב המדינה, השלמת תשואה במועדים ובתנאים כמפורט בסימן זה.
(ב)
ביום העסקים הראשון של כל חודש החל מהחודש הקובע, נכסי הקרן הזכאית שבשלהם הקרן זכאית להבטחת השלמת תשואה באותו מועד, נוסף על נכסי הקרן הזכאית שבשלהם הקרן זכאית להבטחת השלמת תשואה, ואשר טרם בוצעה בעדם התחשבנות לפי סעיף קטן (ה) נכון לאותו מועד, יהיו הסכום של אלה:
(1)
בעד מי שאינם זכאים קיימים – מכפלת שיעור הנכסים להשלמת תשואה בשווי המשוערך של נכסי הקרן הזכאית האחרים, ביום העסקים הראשון של החודש, בהפחתה של סכום שני אלה:
(א)
השווי המשוערך של איגרות החוב המיועדות שהונפקו לקרן הזכאית בעד מי שאינם זכאים קיימים וטרם נפדו נכון ליום העסקים הראשון של החודש;
(ב)
השווי המתואם של נכסי הקרן הזכאית האחרים שבשלהם הקרן זכאית להבטחת השלמת תשואה, ואשר טרם בוצעה בעדם התחשבנות לפי סעיף קטן (ה), נכון ליום העסקים הראשון של החודש;
(2)
בעד הזכאים הקיימים – מכפלת שיעור הנכסים להשלמת תשואה לעניין זכאים קיימים בשווי המשוערך של נכסי הקרן הזכאית לעניין זכאים קיימים, ביום העסקים הראשון של החודש, בהפחתה של סכום שני אלה:
(א)
השווי המשוערך של איגרות החוב המיועדות שהונפקו לקרן הזכאית בעד זכאים קיימים וטרם נפדו נכון ליום העסקים הראשון של החודש;
(ב)
השווי המתואם של נכסי הקרן הזכאית לעניין זכאים קיימים שבשלהם הקרן זכאית להבטחת השלמת תשואה, ואשר טרם בוצעה בעדם התחשבנות לפי סעיף קטן (ה), נכון ליום העסקים הראשון של החודש.
(ג)
נכסי קרן זכאית שהיא קרן חדשה מקיפה או קרן ותיקה מסלולית שבשלהם הקרן זכאית להבטחת השלמת תשואה, כמפורט בסעיף קטן (ב), ינוהלו באפיק השקעה מובטח תשואה באופן שלהלן:
(1)
השקעת הכספים תהיה לפי מדיניות ההשקעות במסלול ההשקעה שמתקיים בו אחד מהמפורטים להלן (בסעיף זה – המסלול הקובע):
(א)
המסלול שבו מנוהלים היקף הנכסים הגדול ביותר במועד הקובע;
(ב)
נסגר או מוזג המסלול האמור בפסקת משנה (א) – המסלול שבו מנוהלים היקף הנכסים הגדול ביותר במועד שבו נסגר או מוזג המסלול כאמור;
(ג)
מסלול השקעה אחר שייבחר באופן שיקבע השר, באישור ועדת הכספים, מתוך מסלולי ההשקעה שמנהלת הקרן;
(2)
לעניין מדיניות ההשקעות כאמור בפסקה (1), לא תובא בחשבון השקעה באגרות חוב מיועדות במסלול הקובע, אם ישנה;
(3)
השקעת הכספים בסוגי נכסים ובנכסים מסוימים תהיה באופן זהה ככל האפשר להשקעתה כספים במסלול הקובע, והכול למעט השקעה באגרות חוב מיועדות ונכסים לא סחירים שהושקעו לפני המועד הקובע;
(4)
השר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע הוראות לעניין השקעה כאמור בפסקאות (1) עד (3).
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (ג), השר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע לפי סעיף 26(א) הוראות שונות לעניין אופן ניהול ההשקעות באפיק השקעה מובטח תשואה וכן התאמות נדרשות בשיעורי השקעה והחזקה מרביים שנקבעו לפי סעיף 26, בהתחשב בהגדלת נכסי הקרן המושקעים לפי הוראות סימן זה.
(ה)
בחלוף 60 חודשים מכל חודש שלאחר החודש הקובע, תמסור כל קרן זכאית לממשלה הודעה מפורטת בדבר התשואה הכוללת שהשיאה בתקופה האמורה, ויחולו הוראות אלה:
(1)
עלתה התשואה הכוללת של הקרן הזכאית בתקופה האמורה על תשואת היעד המצטברת, תעביר הקרן הזכאית לקרן הייעודית להשלמת תשואה את שווי ההפרש שבין התשואה הכוללת לבין תשואת היעד המצטברת, בעד נכסי הקרן הזכאית שבשלהם הקרן זכאית להבטחת השלמת תשואה;
(2)
עלתה תשואת היעד המצטברת על התשואה הכוללת של הקרן הזכאית בתקופה האמורה, תעביר הממשלה לקרן הזכאית את שווי ההפרש שבין תשואת היעד המצטברת לבין התשואה הכוללת, בעד נכסי הקרן הזכאית שבשלהם הקרן זכאית להבטחת השלמת תשואה;
(3)
העברות לפי פסקאות (1) ו־(2) יתבצעו לא יאוחר מתום החודש העוקב לאחר החודש שבו נערכה ההתחשבנות כאמור בסעיף קטן זה;
(4)
הועברו הסכומים לפי פסקאות (1) או (2) לאחר המועד האמור בפסקה (3), יועברו הסכומים האמורים בתוספת תשואה כמפורט להלן בשל תקופת האיחור:
(א)
לגבי איחור של המדינה – תשואת היעד;
(ב)
לגבי איחור של קרן זכאית – התשואה הכוללת.
(ו)
השלמת התשואה כאמור בסעיף קטן (ה) תשולם מתוך הכספים שנצברו בקרן הייעודית להשלמת תשואה; לא נותרו כספים בקרן הייעודית להשלמת תשואה, תשלם הממשלה את השלמת התשואה מתקציב המדינה.
יציבות השלמת התשואה [תיקון: תשפ״ב]
בלי לגרוע מהוראות סעיף 34ג, קרן זכאית תהיה זכאית להבטחת השלמת תשואה כאמור באותו סעיף לנכסים שניתנה בשלהם הבטחה לפי הסעיף האמור בהתאם למפורט להלן, גם אם תוקנו הוראות הסעיף לאחר המועד שבו ניתנה ההבטחה להשלמת תשואה:
(1)
הבטחת השלמת תשואה בהתאם להוראות סעיף 34ג, כנוסחו במועד שבו ניתנה ההבטחה להשלמת תשואה, לאותם נכסים עד תום התקופה של 60 חודשים ממועד תחילת הזכאות להבטחת השלמת תשואה לאותם נכסים;
(2)
הבטחת השלמת תשואה בהתאם להוראות סעיף 34ג, כנוסחו במועד שבו ניתנה ההבטחה להשלמת תשואה, לאותם נכסים, לשתי תקופות נוספות של 60 חודשים כל אחת, בהתאם להוראות אותו סעיף.
קרן ייעודית להשלמת תשואה [תיקון: תשפ״ב]
(א)
החשב הכללי יקים קרן ייעודית להשלמת תשואה.
(ב)
הכספים שיועברו לקרן הייעודית להשלמת תשואה לפי סעיף 34ג יופקדו בחשבון נפרד בבנק ישראל שינוהל במטבע ישראלי ויישאו ריבית בהתאם להסכם שבין ממשלת ישראל לבין בנק ישראל מכוח סעיף 48 לחוק בנק ישראל, התש״ע–2010.
(ג)
לשם מימון הקרן הייעודית להשלמת תשואה ייקבע בחוק התקציב השנתי, בתכנית נפרדת, בכל אחת מהשנים המפורטות להלן, לכל הפחות, סכום המתקבל מהכפלת אומדן סך הנכסים ב־1 ביולי של אותה שנה, ולעניין שנת 2022 – ביום ז׳ בכסלו התשפ״ג (1 בדצמבר 2022), שבשלהם כל הקרנות הזכאיות להבטחת השלמת תשואה בשיעור כמפורט להלן, בתוספת ממוצע שיעור השינוי השנתי במדד בחמש השנים שקדמו לאותה שנה:
(1)
בשנים 2022 עד 2025 – 3.15%;
(2)
בשנים 2026 עד 2027 – 2.65%;
(3)
בשנת 2028 – 2.15%;
(4)
בשנת 2029 ואילך – 1.95%.
(ד)
כספי הקרן הייעודית להשלמת תשואה לא יהיו ניתנים לעיקול, להמחאה או לשעבוד.
(ה)
כספי הקרן הייעודית להשלמת תשואה ישמשו כמפורט להלן, בלבד:
(1)
להשלמת תשואה לקרנות הזכאיות, על פי סימן זה;
(2)
לגבי כספים כאמור בסעיף 34ג(ה)(1) – גם העברה לקרנות זכאיות.
תקנות – סימן ה׳1 [תיקון: תשפ״ב]
(א)
השר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע הוראות בדבר זקיפת תשואה לעמיתי הקרן הזכאית ומקבלי קצבה בשל השלמת התשואה כאמור בסעיף זה, לרבות בשל משיכת כספים בקרן הזכאית, קבלת קצבה, העברת כספים מקרן זכאית לקופת גמל אחרת או העברת כספים ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר באותה קרן זכאית; תקנות ראשונות לפי סעיף קטן זה יובאו לאישור ועדת הכספים לא יאוחר מיום כ״ח באדר ב׳ התשפ״ב (31 במרס 2022).
(ב)
השר רשאי לקבוע הוראות בעניינים אלה:
(1)
התחשבנות בין הקרנות הזכאיות באשר להשלמת תשואה על נכסים שהועברו בין קרן זכאית אחת לאחרת;
(2)
התחשבנות עם קרן זכאית בשל נכסים שטרם חלפו 60 חודשים מהמועד שבו ניתנה הבטחת השלמת תשואה לפי סעיף 34ג.
(ג)
השר רשאי לדחות את המועד הקובע לתקופה שלא תעלה על ארבעה חודשים, ובלבד שהדחייה תיעשה לא יאוחר מיום כ״ז באדר א׳ התשפ״ב (28 בפברואר 2022).
המועד הקובע נדחה ליום 1.10.2022 (ק״ת תשפ״ב, 2148).
דיווח לממשלה ולכנסת [תיקון: תשפ״ב]
(א)
לא יאוחר מ־30 במאי בכל שנה, ימסור השר לממשלה ולוועדת הכספים דיווח מפורט על יישום הוראות סימן זה, לרבות פרטים לעניין הקרן הייעודית להשלמת תשואה לפי סעיף 34ה, ואם נדרשות התאמות בשיעורי התקצוב כאמור בסעיף 34ה(ג) (בסעיף זה – הדיווח).
(ב)
ועדת הכספים תקיים דיון בדיווח.
(ג)
השר יפרסם את הדיווח באתר האינטרנט של משרד האוצר.

סימן ו׳: דיווח לעמיתים ופרסום לציבור

דיווח לעמיתים
חברה מנהלת תשלח לעמיתים בקופת גמל שבניהולה דוחות תקופתיים ודוחות נוספים, שבהם ייכללו הפרטים שעליהם יורה הממונה, באופן, במועדים ולתקופות שיורה; על דוחות כאמור יחולו הוראות סעיף 42 לחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים.
פרסום ואיסור תיאור מטעה
(א)
הממונה רשאי לקבוע הוראות בדבר פרסום קופות גמל, לרבות פרסום נתוני תשואות ודמי ניהול והשוואתם לקופות גמל אחרות.
(ב)
חברה מנהלת או מי מטעמה, אדם השולט בחברה מנהלת או תאגיד בשליטה של אדם כאמור, לא יתארו תיאור מטעה ביחס לקופת גמל שבניהולה של החברה המנהלת, ולא יפרסמו או יגרמו לפרסום שיש בו תיאור מטעה כאמור, ויחולו לענין זה הוראות סעיפים 55 ו־56 לחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים; לענין זה, יראו כפרסום שיש בו תיאור מטעה גם פרסום של תשואה שהשיגה קופת גמל, אלא אם כן הפרסום נעשה בהתאם להוראות הממונה כאמור בסעיף קטן (א) והתשואה חושבה באופן שנקבע בתקנות לפי סעיף 34(א), ולתקופה שקבע השר.
(ג)
סבר הממונה כי היה בפרסום ביחס לקופת גמל תיאור מטעה, רשאי הוא, לאחר שנתן למי שהביא לפרסום הזדמנות לטעון את טענותיו בדרך שהורה, להורות על פרסום תיקון, בדרך ובצורה שיורה.
(ד)
בסעיף זה –
”לפרסם“, ”פרסום“ – כמשמעותם בסעיף 34כד לחוק העונשין;
”תיאור מטעה“ – כהגדרתו בסעיף 55 לחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים.

סימן ז׳: מיזוג ופיצול קופת גמל

מיזוג קופות גמל
(א)
חברה מנהלת רשאית למזג קופת גמל אחת שבניהולה בקופת גמל אחרת שבניהולה או שבניהולה של חברה מנהלת אחרת, ובלבד שתכנית המיזוג אושרה מראש בידי הממונה והחברה הודיעה על כך לעמיתים, מראש, באופן ובמועד שהורה.
(ב)
במיזוג קופת גמל בקופת גמל אחרת, תעביר חברה מנהלת את כל נכסי הקופה המתמזגת ואת כל זכויות עמיתי הקופה המתמזגת, לקופה האחרת, באופן שיישמרו זכויות העמיתים הקיימים והמועברים, ובהתאם לתכנית המיזוג שאישר הממונה ולהוראות שנתן באישור כאמור; אין במיזוג כאמור בסעיף זה כדי להביא למיזוג של חשבונות עמיתים בקופות הגמל.
(ג)
הממונה רשאי לקבוע תקופת מעבר שלא תעלה על שנה אחת, להתאמת פעילותה של קופת גמל לאחר ביצוע מיזוג, להוראות לפי חוק זה שיקבע הממונה.
פיצול קופות גמל
(א)
חברה מנהלת רשאית לפצל קופת גמל שבניהולה לשתי קופות גמל או יותר, באופן שחלק מהעמיתים יועברו לקופת גמל חדשה או לקופת גמל קיימת (בסעיף זה – הקופה הקולטת), ובלבד שתכנית הפיצול אושרה מראש בידי הממונה והחברה הודיעה על כך לעמיתים, מראש, באופן ובמועד שהורה.
(ב)
בפיצול קופת גמל, תעביר החברה המנהלת לקופה הקולטת זכויות עמיתים בקופה המתפצלת, ונכסים בקופת הגמל המתפצלת בשווי זכויות העמיתים המועברים, באופן שיישמרו זכויות העמיתים בשתי הקופות, ובהתאם לתכנית הפיצול שאישר הממונה ולהוראות שנתן באישור כאמור; אין בפיצול כאמור בסעיף זה כדי להביא לפיצול של חשבונות עמיתים בקופת הגמל.

פרק ד׳: הפיקוח על ניהול קופת גמל

פיקוח הממונה [תיקון: תשס״ח, תשע״א־6, תשע״ו־5, תשע״ח־2, תשע״ט]
(א)
במילוי תפקידיה וחובותיה לפי חוק זה, תהיה חברה מנהלת נתונה לפיקוחו של הממונה.
(ב)
(1)
הממונה רשאי, לצורך פיקוח כאמור בסעיף קטן (א) ולאחר התייעצות עם הוועדה, ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתם וניהולם של חברות מנהלות, של נושאי משרה בהן ושל כל מי שמועסק על ידן, והכל כדי להבטיח את ניהולן התקין של החברות המנהלות ושל קופות הגמל שבניהולן ואת השמירה על ענינם של עמיתיהן, כדי למנוע פגיעה ביכולתן של החברות המנהלות לקיים את התחייבויותיהן וכדי לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה; הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל החברות המנהלות או לחברות המנהלות קופות גמל מסוג מסוים או למטרה מסוימת.
(2)
(נמחקה).
(ג)
הוראות סימן ב׳1 בפרק ד׳, סעיפים 59ב עד 62, 63 ו־64, פרקים ז׳ ו־ח׳ וסעיף 97 לחוק הפיקוח על הביטוח והוראות סעיף 102 לחוק האמור לענין החלטה לפי סעיף 62(א) לאותו חוק, יחולו לענין חברה מנהלת, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
(1)
(2)
לעניין סעיף 68(א) לחוק האמור, רשאי הממונה להורות גם על העברת ניהול קופת גמל לחברה מנהלת אחרת.
דוחות, הודעות ומידע [תיקון: תשע״ו־5]
הוראות סעיפים 42, 42א ו־48א לחוק הפיקוח על הביטוח יחולו לענין חברה מנהלת, לגביה ולגבי קופות הגמל שבניהולה, בשינויים המחויבים; הממונה רשאי להורות על הקלות לענין תחולת הוראות הסעיפים האמורים לגבי חברה מנהלת, בדרך של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת ההוראות האמורות, כולן או חלקן, על חברה כאמור, או קביעה כי הוראות אלה, כולן או חלקן, לא יחולו לגביה.
העברת ניהול מרצון
חברה מנהלת המבקשת להפסיק לנהל קופת גמל או המבקשת להחליט על פירוקה מרצון, רשאית להעביר את ניהול קופת הגמל או קופות הגמל שבניהולה, לפי הענין, לחברה מנהלת אחרת, ובלבד שהממונה אישר מראש את ההעברה והחברה הודיעה על כך לעמיתים, מראש, באופן ובמועד שהורה.
העברת ניהול בשל כינוס נכסים או פירוק
(א)
ניתן צו של בית משפט למינוי כונס נכסים זמני או מפרק זמני לחברה מנהלת, תודיע על כך החברה המנהלת, מיד, לממונה; לא הוסר הצו בתוך 60 ימים, או בתוך תקופה ארוכה יותר שקבע הממונה מטעמים מיוחדים, תעביר החברה המנהלת את ניהול קופות הגמל שבניהולה לחברה מנהלת אחרת בתוך תקופה שיורה הממונה ובהתאם להוראותיו.
(ב)
חלפה התקופה להעברת הניהול שעליה הורה הממונה כאמור בסעיף קטן (א), ולא העבירה החברה המנהלת את ניהול קופות הגמל לחברה מנהלת אחרת בהתאם להוראותיו, רשאי הממונה לפעול בהתאם לסמכויותיו כאמור בסעיף 68 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 39(ג).
[תיקון: תשע״א־6]

פרק ה׳: עיצום כספי

עיצום כספי [תיקון: תשס״ח, תשע״א־6]
(א)
הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה החלה לגביו, כמפורט בתוספת הראשונה, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום כמפורט לגביו בתוספת השנייה.
(ב)
הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה החלה לגביו שקבועה בשלה עבירה לפי סעיף 49, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בשיעור כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
לעניין הפרת הוראה שקבועה בשלה עבירה לפי סעיף 49(א) – 150 אחוזים מסכום העיצום הכספי שהיה ניתן להטיל עליו לפי התוספת השנייה אילו הפר הוראה המנויה בחלק ג׳ לתוספת הראשונה;
(2)
לעניין הפרת הוראה שקבועה בשלה עבירה לפי סעיף 49(ב) – 200 אחוזים מסכום העיצום הכספי שהיה אפשר להטיל עליו לפי התוספת השנייה אילו הפר הוראה המנויה בחלק ג׳ לתוספת הראשונה.
(ג)
על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) –
(1)
לא יוטל עיצום כספי על עובד זוטר; בסעיף קטן זה, ”עובד זוטר“ – עובד שכיר בתאגיד, שאינו נושא משרה בתאגיד ואין עובדים הכפופים לו;
(2)
לא יוטל עיצום כספי על עובד שכיר בתאגיד שאינו נושא משרה בתאגיד ושאינו עובד זוטר בו, אם במעשה המהווה את ההפרה לא חרג מנהלים של התאגיד או מהוראה של הממונה עליו.
עדכון עיצום כספי
(א)
הממונה רשאי לעדכן את סכום העיצום הכספי ב־1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור השינוי שחל במדד, מהמדד האחרון שפורסם לפני יום השינוי לעומת מדד חודש נובמבר 2005; כן רשאי הממונה לעגל את סכום העיצום הכספי לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.
(ב)
הממונה יפרסם, בהודעה ברשומות את סכום העיצום הכספי המעודכן.
[תיקון: תשע״א־6]
(בוטל).
[תיקון: תשע״א־6]
(בוטל).
החלת הוראות חוק הפיקוח על הביטוח [תיקון: תשע״א־6]
שינוי התוספת הראשונה והתוספת השנייה [תיקון: תשע״א־6, תשע״ו]
שר האוצר רשאי, בצו, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים, לשנות את התוספת הראשונה והתוספת השנייה, ובלבד שסכומי העיצום הכספי לפי התוספת השנייה לא יעלו על הסכומים כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
לעניין חברה מנהלת – 2,000,000 שקלים חדשים;
(2)
לעניין תאגיד שאינו חברה מנהלת – 1,500,000 שקלים חדשים;
(3)
לעניין יחיד שהוא נושא משרה או מחזיק אמצעי שליטה בחברה מנהלת – 150,000 שקלים חדשים;
(4)
לעניין יחיד שהוא עובד של תאגיד המנוי בפסקאות (1) או (2) ואינו נושא משרה בו – 18,000 שקלים חדשים.

פרק ו׳: עונשין

שיעור הקנס הבסיסי [תיקון: תשע״א־6]
בפרק זה, ”הקנס הבסיסי“ – סכום כמפורט להלן, לפי הענין:
(1)
לגבי יחיד העובד בתאגיד המנוי בפסקאות (2) או (3) ואינו נושא משרה בו – הסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ולגבי יחיד אחר – פי שניים מהסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין;
(2)
לגבי תאגיד שאינו חברה מנהלת – פי שמונה מהסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין;
(3)
לגבי חברה מנהלת – פי שישה עשר מהסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.
עונשין [תיקון: תשס״ח, תשע״א, תשע״א־6, תשע״ד, תשע״ז־3]
(א)
מי שעשה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה או הקנס הבסיסי:
(1)
(נמחקה);
(2)
(נמחקה);
(3)
(נמחקה);
(4)
(נמחקה);
(5)
(נמחקה);
(6)
(נמחקה);
(7)
התנה תשלום כספים לקופת גמל בעד עובד, בניגוד להוראות סעיף 20;
(8)
(נמחקה);
(9)
(נמחקה);
(10)
(נמחקה);
(11)
(נמחקה);
(12)
החזיק או ניהל נכסי קופת גמל, שלא בהתאם להוראות סעיף 27(א);
(13)
לא ניהל מערכת חשבונות נפרדת לכל קופת גמל או לא החזיק נכסי קופת גמל בנפרד מנכסים של קופות גמל אחרות, בניגוד להוראות לפי סעיף 27(ב) עד (ד);
(13א)
חישב את עמלת ההפצה בזיקה לשיעור דמי הניהול, בניגוד להוראות סעיף 32(ה)(3);
(14)
(נמחקה);
(15)
(נמחקה);
(16)
(נמחקה);
(17)
(נמחקה);
(18)
(נמחקה);
(19)
(נמחקה);
(20)
(נמחקה);
(21)
פעל בחיסול עסקי חברה מנהלת שלא בהתאם להוראות שנתן לו הממונה לפי סעיפים 63 ו־64 לחוק הפיקוח על הביטוח כפי שהוחלו בסעיף 39(ג);
(22)
מיזג קופת גמל בקופת גמל אחרת בלא אישור מראש מאת הממונה או בלי שהודיע על כך מראש לעמיתים, בניגוד להוראות סעיף 37(א);
(23)
העביר נכסי קופת גמל מתמזגת או זכויות עמיתי קופת גמל מתמזגת, לקופת גמל אחרת, שלא בהתאם לתכנית המיזוג שאישר הממונה או להוראותיו באישור כאמור, או בלי שנשמרו זכויות העמיתים, בניגוד להוראות סעיף 37(ב);
(24)
פיצל קופת גמל בלא אישור מראש מאת הממונה או בלי שהודיע על כך מראש לעמיתים, בניגוד להוראות סעיף 38(א);
(25)
העביר נכסים מקופת גמל מתפצלת או זכויות עמיתי קופת גמל מתפצלת, לקופה קולטת, שלא בהתאם לתכנית הפיצול שאישר הממונה או להוראותיו באישור כאמור, או בלי שנשמרו זכויות העמיתים, בניגוד להוראות סעיף 38(ב);
(26)
העביר קופת גמל שבניהולו לניהול אדם אחר בלא אישור מראש מאת הממונה או בלי שהודיע על כך מראש לעמיתים, בניגוד להוראות סעיף 41.
(ב)
מי שעשה אחד מאלה, דינו – מאסר שנתיים או קנס בשיעור פי אחד וחצי מהקנס הבסיסי:
(1)
ניהל קופת גמל בלי שהיה בידו רישיון חברה מנהלת, בניגוד להוראות סעיף 2;
(2)
הציג כקופת גמל, קרן או תכנית ביטוח שאין לגביהן אישור קופת גמל;
(3)
פעל בניגוד להוראה שנתן לו הממונה בהתאם להוראות סעיף 23(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 8(ב), בדבר ניהול עסקיו אחרי ביטול רישיון;
(4)
החזיק אמצעי שליטה בחברה מנהלת או שלט בחברה מנהלת בלי שהיה בידו היתר, בניגוד להוראות סעיף 9;
(4א)
הסכים עם אחר לעניין הצבעתם למינוי דירקטור בחברה מנהלת, לרבות לעניין הצבעתם להפסקת כהונתו, בלי שהיה בידו היתר לכך, בניגוד להוראות סעיף 32(א1) לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 9(ג);
(4ב)
שלט בחברה מנהלת שהיא גוף פיננסי משמעותי, או החזיק אמצעי שליטה בחברה כאמור, בניגוד להוראות סעיף 32א לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 9(ג);
(5)
העביר אמצעי שליטה בחברה מנהלת ביודעו שהנעבר זקוק להיתר ואין בידו היתר, בניגוד להוראות סעיף 33 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 9(ג);
(6)
ניהל קופת גמל שלא על פי התקנון שאישר הממונה או שלא על פי ההוראות לפי חוק זה ולהוראות כל דין אחר שהתקנון כפוף להן, בניגוד להוראות סעיף 16(א) ו־(ב);
(7)
העניק לעמיתים בקופת גמל זכויות או הטיל עליהם חובות, שלא בהתאם לתקנונה, בניגוד להוראות סעיף 16(ג);
(8)
(נמחקה);
(9)
קיבל טובת הנאה בקשר עם ניהול קופת גמל, בניגוד להוראות סעיף 32(ד);
(10)
(נמחקה);
(11)
לא החזיר הוצאות, דמי ניהול, עמלה, תמורה או כל טובת הנאה אחרת, בהתאם להוראת הממונה לפי סעיף 32(ו);
(12)
(נמחקה);
(13)
לא פרסם תיקון לפרסום שיש בו תיאור מטעה ביחס לקופת גמל, בהתאם להוראת הממונה לפי סעיף 36(ג);
(14)
לא תיקן ליקוי בהתאם להוראה שנתן הממונה, כאמור בסעיף 62(א) לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 39(ג);
(15)
לא מילא אחר הוראה שנתן הממונה לתיקון פגם או למניעת פגיעה לפי הוראות סעיף 65 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 39(ג);
(16)
הפר הוראה להפריש סכומים, שנתן הממונה בהתאם להוראות סעיף 66 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 39(ג);
(17)
הפר הוראה שנתן הממונה לפי הוראות סעיפים 67 או 68 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 39(ג);
(18)
כיהן כנושא משרה או כעובד אחר בחברה מנהלת אף שהותלתה או הוגבלה סמכותו לפי הוראות סעיף 68 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 39(ג), או כיהן כנושא משרה בחברה מנהלת אף שהושעה או הועבר מתפקידו לפי הוראות אותו סעיף;
(19)
כלל פרט מטעה בדוח או בהודעה, בניגוד להוראות סעיף 42א לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 40, או נתן את הסכמתו כי דוח או מסמך שהכין ייכללו בדוח או בהודעה כאמור, ביודעו שיש בהם פרט מטעה;
(20)
(נמחקה).
עבירה כדי להטעות או לרמות
מי שעבר עבירה מהעבירות המנויות בסעיף 49 כדי לרמות או להטעות עמית בקופת גמל או אדם השוקל להצטרף כעמית לקופת גמל, דינו – מאסר חמש שנים או קנס בשיעור פי שלושה מן הקנס הקבוע לאותה עבירה.
קנס בעבירה נמשכת
בעבירה נמשכת רשאי בית המשפט להטיל לכל יום שבו נמשכת העבירה, נוסף על כל עונש אחר, קנס בשיעור החלק החמישים של הקנס שהוא רשאי להטיל על אותה עבירה.
חובת פיקוח
(א)
נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף 49 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – הקנס הקבוע לאותה עבירה אילו הוטל על יחיד.
(ב)
נעברה עבירה לפי סעיף 49 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו האמורה בסעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה.
(ג)
בסעיף זה, ”נושא משרה“ – דירקטור, מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

פרק ז׳: שונות

[תיקון: תשס״ו־2]
(בוטל).
תביעה בשם קופת גמל
היועץ המשפטי לממשלה רשאי, לבקשת הממונה, לתבוע בשם חברה מנהלת, בעבור קופת גמל שבניהולה, נושא משרה בחברה המנהלת, בשל נזק שנגרם לקופת הגמל או לעמיתים בקופה, ממעשה או ממחדל בניגוד לחובותיו כלפיה או כלפי העמיתים לפי הוראות חוק זה, הוראות התקנון או הוראות כל דין אחר.
מסלולי השקעה [תיקון: תשע״ו]
השר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע כי חלק מההוראות לפי חוק זה יחולו גם על מסלול השקעה בקופת גמל מסלולית כאילו היה קופת גמל.
קופות ביטוח [תיקון: תשס״ח, תשע״ו]
(א)
על קופת ביטוח, למעט קופת ביטוח שהיא קופת גמל בניהול אישי, ועל מבטח המנהל קופה כאמור, לא יחולו ההוראות לפי חוק זה, למעט ההוראות לפי סעיפים 2(ב), 3(ב) עד (ה), 13 עד 15, 19 עד 25, 30 עד 35, 36(א) ו־58, וכן פרקים ה׳ ו־ו׳ לענין הפרת ההוראות האמורות ולמעט ההוראות לפי סעיף 86(ב) ו־(ט) עד (יג), הכל בשינויים המחויבים, ויראו את המבטח, לענין אותם סעיפים ולענין כל דין אחר החל על חברה מנהלת ביחס לקופות הגמל שבניהולה, כחברה מנהלת; השר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע הוראות נוספות מההוראות לפי חוק זה שיחולו על קופת ביטוח ועל מבטח כאמור.
(ב)
הוראות תכנית הביטוח שאושרה כקופת ביטוח לפי סעיף 13(ב) והוראות פוליסות הביטוח שהוצאו על פיה, יהיו כפופות להוראות לפי חוק זה החלות לענין קופת ביטוח לפי סעיף קטן (א).
קופות גמל בניהול אישי [תיקון: תשע״ו]
(א)
(1)
על קופת גמל בניהול אישי שאושרה לפי הוראות סעיף 13(א) ועל חברה מנהלת של קופה כאמור לא יחולו ההוראות לפי חוק זה, למעט ההוראות לפי סעיפים 2 עד 6, 8 עד 10, 13 עד 15, 19 עד 25, 27 עד 30, 32 עד 36, 39 עד 42, ו־58, וכן פרקים ה׳ ו־ו׳ לענין הפרת ההוראות האמורות, הכל בשינויים המחויבים; השר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע הוראות נוספות מההוראות לפי חוק זה שיחולו על קופת גמל בניהול אישי ועל חברה מנהלת של קופה כאמור;
(2)
על קופת גמל בניהול אישי שהיא קופת ביטוח שאושרה לפי הוראות סעיף 13(ב) ועל מבטח המנהל קופה כאמור לא יחולו ההוראות לפי חוק זה, למעט ההוראות לפי סעיפים 2(ב), 3(ב) עד (ה), 13 עד 15, 19 עד 25, 29, 30, 32 עד 35, 36(א) ו־58, וכן פרקים ה׳ ו־ו׳ לענין הפרת ההוראות האמורות, הכל בשינויים המחויבים, ויראו את המבטח, לענין אותם סעיפים ולענין כל דין אחר החל על חברה מנהלת ביחס לקופות הגמל שבניהולה, כחברה מנהלת; השר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע הוראות נוספות מההוראות לפי חוק זה שיחולו על קופת גמל בניהול אישי שהיא קופת ביטוח ועל מבטח כאמור.
(ב)
השר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע הוראות בענינים האלה:
(1)
תנאי התקשרות בין עמית בקופת גמל בניהול אישי לבין החברה המנהלת של קופת הגמל או המבטח המנהל את הקופה, לפי הענין, ואופן ההתקשרות עמם;
(2)
מתן הוראות עמית לענין ניהול והשקעת כספי קופת גמל בניהול אישי וביצוע הוראות אלה;
(3)
מגבלות על השקעת כספי קופת גמל בניהול אישי, לרבות שיעורים מרביים להשקעה בנכס מסוים או בסוגי נכסים שיקבע וכן תנאים והגבלות על השקעה כאמור ותנאים לביצועה; לענין זה, ”השקעה“ – קניה, מכירה, החזקה, מתן הלוואה וכל עסקה אחרת.
(ג)
הוראות הסכם בין עמית ובין חברה מנהלת של קופת גמל בניהול אישי או מבטח המנהל קופה כאמור, לרבות פוליסת ביטוח, יהיו כפופות להוראות לפי חוק זה החלות לענין קופת גמל בניהול אישי לפי סעיף קטן (א)(1) או (2), לפי הענין, ולתקנות לפי סעיף קטן (ב).
דחיית מועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור בנסיבות מיוחדות [תיקון: תשע״ט]
(א)
קופת גמל או חברה מנהלת הנותנת ללקוח הלוואה לדיור (בסעיף זה – המלווה), תודיע ללקוח, טרם כריתת הסכם ההלוואה, כי באפשרותו לכלול בהסכם ההלוואה הוראות שלפיהן יוכל הלקוח לדחות את מועדי הפירעון החודשי של ההלוואה, אם יבקש, בתנאים שתקבע המלווה ובכפוף להוראות אלה:
(1)
לאחר כריתת הסכם ההלוואה התקיים אחד מאלה, והוצג למלווה מסמך המעיד על כך:
(א)
הלקוח סיים את עבודתו בשנה שקדמה לבקשתו לדחות את מועדי הפירעון החודשי של ההלוואה, ומאז הוא אינו עובד;
(ב)
הלקוח חלה או נפצע ועקב כך הוא אינו כשיר לעבוד תקופה רצופה העולה על שלושה חודשים;
(ג)
הלקוחה ילדה, טרם חלפו שישה חודשים מיום הלידה והיא אינה עובדת;
(2)
לקוח רשאי לדחות מועדי פירעון לפי סעיף זה לתקופה שיבקש, שלא תעלה על שלושה חודשים, לא יותר מפעם אחת ב־12 חודשים רצופים ולא יותר משלוש פעמים במשך תקופת ההלוואה לדיור.
(ב)
בלי לגרוע מהוראות כל דין, טרם כריתת הסכם ההלוואה לדיור, תמסור המלווה ללקוח הסבר בכתב בדבר התנאים לדחיית מועד הפירעון החודשי של ההלוואה לפי סעיף זה; בהסבר כאמור יפורטו, בין השאר, העלויות הכרוכות בבחירת הלקוח לכלול בהסכם הוראות בדבר האפשרות לדחות את מועד הפירעון החודשי של ההלוואה כאמור בסעיף קטן (א) וכן העלויות הכרוכות במימוש אותה אפשרות.
(ג)
דחיית מועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור לפי סעיף זה לא תפגע בזכויות העומדות ללקוח לפי הסכם ההלוואה או לפי כל דין, ובכלל זה בזכויותיו לדיור חלוף או בזכותו לפנות לוועדה המיוחדת לפי הוראות סעיף 5א לחוק הלוואות לדיור, התשנ״ב–1992.
(ד)
אין להתנות על הוראות סעיף זה אלא לטובת הלקוח.
(ה)
בסעיף זה, ”הלוואה לדיור“ – הלוואה לשם רכישת דירה יחידה כהגדרתה בסעיף 9א1(ד) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ״א–1981.
הגבלת עמלה בעד טיפול בבקשה להלוואה לדיור [תיקון: תשפ״ב־2]
(א)
בעד טיפול בבקשה להלוואה לדיור רשאי המלווה לגבות עמלה ששיעורה לא יעלה על 360 שקלים חדשים; בסעיף זה, ”המלווה“ ו”הלוואה לדיור“ – כהגדרתם בסעיף 57א.
(ב)
הסכום האמור בסעיף קטן (א) יתעדכן ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב־1 בינואר של השנה הקודמת; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
אגרות [תיקון: תשע״ו]
(א)
השר, באישור ועדת הכספים, רשאי לקבוע אגרות כמפורט להלן, וכן הוראות לענין אגרות כאמור, לרבות המועדים לתשלומן:
(1)
אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון חברה מנהלת;
(2)
אגרה בעד הגשת בקשה לאישור קופת גמל ולחידושו;
(3)
אגרה שנתית לחברה מנהלת בעד כל קופת גמל שבניהולה.
(ב)
בתקנות לפי סעיף קטן (א) רשאי שר האוצר לקבוע הוראות בדבר הפרשי הצמדה וריבית ואגרה מוגדלת שישולמו בשל פיגור בתשלום אגרה לפי אותן תקנות (בסעיף זה – תוספת לאגרה).
(ג)
על גביית אגרה ותוספת לאגרה לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה).
(ד)
לא שילמה חברה מנהלת אגרה שהיה עליה לשלם לפי הוראות סעיף קטן (א) בתוך שנה מהמועד שנקבע לתשלומה לפי הוראות אותו סעיף קטן, יותלה רישיונה החל במועד שנקבע לכך בהתראה שמסר לה הממונה, עד לתשלום האגרה והתוספת לאגרה; בתקופת ההתליה רשאי הממונה לפעול בהתאם לסמכויותיו כאמור בסעיף 68 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 39(ג); חברה מנהלת שרישיונה הותלה, תודיע על כך מיד לעמיתי קופות הגמל שבניהולה.
(ה)
חידוש רישיון חברה מנהלת או אישור קופת גמל, שפקע, שבוטל או שהותלה, לפי הוראות חוק זה, יותנה בתשלום חובותיה של החברה המנהלת בשל אגרות ותוספת לאגרות שלא שולמו על ידה.
פרסום הוראות הממונה [תיקון: תשס״ח]
(א)
הוראות הממונה שניתנו מכוח חוק זה, אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם הממונה יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור שהן בנות פועל תחיקתי ועל מועד תחילתן.
(ב)
הוראות הממונה שניתנו מכוח חוק זה שהן בנות פועל תחיקתי וכל שינוי בהן יועמדו לעיון הציבור במשרדי הממונה ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד האוצר, ורשאי השר לקבוע דרכים נוספות לפרסומן.
ביצוע ותקנות
(א)
השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
(ב)
תקנות לפי חוק זה יכול שיהיו לכלל קופות הגמל והחברות המנהלות אותן, או לגבי סוגי קופות גמל או קופות גמל למטרות מסוימות, והחברות המנהלות אותן.

פרק ח׳: תיקונים עקיפים, תחילה והוראות מעבר

הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה.
הנוסח שולב בפקודת העיריות.
[תיקון: תשס״ו]
תחילה
(א)
תחילתו של חוק זה, למעט הסעיפים המפורטים בסעיפים קטנים (ב) עד (ד), 90 ימים ממועד פרסומו (בסעיף זה – יום התחילה).
(ב)
תחילתו של סעיף 25(ב) ביום כניסתן לתוקף של תקנות שיותקנו מכוחו.
(ג)
תחילתן של הפסקאות המפורטות להלן, בסעיף 61, במועד המפורט לצדן:
(1)
פסקאות (2)(ב)(1) ו־(3), (3)(ג), (5)(א), (7)(א) ו־(ג)(1), ו־(11)(ב)(3)(ג) – במועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 22;
(2)
פסקה (2)(ב)(2) – במועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 21;
(3)
פסקאות (2)(ג), (11)(א)(2) ו־(ב)(1) – במועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 23;
(4)
פסקה (3)(א)(2) – במועד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 26.
(ד)
(1)
ההגדרה, ”קרן חדשה מקיפה“ ו”קרן חדשה כללית“ שבסעיף 67א בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ״ה–1985 (בסעיף זה – חוק שירות הקבע בצה״ל), כנוסחו בסעיף 78 בחוק זה, תכנס לתוקפה ביום כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 22, לענין תשלומים לקרן חדשה מקיפה ולקרן חדשה כללית;
(2)
עד לכניסתן לתוקף של תקנות כאמור בפסקה (1) ההגדרה ”קופת גמל לקצבה“, ”קרן ותיקה“, ”קרן חדשה מקיפה“ ו”קרן חדשה כללית“ שבסעיף 67א בחוק שירות הקבע בצה״ל כנוסחו ערב פרסומו של חוק זה תמשיך לחול על ”קרן חדשה מקיפה“ ו”קרן חדשה כללית“.
הוראות מעבר [תיקון: תשס״ח, תשע״א, תשע״א־6, תשע״ב־2]
(א)
בסעיף זה –
(ב)
אישור קופת גמל שניתן לפי תקנות קופות גמל לפני יום התחילה, יראו אותו כאישור שניתן לפי הוראות סעיף 13, והוא יהיה בתוקף עד תום תקופת תוקפו, אלא אם כן בוטל קודם לכן לפי הוראות חוק זה.
(ג)
חברה שערב יום התחילה היה בידה אישור חברה מנהלת שניתן לה לפי תקנות קופות גמל, זכאית לרישיון חברה מנהלת.
(ד)
מי שהחזיק, ערב יום התחילה, יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחברה כאמור בסעיף קטן (ג) או שלט בחברה כאמור, זכאי להיתר לפי הוראות סעיף 9 לענין אותה החזקה או שליטה.
(ה)
חברה הזכאית לרישיון לפי סעיף קטן (ג) או אדם הזכאי להיתר לפי סעיף קטן (ד), שלא הגישו לממונה בקשה לרישיון או להיתר, לפי הענין, עד תום שישה חודשים מיום התחילה – רואים אותם כאילו ויתרו על זכאותם כאמור.
(ו)
(1)
קופת גמל שערב יום התחילה פעלה כדין כתאגיד, תנוהל בנאמנות בידי חברה מנהלת, כאמור בחוק זה, ולא תהיה עוד תאגיד, עד תום שמונה עשר חודשים מיום התחילה.
(2)
לא קיימה קופת הגמל כאמור בפסקה (1) את ההוראות האמורות באותה פסקה, עד תום המועד שנקבע לכך, יפעיל הממונה לגביה את סמכותו כאמור בסעיף 68 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 39(ג).
(3)
קופת גמל כאמור בפסקה (1), יראו אותה, לענין כל דין, כחברה מנהלת כל עוד היא תאגיד.
(ז)
(1)
הוראות סעיף קטן (ו) לא יחולו על קופת גמל שערב יום התחילה פעלה כדין כאגודה שיתופית, ויראו קופת גמל כאמור, לענין כל דין, כחברה מנהלת כל עוד היא אגודה שיתופית, ואולם אם ראה הממונה כי שינוי המוצע בתקנון קופת גמל כאמור משנה את הגדרת מי שזכאי להיות עמית בקופה, או שיש בו, לדעתו, כדי לשנות באופן מהותי את אופיה של הקופה, או כדי להשפיע באורח מהותי על אופן ניהולה, רשאי הוא להתנות את אישורו לשינוי בכך שהקופה תנוהל בנאמנות בידי חברה מנהלת, כאמור בחוק זה, ושהקופה לא תהיה עוד אגודה שיתופית; לענין זה לא יראו בפתיחת מסלול השקעה חדש בקופה כאמור שינוי שיש בו כדי לשנות באופן מהותי את אופיה של הקופה או כדי להשפיע באורח מהותי על אופן ניהולה.
(2)
קופת גמל כאמור בפסקה (1) המבקשת להתנהל בנאמנות בידי חברה מנהלת ולא להיות עוד אגודה שיתופית, יחולו לגביה, לענין השינוי המבני, הוראות סעיף 345 או הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות כאילו היתה חברה, לפי בחירתה.
(ח)
הוראות סעיפים קטנים (ו) ו־(ז) לא יחולו על קופת גמל לקצבה שערב יום התחילה היתה מבטח שמונה לו מנהל מיוחד לפי סעיף 78ד לחוק הפיקוח על הביטוח, הקופה לא תנוהל בידי חברה מנהלת ויראו אותה לענין כל דין כחברה מנהלת.
(ט)
על אף הוראות סעיף 23, נדרשה, ערב יום התחילה, על פי הוראות בתקנון קופת גמל ובהתאם להוראות תקנות קופות גמל, הסכמת מעביד למשיכה של כספים שהפקיד בקופת הגמל בעד עמית–שכיר, או שהמעביד היה רשאי, לפי ההוראות כאמור, למשוך כספים אלה מקופת הגמל, ימשיכו לחול אותן הוראות לגבי כספים כאמור שהפקיד המעביד בקופת הגמל לפני יום התחילה אף אם הועברו לקופת גמל אחרת.
(י)
חוזרים שהוציא הממונה לפני יום התחילה, יראו אותם כהוראות שניתנו לפי סעיף 39(ב) ומועד תחילתם, לענין פרקים ה׳ ו־ו׳ וסעיף 59, ביום התחילה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהם.
(יא)
היה לממונה יסוד סביר להניח כי חברה מנהלת הפרה הוראה מתקנות קופות גמל, כמפורט להלן, רשאי הוא להטיל עליה עיצום כספי בסכום שהיה ניתן להטיל עליה לפי התוספת השנייה אילו הפרה הוראה המנויה בחלק א׳ לתוספת הראשונה, ויחולו לעניין זה ההוראות החלות על עיצום כספי לפי פרק ה׳:
(1)
קיבלה תשלומים לקופת גמל שבניהולה, שלא בהתאם להוראות תקנות 19, 19א, 23א, 44(ג) עד (ה) או 49ח;
(2)
גבתה תשלומים שלא בהתאם להוראות תקנות 20, 21, 23 או 44(ג);
(3)
לא גבתה ממעביד ריבית בשל איחור בהפקדה בהתאם להוראות תקנות 22 או 44(ג);
(4)
לא מסרה תעודה או אישור למעביד או לעמית בהתאם להוראות תקנה 24;
(5)
נתנה הלוואות לעמית שלא בהתאם להוראות תקנה 30;
(6)
השקיעה כספי קופת גמל שבניהולה בעסקי מעביד ואו בעסקי עמית, בניגוד להוראות תקנה 32;
(7)
קיבלה אשראי, שעבדה נכס או ערבה להתחייבות, בניגוד להוראות תקנה 33;
(8)
העבירה כספים, סירבה להעביר כספים או קיבלה כספים, שלא בהתאם להוראות תקנות 33א, 34א, 34ב, 35, 38ב1, 38ג, 40א או 41יז;
(9)
לא העבירה כספים ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר בקופת גמל מסלולית שבניהולה בהתאם להוראות תקנות 33ב או 41יז(ג);
(10)
לא שילמה פיצויים, תגמולים, קצבה או תשלומים אחרים בהתאם להוראות תקנות 34, 38, 38א, 38ג, 39א(א), 41יא, 41יא1, 41כט, 46 או 49ט;
(11)
התנתה תשלום לעמית שכיר באישור המעביד, בניגוד להוראות תקנה 34(ז)(1);
(12)
איחדה או פיצלה חשבונות של עמית, בניגוד להוראות תקנה 36;
(13)
קיבלה כספים מעמית, בניגוד להוראות תקנה 37;
(14)
לא העבירה כספים לחשבון שאינו מבטיח תשואה בהתאם להוראות תקנה 38ב2;
(15)
לא פעלה לאיתור חשבונות של עמיתים או לאיתור המוטבים בחשבונות אלה או לא הודיעה למוטב על זכאותו, בניגוד להוראות לפי תקנה 38ד;
(16)
קיבלה מעמית הפקדות או לא החזירה כספים, בניגוד להוראות תקנה 39א(ג) עד (ז);
(17)
שילמה או החזירה כספים למעביד, בניגוד להוראות תקנות 40 או 41;
(18)
השקיעה כספי קופת גמל שבניהולה שלא בהתאם להוראות לפי סימן א׳ בחלק השני שבפרק שישי 1 או להוראות תקנה 49י(א);
(19)
פטרה נושא משרה בה מאחריותו, שיפתה נושא משרה בה או התקשרה בחוזה ביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בניגוד להוראות תקנות 41ה(ב) עד (ד) או 41כ(ג);
(20)
לא השתתפה או הצביעה באסיפה כללית של תאגיד שהיא בעלת זכות הצבעה בו או לא שמרה תיעוד בכתב של פרטי האסיפה, בניגוד להוראות תקנות 41ה1 או 41כ(ג);
(21)
התקשרה לשם ניהול השקעות של קופת גמל שבניהולה או ביצעה עסקאות בניירות ערך, בניגוד להוראות תקנות 41ה2 או 41כ(ג);
(22)
לא מינתה ועדת השקעות בהתאם להוראות תקנות 41ה3, 41ה5(ב) או 41כ(ג);
(23)
העסיקה עובד או מועסק או קיבלה ייעוץ מאדם שלא בהתאם להוראות תקנות 41ה7 או 41כ(ג);
(24)
מינתה דירקטור מכוח אמצעי השליטה שבהחזקת קופת גמל שבניהולה או תגמלה דירקטור שמונה כאמור, שלא בהתאם להוראות תקנות 41ה8 או 41כ(ג);
(25)
לא חישבה נכסי קופת גמל שבניהולה בהתאם להוראות לפי תקנות 41ו, 41יט, 41כב או 49יא;
(26)
גבתה דמי ניהול או הוצאות שלא בהתאם להוראות תקנות 41ח, 41כח או 49יב;
(27)
לא זקפה לחשבונו של עמית בקופת גמל שבניהולה את רווחי הקופה, בניגוד להוראות תקנות 41י או 41טז או זקפה לחשבונו של עמית רווחים כאמור שלא בהתאם להוראות אותן תקנות;
(28)
לא שילמה ריבית פיגורים או לא זיכתה את חשבונו של עמית, בשל אי־ביצוע תשלום או העברת זכויות במועד, או לא ניכתה את סכום הריבית מדמי הניהול, בניגוד להוראות תקנה 41יז1;
(29)
לא השקיעה כספי קופת גמל לקצבה שבניהולה בהתאם להוראות תקנה 41כ;
(30)
קיבלה או התחייבה לקבל עמיתים חדשים לקופת גמל לקצבה שבניהולה, שלא בהתאם להוראות תקנה 41כד;
(31)
קיבלה תשלומים מעמית בקופת גמל לקצבה שבניהולה לשם רכישת זכויות שתחולתן למפרע, שלא בהתאם להוראות תקנה 41כה;
(32)
לא מסרה דף הסבר, פירוט, מידע או הודעה בהתאם להוראת תקנה 41לא;
(33)
לא קיבלה תשלומים מעמית שכיר, בניגוד להוראות תקנה 44(ד);
(34)
לא העבירה את הרישומים השנתיים, בשל חשבון קופת גמל שבניהולה, במועד העברת זכויות העמית מקופת הגמל לקופת גמל אחרת בהתאם להוראות תקנה 49ד1;
(35)
לא רשמה את חשבון הבנק של קופת גמל מרכזית לקצבה שבניהולה בהתאם להוראות תקנה 49י(ג);
(36)
לא שלחה לעמית בקופת גמל שבניהולה דוח או הודעה בהתאם להוראות לפי תקנות 49טו(א), 53, 53א או 53ב;
(37)
לא ביצעה הפרדה של החשבונות והנכסים של קופות הגמל שבניהולה בהתאם להוראות תקנה 50א;
(38)
לא שמרה מסמכים הנוגעים לעמית בקופת גמל שבניהולה או לדרכי השקעת כספי העמית, בניגוד להוראות תקנה 56א.
(יב)
היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מתקנות קופות גמל, כמפורט להלן, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי כאמור בסעיף קטן (יא):
(1)
כיהן במסגרת ועדת השקעות או פעל במסגרת תפקידו בוועדת השקעות שלא בהתאם להוראות תקנות 41ה3(ו) עד (ח), 41ה5(ב), 41ה6 או 41כ(ג);
(2)
הועסק בידי חברה מנהלת, נתן לה ייעוץ או פעל במסגרת ההעסקה או מתן הייעוץ כאמור שלא בהתאם להוראות תקנות 41ה7 או 41כ(ג);
(3)
קיבל טובת הנאה בקשר עם ניהול קופת גמל, בניגוד להוראות לפי תקנה 41ח(ד).
(יג)
היה לממונה יסוד סביר להניח כי חברה מנהלת לא הגישה דוח בהתאם להוראות תקנות 48, 49יד, 51, 51א, 51ג או 52 לתקנות קופות גמל, או לא פרסמה דוח בהתאם להוראות תקנה 51ב לתקנות האמורות, רשאי הוא להטיל עליה עיצום כספי בסכום שהיה ניתן להטיל עליה לפי התוספת השנייה אילו הפרה הוראה המנויה בחלק א׳ לתוספת הראשונה, ויחולו לעניין זה ההוראות החלות על עיצום כספי לפי פרק ה׳.
[תיקון: תשע״א־6]

תוספת ראשונה

(סעיפים 43(א) ו־47א)

חלק א׳

לא דיווח על החזקת אמצעי שליטה לפי הוראות סעיף 34א לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 9(ג);
[תיקון: תשע״ד]
לא מילא אחר דרישה שניתנה לו לפי סעיף 32א(ה) לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 9(ג);
הפר הוראה מהוראות הממונה שניתנו לפי הוראות סעיפים 11(ה), 20(ג), 36(א), 39(ב) או לפי סימן א׳1 לפרק ד׳ בחוק הפיקוח על הביטוח כפי שהוחל בסעיף 10;
לא העמיד לעיון הציבור את תקנון קופת הגמל וכל שינוי בו, לא המציא עותק של התקנון או לא פרסם אותו, בניגוד להוראות סעיף 18(א) או (ב) או בניגוד להוראות הממונה לפי סעיף 18(ג);
לא מסר לחברה מנהלת, בעת הפקדת כספים בקופת גמל שבניהולה, פרטים שנדרש למסרם בהתאם להוראות שקבע השר לפי סעיף 22(ב)(2);
לא שלח לעמיתים בקופת גמל דוחות תקופתיים או דוחות נוספים בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 35;
[תיקון: תשע״ח־2]
לא מילא אחר דרישה שניתנה לו בהתאם להוראות סעיפים 50, 59ב או 73 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 39(ג);
לא הגיש לממונה דוחות והודעות בהתאם להוראות סעיף 42 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 40;
לא כלל בפרוטוקול האסיפה הכללית של חברה מנהלת את הפרטים הדרושים לפי הוראות סעיף 48א(א) לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 40;
לא מסר לממונה פרטים, לפי דרישתו, בהתאם להוראות סעיף 48א(ב) לחוק הפיקוח, כפי שהוחל בסעיף 40.

חלק ב׳

לא קיים תנאי מהתנאים שנקבעו ברישיון חברה מנהלת או באישור קופת גמל, בניגוד להוראות סעיף 2;
הפר תנאי בהיתר שניתן לפי סעיף 9, בניגוד להוראות אותו סעיף;
לא מינה אורגן, נושא משרה או בעל תפקיד אחר בחברה מנהלת בהתאם להוראות לפי סימן א׳1 לפרק ד׳ בחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 10, או מינה אורגן, נושא משרה או בעל תפקיד כאמור שלא בהתאם להוראות האמורות;
כיהן כנושא משרה או כבעל תפקיד אחר בחברה מנהלת, או פעל במסגרת תפקידו כאמור, בניגוד להוראות לפי סימן א׳1 לפרק ד׳ בחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 10;
לא מינה ועדת השקעות בהתאם להוראות לפי סעיפים 11(א) ו־(ד) ו־12, או שמינה ועדת השקעות שלא בהתאם להוראות האמורות;
כיהן כחבר ועדת השקעות או פעל במסגרת תפקידו כחבר ועדת השקעות, בניגוד להוראות לפי סעיפים 11(ד) ו־12;
[תיקון: תשע״ו־3]
פעל בניגוד להוראות השר לפי סעיף 16(ד)(6) לעניין סוגי ביטוחים שבהם יבוטחו עמיתים בקופת גמל או פעל בניגוד לתנאים שקבע השר לפי הסעיף האמור לגבי ביטוחים כאמור;
[תיקון: תשע״ו־3]
פעל בניגוד להוראות השר לפי סעיף 21 לעניין חלוקת חשבון קופת גמל למרכיבים או ניהול כל אחד מהמרכיבים האמורים;
לא מילא אחר התנאים שקבע השר לפי סעיף 22(ב)(1) לעניין תשלומי כספים לקופת גמל;
לא גבה ממעבידים ריבית בשל איחור בהפקדה, בניגוד להוראות שקבע השר לפי סעיף 22(ב)(2);
לא המציא לעמיתים או למעבידים אישורים, בניגוד להוראות שקבע השר לפי סעיף 22(ב)(3);
שילם כספים, קיבל כספים או העביר כספים, מקופת גמל, בניגוד להוראות סעיף 23(א);
לא פעל בהתאם להוראות השר לפי סעיף 23(ב) לעניין משיכה והעברה של כספים מקופת גמל וממסלול השקעה בקופת גמל מסלולית ולעניין המשך הפקדת כספים בקופת גמל;
לא מסר אישורים, פרטים, נתונים ומסמכים, בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 23(ד);
לא פעל לאיתור עמיתים או מוטבים, בהתאם להוראות השר לפי סעיף 24;
[תיקון: תשע״ו]
לא מחק את המידע שקיבל כאמור בסעיף 24א(ב)(8) או בסעיף 24ב(א)(11) לפי הוראות אותו סעיף, לפי העניין;
הפקיד מזומנים של קופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 28(א) או ניהל חשבון ניירות ערך של קופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 28(ב);
לא פעל בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 29 לעניין החזקת נכסי קופת גמל ורישומם;
שעבד נכסי קופת גמל, בניגוד להוראות לפי סעיף 30;
לא השתתף בהצבעה באסיפה כללית של תאגיד, בניגוד להוראות לפי סעיף 31(א), או לא מילא אחר הוראות הממונה שניתנו לפי סעיף 31(ב);
חישב את שוויים של נכסי קופת גמל בניגוד להוראות השר לפי סעיף 33(א);
לא פעל בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 33(ב) לעניין אופן חישוב שוויים של נכסי קופת גמל;
לא חישב תשואה שהשיגה קופת גמל על נכסיה או לא זקף את רווחי הקופה והפסדיה לחשבונות העמיתים, באופן ובמועדים שקבע השר לפי סעיף 34, או לא מילא אחר התנאים שקבע השר לפי הוראות הסעיף האמור לעניין כספים חדשים שהופקדו בחשבונות העמיתים.

חלק ג׳

השקיע כספי קופת גמל שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 26 או 57(ב);
שילם עמלה או כל תמורה אחרת, בניגוד להוראות לפי סעיף 32(ה);
תיאר תיאור מטעה ביחס לקופת גמל או פרסם או גרם לפרסום שיש בו תיאור מטעה כאמור, בניגוד להוראות לפי סעיף 36(ב);
[תיקון: תשפ״ב־2]
גבה עמלה בעד טיפול בבקשה להלוואה לדיור, בניגוד להוראות סעיף 57ב;
לא פרסם את דבר הטלת העיצום הכספי, בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 92כב(ד) לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 47;
ביטח אדם מפני עיצום כספי לפי פרק ט׳1 לחוק הפיקוח על הביטוח כפי שהוחל בסעיף 47, שילם עיצום כספי שהוטל לפי פרק זה [צ״ל: פרק ה׳] במקום יחיד או שיפה יחיד בשל עיצום כספי כאמור, בניגוד להוראות סעיף 92יד לחוק האמור כפי שהוחל בסעיף 47.
[תיקון: תשע״א־6]

תוספת שנייה

(סעיפים 43(א) ו־47א)

לעניין חברה מנהלת –

היקף נכסי קופות גמל שבניהול החברה המנהלת (במיליוני שקלים חדשים) סכום העיצום הכספי (בשקלים חדשים)
הפרת הוראה המנויה בחלק א׳ לתוספת הראשונה הפרת הוראה המנויה בחלק ב׳ לתוספת הראשונה הפרת הוראה המנויה בחלק ג׳ לתוספת הראשונה
עד 1,000 150,000 400,000 500,000
מעל 1,000 עד 10,000 200,000 450,000 750,000
מעל 10,000 250,000 500,000 1,000,000
לעניין תאגיד שאינו חברה מנהלת –

סכום העיצום הכספי (בשקלים חדשים)
הפרת הוראה המנויה בחלק א׳ לתוספת הראשונה הפרת הוראה המנויה בחלק ב׳ לתוספת הראשונה הפרת הוראה המנויה בחלק ג׳ לתוספת הראשונה
200,000 450,000 750,000
לעניין יחיד, שהוא נושא משרה או מחזיק אמצעי שליטה בחברה מנהלת –

סכום העיצום הכספי (בשקלים חדשים)
הפרת הוראה המנויה בחלק א׳ לתוספת הראשונה הפרת הוראה המנויה בחלק ב׳ לתוספת הראשונה הפרת הוראה המנויה בחלק ג׳ לתוספת הראשונה
25,000 60,000 75,000
לעניין יחיד שהוא עובד של תאגיד המנוי בפרטים (1) או (2) ואינו נושא משרה בו –

סכום העיצום הכספי (בשקלים חדשים)
הפרת הוראה המנויה בחלק א׳ לתוספת הראשונה הפרת הוראה המנויה בחלק ב׳ לתוספת הראשונה הפרת הוראה המנויה בחלק ג׳ לתוספת הראשונה
3,000 6,000 9,000


התקבל בכנסת ביום י״ח בתמוז התשס״ה (25 ביולי 2005).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • בנימין נתניהו
  שר האוצר
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן