לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הצלילה הספורטיבית

חוק הצלילה הספורטיבית מתוך

חוק הצלילה הספורטיבית, תשל״ט–1979


הגדרות
בחוק זה –
”מכשיר צלילה אישי“ – מכשיר צלילה עצמאי הניזון מגז דחוס בתוספת כל פריט אחר שייקבע בתקנות;
”מקום“ – לרבות כלי רכב, כלי שיט במימי החופין וכן כלי שיט ישראלי כמשמעותו בחוק הספנות (כלי שיט), תש״ך–1960, אף מחוץ למימי החופין;
”שירותי צלילה“ – שירותים לצורך ביצוע צלילה, כפי שייקבע בתקנות;
”מרכז צלילה“ – מקום המיועד לספק שירותי צלילה;
”צלילה ספורטיבית“ – צלילה בעזרת מכשיר צלילה אישי, בכל מקווה מים, שלא לשם ביצוע עבודה או פעילות צבא או משטרה;
”הרשות המוסמכת“ – יחיד או תאגיד שמינהו השר להיות רשות מוסמכת לענין חוק זה, לתקופה שקבע;
”השר“ – שר החינוך והתרבות.
הגבלת צלילה ספורטיבית [תיקון: תשנ״ה]
(א)
לא יצלול אדם צלילה ספורטיבית אלא אם מלאו לו 12 שנים והוא הוסמך על פי כללים שייקבעו בתקנות להיות צולל ספורטיבי וקיבל על כך תעודה מאת הרשות המוסמכת ובהתאם לתנאי התעודה, ובלבד שאדם שטרם מלאו לו 15 שנים לא יצלול לעומק העולה על 20 מטרים מתחת לפני המים.
(א1)
לא יצלול צלילה ספורטיבית אדם שטרם מלאו לו 15 שנים אלא בהסכמת הורהו.
(ב)
תעודה לפי סעיף קטן (א) יכול שתהא לפי סוגים ויכול שתקופת תקפה תהא מוגבלת, הכל כפי שייקבע בתקנות.
(ג)
תעודת צולל שניתנה מחוץ לישראל, שמכירה בה הרשות המוסמכת, דינה כדין תעודה שהוצאה לפי סעיף קטן (א).
איסור צלילת יחיד [תיקון: תשנ״ה]
(א)
לא יצלול אדם צלילה ספורטיבית אלא בלוויית אדם אחד נוסף לפחות, הצולל כדין, ואם טרם מלאו לו 15 שנים לא יצלול צלילה ספורטיבית אלא בלווית אדם אחד נוסף לפחות שמלאו לו 21 שנים והרשאי לצלול לפי חוק זה עד עומק של 30 מטרים מתחת לפני המים.
(ב)
על אף האמור בסעיף 2, רשאי מי שלא הוסמך להיות צולל ספורטיבי לצלול בלוויית מי שהוסמך להיות מדריך צלילה לפי סעיף 6.
אזורי צלילה אסורים
(א)
השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי להכריז כי אזור מסויים הוא אזור האסור לצלילה ספורטיבית; אכרזה על פי סעיף קטן זה תפורסם ברשומות.
(ב)
לא יצלול אדם צלילה ספורטיבית באזור שהוכרז כאזור האסור לצלילה.
הגבלת מרכזי צלילה
(א)
לא יפתח אדם מרכז צלילה ולא יקיים אותו אלא ברשיון ובהתאם לתנאי הרשיון ולכללי הבטיחות והשירות שייקבעו בתקנות.
(ב)
רשיון לפי סעיף זה יינתן מאת הרשות המוסמכת בהסכמת שר הפנים או מי שהוא הסמיכו לכך.
(ג)
רשיון לפי סעיף זה יכול שיהא מסוייג ויכול שתקופת תקפו תהא מוגבלת, הכל כפי שייקבע בתקנות.
הגבלת הדרכת צלילה [תיקון: תשנ״ה]
(א)
לא תיעשה הדרכה בצלילה ספורטיבית אלא למי שמלאו לו 12 שנים ובידי מי שהוסמך על פי כללים שייקבעו בתקנות להיות מדריך צלילה וקיבל על כך תעודה מאת הרשות המוסמכת, ובהתאם לתנאי התעודה.
(ב)
תעודה לפי סעיף קטן (א) יכול שתהא לפי סוגים ויכול שתקופת תקפה תהא מוגבלת, הכל כפי שייקבע בתקנות.
(ג)
לא יוסמך אדם להיות מדריך צלילה אלא אם מלאו לו 21 שנים.
(ד)
לא תיעשה הדרכה בצלילה ספורטיבית אלא במרכז צלילה שניתנה עליו תעודה מאת הרשות המוסמכת, המעידה שהוא בית ספר לצלילה ספורטיבית, או ממרכז צלילה כאמור.
פקחים
(א)
הרשות המוסמכת תמנה פקחים לענין חוק זה.
(ב)
פקח רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום כדי לבדוק אם מתקיימות בו הוראות חוק זה והתקנות על פיו, לרבות תנאי רשיון שניתן על פיהם, ובלבד שלא ייכנס פקח למקום אלא בהסכמת תופשו או לאחר שנתן לתופשו הודעה מוקדמת זמן סביר מראש, או כשדחיפות הענין מחייבת את כניסתו אף ללא מתן הודעה מוקדמת כאמור.
(ג)
עבר אדם עבירה על חוק זה או התקנות על פיו, או היה לפקח שנתמנה כאמור יסוד סביר להניח שאדם עבר עבירה כאמור, רשאי הוא לדרוש מאותו אדם לזהות עצמו להנחת דעתו ולהציג כל מסמך שניתן לפי חוק זה, ואם סירב לעשות כן – רשאי הוא לעצור אותו עד לבוא שוטר, אך לא יותר משלוש שעות.
צו הפסקה מינהלי
(א)
ראתה הרשות המוסמכת כי עיסוקו של אדם בצלילה ספורטיבית, קיומו של מרכז צלילה או עיסוקו של אדם בהדרכה בצלילה ספורטיבית אינם בהתאם להוראות חוק זה או התקנות על פיו, רשאית היא לצוות בכתב על הפסקתם של עיסוק או קיום כאמור, אם בסגירת מקום ואם בכל דרך אחרת הנראית לה מתאימה בנסיבות הענין כדי להביא לידי הפסקה של ממש.
(ב)
צו לפי סעיף קטן (א) (להלן – צו הפסקה מינהלי) בטל בתום שלושים יום מיום שניתן, זולת אם לפני אותו מועד הוגשה לבית משפט השלום תביעה פלילית על העבירה שבגללה ניתן; הצו יעמוד בתקפו כל עוד לא בוטל בידי הרשות המוסמכת או בידי בית המשפט אגב ההליכים הפליליים או בבקשה לפי סעיף 9.
בקשה [תיקון: תשס״ה]
(א)
(בוטל).
(ב)
הרואה את עצמו נפגע על ידי צו הפסקה מינהלי, רשאי תוך 30 יום לבקש מבית משפט השלום שבתחום שיפוטו הוא מתגורר לבטל את הצו או לשנותו.
(ג)
הגשת בקשה כאמור בסעיף קטן (ב) לא תעכב את ביצועו של צו הפסקה מינהלי כל עוד לא החליט בית המשפט החלטה אחרת.
עונשין
(א)
העובר על הוראה מהוראות חוק זה או התקנות על פיו, או אינו ממלא אחרי צו הפסקה מינהלי, דינו – מאסר שנה או קנס 100,000 לירות.
(ב)
הורשע אדם בעבירה על חוק זה או התקנות על פיו, רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש, לצוות על שלילת תעודה או רשיון שניתנו לו לפי חוק זה, לתקופה שיקבע בית המשפט או לצמיתות.
תאגיד כרשות מוסמכת
(א)
מונה תאגיד כרשות מוסמכת לענין חוק זה, לא יהיה תוקף לכל הגבלה שהוטלה על אותו תאגיד בין על פי דין ובין באופן אחר, במידה שהיא עלולה למנוע אותו מלמלא את תפקידו כרשות מוסמכת, וכל הגבלה כזו לא תפטור אותו מלמלא את התפקיד.
(ב)
לענין חוק העונשין, תשל״ז–1977, ופקודת הנזיקין [נוסח חדש], דין עובד תאגיד כאמור בסעיף קטן (א), הממלא תפקיד מתפקידי התאגיד כרשות מוסמכת, כדין עובד הציבור לפי כל אחד מהחיקוקים האמורים.
ביצוע ותקנות
(א)
השר ממונה על ביצוע חוק זה; הוא יקבע בתקנות הוראות בטיחות למניעת סיכון חייהם של צוללים ושל הנמצאים בסביבתם, ורשאי הוא להתקין תקנות בכל ענין אחר הנוגע לביצוע החוק, ובכלל זה –
(1)
בדבר אגרות הסמכה ורישוי לענין סעיפים 2, 5 ו־6;
(2)
בדבר הטלת חובת ביטוח על צוללים;
(3)
בהתייעצות עם שר התחבורה – בדבר מיקומם של מרכזי צלילה, בדבר כלי שיט וציוד שיט אחר המופעלים בידי מרכז צלילה, וכן בדבר מסלוליהם של כלי שיט כאמור וסימונם של מסלולים אלה;
(4)
באישור שר הבריאות – בדבר הכושר הרפואי של הצוללים.
(ב)
תקנות על פי חוק זה יותקנו באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.
תחילה
תחילתו של חוק זה בתום ששה חדשים מיום פרסומו ברשומות.


נתקבל בכנסת ביום ו׳ באב תשל״ט (30 ביולי 1979).
 • זבולון המר
  שר החינוך והתרבות
 • מנחם בגין
  ראש הממשלה
 • יצחק נבון
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן