לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול

חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול מתוך

חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, התשמ״ח–1988


ס״ח תשמ״ח, 90; תשמ״ט, 101, 102; תשנ״ה, 205; תשס״ד, 14; תשע״ב, 613; תשע״ז, 1139.

תיקון התוספת: ק״ת תשנ״ב, 861; תשנ״ד, 702; תשנ״ח, 702; תשנ״ט, 1042, 1042; תש״ס, 920; תשס״א, 40, 274; תשס״ב, 672.


לפי סעיף 19 לחוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע״ז–2017, חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, התשמ״ח–1988 – בטל החל מיום 7.2.2018.


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשנ״ה, תשע״ב]
בחוק זה –
”אלכוהול“ – משקאות משכרים כהגדרתם בפקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה), לרבות כוהל אתילי, אתנול, אתיל ואלכוהול ולמעט סמים ותרופות המוכנים או הנמכרים על ידי רוקח;
”השר“ – ראש הממשלה;
”סמים“ – סמים מסוכנים כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג–1973, וסמים אחרים שיקבע השר בתקנות, לאחר התייעצות עם שר הבריאות באישור הועדה המיוחדת למלחמה בנגע הסמים של הכנסת; לא הוקמה ועדה כאמור, באישור ועדה אחרת שהכנסת תקבע לענין חוק זה;
”שימוש לרעה בסמים או באלכוהול“ – לרבות כל עשיה הקשורה בסמים, שלא לצורך מטרות רפואיות או שלא לפי הרשאה כדין, וכל עשייה הקשורה באלכוהול הנוגדת את הוראות הדין.

פרק ב׳: הרשות

סימן א׳: הקמת הרשות ותפקידיה

הקמת הרשות [תיקון: תשס״ד, תשע״ב]
מוקמת בזה הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול (להלן – הרשות).
הרשות תאגיד
הרשות היא תאגיד.
הרשות גוף מבוקר
תפקידי הרשות [תיקון: תשע״ב]
(א)
הרשות תקבע מדיניות מניעה, טיפול, שיקום, ענישה ואכיפת חוק בתחום השימוש לרעה בסמים ובאלכוהול כדי שזו תהווה בסיס לפעילותה ולפעילות הממשלה בנושא; גיבשה הרשות מדיניות באחד הנושאים שבתחום תפקידיה, יביאה השר לאישור הממשלה אם ביקשה זאת הרשות.
(ב)
בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א) יכללו תפקידי הרשות גם את אלה:
(1)
לגבש מדיניות שיתוף פעולה בין משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וגופים אחרים הפועלים בתחום השימוש לרעה בסמים ובאלכוהול, לתאם ולקדם שיתוף פעולה זה;
(2)
לתכנן ולקדם מסגרות פעולה ושירותים למניעה, לטיפול, לשיקום, לענישה ולאכיפת החוק, בתחום השימוש לרעה בסמים, בהתאם למדיניות הרשות;
(3)
לפעול למניעת השימוש לרעה בסמים ובאלכוהול, על ידי הרחבת החינוך לתלמידים ולנוער והעמקתו, בין במסגרת בתי הספר ובין במסגרות אחרות;
(4)
לפעול להרחבת ההסברה ולהעמקת המודעות הציבורית לנגע הסמים במגמה למנוע את השימוש לרעה בהם;
(5)
לפעול להקמתם, לפיתוחם, לניהולם ולהחזקתם של מסגרות מתאימות, שירותים ותכניות פעולה למניעה, לטיפול, לשיקום, לענישה ולאכיפת החוק, בתחום השימוש לרעה בסמים ובאלכוהול בהתאם למדיניות הרשות ובשיתוף עם המשרדים הנוגעים בדבר;
(6)
לסייע לשירותים הממלכתיים ולשירותי הרשויות המקומיות בייעוץ ובהכוונה בנוגע לטיפול בנפגעי סמים ובבני משפחותיהם;
(7)
לעודד פעולות התנדבותיות בקרב יחידים וגופים למניעה, לטיפול ולשיקום של משתמשים לרעה בסמים ובאלכוהול, להדריכם, להנחותם ולפקח על פעולותיהם;
(8)
ליזום ולתאם הכשרה והסמכה של כוח אדם מקצועי במוסדות ובשירותים הפועלים בתחום המניעה, הטיפול והשיקום של משתמשים לרעה בסמים ובאלכוהול, ולפקח על פעולותיהם;
(9)
לפעול למעקב אחר אכיפת החוק והענישה בתחום השימוש לרעה בסמים ובאלכוהול, ולהציע הצעות בענין זה;
(10)
לקבוע כללים להקצבות לגופים הפועלים בתחום המניעה, הטיפול והשיקום של משתמשים לרעה בסמים ובאלכוהול מתוך תקציב הרשות ולהקצותם;
(11)
לרכז מידע, ליזום מחקרים, לפתח ידע בתחום פעולתה של הרשות, בכפוף להוראות כל דין;
(12)
לקיים קשרים עם גופים ארציים ובינלאומיים הפועלים בתחום השימוש לרעה בסמים ובאלכוהול.

סימן ב׳: מועצת הרשות

מועצת הרשות [תיקון: תשמ״ט, תשע״ב]
(א)
לרשות תהיה מועצה ובה ארבעים ושלושה חברים שימנה השר, באישור הממשלה; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.
(ב)
המועצה תהיה מורכבת מאלה:
(1)
ששה עשר בעלי תפקידים כמפורט בתוספת;
(2)
נציג אחד מבין עובדי משרדו של כל אחד מאלה: ראש הממשלה, שר הפנים, שר המשפטים, שר האוצר, שר הבינוי והשיכון ושר הבטחון;
(3)
נציג אחד של כל אחד מאלה: המוסד לביטוח לאומי; שירות התעסוקה; הרשות לשיקום האסיר; המועצה להשכלה גבוהה; ההסתדרות הרפואית בישראל; הסתדרות הפסיכולוגים; איגוד העובדים הסוציאליים; הסתדרות האחיות; האגודה הישראלית לקרימינולוגיה; מרכז השלטון המקומי; מועצת תנועות הנוער; המועצה הלאומית למחקר ופיתוח; הסתדרות המורים; ארגון המורים העל־יסודיים;
(4)
שלושה חברים שימנה השר, אחד מקרב התנועות הקיבוציות, אחד מקרב גופים מתנדבים המטפלים במשתמשים בסמים, ואחד מקרב קופות החולים, בהתייעצות עם שר הבריאות;
(5)
ארבעה נציגי ציבור שיקבע השר.
(ג)
לבקשת שר רשאית המועצה להזמין נושא תפקיד נוסף לדיוניה כמשתתף קבע.
(ד)
השר רשאי לקבוע בצו לאחר התייעצות עם השר הנוגע בדבר, כי במקום בעל תפקיד מהתפקידים האמורים בתוספת, ייקבע בעל תפקיד אחר מאותו משרד, הקשור בנושא המלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול.
יושב־ראש
השר ימנה מבין חברי המועצה יושב־ראש למועצה; השר רשאי למנות מבין חברי המועצה אדם שיהיה ממלא־מקום ליושב־ראש המועצה.
תקופת כהונה
תקופת כהונתם של חברי המועצה שמונו בהתאם לסעיף 6(ב)(2) עד (5) תהיה שלוש שנים; חבר מועצה שתקופת כהונתו תמה ניתן למנותו מחדש. חבר מועצה שכהונתו תמה יוסיף לכהן עד מינוי חבר אחר במקומו, או עד מינויו מחדש, לפי הענין.
העברת חבר מכהונתו
השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו אם הוא:
(1)
הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
(2)
אינו מסוגל מטעמי בריאות למלא את תפקידיו;
(3)
נעדר ללא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה.
חילופי חברים
חדל חבר מועצה לכהן בתפקיד שבשלו מונה חבר מועצה או שלא נתקיימו בו עוד התנאים שבשלהם מונה וכן אם התפטר מהמועצה, הועבר מכהונתו או נפטר, יתמנה במקומו חבר אחר באותה דרך בה נתמנה אותו חבר מועצה.
תפקידי המועצה
תפקידי המועצה יהיו:
(1)
להתוות את קווי הפעולה של הרשות;
(2)
להנחות את המינהלה במילוי תפקידיה ולפקח על פעולותיה;
(3)
לדון בהצעת התקציב השנתי כאמור בסעיף 18, בדין־וחשבון השנתי ובכל ענין אחר הנוגע לפעילותה של הרשות.
מינוי ועדה [תיקון: תשנ״ה]
המועצה רשאית למנות מבין חבריה, לנושא שבתחום תפקידיה, ועדה קבועה או ועדה לענין מסוים, למנות לה יושב ראש ולאצול לה מסמכויותיה, כפי שתקבע; אולם המועצה לא תאצול לועדה שמינתה כאמור את הסמכויות הבאות:
(1)
הסמכות להתוות את קווי הפעולה של הרשות לפי סעיף 11(1);
(2)
הסמכות לדון ולהכניס שינויים בהצעת התקציב לפי סעיף 11(3) רישה.
תוקף [תיקון: תשנ״ה]
החלטה של המועצה או של ועדה מועדותיה לא תיפסל מחמת זה בלבד שבזמן קבלתה היה מקומו של חבר המועצה או חבר הועדה פנוי מכל סיבה שהיא.
סדרי דיון
(א)
השר, בהתייעצות עם המועצה, רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר מנין חוקי, דרכי כינוס המועצה וועדותיה וניהול ישיבותיהן, סדרי ההצבעה, סמכויות יושב־ראש המועצה או יושב־ראש ועדה, והחזר הוצאות שנגרמו לחברי המועצה ולחברי המינהלה שאינם עובדי הרשות או עובדי מדינה עקב השתתפותם בישיבות המועצה, הועדות או המינהלה.
(ב)
המועצה וועדותיה יקבעו את סדרי עבודתן אם לא נקבעו בתקנות כאמור בסעיף קטן (א).
(ג)
המועצה תתכנס ארבע פעמים בשנה לפחות.

סימן ג׳: מנהל הרשות, המינהלה ותפקידיה

מנהל הרשות, כהונתו וסמכויותיו [תיקון: תשנ״ה]
(א)
השר, בהתייעצות עם המועצה, ובאישור הממשלה, ימנה מנהל לרשות. השר בהתייעצות עם המועצה רשאי למנות סגן למנהל הרשות.
(א1)
תקופת כהונתו של המנהל תהיה חמש שנים; השר, בהתייעצות עם המועצה ובאישור הממשלה, רשאי לשוב ולמנותו בתום כל תקופת כהונה, לתקופת כהונה נוספת.
(א2)
כהונת המנהל תפקע באחת מאלה:
(1)
התפטר בהודעה בכתב שהגיש לשר באמצעות המועצה;
(2)
השר, בהתייעצות עם המועצה ובאישור הממשלה, קבע כי נבצר מהמנהל, דרך קבע, למלא את תפקידו;
(3)
השר, בהתייעצות עם המועצה ובאישור הממשלה, החליט להעבירו מכהונתו מטעמים שיפורטו.
(א3)
בכפוף להוראות חוק זה ולהחלטות המועצה והמינהלה יהיו למנהל כל הסמכויות הדרושות לניהול הרשות ובכלל זה לייצגה ולחתום על הסכמים בשמה, למעט הסמכות לחתום על הסכמים בינלאומיים.
(א4)
המנהל רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה לעובד מעובדי הרשות וליפות את כוחו לחתום על כל מסמך בשם הרשות.
(ב)
עניני הרשות ינוהלו בידי המינהלה, שתהא מורכבת ממנהל הרשות, סגנו – אם נתמנה כאמור, ושבעה חברים שימונו מבין עובדי משרדו של כל אחד מאלה: השר, שר האוצר, שר הבריאות, שר החינוך והתרבות, שר המשטרה, שר המשפטים ושר העבודה והרווחה, ושלושה נציגי ציבור שימנה השר בהתייעצות עם המועצה מבין חברי המועצה שאינם עובדי המדינה.
(ג)
מספר חברי המינהלה לא יעלה על שנים עשר.
תפקיד המינהלה
תפקידי המינהלה הם:
(1)
לפעול לביצוע תפקידי הרשות בהתאם להנחיות המועצה;
(2)
להכין את התקציב השנתי של הרשות ולהגישו למועצה;
(3)
להגיש למועצה דין־וחשבון שנתי על פעולות הרשות וכל דין־וחשבון אחר שתדרוש המועצה על פעולות הרשות;
(4)
לפרסם סיכום שנתי על פעולות הרשות;
(5)
להעביר לשר לפי דרישתו דין־וחשבון או מידע על ענין שהוא בגדר תפקידיה וסמכויותיה;
(6)
למנות את עובדי הרשות ולקבוע את תפקידיה וסמכויותיהם, כאמור בסעיף 17.
סמכויות המינהלה
המינהלה מוסמכת לבצע בשם הרשות כל פעולה הדרושה למילוי תפקידי הרשות על פי חוק זה, למעט פעולות שיוחדו בחוק זה למועצה.
עובדי הרשות
(א)
השר יקבע בהתייעצות עם שר האוצר את התקן לעובדי הרשות.
(ב)
דין קבלתם של עובדים לרשות ומינוייהם יהיה כדין זה של עובדי המדינה, בשינויים שייקבעו בתקנות.
(ג)
שכרם ותנאי עבודתם של עובדי הרשות, לרבות המנהל וסגנו, יהיו כתנאי עבודתם של עובדי המדינה ובתיאומים שתקבע המינהלה באישור השר.

סימן ד׳: תקציב וכספים

תקציב
(א)
המינהלה תכין, לתאריך שקבעה המועצה, הצעת תקציב שנתי לרשות ותגיש אותו למועצה. בנסיבות מיוחדות רשאית המינהלה להגיש הצעת תקציב לתקופה קצרה משנה וכן הצעת תקציב נוסף.
(ב)
המועצה תדון בהצעת התקציב ותעביר אותה לשר בשינויים שייראו לה.
(ג)
תקציב הרשות טעון אישור השר.
מימון
תקציב הרשות ימומן מאוצר המדינה וממענקים ותרומות שתקבל הרשות.

פרק ג׳: פעילות משרדי הממשלה והפיקוח על הרשות

פעילות משרדי הממשלה
משרדי הממשלה יפעלו בשיתוף פעולה עם הרשות בעניינים שבתחומה של הרשות. תקנות שיתקין שר בענינים שמתפקידי הרשות יהיו בהתייעצות עם השר הממונה על ביצוע חוק זה.
פיקוח
(א)
הרשות תעביר מדי שנה לשר דין־וחשבון על פעולותיה; כן תפרסם הרשות סיכום שנתי של פעולותיה.
(ב)
הרשות תעביר בכל עת לשר לפי דרישתו, דין וחשבון וכן מידע שוטף או חד־פעמי על כל ענין שהוא בגדר תפקידיה וסמכויותיה.

פרק ד׳: הוראות שונות

קיום סמכויות [תיקון: תשמ״ט־2]
קיומם של המועצה, ועדותיה או המינהלה ותוקף החלטותיהם לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר או שהיה פגם במינויו.
סמכות לקבל מידע וסודיות [תיקון: תשע״ב]
(א)
מנהל הרשות או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לדרוש מכל אדם העוסק – בין בשכר ובין בהתנדבות – בטיפול, גמילה או שיקום של משתמש לרעה בסמים או באלכוהול, כל ידיעה ומסמך או דין־וחשבון (להלן – מידע) הדרושים לרשות לצורך מילוי תפקידיה. השר באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת יקבע בתקנות סוג המידע שניתן לדרוש וסדרי העברתו, קבלתו ושמירתו.
(ב)
מי שקיבל מידע לפי סעיף קטן (א) חייב לשמרו בסוד ולא לגלותו, אלא כמתחייב לביצוע חוק זה או לפי כל דין.
דין הרשות כדין המדינה
דין הרשות כדין המדינה לענין:
(1)
תשלום מסים, מס בולים, אגרות, ארנונות, היטלים ותשלומי חובה אחרים;
(2)
(3)
סעד בדרך צו מניעה.
דין מנהל הרשות, סגן מנהל הרשות ועובדיה
(א)
דין מנהל הרשות, סגן מנהל הרשות ועובדי הרשות (להלן – עובדי הרשות) לענין חיקוקים אלה כדין עובדי המדינה:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(ב)
חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג–1963 (להלן – חוק המשמעת) יחול על עובדי הרשות כאילו היו עובדי המדינה; לענין זה בחוק המשמעת יבוא ראש הממשלה במקומו של השר בכל מקום שמדובר בחוק האמור בשר ומנהל הרשות יבוא במקום המנהל הכללי בכל מקום שמדובר בו בחוק האמור.
שמירת סמכויות
הוראות חוק זה אינן באות לגרוע מסמכות שניתנה על־פי כל דין.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשע״ב]
ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
תחילה
תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 28, בתום ששה חודשים מיום פרסומו.

תוספת

(סעיף 6(ב)(1))

ואלה בעלי התפקידים במועצת הרשות:
במשרד הבריאות: ראש שירותי בריאות הנפש, המתאם הארצי לנפגעי סמים ואלכוהול, מנהל מרכז שיקום לנפגעי סמים שקבע ראש שירותי בריאות הנפש, מנהל אגף הרוקחות וראש שירותי בריאות הציבור;
[תיקון: ק״ת תשנ״ט־2]
במשרד העבודה והרווחה: מנהל האגף לנוער ולצעירים ושירותי תיקון, מנהל האגף לשירותים חברתיים ומפקח האגף להכשרה והשתלמות מקצועית;
[תיקון: ק״ת תשנ״ד, ק״ת תשנ״ח, ק״ת תשנ״ט]
במשרד החינוך והתרבות: סגן מנהל המינהל הפדגוגי, מנהל תחום קידום נוער במינהל חברה ונוער, ממונה על חינוך לבריאות ולמניעת סמים ואלכוהול ומנהל מרכז ההסברה;
[תיקון: ק״ת תשנ״ב, ק״ת תש״ס, ק״ת תשס״א, ק״ת תשס״ב]
בעלי תפקידים אחרים: ראש מחלקת מודיעין במשטרת ישראל; ראש מינהל האסיר בשירות בתי־הסוהר; ראש מדור פסיכיאטריה במפקדת קצין רפואה ראשי בצבא הגנה לישראל; פרקליט מחוז בפרקליטות המדינה.


נתקבל בכנסת ביום כ״ט בסיון התשמ״ח (14 ביוני 1988).
 • יצחק שמיר
  ראש הממשלה
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה

–>

תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן