לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק כביש ארצי לישראל

חוק כביש ארצי לישראל מתוך

חוק כביש ארצי לישראל, התשנ״ה–1994


הגדרות ופרשנות
(א)
בחוק זה –
”החברה“ – חברת כביש חוצה ישראל בע״מ;
”הכביש“ – כביש מספר 6 כפי שהוא מסומן בתכנית, ודרכים נוספות שייקבעו לפי סעיף 2(ב);
”השרים“ – שר האוצר ושר הבינוי והשיכון;
”התכנית“ – תכנית מיתאר ארצית מס׳ 31א כפי שתהיה בתוקף מעת לעת.
(ב)
לכל מונח בחוק זה תהיה המשמעות שיש לו בחוק התכנון ובפקודת הקרקעות, לפי הענין, זולת אם יש בענין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם אותה משמעות.
תחולה
(א)
חוק זה יחול על הקרקעות הכלולות בתוואי הכביש לרבות המחלפים וקטעי הדרכים המסומנים בתכנית כחלק מתוואי הכביש.
(ב)
השרים רשאים לקבוע בצו כי הוראות חוק זה יחולו גם על הקרקעות שיצויינו בו, בתוואים של דרכים נוספות הכלולות בתכנית או בתכניות מאושרות אחרות, המתחברות לכביש ומהוות המשך של התוואי הראשי שלו ככביש אורך או של התוואים המהווים התפצלות של הכביש.
רכישת קרקעות הכביש
רכישת קרקעות הכביש תיעשה לפי פקודת הקרקעות, בכפוף להוראות חוק זה.
תפיסת החזקה בקרקעות הכביש
על תפיסת החזקה בקרקעות הכביש יחולו הוראות אלה:
(1)
החברה וכל מי שפועל מטעמה יהיו רשאים להיכנס לקרקע ולתפוס בה חזקה ללא צו של בית משפט, ואולם אם פנה בעל הקרקע או המחזיק בה לבית משפט בבקשה למנוע או להפסיק את תפיסת החזקה בקרקע, יהיה בית המשפט רשאי ליתן צו כאמור, רק אם הוכח להנחת דעתו כי נפל פגם בהליכי הפרסום בהתאם לפקודת הקרקעות; אולם לענין תפיסת החזקה בבית מגורים, שבנייתו נסתיימה לפני תחילתו של חוק זה, יחולו הוראות פקודת הקרקעות.
(2)
מבלי לגרוע מכלליות הוראות פסקה (1), סכסוך על גובה הפיצויים המגיעים לבעל זכות בקרקעות הכביש או הגשת תביעה לפיצויים כאמור, לא יהוו עילה לעיכוב הכניסה לקרקע או לתפיסת החזקה בה.
הזכויות בקרקעות הכביש
הזכויות שתרכוש החברה בקרקעות הכביש יירכשו לטובת המדינה ויירשמו על שמה.
פיצויים
(א)
השמאי הממשלתי הראשי ינחה בכתב את החברה לענין סכומי הפיצויים שתשלם לפי חוק זה, בהתאם להוראות פקודת הקרקעות, החוק לתיקון דיני הרכישה והוראות חוק זה.
(ב)
לפי בקשת בעל זכות בקרקע תודיע לו החברה על סכומי הפיצויים שישולמו לו בהתאם להנחיות השמאי הממשלתי כאמור בסעיף קטן (א) והנימוקים לקביעתם.
(ג)
הסכימו החברה ובעל הזכות בקרקע על סכומי הפיצויים שישולמו בעד הזכות בקרקע, תשלם החברה את הפיצויים המוסכמים תוך שלושים ימים מיום ההסכמה, אלא אם כן הסכימו ביניהם על מועד אחר לתשלום.
(ד)
לא הסכימו החברה ובעל הזכות בקרקע על סכום הפיצויים שישולמו, יהיה כל אחד מהם רשאי להעביר את התביעה להכרעה בועדת פיצויים שתוקם לפי סעיף 7, ואולם תוך שלושים ימים ממועד העברת התביעה כאמור, תשלם החברה לבעל הזכות בקרקע את סכום הפיצויים בשל הזכות הנרכשת, בהתאם להוראות פקודת הקרקעות, החוק לתיקון דיני הרכישה והוראות חוק זה, לפי שומת השמאי הממשלתי.
ועדת פיצויים
(א)
תוקם ועדת פיצויים, אחת או יותר, שזה הרכבה:
(1)
שופט שימנה שר המשפטים בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, והוא יהיה יושב ראש הועדה;
(2)
שני נציגים שימנה שר המשפטים בהסכמת שר האוצר, שלפחות אחד מהם הוא נציג ציבור בעל השכלה משפטית או בעל נסיון וידע במקרקעין.
(ב)
תקופת כהונתם של חברי ועדת הפיצויים תהיה ארבע שנים וניתן להאריכה בארבע שנים נוספות.
(ג)
פקעה כהונתו של חבר ועדת הפיצויים במהלך תקופת כהונתו, ימונה חבר חדש במקומו ליתרת תקופת כהונתו, בהתאם לאמור בסעיף קטן (א).
(ד)
כהונתו של חבר ועדת הפיצויים תפקע לפני תום התקופה שלה נתמנה, אם התקיים אחד מאלה:
(1)
התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;
(2)
הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
(3)
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו.
סמכות ועדת פיצויים [תיקון: תשס״ט]
(א)
ועדת הפיצויים תקבע את סכומי הפיצויים שישולמו לבעל זכות בקרקע בהתאם להוראות פקודת הקרקעות, החוק לתיקון דיני הרכישה והוראות חוק זה.
(ב)
סמכות שר האוצר לפי סעיף 20(2)(ג) לפקודת הקרקעות תהיה נתונה לועדה אף מן השיקולים של מהות הזכויות הנרכשות, משך ההחזקה כדין בפועל בקרקע וכל שיקול שמטרתו למנוע עוול.
(ג)
הועדה תהיה רשאית, בהסכמת רשות מקרקעי ישראל ובהסכמת הזכאי לפיצויים, להמיר את סכומי הפיצויים, כולם או חלקם, בקרקע חליפית ששוויה דומה, לפי קביעת השמאי הממשלתי; אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מהסדרים לחילופי קרקעות שייקבעו בהסכמה בין רשות מקרקעי ישראל לבין המחזיקים בקרקע.
ראיות וסדרי דין
(א)
ועדת הפיצויים לא תהיה כפופה לדיני הראיות.
(ב)
שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר סדרי דין לועדה; יושב ראש ועדת הפיצויים רשאי להורות לגבי כל ענין הנוגע לסדרי דין, שלא נקבעה לגביו הוראה בחוק או בתקנות.
ערעור
(א)
החברה ובעל הזכויות בקרקע שהוראות חוק זה חלות עליה, רשאים תוך ארבעים וחמישה ימים מיום המצאת החלטת ועדת הפיצויים, לערער על סכומי הפיצויים שקבעה הועדה לפני בית המשפט המחוזי.
(ב)
על החלטת בית המשפט המחוזי, כאמור בסעיף קטן (א), ניתן לערער ברשות לבית המשפט העליון בשאלות משפטיות בלבד.
שמירת הוראות
(א)
אין בהוראות חוק זה כדי לשנות מהוראות סעיף 12 לפקודת הקרקעות, לרבות ההוראה שבו לפיה יקובל כשוויה של הקרקע אותו הסכום שהיה מתקבל ממכירת הקרקע אילו נמכרה בשוק על ידי המוכר מרצונו הטוב ובכפוף להוראות האחרות שבסעיף 12 האמור.
(ב)
אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מיתר הוראות פקודת הקרקעות והחוק לתיקון דיני הרכישה, לענין הערכה או קביעה של סכומי הפיצויים.
ביצוע סלילת הכביש
לענין העבודות לסלילת הכביש, יראו את החברה כפועלת מטעם המדינה, והוראות סעיף 261 לחוק התכנון יחולו על העבודות.
סמכות בית משפט
על אף האמור בסעיף 2 לפקודת הקרקעות, הסמכות לדון בכל ענין הנוגע לתפיסת החזקה בקרקעות הכביש ולפיצויים בשל רכישת זכויות בהם תהיה נתונה לבית המשפט המחוזי בירושלים, זולת אם קבע שר המשפטים בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, בית משפט מחוזי אחר לענין זה.
שמירת סמכויות
(א)
החברה תפעל לענין חוק זה בשם המדינה, ואולם אין בכך כדי לגרוע מסמכות המדינה לפעול בעצמה באמצעות שר האוצר.
(ב)
אין בהוראות חוק זה כדי לפגוע בסמכויות שר האוצר לפעול לגבי קרקעות הכביש לפי פקודת הקרקעות, מקום שלא הופעלה סמכות לפי חוק זה.
ביצוע ותקנות
השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.


נתקבל בכנסת ביום ט׳ בטבת התשנ״ה (12 בדצמבר 1994).
 • אברהם (בייגה) שוחט
  שר האוצר
 • בנימין (פואד) בן־אליעזר
  שר הבינוי והשיכון
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • יצחק רבין
  ראש הממשלה
 • שבח וייס
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן