לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים

חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים מתוך

חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס״ו–2005


הגדרות
בחוק זה –
”המועצה“ – מועצת הרשות שמונתה לפי סעיף 8;
”המנהל“ – מנהל הרשות שמונה לפי סעיף 18;
”הרשות“ – הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים המוקמת לפי חוק זה;
”השר“ – ראש הממשלה או השר שהממשלה קבעה אותו לענין חוק זה.
הרשות ומקום מושבה
(א)
מוקמת בזה הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים.
(ב)
מקום מושבה של הרשות הוא ירושלים.
הרשות – תאגיד
הרשות היא תאגיד.
הרשות – גוף מבוקר
הרשות היא גוף מבוקר, כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי״ח–1958 [נוסח משולב].
תפקידי הרשות
(א)
אלה תפקידי הרשות:
(1)
ליזום תכניות ופעילויות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים;
(2)
לעודד יוזמות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים;
(3)
לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים הפועלים לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים;
(4)
לספק מידע בכל הקשור לתכניות, לפעילויות וליוזמות, בתחומי התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים;
(5)
לייעץ ולסייע בכל הקשור לתכנון, להקמה ולהפעלה של מפעלי תרבות ותיירות בירושלים ולגופים העוסקים בפיתוח קשרי החוץ שלה;
(6)
לחזק ולפתח את המוסדות השוכנים בירושלים, העוסקים בתחומי פעולתה של הרשות.
(ב)
בביצוע תפקידיה תדאג הרשות שפעולותיה לא יעמדו בסתירה עם החלטות שקיבלה מועצת עיריית ירושלים ושיהיו תואמות את מדיניות הממשלה בתחומי פעולתה של הרשות.
סמכיות הרשות
אלה סמכויות הרשות:
(1)
לקבוע את השימוש במשאבים שיעמדו לרשותה;
(2)
לגייס הון בישראל ומחוצה לה לצורך ביצוע תפקידיה;
(3)
להקים תאגידים, בעצמה או יחד עם אחרים, או לרכוש זכויות בתאגידים קיימים, והכל לצורך ביצוע תפקידיה;
(4)
ליצור ולקיים קרנות לפיתוח התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים.
שימוש בהכנסות
כל הכנסה שתקבל הרשות תשמש במסגרת תקציבה למטרות שהועידה הרשות לשם ביצוע תפקידיה.
מועצת הרשות
(א)
השר ימנה את מועצת הרשות, וזה הרכבה:
(1)
שישה נציגי הממשלה שהם עובדי המדינה, ובהם שני עובדי משרד ראש הממשלה שימליץ עליהם ראש הממשלה, עובד משרד האוצר שימליץ עליו שר האוצר, עובד משרד החוץ שימליץ עליו שר החוץ, עובד משרד החינוך, התרבות והספורט שימליץ עליו שר החינוך, התרבות והספורט ועובד משרד התיירות שימליץ עליו שר התיירות;
(2)
שמונה נציגי עיריית ירושלים, לפי המלצת ראש עיריית ירושלים, מהם שישה שישקפו, ככל האפשר, את יחסי הכוחות במועצת העיריה;
(3)
ארבעה נציגי ציבור שימליצו עליהם שר האוצר, שר החוץ, שר החינוך, התרבות והספורט ושר התיירות, כל אחד מהם על נציג אחד;
(4)
נציג התאחדות בתי המלון בירושלים;
(5)
נציג הסוכנות היהודית לארץ ישראל;
(6)
נציג של מוסדות להשכלה גבוהה, בהתייעצות עם ראש עיריית ירושלים; לענין זה, ”מוסד להשכלה גבוהה“ – מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
(7)
נציג של מוסדות תורניים, בהתייעצות עם ראש עיריית ירושלים.
(ב)
המועצה, באישור השר, תמנה את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו הקבוע מבין חברי המועצה.
תפקידי המועצה
אלה תפקידי המועצה:
(1)
לייעץ לממשלה בכל הקשור לביצוע סעיף 4 לחוק יסוד: ירושלים בירת ישראל בתחום סמכויותיה של הרשות, ולייעץ לשרים בכל הקשור לביצוע חוק זה;
(2)
לאשר את תקציב הרשות;
(3)
לפקח על ביצוע תפקידי הרשות.
סייגים לכהונה
(א)
לא יכהן כחבר המועצה –
(1)
מי שאינו אזרח ישראלי;
(2)
מי שבעשר השנים שקדמו למינוי הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר המועצה;
(3)
מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד ענינים, בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אישי שלו או של קרובו או תפקיד אחר שלו, וכן מי שקשור, במישרין או בעקיפין על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, בחוזה או בעסקה עם הרשות או מי שהוא בעל ענין בתאגיד הקשור כאמור; אך לא יהיו פסולים עובדים או חברי הנהלה של גופים ציבוריים או של חברות ממשלתיות בשל כך בלבד שהגופים או החברות קשורים כאמור.
תקופת כהונה
חברי המועצה יתמנו לתקופה של חמש שנים, ואפשר לחזור ולמנותם לתקופת כהונה נוספת אחת.
גמול והחזר הוצאות
(א)
חבר המועצה שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד בגוף שאותו הוא מייצג במועצה, זכאי לקבל מהרשות גמול בעבור השתתפות בישיבות המועצה ובלבד שאינו זכאי לקבל תמורה בעבור ההשתתפות ממקור אחר.
(ב)
חבר המועצה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (א), זכאי לקבל מהרשות החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה, ובלבד שאינו זכאי לקבל החזר הוצאות ממקור אחר.
(ג)
השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע כללים ותנאים שלפיהם ישולם גמול והחזר הוצאות לפי סעיף זה לחברי המועצה ואת שיעוריהם.
(ד)
בחוק זה, ”עובד המדינה“ ו”עובד גוף מתוקצב“ – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985.
פקיעת כהונה
חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)
התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;
(2)
חדל להיות עובד המשרד הממשלתי, עובד או חבר בגוף שאותו הוא מייצג במועצה או עובד עיריית ירושלים, לפי הענין;
(3)
לגבי נציג הציבור – אם נתמנה להיות עובד המדינה או עובד עיריית ירושלים.
העברה מכהונה
השר יהיה רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(2)
הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות חבר המועצה;
(3)
נתקיים בו הסייג האמור בסעיף 10(א)(3);
(4)
הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה המועצה בשנה אחת.
סדרי עבודה
השר רשאי לקבוע את סדרי עבודתה ונהליה של המועצה, וככל שלא נקבעו כאלה, תקבע אותם המועצה.
ניגוד ענינים וחובת גילוי זיקה בחוזה או בעסקה
(א)
חבר המועצה יודיע ליושב ראש המועצה אם נושא הנדון בישיבת המועצה עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין כהונתו לבין ענין אישי שלו או של קרובו, או לבין תפקיד אחר שלו, ויימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבה כאמור.
(ב)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), חבר המועצה שיש לו או שעשוי להיות לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, או לתאגיד שהוא בעל ענין בו כל חלק, זיקה או ענין בכל חוזה או עסקה עם הרשות אשר עומדים לדיון במועצה:
(1)
יודיע על כך ליושב ראש המועצה מיד לאחר שנודע לו על החוזה או על העסקה;
(2)
לא יהיה נוכח בדיונים באותו חוזה או באותה עסקה ולא ישתתף בהחלטה המתייחסת אליהם או הקשורה עמם.
תוקף פעולות
קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר מועצה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
מנהל הרשות
(א)
המועצה, באישור השר וראש עיריית ירושלים, תמנה מנהל לרשות.
(ב)
המנהל ממונה על ביצוע תפקידי הרשות ויישום החלטות המועצה.
כהונת המנהל ותנאי העסקתו
(א)
תקופת כהונתו של המנהל תהיה חמש שנים; המועצה, באישור השר וראש עיריית ירושלים, רשאית להאריך את המינוי בשתי תקופות כהונה נוספות.
(ב)
המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)
התפטר במסירת כתב התפטרות לשר ולראש עיריית ירושלים;
(2)
הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות המנהל;
(3)
השר וראש עיריית ירושלים, לאחר התייעצות עם המועצה, קבעו כי נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(4)
רוב של שני שלישים מחברי המועצה, באישור השר וראש עיריית ירושלים, החליטו להעבירו מתפקידו.
(ג)
השר וראש עיריית ירושלים, באישור המועצה, יקבעו את שכרו ותנאי העסקתו של המנהל.
דוחות
(א)
הרשות תגיש לשר, לראש עיריית ירושלים ולוועדת הכספים של הכנסת, בתחילת כל שנת כספים, דוח לגבי השנה שחלפה אשר יכלול את אלה:
(1)
מאזן שנתי של הרשות מבוקר בידי רואה חשבון;
(2)
דוח הכנסות והוצאות של הרשות;
(3)
דוחות בדבר המשאבים של הרשות ואופן השימוש בהם;
(4)
סקירה בדבר ביצוע תקציב הרשות;
(5)
סקירה על פעולות הרשות באותה שנה.
(ב)
השר וראש עיריית ירושלים רשאים לדרוש מהרשות, בכל עת, דין וחשבון ומידע אחר על כל ענין שהוא בגדר תפקידיה וסמכויותיה.
דין הרשות כדין המדינה
דין הרשות כדין המדינה לענין תשלום מסים, אגרות, ארנונות, היטלים ותשלומי חובה אחרים.
דין המנהל, חברי המועצה ועובדי הרשות
(א)
דין המנהל, חברי המועצה ועובדי הרשות כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
ההוראות הנוגעות לעובד הציבור בחוק העונשין, התשל״ז–1977.
(ב)
הוראות סעיף קטן (א)(1), (2) ו־(4) לא יחולו על חברי המועצה המכהנים כחברי מועצת העיריה, והוראת סעיף קטן (א)(4) לא תחול על חברי המועצה שהם נציגי הציבור.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
תחילה [תיקון: תשע״א]
תחילתו של חוק זה ביום כ׳ בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016).


התקבל בכנסת ביום י״ג בכסלו התשס״ו (14 בדצמבר 2005).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין יושר
  ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן