לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק למתן שירותים חיוניים מרחוק (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה)

חוק למתן שירותים חיוניים מרחוק (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה) מתוך

חוק למתן שירותים חיוניים מרחוק (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), התש״ף–2020


חוק זה פורסם ביום 20.8.2020.


הגדרות
בחוק זה –
”גוף ציבורי“ – גוף כמפורט להלן, למעט בית דין כהגדרתו בחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב–1992, המנוי בטור ג׳ לתוספת הראשונה:
(1)
משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו;
(2)
תאגיד שהוקם בחוק;
(3)
חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה–1975;
”הגורם הממונה“ – כל אחד מאלה, לפי העניין, המנויים בטור ד׳ לתוספת הראשונה:
(1)
לעניין שירות חיוני שהוא אחד מאלה – השר המנוי לצדו, לפי העניין:
(א)
שירות שאופן נתינתו נקבע בחוק – השר הממונה על ביצוע החוק;
(ב)
שירות שנותן תאגיד שהוקם בחוק – השר הממונה על החוק שמכוחו הוקם התאגיד;
(ג)
שירות שנותנת חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית – השר שנקבע כאחראי לענייני החברה הממשלתית או החברה האם;
(2)
לעניין שירות חיוני שאופן נתינתו נקבע בתקנות ואינו שירות מהשירותים המנויים בפסקה (1) – השר או גורם אחר המוסמך להתקין את התקנות האמורות או עובד הגוף הציבורי בעל תפקיד בכיר בו הקשור למתן השירות, שכל אחד מהם קבע כגורם ממונה לעניין זה;
”הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה“ – הכרזה על מצב חירום לפי סעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה;
”הוועדה“ – ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, ואם לא הוקמה – ועדה של הכנסת שוועדת הכנסת קבעה לעניין זה;
”חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה“ – חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020;
”שירות חיוני“ – שירות המנוי בטור א׳ לתוספת הראשונה שנועד להבטיח את ביטחונו התעסוקתי והכלכלי של אדם וכן את בריאותו, רווחתו וזכויות היסוד שלו, הניתן לפי חיקוק בידי גוף ציבורי המנוי בטור ב׳ לאותה תוספת, למעט שירות הניתן על ידי ערכאה שיפוטית או הכרוך בהפעלת סמכות מעין שיפוטית;
”שירות מרחוק“ – שירות חיוני הניתן מרחוק, שלא פנים אל פנים, ובכלל זה שירות הניתן באופן מקוון או באמצעות טלפון, דואר, דואר אלקטרוני, פקסימיליה או אמצעי דיגיטלי אחר.
תנאים למתן שירות חיוני כשירות מרחוק
(א)
(1)
נקבעו בחיקוק הוראות לעניין אופן מתן שירות חיוני מסוים שתכליתן היא אחת או יותר מהתכליות המפורטות בתוספת השנייה, ושוכנע הגורם הממונה כי בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לא ניתן לתת את השירות לפי אותן הוראות או שהשירות אינו נגיש לציבור במידה מספקת בשל מצב החירום, רשאי הוא לקבוע כי על אף האמור באותו חיקוק יוכל הגוף הציבורי לתת את השירות כשירות מרחוק בהתאם להוראות שיקבע הגורם הממונה.
(2)
לא יקבע הגורם הממונה הוראות לפי פסקה (1) אלא אם כן שוכנע כי אין במתן השירות מרחוק לפי אותן הוראות כדי לפגוע בתכלית העומדת בבסיס אופן מתן השירות החיוני לפי החיקוק שמכוחו הוא ניתן, ובכלל זה השפעת מתן השירות מרחוק בין היתר על הסתמכות צד שלישי, מהימנות מסמכים והשפעה על דיני הראיות, ולאחר הליך מתועד של ניהול סיכונים שבו שקל את החשיבות שבמתן השירות ואת הסיכונים הכרוכים בנתינתו מרחוק ונקט אמצעים להקטנתם, ובכלל זה אמצעים הקשורים להגנת סייבר, הזדהות בטוחה ואבטחת המידע.
(ב)
בהחלטתו על מתן שירות חיוני מרחוק לפי הוראות סעיף קטן (א) רשאי הגורם הממונה לסטות מהדרישות הקבועות בחיקוק לעניין נוכחות פיזית של אדם, הזדהות של אדם, בחינת מהימנות של מסמך הנדרש לצורך מתן השירות, העדה על הסכמה באופן מסוים, חתימה או המצאה בדרך מסוימת, והכול בכפוף לווידוא קיומן של התכליות המנויות בתוספת השנייה.
(ג)
מתן שירות חיוני כשירות מרחוק אין בו כדי לבוא במקום מתן השירות בדרך הקבועה בחוק או בתקנות, אלא נוסף עליו, אלא אם כן ההגבלות שהוטלו כדי למנוע או לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה אינן מאפשרות את מתן השירות בדרך האמורה.
(ד)
נקבעו ההוראות לעניין אופן מתן שירות חיוני מסוים כאמור בסעיף קטן (א), הן בחוק והן בתקנות, והגורם הממונה המנוי בטור ג׳ לתוספת הראשונה לצד אותו שירות חיוני אינו הגורם המוסמך להתקין את התקנות, לא יקבע אותו גורם ממונה הוראות לעניין אופן מתן השירות מרחוק לפי סעיף קטן (א) בשינוי מהוראות החוק.
(ה)
בקביעת ההוראות לעניין אופן מתן השירות מרחוק לפי סעיף קטן (א) יתחשב הגורם הממונה, בין השאר, במאפיינים הייחודים של קבוצת מקבלי השירות ויבטיח כי –
(1)
יינתן מענה הולם למקבלי השירות החיוני שעשוי להיות להם קושי לעשות שימוש בשירות מרחוק וכן לאנשים עם מוגבלות, לפי סוג המוגבלות, לרבות ביצוע התאמות במתן השירות;
(2)
יינקטו אמצעים הולמים לשם הגנת הפרטיות, הגנת הסייבר, הזדהות בטוחה ואבטחת המידע, לרבות אם מתן השירות מרחוק הביא ליצירתם של מאגרי מידע, פיקוח והגנה על הנתונים שבהם, ואמצעים לשם מניעת שימוש בלתי מורשה במידע או דליפתו, בהתאם לסיכון לשימוש או לדליפה כאמור הכרוך במתן השירות.
(ו)
הוראות לפי סעיף קטן (א) יעמדו בתוקפן בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה או בתקופת תוקפו של חוק זה כאמור בסעיף 11, לפי המוקדם.
פרסום ומענה לפניות הציבור
(א)
הוראות הגורם הממונה לעניין אופן מתן השירות מרחוק לפי סעיף 2 יפורסמו ברשומות וכן במקום שנקבע בטור ה׳ לתוספת הראשונה, באופן נגיש שיאפשר את איתורן בקלות ושיהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות, לפי סוג המוגבלות.
(ב)
בפרסום כאמור בסעיף קטן (א) יצוינו דרכי פנייה לפניות הציבור בכל הנוגע לאופן מתן השירות מרחוק.
ביקורת שיפוטית
על החלטת גורם ממונה לפי חוק זה ניתן לעתור או לערער לערכאה המוסמכת לפי החיקוק שבו נקבעו הוראות לעניין אופן מתן השירות החיוני; בדונה בהחלטה כאמור תקיים הערכאה המוסמכת ביקורת שיפוטית על ההחלטה.
שמירת דינים
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מההוראות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981.
שינוי התוספות
(א)
כל שר שהוא הגורם הממונה לעניין שירות חיוני מסוים, רשאי, בצו, באישור הוועדה, לשנות את התוספת הראשונה לגבי אותו שירות חיוני.
(ב)
שר המשפטים, באישור הוועדה, רשאי, בצו, לשנות את התוספת השנייה.
ביצוע
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה.
(א)
הנוסח שולב בחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז–1967 כהוראת שעה בתקופה שמיום ט״ו בתמוז התש״ף (7 ביולי 2020) (להלן – המועד הקובע) עד תום שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה (להלן – התקופה הקובעת).
(ב)
שר המשפטים, באישור הוועדה, רשאי, בצו, להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א) בשלושה חודשים נוספים.
הנוסח שולב בחוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו–1986 כהוראת שעה בתקופה שמהמועד הקובע עד יום תחילתו של חוק שירותי תשלום, התשע״ט–2019, כאמור בסעיף 77(א) לאותו חוק, לפי הקצרה מהן.
תוקף
דיווח לכנסת
שר המשפטים ידווח לוועדה, בתום שמונה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, על יישומו, ובכלל זה על השירותים החיוניים שניתנו מרחוק ואופן נתינתם.

תוספת ראשונה

(ההגדרות ”גוף ציבורי“, ”הגורם הממונה“ ו”שירות חיוני“ שבסעיף 1 וסעיף 3)

  טור א׳
השירות החיוני
טור ב׳
החיקוק שלפיו ניתן שירות חיוני
טור ג׳
הגוף הציבורי נותן השירות החיוני
טור ד׳
הגורם הממונה לקביעת הוראות לעניין מתן שירות מרחוק
טור ה׳
מקום פרסום ההוראות לעניין שירות מרחוק
1. בקשה לרישום אגודה שיתופית סעיף 8 לפקודת האגודות השיתופיות רשם האגודות השיתופיות שר הכלכלה והתעשייה אתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה – רשם האגודות השיתופיות (להלן – אתר האינטרנט של רשם האגודות השיתופיות)
2. בקשה לרישום אגודה שיתופית תקנה 1 לתקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), התשל״ו–1976 (להלן – תקנות הייסוד) רשם האגודות השיתופיות רשם האגודות השיתופיות אתר האינטרנט של רשם האגודות השיתופיות
3. רישום תיקון תקנון של אגודה שיתופית סעיף 12 לפקודת האגודות השיתופיות רשם האגודות השיתופיות שר הכלכלה והתעשייה אתר האינטרנט של רשם האגודות השיתופיות
4. רישום תיקון תקנון של אגודה שיתופית תקנה 7(ד) לתקנות הייסוד רשם האגודות השיתופיות רשם האגודות השיתופיות אתר האינטרנט של רשם האגודות השיתופיות
5. רישום שעבוד של אגודה שיתופית וסמכויות נלוות סעיף 28 לפקודת האגודות השיתופיות רשם האגודות השיתופיות שר הכלכלה והתעשייה אתר האינטרנט של רשם האגודות השיתופיות
6. אימות מסמכים והגשת בקשה מקוונת, דוח מקוון ומסמך מקוון תקנות 16 ו־16א(ד) לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש״ס–1999 רשם החברות רשם החברות אתר האינטרנט של רשות התאגידים – רשם החברות
7. רישום משכון תקנה 8 לתקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשנ״ד–1994 רשם המשכונות רשם המשכונות אתר האינטרנט של רשות התאגידים – רשם המשכונות
8. הגשת בקשה לרישום מפלגה והתנגדות לרישום מפלגה תקנות 1 ו־5 לתקנות המפלגות (רישום ודיווח), התשנ״ג–1993 רשם המפלגות רשם המפלגות אתר האינטרנט של רשות התאגידים – רשם המפלגות
9. שירות מרחוק הפקדת ייפוי כוח מתמשך, ובכלל זה ייפוי כוח רפואי והפקדת הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס סעיף 32יז לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב–1962 (להלן – חוק הכשרות המשפטית), לרבות כפי שהוחל בסעיף 35א לאותו חוק האפוטרופוס הכללי שר המשפטים אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
10. הפקדת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון תקנה 6 לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), התשע״ז–2017 (להלן – תקנות ייפוי כוח מתמשך) האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
11. הפקדת ייפוי כוח רפואי שנערך בפני בעל מקצוע תקנה 7 לתקנות ייפוי כוח מתמשך האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
12. קבלת מידע על ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון תקנות 13 עד 16 לתקנות ייפוי כוח מתמשך האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
13. כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך סעיף 32יט לחוק הכשרות המשפטית האפוטרופוס הכללי שר המשפטים אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
14. כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך תקנה 10 לתקנות ייפוי כוח מתמשך האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
15. מסירת הודעה על פקיעת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון סעיף 32כב לחוק הכשרות המשפטית, לרבות כפי שהוחל בסעיפים 35א, 64 ו־64א לאותו חוק האפוטרופוס הכללי שר המשפטים אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
16. מסירת הודעה על פקיעת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון תקנה 17 לתקנות ייפוי כוח מתמשך האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
17. מסירת הודעה בכתב על ביטול ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס או מסמך הבעת רצון סעיף 32כג(א) ו־(ב) לחוק הכשרות המשפטית, לרבות כפי שהוחל בסעיפים 35א, 64 ו־64א לאותו חוק האפוטרופוס הכללי שר המשפטים אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
18. מסירת הודעה בכתב על ביטול ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון תקנה 18 לתקנות ייפוי כוח מתמשך האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
19. משלוח הודעות תקנות 9 ו־12 לתקנות ייפוי כוח מתמשך האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
20. עריכת הכשרה לעורכי דין תקנה 19 לתקנות ייפוי כוח מתמשך האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
21. הגשת פרטה ודוחות תקנה 10 לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי הדין וביצוע), התש״ל–1970 האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
22. המצאה לנאמן בהליך חדלות פירעון לגבי יחיד בידי מי שאינו מיוצג תקנה 66 לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ט–2019 (להלן – תקנות חדלות פירעון), לרבות כפי שהוחלה בתקנה 110 לאותן תקנות הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או לשכת הוצאה לפועל הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או מנהל מערכת ההוצאה לפועל אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה או אתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה, לפי העניין
23. הגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים בידי יחיד שאינו מיוצג תקנה 68(ב) או 111(ב) לתקנות חדלות פירעון הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או מנהל מערכת ההוצאה לפועל הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או מנהל מערכת ההוצאה לפועל אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה או אתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה, לפי העניין
24. הגשת עמדה לגבי דוח ממצאי בדיקה, בידי מי שאינו מיוצג תקנה 106 לתקנות חדלות פירעון הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או לשכת הוצאה לפועל הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או מנהל מערכת ההוצאה לפועל אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה או אתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה, לפי העניין
25. הגשת דוחות תקנה 108 לתקנות חדלות פירעון, לרבות כפי שהוחלה בתקנה 110 לתקנות האמורות הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או רשם ההוצאה לפועל הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או מנהל מערכת ההוצאה לפועל אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה או אתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה, לפי העניין
26. המצאה לרשם ההוצאה לפועל תקנה 112(ב) לתקנות חדלות פירעון לשכת ההוצאה לפועל מנהל מערכת ההוצאה לפועל אתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה
27. הגשת תביעת חוב בידי נושה שאינו מיוצג תקנה 120 לתקנות חדלות פירעון הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או לשכת הוצאה לפועל הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או מנהל מערכת ההוצאה לפועל אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה או אתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה, לפי העניין
28. הגשת תביעת חוב בידי עובד שאינו מיוצג תקנה 133(ב) לתקנות חדלות פירעון הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או לשכת הוצאה לפועל הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או מנהל מערכת ההוצאה לפועל אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה או אתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה, לפי העניין
29. המצאה לממונה או לנאמן בידי בעל עניין בהליכי חדלות פירעון תקנה 143(א) ו־(ב) לתקנות חדלות פירעון הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או לשכת הוצאה לפועל הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או מנהל מערכת ההוצאה לפועל אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה או אתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה, לפי העניין
30. הגשת תביעת חוב בידי נושה שאינו מיוצג בהליך פשיטת רגל שחלות לגביו ההוראות לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש״ם–1980, כאמור בסעיף 373 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ח–2018 תקנה 76(א) לתקנות פשיטת הרגל, התשמ״ה–1985 הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
31. מסירת בקשה לפירוק על ידי תאגיד המתפרק בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות החברות (פירוק), התשמ״ז–1987 תקנה 4 לתקנות החברות (פירוק), התשמ״ז–1987 הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
32. הפקדת צוואה וביטול הפקדה תקנות 6, ו־6ב לתקנות הירושה, התשנ״ח–1998 (להלן – תקנות הירושה) הרשם לענייני ירושה הממונה הארצי לענייני ירושה אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
33. עשיית צוואה בפני רשות תקנה 7 לתקנות הירושה הרשם לענייני ירושה הממונה הארצי לענייני ירושה אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
34. מסירת צוואה תקנה 8 לתקנות הירושה הרשם לענייני ירושה הממונה הארצי לענייני ירושה אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
35. הגשת בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה תקנה 14 לתקנות הירושה הרשם לענייני ירושה הממונה הארצי לענייני ירושה אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
36. הגשת התנגדות לבקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה סעיף 67 לחוק הירושה, התשכ״ה–1965 (להלן – חוק הירושה) הרשם לענייני ירושה שר המשפטים אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
37. התנגדות לבקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה ולבקשה למינוי מנהל עיזבון תקנה 19 לתקנות הירושה, לרבות כפי שהוחלה בתקנה 33 לתקנות האמורות הרשם לענייני ירושה הממונה הארצי לענייני ירושה אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
38. תיקון או ביטול של צו ירושה או של צו קיום צוואה תקנה 27 לתקנות הירושה הרשם לענייני ירושה הממונה הארצי לענייני ירושה אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
39. בקשה למינוי מנהל עיזבון תקנה 31 לתקנות הירושה הרשם לענייני ירושה הממונה הארצי לענייני ירושה אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
40. הגשת פרטה ודוחות תקנות 38 ו־41 לתקנות הירושה הרשם לענייני ירושה הממונה הארצי לענייני ירושה אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
41. רישום מכר תקנות 9 עד 14 ו־16 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע״ב–2011 (להלן – תקנות המקרקעין) רשם המקרקעין הממונה על המרשם אתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
42. רישום חכירה ואישור לתיקון תנאי חכירה תקנות 9 עד 14 ו־16 לתקנות המקרקעין ותקנה 2 לתקנות המקרקעין (רישום תיקון תנאי חכירה) (הוראת שעה), התשנ״ה–1995 רשם המקרקעין הממונה על המרשם אתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
43. רישום משכנתה, הפקעת משכנתה בדרך של הפקדה ומחיקת עיקולים תקנות 9 עד 14, 16, 72 ו־73 לתקנות המקרקעין רשם המקרקעין או מפקח על רישום מקרקעין הממונה על המרשם אתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
44. רישום ירושה תקנות 18 ו־20 לתקנות המקרקעין רשם המקרקעין הממונה על המרשם אתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
45. רישום או מחיקה של הערת אזהרה תקנות 21 ו־22 לתקנות המקרקעין רשם המקרקעין הממונה על המרשם אתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
46. רישום הערה על צורך בהסכמה או מחיקתה תקנה 24 לתקנות המקרקעין רשם המקרקעין הממונה על המרשם אתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
47. מחיקת הערה על מקלט או מחסה תקנה 28(ב) לתקנות המקרקעין רשם המקרקעין הממונה על המרשם אתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
48. מחיקת הערה על אי־התאמה תקנה 29(ב) לתקנות המקרקעין רשם המקרקעין הממונה על המרשם אתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
49. רישום זכות קדימה תקנות 34 עד 39 לתקנות המקרקעין רשם המקרקעין הממונה על המרשם אתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
50. רישום הסכם שיתוף תקנה 40 לתקנות המקרקעין רשם המקרקעין הממונה על המרשם אתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
51. רישום זיקת הנאה תקנה 41 לתקנות המקרקעין רשם המקרקעין הממונה על המרשם אתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
52. בקשה לרישום ראשון, בקשה לחידוש רישום, בקשה לתיקון שטח או גבולות והגשת התנגדות תקנות 43 עד 45 ו־47 לתקנות המקרקעין המפקח על רישום מקרקעין הממונה על המרשם אתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
53. הגשת בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים, תיקון צו רישום, ביטול הרישום ורישום תקנון לבית משותף תקנות 54, 58 עד 60 ו־84 לתקנות המקרקעין מפקח על רישום המקרקעין הממונה על המרשם אתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
54. רישום פעולת תכנון ורישום חלוקה חדשה תקנות 65 ו־66 לתקנות המקרקעין רשם המקרקעין הממונה על המרשם אתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
55. ביטול רישום בידי הצדדים תקנה 71 לתקנות המקרקעין מפקח על רישום מקרקעין או רשם המקרקעין הממונה על המרשם אתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
56. עיון באוסף תעודות וקבלת עותקים מאושרים תקנה 93 לתקנות המקרקעין רשם המקרקעין הממונה על המרשם אתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
57. הודעה על קריאת לוח זכויות או לוח חלוקה, הגשת הודעת תביעה והודעה שבעל פה תקנות 9, 12 ו־13 לתקנות הסדר זכויות במקרקעין (הליכי הסדר וסדרי־דין), התשל״ג–1972 פקיד ההסדר הממונה על המרשם אתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
58. בקשה לרישיון תקנות 1 ו־2 לתקנות הפיקוח על בתי־ספר (בקשה לרישיון), התש״ל–1970 המנהל הכללי של משרד החינוך מנהל מינהל רישוי, בקרה ואכיפה במשרד החינוך אתר האינטרנט של משרד החינוך
59. בקשה לרישיון תקנות 2(א) ו־(ב) ו־3 לתקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון), התשס״ט–2009 המנהל הכללי של משרד החינוך מנהל מינהל רישוי, בקרה ואכיפה במשרד החינוך אתר האינטרנט של משרד החינוך
60. בקשה להכרה תקנה 2 לתקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי), התשס״ט–2009 שר החינוך מנהל מינהל רישוי, בקרה ואכיפה במשרד החינוך אתר האינטרנט של משרד החינוך
61. ערעור של הורים על החלטה בבקשת העברה תקנה 11 לתקנות חינוך ממלכתי (העברה), התשי״ט–1959 מנהל המחוז או המנהל הכללי של משרד החינוך מנהלת המינהל הפדגוגי אתר האינטרנט של משרד החינוך
62. הגשת בקשה להכרזה ובקשה לתמיכת המדינה תקנות 2 ו־8 לתקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), התשי״ד–1953 משרד החינוך מנהל מינהל רישוי, בקרה ואכיפה במשרד החינוך אתר האינטרנט של משרד החינוך

תוספת שנייה

(סעיף 2)

התכליות שבבסיס אופן מתן שירות חיוני

גמירת דעת של אדם;
אימות זהות של אדם;
מהימנות של תהליך מתן השירות;
מהימנות של מידע העובר אגב מתן השירות.


התקבל בכנסת ביום כ״ט באב התש״ף (19 באוגוסט 2020).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • אבי ניסנקורן
  שר המשפטים
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יריב לוין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן