לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הרשות לפיתוח הנגב

חוק הרשות לפיתוח הנגב מתוך

חוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ״ב–1991


הגדרות [תיקון: תשנ״ג, תשנ״ג־2, תש״ע־2]
בחוק זה –
”הוועדה הבין־משרדית“ – הוועדה שמונתה בהתאם להוראות סעיף 6א;
”הרשות“ – הרשות לפיתוח הנגב המוקמת לפי חוק זה;
”הנגב“ – שטח המדינה שמדרום לקו 115, ברשת ישראל, שיטת קסיני־סולדנר;
”המועצה“ – מועצת הרשות כאמור בסעיף 9;
”המינהלה“ – מינהלת הרשות כאמור בסעיף 11;
”השרים“ – שר הכלכלה והתכנון ושר האוצר;
”השר“ – השר לפיתוח הנגב והגליל;
”מיזם חקלאי–תיירותי משולב“ – מיזם בנגב שבמסגרתו נעשה שימוש במקרקעין הן לחקלאות והן לתיירות, לרבות שימושים נלווים לשימושים אלה ולרבות שימוש למגורי המחזיק באותם מקרקעין למטרות האמורות;
”רשות מקומית“ – עיריה או מועצה מקומית.
הרשות
מוקמת בזה הרשות לפיתוח הנגב.
הרשות – תאגיד
הרשות היא תאגיד.
הרשות – גוף מבוקר
תפקידי הרשות [תיקון: תש״ע־2]
(א)
ואלה תפקידי הרשות:
(1)
ליזום פעולות לפיתוחו הכלכלי והחברתי של הנגב;
(2)
להכין תכניות לפיתוחו הכלכלי והחברתי של הנגב;
(3)
לעודד יוזמות כלכליות לפיתוח הנגב, לרבות מיזמים חקלאיים–תיירותיים משולבים;
(4)
לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים העושים לפיתוח הנגב;
(5)
ליזום מחקרים ולספק מידע בכל הקשור ליוזמות, לתכניות ולמפעלים כלכליים וחברתיים בנגב;
(6)
לייעץ ולסייע בכל הקשור לתכנון ולהקמה של מפעלים כלכליים וחברתיים בנגב לרבות להליכים הדרושים לענין זה לפי כל דין;
(7)
לפעול למען ריכוז מושבם בנגב של הנהלות גופים, יחידות ממשלתיות וחברות ממשלתיות הפועלים בעיקר בנגב;
(8)
ליזום פעילות ליישוב הנגב ולהגברת יכולת קליטת העליה בו.
(ב)
בביצוע תפקידיה תדאג הרשות שפעולותיה יהיו תואמות את מדיניותה הכלכלית של הממשלה.
סמכויות הרשות [תיקון: תש״ע־2]
ואלה סמכויות הרשות:
(1)
לקבוע את הגופים שיבצעו את התכניות לפיתוח הכלכלי והחברתי שהכינה הרשות;
(2)
לקבוע את השימוש במשאבים שיעמדו לרשותה;
(3)
לקבל תרומות בישראל ומחוצה לה לצורך ביצוע תפקידיה;
(4)
להקים תאגידים, בעצמה או ביחד עם אחרים, או לרכוש זכויות בתאגידים קיימים והכל לצורך ביצוע תפקידיה;
(5)
ליצור ולקיים קרנות לפיתוח כלכלי לנגב;
(6)
לקבל, בכפוף לאמור בכל חוק, מילווה לצרכי ביצוע תפקידיה ולהנפיק למטרה זו איגרות חוב; איגרות החוב, המילוות ותנאיהן טעונים אישור השר, בהסכמת שר האוצר;
(7)
לקבוע בכללים, באישור השר וועדת הכלכלה של הכנסת, הוראות, תנאים ואמות מידה להכרה במיזם חקלאי–תיירותי משולב, לרבות לעניין היתכנות כלכלית של המיזם ולעניין שימושים נלווים לשימוש במקרקעין הן לחקלאות והן לתיירות;
(8)
להמליץ לרשות מקרקעי ישראל, באישור השר, על הקצאת מקרקעין למיזם חקלאי–תיירותי משולב, שמתקיימים בו הכללים שנקבעו לפי פסקה (7); ואולם השר לא יאשר המלצה כאמור אלא לאחר שקיבל את המלצת הוועדה הבין־משרדית; המלצת הרשות לפי פסקה זו תהווה תנאי להקצאת מקרקעין על ידי רשות מקרקעין ישראל.
ועדה בין־משרדית לעניין מיזם חקלאי–תיירותי משולב [תיקון: תש״ע־2]
(א)
השר ימנה ועדה בין־משרדית, שתפקידה להמליץ לו בעניין הקצאת מקרקעין למיזם חקלאי–תיירותי משולב כאמור בסעיף 6(8), ואלה חבריה:
(1)
נציג שימנה השר מבין עובדי משרדו, והוא יהיה היושב ראש;
(2)
נציג שימנה שר המשפטים מבין עובדי משרדו;
(3)
נציג שימנה שר החקלאות ופיתוח הכפר מבין עובדי משרדו;
(4)
נציג שימנה שר התיירות מבין עובדי משרדו;
(5)
נציג שימנה השר להגנת הסביבה מבין עובדי משרדו.
(ב)
הוועדה הבין־משרדית תקבע את סדרי עבודתה ודיוניה.
השתתפות המדינה
במסגרת כל חוק תקציב תקצה הממשלה לרשות סכומים להשתתפות בפעולות פיתוח הנגב ובהוצאות הרשות.
הכנסות הרשות
כל הכנסה שתקבל הרשות תשמש במסגרת תקציבה למטרות שהועידה הרשות לשם ביצוע תפקידיה.
מועצת הרשות [תיקון: תשנ״ג, תשס״ט, תש״ע]
(א)
לרשות תהיה מועצה, וזה הרכבה:
(1)
נציגי הממשלה מקרב עובדי המדינה, שימנו אותם, אחד אחד, השרים הבאים: ראש הממשלה, שר האוצר, השר לאיכות הסביבה, שר האנרגיה והתשתית, שר הבטחון, שר הבינוי והשיכון, שר הבריאות, שר החינוך והתרבות, שר החקלאות, שר הכלכלה והתכנון, שר המשפטים, שר העבודה והרווחה, שר הפנים, השר לקליטת העליה, שר התחבורה, שר התיירות, שר התעשיה והמסחר ושר התקשורת;
(2)
נציג רשות מקרקעי ישראל מקרב עובדי המדינה, שתמנה מועצת מקרקעי ישראל;
(3)
נציגי הרשויות המקומיות בנגב, נציג אחד לכל רשות;
(4)
שני נציגי אוניברסיטת בן גוריון בנגב;
(5)
נציג המרכז הרפואי על שם סורוקה;
(6)
נציג לשכת המסחר והתעשיה בנגב;
(7)
נציג התאחדות התעשיינים;
(8)
נציג התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל;
(9)
שני נציגי ההסתדרות הכללית שימנה המזכיר הכללי של ההסתדרות;
(10)
נציג הסוכנות היהודית;
(11)
נציג הקרן הקיימת לישראל.
(ב)
יושב ראש המועצה ייבחר בידי המועצה מבין חבריה, באישור השרים.
תפקידי המועצה
(א)
ואלה תפקידי המועצה:
(1)
לקבוע את מדיניות הרשות;
(2)
לייעץ לממשלה בכל הקשור בביצוע חוק זה;
(3)
לאשר את תקציב הרשות;
(4)
לפקח על ביצוע תפקידי הרשות.
(ב)
המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה ולאצול להן מסמכויותיה.
מינהלת הרשות [תיקון: תשנ״ג]
(א)
עניני הרשות ינוהלו בידי מינהלה מבין חברי המועצה, וזה הרכבה:
(1)
נציגי השרים האלה: שר האוצר, השר לאיכות הסביבה, שר הבינוי והשיכון, שר החקלאות, שר הכלכלה והתכנון, שר הפנים, שר התיירות, שר התעשיה והמסחר;
(2)
נציג עירית באר־שבע;
(3)
נציג המועצות האזוריות בנגב, שימנה השר לאחר התייעצות עם המועצות האזוריות בנגב;
(4)
נציג הרשויות המקומיות שאינן מועצות אזוריות, שימנה השר, לאחר התייעצות עם הרשויות המקומיות בנגב שאינן מועצות אזוריות;
(5)
נציג שימנה השר מקרב המועצות המקומיות, שמרבית האוכלוסיה בכל אחת מהן היא בדואית, לאחר התייעצות עמן;
(6)
נציג ההסתדרות הכללית שימנה המזכיר הכללי של ההסתדרות;
(7)
נציג לשכת המסחר והתעשיה בנגב;
(8)
נציג התאחדות התעשיינים;
(9)
נציג התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל;
(10)
נציג הסוכנות היהודית;
(11)
נציג הקרן הקיימת לישראל;
(12)
נציג אוניברסיטת בן־גוריון בנגב.
(ב)
יושב ראש המינהלה ייבחר בידי המינהלה מבין חבריה, באישור השר.
סייג לחברות
(א)
לא יכהן כחבר המועצה או כחבר המינהלה:
(1)
מי שאינו אזרח בישראל;
(2)
מי שתוך עשר שנים שקדמו למינויו הורשע בפסק דין סופי, או היה נושא את עונשו, בשל עבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;
(3)
מי שקשור, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, בחוזה או בעסקה עם הרשות, או מי שהוא בעל ענין בתאגיד הקשור כאמור; אך לא יהיו פסולים עובדים או חברי הנהלה של גופים ציבוריים או של חברות ממשלתיות בשל כך בלבד שהגופים או החברות קשורים כאמור.
(ב)
לענין סעיף קטן (א)(3) ולענין סעיף 17
”בעל ענין“ – בעל חלק העולה על 5 אחוזים מהונו של התאגיד או מכוח ההצבעה בו או מהזכות לרווחיו;
”קרוב“ – בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות ובני זוגם.
איסור קבלת שכר
חבר המועצה וחבר המינהלה לא יקבלו מהרשות שכר בעד שירותיהם.
תקופת כהונה
חברי המועצה וחברי המינהלה יתמנו לשלוש שנים, ואפשר לחזור ולמנותם.
פקיעת כהונה
חבר המועצה וחבר המינהלה יחדלו לכהן לפני תום תקופת כהונתם באחת מאלה:
(1)
התפטרו במסירת כתב התפטרות למי שמינה אותם והודיעו על כך ליושב ראש המועצה;
(2)
אם נתמנו בהיותם עובדי המדינה, רשות מקומית או גוף שפורט לעיל ופרשו משירותם במדינה, ברשות או בגוף שאותו הם מייצגים.
העברה מכהונה
יושב ראש המועצה יהיה רשאי להעביר חבר המועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(2)
הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;
(3)
נתקיים בו הסייג שבסעיף 12(א)(3).
סדרי דיון
המועצה והמינהלה יקבעו את דרכי עבודתן וסדרי הדיונים בהן במידה שלא נקבעו בחוק זה או על פיו.
חובת גילוי בעסקה
חבר המועצה או חבר המינהלה שיש לו או שעשוי להיות לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, או לתאגיד שהוא בעל ענין בו, כל חלק, זיקה או ענין בכל עסקה עם הרשות אשר עומדת לדיון במועצה או במינהלה –
(1)
יודיע על כך ליושב ראש המועצה או המינהלה, לפי הענין, מיד לאחר שנודע לו על העסקה;
(2)
לא יהיה נוכח בדיונים באותה עסקה ולא ישתתף בהחלטה המתייחסת אליה או הקשורה עמה.
תוקף פעולות
קיום המועצה והמינהלה, סמכויותיהן ותוקף החלטותיהן לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר המועצה או חבר המינהלה או מחמת ליקוי במינוים או בהמשך כהונתם.
מנהל הרשות [תיקון: תשנ״ג]
(א)
המועצה, באישור השרים, תמנה מנהל לרשות.
(ב)
המנהל יהיה אחראי כלפי המועצה, המינהלה והשרים לביצוע החלטותיהם ולביצוע תפקידי הרשות.
כהונת המנהל ותנאי העסקתו [תיקון: תשנ״ג]
(א)
תקופת כהונתו של המנהל תהיה חמש שנים; המועצה באישור השרים רשאית להאריך את המינוי לתקופת כהונה נוספת.
(ב)
המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)
התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש המועצה;
(2)
השרים ויושב ראש המועצה, באישור המועצה, קבעו כי נבצר מהמנהל, דרך קבע, למלא תפקידו.
(ג)
השרים ויושב ראש המועצה, באישור המועצה, יקבעו את שכרו ותנאי העסקתו של המנהל.
עובדי הרשות
תנאי קבלתם של עובדי הרשות, מינוים, תחולת השיפוט המשמעתי עליהם, שכרם ותנאי עבודתם – למעט גמלאותיהם, יהיו כשל עובדי המדינה.
דין מנהל הרשות, חברי המועצה ועובדיה
(א)
דין מנהל הרשות ועובדיה כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה:
(1)
(2)
(3)
(4)
ההוראות הנוגעות לעובדי ציבור בחוק העונשין, התשל״ז–1977;
(5)
(ב)
פסקאות (4) ו־(5) בסעיף קטן (א) יחולו אף על חברי המועצה שאינם עובדי המדינה.
דין וחשבון [תיקון: תשנ״ג]
(א)
הרשות תגיש לשרים ולועדת הכלכלה של הכנסת, בתחילת כל שנת כספים דין וחשבון לגבי השנה שחלפה; הדין וחשבון יכלול –
(1)
מאזן שנתי מבוקר בידי רואה חשבון;
(2)
דו״ח הכנסות והוצאות;
(3)
דו״חות בדבר המשאבים של הרשות ואופן השימוש בהם;
(4)
סקירה בדבר ביצוע תקציב הרשות;
(5)
סקירה על פעולות הרשות באותה שנה.
(ב)
השרים רשאים לדרוש מהרשות, בכל עת, דין וחשבון ומידע אחר על כל ענין שהוא בגדר תפקידיה וסמכויותיה.
תקנות וביצוע [תיקון: תשנ״ג]
השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.
ביטול חוק הנגב
חוק הנגב, התשמ״ו–1986 – בטל.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום כ״ה בטבת התשנ״ב (1 בינואר 1992).


נתקבל בכנסת ביום י״א בטבת התשנ״ב (18 בדצמבר 1991).
 • יצחק שמיר
  ראש הממשלה
 • דוד מגן
  שר הכלכלה והתכנון
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה
 • דב שילנסקי
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן