לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתוך

חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ״ז–1997


הגדרות
בחוק זה –
”בדיקות“ – לרבות מדידות וכיולים;
”המועצה“ – מועצת הרשות כאמור בסעיף 8;
”המנהל“ – המנהל הכללי של הרשות שמונה לפי סעיף 13;
”הסמכה“ – הכרה של הרשות ביכולת ובכשירות המקצועית של מעבדה לבצע בדיקות, בהתאם לתקנים, לתקנות, למפרטים או למסמכי ייחוס אחרים;
”הרשות“ – הרשות הלאומית להסמכת מעבדות שהוקמה לפי חוק זה;
”יושב ראש המועצה“ – יושב ראש המועצה לפי סעיף 9;
”מעבדה“ – לרבות גוף בודק, מכייל או מודד, העוסק בעבודת מעבדה;
”השר“ – שר התעשיה והמסחר.
הקמת הרשות
מוקמת בזה הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
הרשות – תאגיד
הרשות היא תאגיד.
הרשות – גוף מבוקר
תפקידי הרשות וסמכויותיה
תפקידיה וסמכויותיה של הרשות הם:
(1)
לקבוע, באישור השר, תחומים וסוגי בדיקות שלגביהם תינתן הסמכה למעבדות;
(2)
לקבוע דרישות לגבי השכלה והכשרה מקצועית של עובדים ומנהלים במעבדות המבקשות לקבל הסמכה ולגבי ביצוע בדיקות וציוד בדיקות;
(3)
לתת למעבדות שיבקשו, הסמכה בתחומים ובסוגי בדיקות שקבעה ולקבוע דרישות למתן ההסמכה ותנאים לקיומה;
(4)
לשמש נציגתה הבלעדית של המדינה, בכל דבר וענין הקשור בתפקידיה, ובכלל זה להכיר, באופן הדדי, ברשויות הסמכה של מדינות אחרות או של ארגונים בינלאומיים;
(5)
לבטל הסמכה של מעבדה, אם לאחר שניתנה לה אפשרות להשמיע את טענותיה, מצאה כי אינה עומדת בדרישות שנקבעו למתן ההסמכה;
(6)
ליזום כל פעולה הכרוכה או הקשורה בהסמכה של מעבדות המבצעות בדיקות, לרבות פעולות הדרכה, פרסום והסברה;
(7)
לבצע ולרכז את כל הפעולות הנדרשות לביצוע תפקידיה שבסעיף זה.
קביעת תקופת מעבר ופרסום
קבעה הרשות תחום או סוג בדיקות שלגביהם תיתן הסמכה, תקבע, באישור השר, תקופת מעבר לכניסתם לתוקף ותפרסם את קביעותיה ברשומות.
תנאי לאישור מעבדה על פי חיקוק
(א)
נדרשו על פי חיקוק אישור, הסמכה או הכרה (להלן – אישור), של מעבדה המבצעת בדיקות, בתחומים ובסוגי בדיקות שנקבעו ופורסמו כאמור בסעיף 6 ושלגביהם נתנה הרשות הסמכה, לא יינתן אישור חדש ולא יוארך תוקפו של אישור אלא למעבדה שקיבלה תעודת הסמכה של הרשות לפי חוק זה.
(ב)
הוראות סעיף קטן (א) יחולו רק אם השר הממונה על מי שהוסמך לתת את האישור, נתן את הסכמתו לקביעה האמורה בסעיף 5(1); הסכמה כאמור יכול שתינתן למפרע.
(ג)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של מי שהוסמך לתת אישור, להציב דרישות נוספות על אלה של הרשות, כתנאי למתן האישור.
המועצה
(א)
לרשות תהיה מועצה של שבעה חברים שימנה השר ואלה חבריה:
(1)
נציג של המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958 (להלן – מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה), שהוא בעל השכלה בתחום מדעי הטבע או הטכנולוגיה, ושעליו תמליץ המועצה להשכלה גבוהה, כמשמעותה באותו חוק, מתוך רשימות שהוגשו לה על ידי המוסדות המוכרים;
(2)
נציג של הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של מהנדסים ואדריכלים הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח–1958;
(3)
נציג של המעבדות שהסמיכה הרשות, אשר ייבחר על ידי רוב מנהלי המעבדות, ובהעדר בחירה כאמור – על ידי השר;
(4)
נציג של המשתמשים בשירותי מעבדות, שעליו המליצה לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, לאחר שהתייעצה עם הסתדרות העובדים הכללית החדשה;
(5)
הממונה על התקינה במשרד התעשיה והמסחר;
(6)
נציג לפי המלצת שר המדע, מבין עובדי משרדו, שהוא בעל השכלה בתחום מדעי הטבע או הטכנולוגיה;
(7)
נציג לפי המלצת שר האוצר, מבין עובדי משרדו.
(ב)
(1)
הנציג האמור בסעיף קטן (א)(1) לא יהיה מי שמועסק על ידי גוף או תאגיד המפעיל מעבדות שהוסמכו על ידי הרשות;
(2)
הנציגים האמורים בסעיף קטן (א)(1) עד (4) לא יהיו עובדי המדינה;
(3)
הנציגים האמורים בסעיף קטן (א)(6) ו־(7) יהיו בני המין שאינו מיוצג באופן הולם באותה עת במועצה כולה.
יושב ראש המועצה
(א)
יושב ראש המועצה יהיה הנציג האמור בסעיף 8(א)(1), והוא יהיה גם יושב ראש הרשות.
(ב)
השר ימנה ממלא מקום קבוע ליושב ראש המועצה, מבין חברי המועצה שאינם עובדי המדינה.
תפקידי המועצה
תפקידיה של המועצה הם:
(1)
לקבוע את הנהלים והכללים שינחו את פעולות הרשות והחלטותיה, בהתאמה לדרישות הנגזרות מאמות המידה והתקנים הבינלאומיים המסדירים את פעילותן של רשויות הסמכה של מעבדות;
(2)
לקבוע את תחומי ההסמכה כאמור בסעיף 5(1) וכן את הכללים, אמות המידה והתקנים הבינלאומיים שעל פיהם תפעל הרשות, לרבות תקופת ההסמכה של המעבדות לסוגיהן;
(3)
לאשר את תקציב הרשות כאמור בסעיף 27;
(4)
לפקח על ביצוע המדיניות של הרשות.
ישיבות המועצה
(א)
ישיבות המועצה יתקיימו לפחות פעמיים בשנה; יושב ראש המועצה או שלושה מחבריה רשאים לדרוש כינוס ישיבת המועצה.
(ב)
יושב ראש המועצה יזמן את הישיבות ויקבע את זמנן, מקומן וסדר יומן, ובלבד שהוא יכנס ישיבה לפי דרישת חברי המועצה, כאמור בסעיף קטן (א), תוך 21 ימים ממועד הדרישה.
סדרי הדיון
(א)
(1)
המנין החוקי בישיבות המועצה הוא ארבעה חברים ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו;
(2)
משנפתחה הישיבה במנין חוקי, יהיה המשך הישיבה כדין בכל מספר נוכחים, ובלבד שבעת קבלת ההחלטות נכחו שלושה חברים לפחות ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו;
(3)
לא היה מנין חוקי בעת שנפתחה ישיבת המועצה, רשאי יושב ראש המועצה לדחותה במחצית השעה; עברה מחצית השעה האמורה, תהיה הישיבה כדין בכל מספר של נוכחים, ואולם על קבלת ההחלטות יחולו הוראות פסקה (2).
(ב)
החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות של החברים המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, יכריע יושב ראש המועצה, ובהעדרו – ממלא מקומו.
(ג)
המועצה תקבע את סדרי עבודתה, ככל שאלה לא נקבעו בחוק או בתקנות.
מינוי המנהל ותפקידיו
(א)
המועצה, באישור השר, תמנה מנהל כללי לרשות.
(ב)
לא ימונה מנהל מי שהורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון, או מי שהוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור.
(ג)
המנהל ממונה על ביצוע תפקידי הרשות ויישום החלטות המועצה.
כהונת המנהל
(א)
תקופת כהונתו של המנהל תהיה ארבע שנים; המועצה, באישור השר, רשאית לחזור ולמנותו לתקופות כהונה נוספות.
(ב)
המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)
התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;
(2)
המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב חבריה, שלפחות אחד מהם הוא עובד המדינה;
(3)
הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה, שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.
(ג)
נבצר מן המנהל זמנית למלא את תפקידו, תמנה המועצה, באישור השר, ממלא מקום למנהל; נתפנתה משרתו של המנהל וטרם נתמנה אחר במקומו, רשאית המועצה למנות מנהל בפועל לתקופה שלא תעלה על 30 ימים.
תנאי העסקתו של המנהל
השר, בהתייעצות עם שר האוצר, יקבע את שכרו ותנאי העסקתו של המנהל.
הועדה המייעצת
(א)
השר ימנה למועצה ולמנהל, ועדה מייעצת של שלושים חברים והם:
(1)
שלושה עשר נציגי הממשלה, לפי ההמלצה של כל אחד מהשרים הבאים, מבין העובדים הבכירים במשרדם:
(א)
השר לאיכות הסביבה;
(ב)
שר הבטחון;
(ג)
שר הבינוי והשיכון;
(ד)
שר הבריאות;
(ה)
שר החוץ;
(ו)
שר החקלאות;
(ז)
שר המדע;
(ח)
שר העבודה והרווחה;
(ט)
שר הפנים;
(י)
שר התחבורה;
(יא)
שר התעשיה והמסחר;
(יב)
שר התקשורת;
(יג)
שר התשתיות הלאומית;
(2)
נציג בכיר אחד של משטרת ישראל;
(3)
נציג בכיר אחד של צבא הגנה לישראל;
(4)
חמישה עשר נציגי ציבור כמפורט להלן:
(א)
שני נציגים לפי המלצת מכון התקנים הישראלי, מבין עובדיו;
(ב)
שני נציגים לפי המלצת הסתדרות הפועלים החקלאיים – המרכז החקלאי;
(ג)
נציג אחד של ארגוני צרכנים, כמשמעותם בסעיף 31(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א–1981, מתוך רשימות שהגישו ארגוני הצרכנים;
(ד)
שלושה נציגים לפי המלצת לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים;
(ה)
שלושה נציגים של מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה, העוסקים במחקר, מתוך רשימות שהגישו המוסדות האמורים;
(ו)
ארבעה נציגים נוספים מקרב הציבור.
(ב)
השר ימנה את יושב ראש הועדה המייעצת ואת ממלא מקומו מבין חבריה.
(ג)
מחצית לפחות מכלל חברי הועדה המייעצת תהיינה נשים.
תפקידי הועדה המייעצת
(א)
הועדה המייעצת תייעץ למועצה בכל הנוגע לקביעת תחומי ההסמכה והתקנים הבינלאומיים שעל פיהם תפעל הרשות.
(ב)
הועדה המייעצת תייעץ למועצה ולמנהל, לפי בקשתם ופנייתם, בכל ענין אחר הנוגע לתפקידי הרשות המפורטים בסעיף 5.
(ג)
הועדה המייעצת רשאית למנות, מבין חבריה ושלא מבין חבריה, ועדות משנה קבועות או לענין מסוים, לפי הצורך.
תקופת כהונה
חברי המועצה והועדה המייעצת יתמנו לשלוש שנים, ואפשר לחזור ולמנותם לתקופה אחת נוספת; על מינוים יחולו הוראות סעיף 13(ב).
פקיעת כהונה
חבר המועצה או הועדה המייעצת יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)
התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;
(2)
הוגש נגדו כתב אישום בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;
(3)
חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגוף שאותו הוא מייצג במועצה או בועדה המייעצת;
(4)
לגבי נציג הציבור – אם נתמנה עובד המדינה.
העברה מכהונה
השר רשאי להעביר חבר מועצה או חבר הועדה המייעצת מכהונתו, לפני תום תקופת כהונתו, אם נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו.
תוקף פעולות
קיום המועצה והועדה המייעצת, סמכויותיהן ותוקף החלטותיהן, לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר מחברי המועצה או הועדה המייעצת, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
ניגוד ענינים
(א)
חבר המועצה או הועדה המייעצת יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה או הועדה המייעצת, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה או הועדה המייעצת לבין ענין אישי שלו, או לבין תפקיד אחר שלו, למעט תפקידו בגוף שאותו הוא מייצג במועצה או בועדה המייעצת; חבר המועצה או הועדה המייעצת לא יטפל במסגרת תפקידו ברשות בנושא כאמור, גם מחוץ לישיבות המועצה או הועדה המייעצת.
(ב)
נתברר לחבר המועצה או הועדה המייעצת כי הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד ענינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושב ראש המועצה או ליושב ראש הועדה המייעצת.
(ג)
לענין סעיף זה –
(1)
אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה;
(2)
”ענין אישי“ – לרבות ענין אישי של קרובו או של גוף שחבר המועצה או חבר הועדה המייעצת, או קרוב שלהם, הם בעלי שליטה בו;
”קרוב“ – בן זוג, הורה, הורי הורה, אח, צאצא, צאצא של בן זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה או חבר הועדה המייעצת, וכן סוכן, שותף, מעביד או עובד של חבר כאמור;
”בעל שליטה“ – מנהל, עובד אחראי או מי שיש לו חלק העולה על 5% בהון או ברווחים של גוף כאמור.
תנאי העסקתם של עובדי הרשות
(א)
המנהל, באישור המועצה, יקבע את רשימת המשרות ברשות, תנאי השכר וההעסקה בהן, לאחר קבלת אישור מאת השר ושר האוצר.
(ב)
התקבל עובד למשרה ברשות, יקבע המנהל את תנאי עבודתו, שכרו ותקופת העסקתו, במסגרת תנאי השכר וההעסקה שנקבעו לפי סעיף זה.
גמול
(א)
חבר המועצה או הועדה המייעצת לא יקבל מהרשות שכר בעד שירותיו.
(ב)
חבר המועצה יהיה זכאי לגמול עבור השתתפות בישיבות המועצה, בשיעורים ולפי כללים שיקבע השר בהתייעצות עם שר האוצר.
דין עובדי הרשות וחברי המועצה
(א)
דין עובדי הרשות כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
חוק העונשין, התשל״ז–1977 – ההוראות הנוגעות לעובדי ציבור.
(ב)
דין חברי המועצה שאינם עובדי המדינה כדין עובדי המדינה לענין החיקוקים האמורים בסעיף קטן (א)(2), (3), (6) ו־(7).
סודיות
(א)
לא יגלה אדם כל ידיעה או תוכנו של מסמך שהגיעו אליו בתוקף תפקידו לפי חוק זה, אלא לפי דרישת בית משפט, היועץ המשפטי לממשלה או לצורך חקירה לפי דין.
(ב)
העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו – מאסר שנה.
תקציב וכספים
(א)
המנהל יכין בכל שנה, במועד שתקבע המועצה, את התקציב השוטף ואת תקציב הפיתוח של הרשות לשנת הכספים הקרובה; התקציב טעון אישור המועצה, השר ושר האוצר.
(ב)
תקציב הפיתוח של הרשות ימומן מאוצר המדינה במסגרת חוק התקציב, ותקציבה השוטף ימומן מהכנסות מאגרות ומתשלומים שתגבה עבור שירותיה.
(ג)
על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי שר האוצר לאשר השתתפות מתקציב המדינה בתקציבה השוטף של הרשות.
דין וחשבון שנתי
המנהל יכין דין וחשבון שנתי על פעולות הרשות ויגישו לשר, לאחר שאושר על ידי המועצה.
זכות עיון
הרשות תאפשר לכל אדם לעיין בכללים, באמות המידה ובתקנים שעל פיהם היא פועלת באופן, במקום ובזמנים שתקבע ושתפרסם.
דין הרשות
דין הרשות כדין המדינה לענין תשלום מסים, מס בולים, אגרות, ארנונות, היטלים ותשלומי חובה אחרים.
דין המדינה
לגבי הוראות חוק זה דין המדינה ומוסדותיה כדין כל אדם אחר.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות הסדרה של תהליך ההסמכה והזכות לבקש דיון נוסף בהחלטה הנוגעת להסמכת מעבדה.
אגרות [תיקון: תשס״ב]
השר רשאי לקבוע, באישור שר האוצר וועדת הכלכלה של הכנסת, אגרות וכללים בדבר תשלומים בעד ביצוע פעולות הרשות לפי סעיף 5 לחוק זה.
העברת כספים שהוקצבו בחוק התקציב
הממשלה תעביר לרשות את כל הסכומים אשר תוקצבו בחוק התקציב לשנת הכספים השוטפת עבור אותן פעולות להסמכת מעבדות שביצוען מועבר לרשות, ושלא הוצאו עד יום תחילתו של חוק זה; לענין זה, ”שנת הכספים השוטפת“ – שנת הכספים שבה חל יום תחילתו של חוק זה.
הוראת מעבר
השר יבחר את נציג המעבדות, שימונה על ידיו לתקופה של שנתיים מיום תחילתו של חוק זה, כחבר המועצה, במקום הנציג האמור בסעיף 8(א)(3).


נתקבל בכנסת ביום כ״ד באדר ב׳ התשנ״ז (2 באפריל 1997).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • נתן שרנסקי
  שר התעשיה והמסחר
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • דן תיכון
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן