לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים)

חוק לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים) מתוך

חוק לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים), תשי״ב–1952


”מוסד“ – פירוש
בחוק זה, ”מוסד“ פירושו – מוסד או מקום אחר המשמש או שנועד לשמש, כולו או חלקו, כמקום מגורים, איכסון או אישפוז לאחד מאלה:
(1)
לוקים בגופם או בנפשם;
(2)
קשי חינוך;
(3)
יתומים, זקנים, או נכים;
(4)
עוברי אורח.
צו הנהלה
(א)
רשאי בית משפט מחוזי, על פי בקשתו של היועץ המשפטי לממשלת ישראל, או של המוסד הנוגע בדבר, לצוות, כי הנאמן הציבורי לעניני צדקה (להלן – הנאמן) יתפוס מוסד על מקרקעיו ומטלטליו, יחזיק בו וינהל אותו. לצו כזה ייקרא ”צו הנהלה“.
(ב)
לא יתן בית המשפט צו הנהלה אלא למען מנוע הפרעות בהנהלה היעילה של המוסד בהתאם למטרות שלהן נוסד.
(ג)
בית המשפט רשאי, על פי בקשתו של היועץ המשפטי לממשלת ישראל או של המוסד או של כל אדם מעונין, לשנות ולבטל צו הנהלה או להתנות בו תנאים מדי פעם בפעם.
(ד)
היה המוסד הקדש שנוצר לפני בית דין דתי, תהא הסמכות הנתונה לבית המשפט המחוזי לפי סעיף זה ולפי סעיפים 3 ו־6 – לבית הדין הדתי המוסמך.
הגבלת זמן
צו הנהלה לא יינתן לתקופה העולה על שנה אחת, אולם רשאי בית המשפט להאריך את תקפו של הצו לתקופה נוספת שלא תעלה בכל פעם על ששה חדשים.
הנהלת המוסד
ניתן צו הנהלה, ינהל הנאמן את המוסד, אם בעצמו ואם באמצעות מנהל או מינהלה שמונו על ידיו, לפי אפיו המיוחד של המוסד בהתאם לכוונה המוצהרת של מייסדיו.
הנאמן מורשם של בעלי המוסד
בכל ענין הנוגע להנהלת המוסד רואים את הנאמן כאילו פעל כמורשם של בעלי המוסד.
ביטול הסכמים
(א)
הנאמן רשאי, באישור בית המשפט, לבטל או להשהות, לתקופה שבה צו ההנהלה עומד בתקפו, כל הסכם הנוגע למוסד או שהמוסד הוא צד לו, אם הוא סבור כי ביטול או השהיה כאמור דרושים לניהול יעיל של המוסד.
(ב)
שימוש בסמכות לפי סעיף זה אינו מוציא תביעה אזרחית נגד המוסד או בעליו.
אי התערבות בעניני המוסד [תיקון: תשי״ב]
כל זמן שצו הנהלה עומד בתקפו, לא תהא לבעלי המוסד או לאדם אחר, פרט לנאמן, כל זכות להחזיק בו או בחלק ממנו, להתערב בהנהלתו, להיכנס לתוכו, להכניס או להוציא מתוכו מטלטלים, אלא על פי היתר בכתב מאת הנאמן.
צו יציאה [תיקון: תשי״ב, תשכ״ד]
(א)
רשאי שופט של בית משפט שלום, על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלת ישראל או על פי בקשת המוסד הנוגע בדבר, ואם ניתן צו הנהלה – רשאי הנאמן, לצוות על כל אדם הנמצא בשטח המוסד לצאת אותו שטח, לזמן שייקבע בצו או ללא תחום זמן, ולא להיכנס אליו עוד לכל מטרה שהיא אלא בהסכמת הנאמן בכתב ולפי התנאים שייקבעו בהסכמה. לצו כזה ייקרא ”צו יציאה“.
(ב)
ניתן צו יציאה על ידי נאמן, רשאי כל מי שנפגע על ידי הצו לערער עליו לפני שופט של בית משפט שלום, ובלבד שהגשת הערעור לא תעכב ביצוע הצו.
(ג)
לא יינתן צו יציאה אלא אם השופט של בית משפט השלום או הנאמן ישוכנע שהצו דרוש למען מנוע הפרעות בניהול היעיל של המוסד בהתאם למטרות שלהן נוסד.
(ד)
צו יציאה יעמוד בתוקף על אף האמור בכל חוק או בכל הסכם.
(ה)
רואים צו יציאה כאילו הובא לידיעת האדם שעליו ניתן, אם פורסם או הומצא בכל דרך של פרסום והמצאה שהורה עליה השופט של בית משפט השלום או הנאמן.
מקום מגורים מחוץ למוסד [תיקון: תשי״ד]
אדם שאין לו מקום מגורים אחר מחוץ לשטח המוסד, והוא, לגבי מקום מגוריו בשטח המוסד, מוגן מפני צו פינוי לפי פקודת הגבלת שכר דירה (דירות), 1940, או לפי פקודת ההגבלות על שכר דירה (בתי עסק), 1941, וכן אדם שאין לו מקום מגורים אחר כאמור והוא מחוסר יכולת להשיג מקום מגורים מחוץ לשטח המוסד מחמת גילו, מומו, או מצב בריאותו – לא יינתן נגדו צו יציאה, אלא אם הועמד לרשותו מקום מגורים מחוץ לשטח המוסד, המתאים, לדעת הרשות הנותנת את צו היציאה, לצרכי אותו אדם.
מקבל צו יציאה שהוא למטה מגיל 21 [תיקון: תשי״ד]
הוראות סעיף 9 לא יחולו על צו יציאה נגד אדם שנתמלאו בו שלוש אלה:
(1)
עדיין לא מלאו לו 21 שנה;
(2)
להוריו או לאפוטרופסיו יש מקום מגורים;
(3)
היה גר עם הוריו או עם אפוטרופסיו לפני כניסתו למוסד.
חובתו של מקבל צו יציאה
מי שנצטווה לצאת שטח מוסד כאמור בסעיף 8(א), חייב למלא אחר הוראות צו היציאה תוך 48 שעות מזמן שהובא הצו לידיעתו כאמור בסעיף 8(ה).
ביצוע צווים
(א)
לפי דרישת הנאמן חייב קצין משטרה בדרגת מפקח ראשון או למעלה מזה, להשתמש בכוח במידה הדרושה כדי לבצע כל צו שניתן לפי חוק זה.
(ב)
לא ידרוש הנאמן שימוש בכוח לביצוע צו יציאה לפני תום 48 שעות מזמן בו הובא הצו לידיעת האדם שעליו ניתן, כאמור בסעיף 8(א).
תשלום רווחים לבעלים
(א)
מוסד שהיה משמש או נועד לשמש, ערב מתן צו הנהלה, מקור הכנסה לבעליו, רשאים הבעלים לתבוע את הריווח הנקי שבא למוסד בהנהלתו החדשה.
(ב)
שר המשפטים ימנה, בהודעה ברשומות, ועדה המורכבת משופט, שישמש יושב ראש, ומשני חברים נוספים.
(ג)
תביעה לפי סעיף זה תוגש, לפי בחירת הבעלים, לבית המשפט המוסמך או לועדה.
(ד)
החליט בית המשפט או הועדה על תשלום רווחים לבעלים, ישלם הנאמן כפי שהוחלט.
(ה)
שר המשפטים יקבע את סדרי הדין בפני הועדה.
ענשים
העושה מעשה כדי להפריע או למנוע בעד הנאמן, או בעד מנהל או מינהלה שמונו על ידיו, מלהשתמש בסמכותם לפי חוק זה, או כדי להפריע או למנוע ביצועו של צו יציאה, דינו – מאסר עד שנה אחת או קנס עד אלפיים לירות או שני הענשים כאחד.
ביצוע ותקנות
שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בכל דבר הנוגע לביצוע חוק זה.


נתקבל בכנסת ביום כ״א באב תשי״ב (12 באוגוסט 1952).
 • דוד בן־גוריון
  ראש הממשלה
 • חיים כהן
  שר המשפטים
 • יוסף שפרינצק
  יושב ראש הכנסת
  ממלא מקום נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן