לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין

חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין מתוך

חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין, התשנ״ח–1998


תוכן עניינים

פרק א׳ – מטרת החוק

מטרת החוק
מטרתו של חוק זה להקים מרכז שינציח לדורות את פועלו ומורשתו של מנחם בגין.

פרק ב׳ – פרשנות

הגדרות [תיקון: תשע״א]
בחוק זה –
”המרכז“ – מרכז מנחם בגין לחקר המאבק הציוני לעצמאות ישראל;
”הארכיון“ – ארכיון המרכז;
”האתר“ – אתר ההנצחה לזכר מנחם בגין;
”הגנז“, ”חומר ארכיוני“, ”מוסד ממוסדות המדינה“ – כהגדרתם בחוק הארכיונים, התשט״ו–1955;
”המוזאון“ – מוזאון מנחם בגין כמשמעותו בסעיף 22;
”המכון“ – המכון למחקר על שם מנחם בגין;
”מוסד מוכר“ – כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
”השר“ – ראש הממשלה או שר שייקבע על ידו לענין חוק זה.

פרק ג׳ – המוסדות

קיום מוסדות [תיקון: תשע״א]
יוקם מרכז להנצחת זכרו של מנחם בגין, ולחקר המאבק הציוני לעצמאות ישראל; המרכז יכלול את האתר, המכון, הארכיון והמוזאון.

סימן א׳ – המרכז

מעמד המרכז
(א)
המרכז יהיה תאגיד.
(ב)
המועצה
למרכז תהיה מועצה בת עשרים ותשעה חברים, שימנה השר, ואלה חבריה:
(1)
שלושה נציגים לפי המלצת ראש הממשלה;
(2)
נציג לפי המלצת שר הבטחון, מבין העובדים הבכירים במערכת הבטחון;
(3)
שלושה נציגים לפי המלצת שר החינוך התרבות והספורט, מבין העובדים הבכירים במערכת החינוך;
(4)
הגנז;
(5)
חמישה אנשי הסגל האקדמי במוסדות מוכרים בארץ, מתחום מדעי הרוח, החברה או המשפטים;
(6)
שני נציגים של הרשות המקומית שהמרכז פועל בתחומה, שאחד מהם הוא ראש הרשות המקומית;
(7)
חמישה נציגי העמותה ”קרן מורשת מנחם בגין“;
(8)
(9)
נציג המועצה לענין הנצחת זכרם של מי שנשאו את משרת נשיא המדינה או ראש הממשלה, לפי חוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, התשמ״ו–1986;
(10)
שבעה נציגי ציבור.
יושב ראש המועצה
המועצה תמנה מבין חבריה, באישור השר, את היושב ראש ואת ממלא מקומו.
תפקידי המועצה
תפקידי המועצה –
(1)
לקבוע את מדיניותו הכללית של המרכז;
(2)
לקבל דוחות על פעילות המרכז מהוועד המנהל;
(3)
לאשר את תקציב המרכז.
סדרי עבודת המועצה
(א)
המועצה תתכנס פעם אחת בשנה לפחות.
(ב)
יושב ראש המועצה ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן.
(ג)
המועצה תקבע את סדרי עבודתה, ככל שלא נקבעו בתקנות.
הוועד המנהל
(א)
השר ימנה מבין חברי המועצה ועד מנהל של תשעה חברים, ובלבד שהם –
(1)
נציג ראש הממשלה, מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(1);
(2)
נציג שר החינוך התרבות והספורט, מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(3);
(3)
הגנז;
(4)
שני נציגים של הסגל האקדמי, מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(5);
(5)
שני נציגים של העמותה, מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(7);
(6)
נציג ציבור מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(10);
(7)
נציג הרשות המקומית מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(6).
(ב)
הוועד המנהל ימנה מבין חבריו, באישור השר, את היושב ראש ואת ממלא מקומו.
תפקידי הוועד המנהל
תפקידי הוועד המנהל –
(1)
להתוות את קווי הפעולה של המרכז;
(2)
לאשר את תקציב המרכז שהוכן על ידי ראש המרכז ולהביאו לאישור המועצה;
(3)
לפקח על ביצוע קווי הפעולה של המרכז ועל תכניותיו;
(4)
לדון בדינים וחשבונות שהמבקר הפנימי של המרכז יגיש לו ולקבוע מסקנות.
פיזור הוועד המנהל
(א)
ראה השר כי הוועד המנהל אינו ממלא את תפקידו באופן נאות, יתרה בוועד המנהל בהודעה בכתב שישלח ליושב ראש הוועד המנהל, כי אם תוך זמן שיקבע לא ימלא הוועד המנהל את המוטל עליו כפי שפירט השר בדרישתו, יפזר את הוועד המנהל.
(ב)
לא מילא הוועד המנהל את שהוטל עליו כאמור בסעיף קטן (א), תוך המועד שקבע השר בהודעתו, רשאי השר להורות על פיזור הוועד המנהל.
כינון ועד מנהל חדש
התפטר הוועד המנהל או החליט השר לפזרו כאמור בסעיף 11, ימונה ועד מנהל חדש, בדרך הקבועה בסעיף 9, תוך שלושים ימים מיום ההתפטרות או הפיזור, לפי הענין.
הוצאות וגמול
חבר המועצה וחבר הוועד המנהל לא יקבלו מהמרכז שכר בעד שירותיהם, אך חבר הוועד המנהל יהיה זכאי לגמול עבור השתתפותו בישיבות הוועד המנהל וכן להחזר הוצאות שהוציא במילוי תפקידו בשיעורים שיקבע השר, באישור שר האוצר.
תקופת כהונה [תיקון: תשע״א]
חבר המועצה יתמנה לתקופה של שלוש שנים, ואפשר לשוב ולמנותו מחדש לתקופות כהונה נוספות.
פקיעת הכהונה
חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום כהונתו באחת מאלה:
(1)
התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;
(2)
הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;
(3)
חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגוף שאותו הוא מייצג במועצה.
העברה מכהונה
השר רשאי, לאחר שנועץ ביושב ראש המועצה או ביושב ראש הוועד המנהל, לפי הענין, להעביר חבר המועצה או חבר הוועד המנהל מכהונתם לפני תום תקופת כהונתם אם נבצר מהם, דרך קבע, למלא את תפקידם.
תוקף פעולות
קיומם של המועצה או של הוועד המנהל, סמכויותיהם ותוקף החלטותיהם לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר מחבריהם או מחמת ליקוי במינוים או בהמשך כהונתם.
ראש המרכז [תיקון: תשס״ד, תשע״א]
(א)
המועצה, באישור השר, תמנה את ראש המרכז.
(ב)
ראש המרכז ימונה לתקופה של שלוש שנים, ואפשר לשוב ולמנותו מחדש, באישור השר, לתקופות כהונה נוספות.
תפקידי ראש המרכז [תיקון: תשע״א]
תפקידי ראש המרכז –
(1)
ניהול המרכז – האתר, ובכלל זה המוזאון, וכן המכון והארכיון;
(2)
יישום החלטות הוועד המנהל;
(3)
הכנת תכנית העבודה השנתית והתקציב השנתי והבאתם לאישור הוועד המנהל;
(4)
דיווח לוועד המנהל על פעילויות המרכז – האתר, ובכלל זה המוזאון, וכן המכון והארכיון.
תנאי העסקתו של ראש המרכז ופקיעת כהונתו
(א)
הוועד המנהל, באישור השר ובהתייעצות עם שר האוצר, יקבע את שכרו ותנאי העסקתו של ראש המרכז.
(ב)
ראש המרכז יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1)
התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;
(2)
המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של שני שלישים לפחות מכלל חבריה;
(3)
הורשע או הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.
מבקר פנימי
למרכז ימונה מבקר פנימי אשר יפעל בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ״ב–1992; המבקר הפנימי יגיש לוועד המנהל דין וחשבון על ממצאיו.

סימן ב׳ – האתר

הקמת האתר ותכולתו [תיקון: תשע״א]
המרכז יקים אתר הנצחה שיכלול תערוכה מתמדת של מוצגים המעלה את זכר חייו, פועלו ומורשתו של מנחם בגין ובכלל זה מוזאון שבו יוצגו תולדות חייו על רקע תקופת השואה באירופה, המאבק להקמת המדינה, שנות עיצובה והמאורעות המרכזיים בתולדותיה; האתר יוקם בירושלים.
פעילויות לציבור [תיקון: תשע״א]
אתר ההנצחה יהיה פתוח לציבור ויתקיימו בו, באופן סדיר, פעילויות הנצחה, פעילויות מוזליות ופעולות חינוך והסברה הקשורות בפועלו ובמורשתו של מנחם בגין.
ועדה חינוכית
(א)
הוועד המנהל, לאחר התייעצות עם ראש המרכז, ימנה ועדה חינוכית בת שבעה חברים שתורכב מאנשי חינוך, אנשי מערכת הבטחון, בעבר ובהווה, נציג הרשות המקומית שבתחומה פועל המרכז, ונציגי ציבור אחרים.
(ב)
הוועדה החינוכית תמנה מבין חבריה את יושב ראש הוועדה ואת ממלא מקומו.
(ג)
יושב ראש הוועדה ינהל את ישיבות הוועדה; הוא יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן.
תפקידי הוועדה החינוכית
הוועדה החינוכית תייעץ לראש המרכז לגבי פעילויות שיתקיימו באתר, לרבות סוגן ותוכנן.

סימן ג׳ – המכון

הקמת המכון ומטרתו
המרכז יקיים מכון למחקר; המכון יפעל להעמקת הידע ולהעשרתו בכל הקשור להיסטוריה, למדיניות, לחברה, לתרבות, לכלכלה ולבטחון של מדינת ישראל, תוך שימת דגש על חזונו, פועלו ומורשתו של מנחם בגין.
פעילות
המכון יקיים פעילויות אקדמיות לקידום מטרות חוק זה, לרבות – קבוצות מחקר, סמינרי מחקר, הרצאות פומביות וכנסים בהשתתפות חוקרים.
ספריה
המכון יקיים ויפעיל ספריית מחקר ועיון, שתתמחה בתחומים האמורים בסעיף 26.
פרסומים
המכון יפרסם מחקרים בתחומי פעילותו.
הוועדה המדעית
(א)
הוועד המנהל, בהתייעצות עם ראש המרכז, ימנה ועדה מדעית שתורכב משבעה חברים, שהם בעלי מעמד בתחומי המחקר וההוראה במוסדות מוכרים בארץ, ומשני נציגים של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
(ב)
הוועדה המדעית תמנה מבין חבריה את יושב ראש הוועדה ואת ממלא מקומו.
(ג)
יושב ראש הוועדה ינהל את ישיבות הוועדה; הוא יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן.
תפקידי הוועדה המדעית
(א)
הוועדה המדעית תאשר תכניות פעולה והצעות שיוגשו לה על ידי ראש המרכז, לרבות הצעות להעסקת חוקרים ולביצוע מחקרים.
(ב)
הוועדה המדעית תייעץ לראש המכון, בכל ענין הנוגע לפעילותו האקדמית של המכון.
הפסקת כהונה
הוראות סעיפים 15 ו־16 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על חברי הוועדה המדעית.

סימן ד׳ – הארכיון

הקמת הארכיון
המרכז יקים ארכיון; הארכיון יהיה חלק מארכיון המדינה והוראות חוק הארכיונים, התשט״ו–1955, יחולו עליו.
הטיפול בחומר הארכיוני
(א)
הטיפול בחומר ארכיוני הנוגע ישירות לפועלו האישי של מנחם בגין, יהיה נתון לארכיון.
(ב)
השר, לאחר התייעצות עם הגנז ועם ראש המרכז, יקבע בתקנות את סוגי החומר הארכיוני הנמצא בארכיון המדינה או במוסד ממוסדותיה, אשר יועבר לארכיון.
(ג)
חומר ארכיוני כאמור בסעיף קטן (ב) יועבר לארכיון, כמקור או בהעתק, באופן שיורה הגנז.
ממונה על הארכיון
הממונה על הארכיון יתמנה בידי ראש המרכז, באישור הגנז, ויקבל את ההוראות וההנחיות בתחום המקצועי מהגנז.

פרק ד׳ – הוראות כלליות

ניגוד ענינים
(א)
חבר המועצה, חבר הוועד המנהל, חבר ועדה או עובד המרכז (בסעיף זה – חבר) יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות.
(ב)
התברר לחבר כי נושא הנדון בישיבה או המטופל על ידיו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד ענינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושב ראש המועצה, ליושב ראש הוועדה או לראש המרכז, לפי הענין.
(ג)
לענין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.
(ד)
בסעיף זה –
”ענין אישי“ – לרבות ענין אישי של קרובו או ענין של גוף שחבר או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או ענין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;
”קרוב“ – בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.
מקרקעין
המדינה תעמיד לרשות המרכז את המקרקעין הדרושים לפעילותו, כפי שתקבע הממשלה או שר שתסמיך לכך.
מימון
הקמת המרכז תמומן מכספי תרומות; פעילות המרכז תמומן, בכפוף להוראות סעיף 39, מתקציב המדינה כפי הדרוש להוצאות קיומו, החזקתו, פיתוחו וניהול מכלול פעילויותיו, ומתרומות ומהכנסות שיהיו למרכז.
תקציב
(א)
המועצה תאשר הצעת תקציב שנתי ותגישה לשר האוצר לשם אישורו; התקציב טעון אישור שר האוצר.
(ב)
שנת תקציב המרכז תהיה כשנת תקציב המדינה.
פטור ממסים [תיקון: תשס״ז]
(א)
לענין פקודת מס הכנסה, ייחשב המרכז כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודה האמורה, ולענין חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ״א–1961, ייחשב המרכז כמוסד ציבורי לפי סעיף 39(6) לחוק האמור, וכל נכסי המרכז יהיו פטורים מכל אגרה, ארנונה או תשלום חובה אחר, המשתלמים לרשות מקומית.
(ב)
פטור ממסים לפי סעיף זה לא יחול על נכסים המשמשים למטרות מסחריות.
עובדים
תנאי העסקתם של עובדי המרכז יהיו כשל עובדי המדינה בתפקידים מקבילים, בשינויים ובתיאומים שיקבע השר בהסכמת שר האוצר ועל פי המלצת המועצה.
איסור העברת נכסים
(א)
המרכז לא יהא רשאי למכור או להעביר בדרך אחרת נכס שבבעלותו, למעט נכסים שפרטים לגביהם, לרבות סוגם ושוויים, נקבעו בתקנות, אלא באישור השר.
(ב)
המרכז לא יהא רשאי למשכן נכס שברשותו או להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים, אלא באישור השר; לענין זה, ”להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים“ – לרבות שכירות המקנה זכות לחדשה, להאריכה או שכירות לתקופה נוספת שבהצטרפותן לתקופות השכירות הקודמות עולות יחד על עשר שנים.
(ג)
המרכז לא יטול הלוואה העולה על סכום שקבע השר בתקנות, אלא באישור השר ושר האוצר.
ביצוע
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות סדרי העבודה של המועצה והוועד המנהל.


נתקבל בכנסת ביום כ״ו באדר התשנ״ח (24 במרס 1998)
 • עזר ויצמן
  נשיא המדינה
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • דן תיכון
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן