לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן

חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן מתוך

חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן, התשע״ח–2017


הגדרה
בחוק זה, ”ההסכם“ – ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן, שנחתם בתל אביב ביום ג׳ באב התשע״ה (19 ביולי 2015).
תוקף ההסכם
להוראות ההסכם שנוסחו בעברית מובא בתוספת, למעט סעיף 9 שבו, יהיה תוקף של חוק, והן יחולו על אף האמור בכל דין.
ביצוע ותקנות
(א)
שר הביטחון ממונה על ביצוע חוק זה.
(ב)
כל שר, ובכלל זה שר הביטחון, רשאי, בהסכמת שר המשפטים, להתקין תקנות הדרושות לביצוע חוק זה בתחום העניינים המסורים לסמכותו.
תחילה ותוקף
(א)
תחילתו של חוק זה ביום כניסתו לתוקף של ההסכם כאמור בסעיף 18 להסכם; ביום האמור יפרסם שר החוץ ברשומות הודעה על כניסתו לתוקף של ההסכם.
פורסמה הודעה בדבר כניסה לתוקף של ההסכם בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן (י״פ תשע״ח, 10128), לפיה כניסתו של ההסכם ההאמור בחוק לתוקף ביום י״ח באב התשע״ח (30 ביולי 2018).
(ב)
חוק זה יעמוד בתוקפו כל עוד ההסכם עומד בתוקפו; נמסרה הודעה על סיום ההסכם לפי סעיף קטן 4 של סעיף 18 להסכם, יפרסם שר החוץ הודעה ברשומות על מועד סיומו של ההסכם.

תוספת

(סעיף 2)

הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן

מבוא

ממשלת הרפובליקה ההלנית וממשלת מדינת ישראל (להלן: ”הצדדים“);
בהכירן בחשיבותו של שיתוף פעולה מועיל בתחומי הצבא, הביטחון וההגנה;
בהביען את רצונן לקדם הבנה הדדית, המבוססת על כבוד, אמון והכרה באינטרסים הצבאיים של שני הצדדים;
ברצותן לקבוע תנאים כלליים אשר יסדירו את מעמד הכוחות במסגרת שיתוף פעולה צבאי עתידי ותרגילים אחרים, הסכימו לאמור:
:

סעיף 1
הגדרת מונחים

1.
”מדינה שולחת“ פירושו המדינה שאליה שייך הכוח המבקר;
2.
”מדינה מארחת“ פירושו המדינה שבה הסגל של המדינה השולחת מבקר;
3.
”סגל“ פירושו הסגל הצבאי השייך לחילות היבשה, הים והאוויר, וכן סגל אזרחי נלווה, המשתתף, או קשור, לפעילויות הצבאיות;
4.
”סגל אזרחי“ פירושו סגל שאינו צבאי של המדינה השולחת המתלווה לכוחות הצבאיים של המדינה השולחת ושאינם תושבי המדינה המארחת, ושהינם עובדים של הכוחות המזוינים של המדינה השולחת;
5.
”פעילויות צבאיות“ פירושו:
(א)
ביקורי ספינות ו/או כלי טיס; או
(ב)
תרגילים או אימונים והכשרה צבאיים משותפים (בין אם בתוך שטחי הצדדים או מחוץ להם); או
(ג)
תרגילים או אימונים צבאיים של הסגל של המדינה השולחת בשטח המדינה המארחת, ללא השתתפות ישירה של הסגל של המדינה המארחת; או
(ד)
פרויקטים משותפים של מחקר ופיתוח ביטחוני שאושרו ע״י הממשלה.
(ה)
כל צורה אחרת של שיתוף פעולה ביטחוני שהצדדים הסכימו עליה.
6.
”צד שלישי“ פירושו אדם, ישות או ממשלה שאינם הצדדים (לרבות קבלנים ממשלתיים) של הצדדים.

סעיף 2
מטרה והיקף

הסכם זה יקבע את התנאים והדרישות העקרוניים המסדירים ומגדירים את מעמד הסגל של הצדדים, בקשר עם הפעילויות הצבאיות כהגדרתן בס״ק 5 לסעיף 1.
במקרה שהצדדים יסכימו שהסדרים נוספים נדרשים, על מנת להסדיר היבטים נוספים של הפעילויות הצבאיות, הצדדים רשאים להסכים על הסדרים כאלו במסגרת של הסכמי יישום, העולים בקנה אחד עם הוראות הסכם זה.

סעיף 3
ציות לדין במדינה המארחת

הסגל של המדינה השולחת יציית לחוקים ולתקנות של המדינה המארחת, ויימנע מכל פעילות שאיננה עולה בקנה אחד עם הסכם זה.

סעיף 4
כניסה ויציאה

1.
הסגל של המדינה השולחת ייכנס וייצא מהמדינה המארחת עם:
הדרכונים הלאומיים התקפים שלהם;
מסמך נסיעה מוכר;
2.
המדינה השולחת תעביר את כל הפרטים הנדרשים ביחס לכוח אדם, ציוד, כלי נשק, כלי רכב, כלי שיט, כלי טיס וטובין מסוכנים המועברים, 15 יום לפני הגעתם לשטח המדינה המארחת כפי שמוסכם בין הצדדים. אשרות כניסה ויציאה לא יידרשו מראש.

סעיף 5
משמעת

1.
למדינה השולחת תהיה הזכות לממש סמכות שיפוט בלעדית על הסגל של המדינה השולחת, ביחס לעבירות שאופיין משמעתי בלבד.
2.
הסגל של הצדדים ימשיך להיות כפוף לציות לחוקיהם ותקנותיהם הלאומיים בהתאמה, לרבות, אמצעי האכיפה המשמעתיים שלהם, בהיותם בשטח המדינה המארחת.
3.
אם, בכל עת במהלך הפעילויות הצבאיות, המדינה המארחת תחפוץ לבקש את סילוקו משטח המדינה המארחת של איש הסגל של המדינה השולחת, המדינה המארחת תציג בקשה זו למפקד הכוח של המדינה השולחת, ביחד עם הסבר מפורט לבקשה. במקרה שבעקבות ההתייעצות עם מפקד הכוח של המדינה השולחת, המדינה המארחת תאשר מחדש את בקשתה לסילוק איש סגל של המדינה השולחת משטחה, המדינה השולחת תמלא מיד את הבקשה על ידי העברת האדם האמור מחוץ לשטח המדינה המארחת, בתוך פרק זמן סביר.

סעיף 6
נשיאת נשק ואבטחה

1.
הסגל הצבאי של המדינה השולחת רשאי להחזיק ברשותו ולשאת נשק בשטח המדינה המארחת, רק במהלך ביצוע פעילויות צבאיות במסגרת הסכם זה, בתנאי שהינו מורשה לעשות כן על ידי דיני המדינה השולחת ובכפוף לכל הסדר שיוסכם עליו מראש עם רשויות המדינה המארחת.
2.
המדינה המארחת תאבטח את הסגל והציוד של המדינה השולחת כנדרש וכמוסכם בין הצדדים.
3.
הסגל של המדינה השולחת יעשה שימוש בנשק בהתאם לחוקים ולתקנות של המדינה המארחת.

סעיף 7
מדים

במהלך ביצוע הפעילויות התבאיות, הסגל של המדינה השולחת מורשה ללבוש את מדיו בהתאם לתקנות בנות ההחלה של המדינה השולחת.

סעיף 8
רישיונות נהיגה

1.
המדינה המארחת תקבל כתקפים, ללא מבחן או אגרה או כל דרישה אחרת, את היתרי או רישיונות הנהיגה על כלי רכב, שהונפקו על ידי הרשות המוסמכת במדינה השולחת, ובלבד שההיתר או הרישיון הינו בתוקף במדינה השולחת. רישיון או היתר כאמור יישארו בתוקף בשטח המדינה המארחת למשך שנה ממועד הכניסה האחרון של איש הסגל לשטח המדינה המארחת. למטרות סעיף זה, ”מועד הכניסה האחרון“ פירושו הכניסה שלפניה איש הסגל היה מחוץ לשטח המדינה המארחת למשך יותר מ־3 חודשים.
2.
השימוש ברישיונות נהיגה אליו מתייחס סעיף זה יהיה כפוף להשעיות זמניות כפי שיוחלט על ידי הרשויות המוסמכות של כל אחד מהצדדים, בהתאם לחוקים והתקנות החלים אצלם, כתוצאה של עבירות תנועה שבוצעו על ידי בעל הרישיון.

סעיף 9
סמכות שיפוט

1.
למדינה השולחת תהיה זכות ראשונית לממש סמכות שיפוט פלילית על הסגל של המדינה השולחת, ביחס לעבירות שאירעו במהלך ביקור למטרות פעילויות צבאיות:
א.
הנובעות ממעשה או מחדל שנעשה במילוי תפקיד רשמי; ו/או
ב.
אך ורק נגד אדם או רכוש של הסגל של המדינה השולחת.
במקרה שהמדינה השולחת שהינה בעלת הזכות הראשונית לממש סמכות שיפוט פלילית, לפי הוראות ס״ק זה, מחליטה לא לממשה, היא תודיע למדינה המארחת בהקדם האפשרי, בהתאם לבקשה בכתב של המדינה המארחת, על כוונתה לוותר על זכותה הראשונית לסמכות שיפוט. המדינה השולחת תימנע מלממש כל סמכות שיפוט על מקרה מסוים זה בעתיד.
2.
למדינה המארחת תהיה זכות ראשונית לממש סמכות שיפוט פלילית על הסגל של המדינה השולחת, הממוקם בשטח המדינה המארחת, אך ורק ביחס לעבירות העולות ממעשים או מחדלים העומדים בכל התנאים הבאים, במצטבר ולא בנפרד:
א.
נעשו על ידי הסגל של המדינה השולחת בתוך הטריטוריה הריבונית של המדינה המארחת או על סיפון כלי שיט או כלי תעופה הרשום במדינה המארחת;
ב.
נעשו במהלך ביקור למטרות פעילויות צבאיות; וכן
ג.
אינן מכוסות על ידי ס״ק 1 לסעיף זה.
למען הסר ספק, ובכפוף לס״ק 1 לעיל, המדינה המארחת לא תממש כל סמכות שיפוט על כל איש סגל של המדינה השולחת בגין כל פעולה שאיננה מכוסה על ידי ס״ק 2 זה.
במקרה שהמדינה המארחת שהינה בעלת הזכות הראשונית לממש סמכות שיפוט פלילית, לפי הוראות ס״ק זה, מחליטה לא לממשה, היא תודיע לרשויות המדינה השולחת, ותימנע מלממש כל סמכות שיפוט על מקרה מסוים זה בעתיד. רשויות המדינה המארחת בעלת הזכות הראשונית ישקלו באהדה בקשה מצד רשויות המדינה השולחת לוויתור על זכותה, במקרים שבהם המדינה השולחת רואה ויתור כזה כבעל חשיבות מיוחדת.
3.
הצדדים יעניקו סיוע הדדי ביחס לעניינים העולים בקשר לסעיף זה, במיוחד, בניהול חקירות ובאיסוף ראיות, בהתאם לדין בר ההחלה ולאמנות הנוגעות בדבר בין הצדדים.
4.
כל גזר דין פלילי יבוצע על ידי מערכת הענישה של המדינה השולחת, בכפוף לסעיפים 3ד, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ו־15, לאמנה האירופית בדבר העברת נידונים, ולהצהרות שנעשו על ידי הצדדים.

סעיף 10
תביעות ואחריות

1.
(א)
כל צד מוותר על כל הטענות כנגד משנהו בנסיבות שבהן כל איש הסגל של הצדדים נפצע או נהרג, או רכוש של הצדדים אבד, ניזוק או נהרס, במהלך או כתוצאה מביצוע פעילויות צבאיות במסגרת הסכם זה.
(ב)
במקרה שצד יידרש לשלם פיצוי לאיש הסגל של הצד האחר, כתוצאה מתביעה שהוגשה על ידי אותו איש סגל בקשר לנזקים המפורטים בתת־ס״ק (א), הצד האחר יחזיר לאותו צד את מלוא הסכום. החזר כאמור יכלול את העלויות וההוצאות של ניהול ההליכים.
2.
תביעות (שאינן תביעות חוזיות ואלה שעליהן חל ס״ק 3) הנובעות מנזק שנגרם לצדדים שלישיים שנעשה במהלך או כתוצאה מביצוע פעילויות צבאיות במסגרת הסכם זה, יטופלו על ידי המדינה המארחת בהתאם להוראות הבאות:
(א)
תביעות יוגשו, יידונו וייושבו או יוכרעו בהתאם לחוקים ולתקנות של המדינה המארחת ביחס לתביעות העולות מפעילויות של הכוחות המזוינים שלה עצמה;
(ב)
המדינה המארחת תהיה רשאית ליישב כל תביעה כאמור, ותשלום הסכום שנקבע בהליך משפטי ייעשה על ידי המדינה המארחת במטבע שלה;
(ג)
תשלום כאמור, בין שייעשה בכפוף להסדר או על פי הכרעת דין של התיק על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת במדינה המארחת, או הכרעת דין סופית על ידי ערכאה שיפוטית כזו השוללת תשלום יהיו מחייבים וסופיים ביחס לצדדים;
(ד)
כל תביעה המשולמת על ידי המדינה המארחת תועבר למדינה השולחת, עם פירוט מלא וחלוקה מוצעת בהתאמה לס״ק (ה);
(ה)
מקום שהמדינה השולחת אחראית לבדה, סכום הפיצוי המוענק או נפסק יחולק באופן יחסי של 75 אחוז לזכות המדינה השולחת ו־25 אחוז לזכות המדינה המארחת. כאשר לא ניתן לייחס את הנזק במובהק לאחד הצדדים או כששני הצדדים חולקים אחריות, הסכום המוענק או נפסק יחולק שווה בשווה בין הצדדים, ללא קשר להיקף חלקם היחסי באחריות.
3.
תביעות צד שלישי הנובעות מנזקים שנגרמו מחוץ לביצוע פעילויות צבאיות על פי הסכם זה, יטופלו באופן הבא:
(א)
רשויות המדינה המארחת ידונו בתביעה ויעריכו את הפיצוי לתובע באופן הוגן ומוצדק, וייקחו בחשבון את כל נסיבות המקרה, לרבות התנהגות האדם הנפגע, ויכינו דוח על העניין, וייקחו כמו כן בחשבון כל הערה כפי שנמסרה על ידי המדינה השולחת;
(ב)
הדוח יימסר לרשויות המדינה השולחת, אשר יחליטו אז ללא דיחוי האם יציעו תשלום לפנים משורת הדין, ואם כן באיזה סכום;
(ג)
אם הוצעה הצעה לתשלום לפנים משורת הדין, והתקבלה על ידי התובע להסדרה מלאה של תביעתו, רשויות המדינה השולחת יבצעו את התשלום בעצמן ויודיעו לרשויות המדינה המארחת, על החלטתם ועל הסכום ששולם;
(ד)
אין בס״ק 3 דבר שישפיע על סמכות השיפוט של בתי המשפט של המדינה המארחת לטפל בתביעה כנגד כל איש סגל אלא אם כן ועד אשר בוצע תשלום להסדרת מלוא התביעה.
4.
תאונות דרכים שיתרחשו שלא כתוצאה מביצוע פעילויות צבאיות בהתאם להסכם זה, ייפסק בהן בהתאם לחקיקה הלאומית של המדינה המארחת. המדינה השולחת תוודא שכל כלי הרכב המנועיים שאינם צבאיים שיהיו זמינים לחברי הסגל שלה מבוטחים בהתאם לחקיקת המדינה המארחת.
5.
המדינה השולחת והסגל שלה לא יהיו כפופים לסמכות שיפוט של בתי המשפט של המדינה המארחת בכל תביעה שהוגשה על נזקים שנגרמו במהלך או כתוצאה מביצוע פעילויות צבאיות.
6.
הצדדים מתחייבים לשתף פעולה באופן מלא זה עם זה ביחס להוראות סעיף זה.

סעיף 11
גילוי מידע

גילוי מידע כל הפרסומים בנוגע לפעילויות של אחד הצדדים או שניהם בהקשר של פעילויות צבאיות, כהגדרתן בסעיף 5 לסעיף 1, חייבים להיות מאושרים מראש על ידי שני הצדדים.

סעיף 12
שירותים רפואיים

1.
לסגל של המדינה השולחת תהיה גישה לשירותי עזרה ראשונה במהלך הפעילויות הצבאיות אשר יסופקו על ידי המדינה המארחת, באותם תנאים השווים לאלה של הסגל של המדינה המארחת.
2.
במקרה חירום, חברי הסגל של המדינה השולחת יקבלו טיפול רפואי וטיפולי שיניים, לרבות אשפוז, באותם תנאים כמו חברי הסגל של המדינה המארחת. פעולות רפואיות שיבוצעו במקרה האמור, כמו גם פינויי חירום, יסופקו ללא תשלום.
3.
כל השירותים הרפואיים האחרים שאינם חירום בבתי חולים צבאיים או אזרחיים, וכן פינויים רפואיים, יישארו באחריות המדינה השולחת.

סעיף 13
מסים ומכס

1.
כל המסים, תשלומי חובה וחיובים אחרים הקשורים עם ייבוא או ייצוא של חומרים, אספקה, ציוד, רכוש ושירותים על ידי המדינה השולחת, שייעשו בקשר עם הפעילויות הצבאיות, אם יחולו, יהיו פטורים במדינה המארחת.
2.
הנ״ל יחול גם על חומרים, אספקה וציוד שיישארו במדינה המארחת, כל עוד יישארו בבעלות המדינה השולחת, ומיועדים לשימוש של המדינה השולחת או שימוש משותף של המדינה השולחת והמדינה המארחת על פי הסכם זה.
3.
כל שאר החומרים, אספקה וציוד המיובאים אל המדינה המארחת על ידי המדינה השולחת, ייוצאו על ידי המדינה השולחת כאשר אינם נדרשים עוד לצורך הסכם זה.
4.
ס״ק 3 לא יחול על סחורות, כגון מוצרי מזון ותחמושת, שנצרכו במהלך יישום הסכם זה. אולם, במקרים אחרים כאשר סעיף 3 יחול, המוצרים יסולקו בתיאום עם הרשויות הרלוונטיות במדינה המארחת, בהתאם לדין המקומי.
5.
הסגל של המדינה השולחת יהיה כפוף לדיני ותקנות המכס של המדינה המארחת. בפרט, למדינה המארחת תהיה הזכות לבצע חיפוש אצל הסגל של המדינה השולחת, לבדוק את המטען וכלי הרכב שלהם ולתפוס פריטים, הכול בהתאם לחוקים ולתקנות האמורים.

סעיף 14
אבטחה והגנה של מידע

כל המידע שהוחלף או נוצר בין הצדדים, בקשר עם הפעילויות הצבאיות, יהיה כפוף להוראות הסכם הביטחון בין ממשלת הרפובליקה ההלנית וממשלת ישראל, שנחתם ביום 10 לפברואר, 1992.

סעיף 15
חילוץ והצלה

למדינה המארחת יש אחריות כוללת למבצעי חילוץ והצלה במקרה של תאונה, תקרית או מצב חירום שיתרחשו עקב הפעילויות הצבאיות מכוח הסכם זה בטריטוריה שלה, במים הטריטוריאליים או במרחב האווירי או בלב הים, בטווח מרחב הפיקוח התעופתי שלה. נציגי המדינה השולחת יורשו להשתתף במבצעים כאמור, בתיאום עם הרשויות המוסמכות של המדינה המארחת.

סעיף 16
חקירת תקריות

1.
במקרה של תקרית שתתרחש בטריטוריה, במרחב האווירי, במים הטריטוריאליים, במרחב אווירי או בלב ים בטווח מרחב הפיקוח התעופתי של אחד מהצדדים, בקשר עם הפעילויות הצבאיות שייעשו על פי הסכם זה, חקירת הבטיחות תתנהל בהתאם לחוקי ותקנות המדינה המארחת.
2.
כאשר בתקרית כזו מעורב הסגל של המדינה השולחת, הסגל או נציג/י המדינה השולחת יורשה להשתתף בחקירת הבטיחות כצופים. המדינה המארחת תשחרר את ממצאי חקירת הבטיחות למדינה השולחת, לבקשת המדינה השולחת.
3.
במקרה של תקרית קטלנית שמעורב בה סגל של המדינה השולחת, המדינה השולחת תהיה רשאית שנציגה/יה ישתתפ/ו באיסוף הגופה או שרידי הגופה.
4.
במקרה של תקרית קטלנית, המדינה המארחת תשחרר את הגופה למדינה השולחת לבקשת המדינה השולחת, וללא ביצוע כל נתיחה שלאחר המוות. המדינה השולחת תשלח את ממצאיה מכל נתיחה שלאחר המוות שתיערך בקשר לתקרית למדינה המארחת, לבקשת המדינה המארחת, בכפוף להוראות סעיף 14 לעיל.
5.
ממצאי כל תחקיר צבאי, שעורכת כל מדינה, יישארו חסויים ומסווגים, לרבות כל הליך פלילי, מינהלי, אזרחי או אחר מכל סוג שהוא, גם במדינה השולחת וגם במדינה המארחת. כל מדינה רשאית לשחרר את ממצאיה לצדדים שלישיים, לפי בקשה, למטרות שיפוטיות, בכפוף לחוקים ולתקנות הלאומיים שלה.

סעיף 17
יישוב מחלוקות

להוציא כפי שהוסכם אחרת, כל מחלוקת ביחס לפרשנותו או ליישומו של הסכם זה תיושב בדרכי נועם רק במשא ומתן ישיר, ללא זכות פנייה לכל יחיד, ערכאה שיפוטית לאומית או בין־לאומית, או כל פורום אחר לשם יישוב.

סעיף 18
שונות

1.
הסכם זה ייכנס לתוקף בתאריך האיגרת הדיפלומטית השנייה של צד אחד המודיע לצד האחר כי ההליכים הפנימיים שלו לכניסה לתוקף של הסכם זה הושלמו.
2.
ניתן לתקן הסכם זה או להוסיף עליו בכתב בצינורות הדיפלומטיים בכל עת, בהסכמה הדדית בין הצדדים.
3.
התיקונים ייכנסו לתוקף בהתאם להליך המתואר בסעיף 18(1).
4.
הסכם זה יישאר בתקפו עד שיובא לידי סיום בהסכמה הדדית של הצדדים, או בכל עת בכפוף להודעה בכתב של שישה חודשים מראש, באמצעות ערוצים דיפלומטיים של כל צד המיידע את הצד האחר בדבר סיומו.
ולראיה החתומים מטה, בהיותם מוסמכים כדין איש על ידי ממשלתו, חתמו על הסכם זה.
נחתם בתל אביב ביום ג׳ באב התשע״ה לפי הלוח העברי, שהוא יום 19 ביולי 2015, בשני עותקים בשפות יוונית, עברית ואנגלית, ולכל הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדלי פרשנות, יכריע הנוסח האנגלי.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
משה (בוגי) יעלון
שר הביטחון
בשם ממשלת ישראל

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פאנוס קאמנוס
שר ההגנה
בשם ממשלת הרפובליקה היוונית


התקבל בכנסת ביום ב׳ בכסלו התשע״ח (20 בנובמבר 2017).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • אביגדור ליברמן
  שר הביטחון
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן