לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק הרשות לשיקום האסיר

חוק הרשות לשיקום האסיר מתוך

חוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ״ג–1983


ס״ח תשמ״ג, 49; תשע״א, 937, 1169; תשפ״ב, 6; תשפ״ג, 23.

שינוי תארים: ק״ת תשמ״ה, 143; תשנ״ד, 680; תשנ״ו, 264; תשס״א, 471; תשס״ג, 708; תשס״ו, 1028; תשס״ז, 754; תשע״ח, 250.


בהתאם לפקודת פקידי ממשלה (שנוי תוארים): יראו כאילו ”שר העבודה והרווחה“ ו”שר הרווחה והשירותים החברתיים“ הוחלפו ב”שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים“, ”שר הפנים“ הוחלף ב”שר לבטחון הפנים“, ו”שר החינוך והתרבות“ הוחלף ב”שר החינוך“.


הגדרות [תיקון: [שינוי תארים]]
בחוק זה –
”אסיר“ – מי ששוחרר כדין ממאסר;
”המועצה“ – מועצת הרשות שנתמנתה לפי סעיף 10;
”המינהלה“ – מינהלת הרשות שנתמנתה לפי סעיף 18;
”הרשות“ – הרשות לשיקום האסיר המוקמת לפי חוק זה;
”השר“ – שר העבודה הרווחה [קרי: שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים].
תחולה
(א)
חוק זה יחול לגבי אסיר שפנה לרשות בדרך שנקבעה תוך שנה מיום שחרורו ממאסר, וערב פנייתו היה רשום במרשם האוכלוסין לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965, והתגורר בישראל, יהודה והשומרון או חבל עזה.
(ב)
לענין סעיף קטן (א) יראו מי שהופנה לרשות על ידי גוף שנקבע לענין זה על ידה, כמי שפנה אליה.
(ג)
הרשות רשאית להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א), בהתאם לכללים שייקבעו כאמור בסעיף 4.
הקמת הרשות [תיקון: תשע״א־2]
מוקמת בזה רשות לשיקום האסיר שתפקידיה יהיו:
(1)
לגבש מדיניות שיקום לאסירים, ובכלל זה מדיניות שיקום לאוכלוסיות אסירים מיוחדות;
(2)
להכין, בתיאום עם שירות בתי הסוהר, תכניות שיקום לאסירים לקראת שחרורם, ולהפעילן לאחר שחרורם בתיאום, במידת הצורך, עם שירות המבחן למבוגרים;
(3)
לפעול לקליטת אסירים ולשיקומם בקהילה, לרבות בתחומי התעסוקה, הכשרה מקצועית, הבטחת הכנסה, דיור ושירותי בריאות, וכן לשמש כגורם מקצועי מתאם לגבי עברייני מין שהשתחררו או שעומדים להשתחרר ממאסר בפועל או מאשפוז, בהתאם להוראות חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס״ו–2006;
(4)
ליזום הקמתם ופיתוחם של שירותי עזר לשיקום האסיר, לרבות שירותי הכוונה וייעוץ;
(5)
לסייע למשפחות האסירים בעת המאסר ואחריו באמצעות הלשכות לשירותים חברתיים שליד הרשויות המקומיות וגופים אחרים;
(6)
לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וגופים אחרים בנושאים הקשורים בשיקום האסיר;
(7)
לעודד פעילות התנדבותית בקרב יחידים וגופים בתחום שיקום האסיר, להדריכם ולהנחותם;
(8)
לפקח על גופים מתנדבים העוסקים בשיקום האסיר ולקבוע כללים להקצבות מתקציב הרשות לגופים אלה;
(9)
להציע חקיקה וליזום מחקרים בתחום פעילותה של הרשות;
(10)
לפעול להגברת המודעות הציבורית לבעיית שיקום האסיר.
כללים לדרכי טיפול באסירים [תיקון: תשפ״ב, תשפ״ג]
השר, לאחר התייעצות במועצה ובאישור הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, יקבע כללים לטיפולה של הרשות באסירים, ובין היתר רשאי הוא לקבוע דרכי פעולה לענין סעיף 3(3) וכן סייגים ומבחנים לטיפול באסירים, בין דרך כלל ובין לפי סוגי אסירים.
הרשות – תאגיד
הרשות היא תאגיד.
מקום מושב הרשות
מקום מושבה של הרשות הוא ירושלים.
הרשות – גוף מבוקר
פטור ממסים
לענין חובת תשלום אגרות ותשלומי חובה אחרים דין הרשות כדין המדינה.
אחריות בנזיקים
מועצת הרשות [תיקון: [שינוי תארים]]
(א)
לרשות תהיה מועצה ובה 39 חברים שימנה נשיא המדינה; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.
(ב)
המועצה תהיה מורכבת מאלה:
(1)
עשרים ואחד חברים שיתמנו על פי המלצת השר, שתינתן לאחר התייעצות עם שר הפנים [קרי: שר לבטחון הפנים], ובהם שמונה אנשי ציבור, ששה פעילים במוסדות ובארגוני מתנדבים בתחום הטיפול באסיר, שנים מבין חברי הסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה וחברי האגודה הישראלית לקרימינולוגיה, שני נציגים של ארגון העובדים המייצג את רוב העובדים במדינה, שני נציגים של ארגוני מעבידים שלדעת השר הינם ארגונים יציגים ונוגעים לענין ונציג אחד של איגוד מקצועי המייצג את רוב העובדים הסוציאליים במדינה;
(2)
נציב בתי הסוהר, המנהלים הכלליים של משרדי העבודה והרווחה, הפנים, הבינוי והשיכון, המנהל הכללי של שירות התעסוקה, מנהל האגף לשירותי תיקון ומנהל שירות המבחן למבוגרים במשרד העבודה והרווחה, מנהל אגף המשטרה ובתי הסוהר במשרד הפנים, ראש מינהל האסירים בשירות בתי הסוהר;
(3)
נציג אחד של כל אחד מאלה: שר החינוך והתרבות [קרי: שר החינוך], שר האוצר, שר המשפטים, המפקח הכללי של משטרת ישראל ורמטכ״ל צבא־הגנה לישראל;
(4)
שלושה נציגים של הארגון המייצג את המספר הרב ביותר של רשויות מקומיות בישראל ונציג אחד של הארגון המייצג את המספר הרב ביותר של מועצות אזוריות בישראל.
יושב ראש המועצה [תיקון: שינוי תארים]
(א)
יושב ראש המועצה יתמנה בידי נשיא המדינה מבין חבר המועצה שמונו כאמור בסעיף 10(ב)(1), על פי המלצת השר שתינתן לאחר התייעצות עם שר הפנים [קרי: שר לבטחון הפנים].
(ב)
המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה יכהן כממלא מקום קבוע של יושב ראש המועצה.
תקופת כהונה
(א)
תקופת כהונתם של חברי המועצה תהיה ארבע שנים מיום מינויים; חבר המועצה שתקופת כהונתו תמה יכול להתמנות מחדש.
(ב)
חבר המועצה שכהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו, או עד למינויו מחדש, לפי הענין.
העברת חבר מכהונתו [תיקון: [שינוי תארים]]
נשיא המדינה רשאי, על פי המלצת השר, שתינתן לאחר התייעצות עם שר הפנים [קרי: שר לבטחון הפנים], להעביר חבר המועצה מכהונתו אם הוא –
(1)
הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
(2)
איבד את הכושר הגופני או הנפשי למלא את תפקידיו;
(3)
נעדר ללא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה.
חילופי חברים
התפטר חבר מועצה מתפקידו, הועבר מכהונתו או נפטר, יתמנה חבר אחר במקומו באותה דרך בה נתמנה אותו חבר מועצה.
תפקידי המועצה
תפקידי המועצה יהיו:
(1)
להתוות את קווי הפעולה של הרשות;
(2)
להנחות את המינהלה במילוי תפקידיה;
(3)
לדון בהצעת התקציב השנתי ובדין וחשבון השנתי שתגיש לה המינהלה;
(4)
לדון בכל ענין הנוגע לפעילותה השוטפת ולניהולה של הרשות.
ועדות
המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה ואף שלא מבין חבריה ולאצול להן מסמכויותיה.
סדרי דיון
(א)
השר, בהתייעצות עם המועצה, רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר מנין חוקי, דרכי כינוס המועצה וועדותיה וניהול ישיבותיהן, סדרי ההצבעה בהן לרבות ענינים שלגביהם יהיה צורך ברוב מיוחד, סמכויות יושב ראש המועצה או יושב ראש ועדה והחזר הוצאות שנגרמו לחברי המועצה, לחברי ועדות המועצה ולחברי המינהלה שאינם עובדי הרשות או עובדי המדינה עקב השתתפותם בישיבותיהן.
(ב)
המועצה תקבע את סדרי עבודתה במידה ולא נקבעו בתקנות כאמור בסעיף קטן (א).
מנהל הרשות והמינהלה
(א)
השר, בהתייעצות עם המועצה, ימנה מנהל לרשות, ורשאי הוא למנות באותה דרך סגן למנהל הרשות.
(ב)
עניני הרשות ינוהלו בידי מינהלה, שתהא מורכבת ממנהל הרשות, סגנו – אם התמנה כאמור, וחברים נוספים שימנה השר בהתייעצות עם המועצה, ובלבד שמספר חברי המינהלה לא יעלה על תשעה ושלפחות שליש מחבריה יתמנו כאמור מבין חברי המועצה שאינם עובדי המדינה.
סמכויות המינהלה
המינהלה מוסמכת לבצע בשם הרשות כל פעולה הדרושה למילוי תפקידיה על פי חוק זה, למעט פעולות שיוחדו בחוק זה למועצה.
עובדי הרשות [תיקון: תשע״א, [שינוי תארים]]
(א)
המינהלה תקבע, באישור השר, תקן לעובדי הרשות.
(ב)
המינהלה תמנה את עובדי הרשות ותקבע את תפקידיהם וסמכויותיהם; מינוי עובדי הרשות יהיה לפי הכללים הקבועים למינוי עובדי המדינה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
(ג)
תנאי עבודתם של עובדי הרשות, לרבות חברי המינהלה שהם עובדי הרשות, יהיו כתנאי עבודתם של עובדי המדינה.
(ד)
ההוראות לפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג–1963 (בסעיף קטן זה – חוק המשמעת), יחולו על עובדי הרשות כאילו היו עובדי המדינה, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
(1)
סמכויות השר יהיו נתונות בידי שר הרווחה והשירותים החברתיים [קרי: שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים];
(2)
סמכויות המנהל הכללי יהיו נתונות בידי מנהל הרשות;
(3)
בכל מקום שמדובר בו בשירות המדינה יראו כאילו מדובר ברשות;
(4)
בכל מקום שמדובר בו במשרד יראו כאילו מדובר ברשות;
(5)
בסעיף 32 לחוק המשמעת, במקום ”מנהל כללי וסגנו לענייני מינהל ומנהל יחידת סמך“ יראו כאילו נאמר ”ומנהל כללי“;
(6)
בסעיף 49(ב) לחוק המשמעת, במקום ”באוצר המדינה“ יראו כאילו נאמר ”בקופת הרשות“;
(7)
בסעיף 64 לחוק המשמעת, המילים ”או לסגנו לענייני מינהל, למנהל יחידת הסמך“ – לא ייקראו.
קיום סמכויות
קיומם של המועצה, ועדותיה או המינהלה ותוקף החלטותיהם לא יפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר או שהיה פגם במינויו.
תקציב [תיקון: תשפ״ב, תשפ״ג]
(א)
המינהלה תכין, לתאריך שקבעה המועצה, הצעת תקציב שנתי לרשות ותגיש אותו למועצה; בנסיבות מיוחדות רשאית המינהלה להגיש הצעת תקציב לתקופה קצרה משנה וכן הצעת תקציב מילואים.
(ב)
המועצה תדון בהצעת התקציב ותעביר אותה לשר, בצירוף הערותיה והמלצותיה.
(ג)
השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את התקציב כפי שהציעה המועצה או בשינויים שימצא לנכון.
(ד)
לפני קביעת התקציב כאמור בסעיף קטן (ג) יביא השר את הצעת התקציב לידיעת הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת.
מימון
(א)
תקציב הרשות ימומן מאוצו המדינה וכן מתרומות שתקבל לפי סעיף קטן (ב).
(ב)
בנוסף להקצבה מאוצר המדינה רשאית הרשות לקבל תרומות מכל אדם ולהשתמש בהן למילוי תפקידיה.
פיקוח
(א)
הרשות תעמוד לפיקוחו הכללי של השר.
(ב)
השר רשאי לדרוש מהרשות, בכל עת, דין וחשבון וכן מידע שוטף או חד־פעמי על כל ענין שהוא בגדר תפקידיה וסמכויותיה.
דיווח [תיקון: תשפ״ב, תשפ״ג]
הרשות תעביר מדי שנה את הדין וחשבון השנתי שלה לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת ולשר.
סודיות
(א)
הרשות וכל מי שהרשות פועלת בעזרתו חייבים לשמור בסוד מידע שהגיע לידיעתם עקב מילוי תפקידם ולא לגלותו אלא בביצוע המוטל עליהם לפי חוק זה.
(ב)
העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו – מאסר ששה חדשים.
שמירת דינים
הוראות חוק זה אינן באות לגרוע מתפקידיהם ומסמכויותיהם של שירות בתי הסוהר, שירות המבחן וכל גוף אחר על פי כל דין.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום כ״ח באדר ב׳ תשמ״ד (1 באפריל 1984).
ביצוע ותקנות [תיקון: [שינוי תארים], תשפ״ב, תשפ״ג]
(א)
השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
(ב)
השר יתקין בהתייעצות עם שר הפנים [קרי: שר לביטחון הפנים] ועם המועצה ובאישור הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, תוך שנה מיום תחילתו של חוק זה, תקנות בדבר –
(1)
הקמתן, דרכי פעולתן וסמכויותיהן של ועדות להכנת תכניות שיקום לאסירים לקראת שחרורם;
(2)
דרכי התיאום בין הרשות לבין משרדי הממשלה, רשויות מקומיות וגופים אחרים המטפלים באסיר ובשיקומו.


נתקבל בכנסת ביום י״ז באדר התשמ״ג (2 במרס 1983).
 • מנחם בגין
  ראש הממשלה
 • אהרן אוזן
  שר העבודה והרווחה
 • יצחק נבון
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן