לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת)

חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת) מתוך

חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), התשע״ז–2016


ס״ח תשע״ז, 38.

עדכון סכומים: י״פ תשע״ט, 8067; תשפ״א, 2648; תשפ״ב, 2476; תשפ״ג, 2468.


הגדרות ופרשנות
(א)
בחוק זה –
”חוק ביטוח בריאות ממלכתי“ – חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994;
”חוק מס ערך מוסף“ – חוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975;
”חוק משק החשמל“ – חוק משק החשמל, התשנ״ו–1996;
”טורבינת רוח“ – מערכת לייצור חשמל מאנרגיית הרוח, הכוללת בין השאר תורן, להבים, מערכת מניה וממיר חשמלי;
”טכנולוגיה פוטו־וולטאית“ – טכנולוגיה לייצור חשמל ישירות מאור השמש באמצעות קולטי שמש וממיר זרם;
”מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת“ – טורבינת רוח או מיתקן פוטו־וולטאי;
”מיתקן פוטו־וולטאי“ – מערכת לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש העושה שימוש בטכנולוגיה פוטו–וולטאית;
”נציגות הבית המשותף“ – כמשמעותה בסעיף 65 לחוק המקרקעין, התשכ״ט–1969;
”הסכום המרבי“ – הסכום הנקוב בסעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, בהגדרה ”עוסק פטור“, כשהוא מתואם בהתאם להוראות סעיף 126 לחוק האמור ( בשנת 2021, 99,893 ש״ח; בשנת 2022, 102,292 ש״ח; בשנת 2023, 107,692 ש״ח);
”הפקודה“ – פקודת מס הכנסה;
”צרכן ביתי“ – יחיד או נציגות הבית המשותף, המחויבים בתעריף ביתי או בתעריף עומס–זמן;
”קרוב“, לאדם פלוני – בן זוג, וכן צאצא, צאצא בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה אם טרם מלאו להם בשנת המס 21 שנים;
”רישיון ספק שירות חיוני“ ו”רשת חשמל“ – כהגדרתם בחוק משק החשמל;
”תעריף ביתי“ – כהגדרתו בסעיף 31א(א) לחוק משק החשמל;
”תעריף עומס–זמן“ – התעריף לתשלום בעבור צריכת חשמל המיועדת לבתים המשמשים למגורים בלבד, המחושב לפי עומס הצריכה המערכתית וזמן הצריכה ומיועד לצרכנים שלהם הותקן מונה אלקטרוני המתוכנת למטרות תעריף זה.
(ב)
לכל מונח אחר בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בפקודה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
הטבות מס על הכנסה ממכירת חשמל שהופק באמצעות מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת [תיקון: [י״פ הודעות]]
(א)
צרכן ביתי יהיה זכאי להטבות מס לפי סעיף קטן (ב) בשל הכנסה ממכירת חשמל שהופק באמצעות מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת (בחוק זה – הכנסה ממכירת חשמל), שהיתה לו בשנת המס, בהתקיים כל אלה:
(1)
בעל רישיון ספק שירות חיוני רכש את החשמל שהפיק הצרכן הביתי כאמור;
(2)
ההכנסה ממכירת חשמל אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד;
(3)
המיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת שבאמצעותו הופק החשמל מחובר לבית המשמש למגורים בלבד והמחובר כדין לרשת החשמל;
(4)
בעל המיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת שבאמצעותו הופק החשמל לא ניכה מיום תחילתו של חוק זה ואילך, כל פחת בשל אותו מיתקן, למעט על חלק ההכנסה העולה על הסכום המרבי;
(5)
הצרכן הביתי מסר הודעה לפי סעיף 5.
(ב)
צרכן ביתי שמתקיימים לגביו התנאים הקבועים בסעיף קטן (א) יהיה זכאי להטבות מס על הכנסה ממכירת חשמל, עד הסכום המרבי, לפי אחד מאלה, בהתאם לבחירתו כפי שפורטה בהודעה לפי סעיף 5:
(1)
פטור ממס על הכנסה ממכירת חשמל שסכומה הכולל בשנת המס אינו עולה על 24,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2016; בשנת 2021, 24,200 ש״ח; בשנת 2022, 24,800 ש״ח; בשנת 2023, 26,100 ש״ח) (בחוק זה – התקרה);
(2)
מס בשיעור של 10% על ההכנסה ממכירת חשמל, עד הסכום המרבי.
(ג)
לעניין סכומי ההכנסה ממכירת חשמל הנקובים בסעיף קטן (ב) יובאו בחשבון –
(1)
סך הכנסותיו של הצרכן הביתי ממכירת חשמל מכלל המיתקנים להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת שברשותו;
(2)
גם הכנסה ממכירת חשמל שהופקה באמצעות מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת בידי קרובו של הצרכן הביתי, אלא אם כן פקיד השומה שוכנע שההתקשרות בין הקרוב לבין בעל רישיון ספק חיוני לצורך מכירת החשמל נעשתה בתום לב ולא נועדה להפחתת מס בלתי נאותה.
(ד)
על צרכן ביתי המקבל הטבת מס לפי סעיף זה יחולו הוראות אלה:
(1)
הצרכן הביתי לא יהיה זכאי לנכות מההכנסה ממכירת חשמל הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה, לרבות פחת או הפחתה אחרת, ולא יהיה זכאי לקיזוז, לזיכוי, להנחה או לפטור מההכנסה האמורה או מהמס החל עליה; ואולם לעניין חישוב המס על רווח ההון או השבח החל במכירת המיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת, ייווסף לתמורה או לשווי המכירה, לפי העניין, מלוא הסכום של הפחת או ההפחתה שהיה ניתן לנכותו לפי כל דין אילולא סעיף זה, לתקופה שבה ניתנה לצרכן הביתי הטבת מס לפי סעיף זה;
(2)
על אף האמור בפסקה (1), הצרכן הביתי יהיה זכאי לנכות מחלק ההכנסה העולה על הסכום המרבי חלק יחסי מההוצאות שהוצאו בייצור כלל הכנסתו כאמור, לרבות פחת או הפחתה אחרת, כיחס בין ההכנסה העולה על הסכום המרבי לכלל הכנסתו, ויהיה זכאי לקיזוז, לזיכוי, להנחה או לפטור מחלק ההכנסה העולה על הסכום המרבי או מהמס החל עליה;
(3)
הצרכן הביתי לא יהיה זכאי לקזז הפסד שהיה לו ממיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת אלא כנגד הכנסות מאותו מיתקן;
(4)
לא יראו בהכנסה ממכירת חשמל כהכנסה של הצרכן הביתי לעניין חוק הביטוח הלאומי ולעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי;
(5)
הכנסתו של הצרכן הביתי ממכירת החשמל תיחשב הכנסה בשנת המס שבה נצברה.
הטבות מס על הכנסה מהשכרת מקרקעין המשמשים להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת [תיקון: [י״פ הודעות]]
(א)
יחיד יהיה זכאי להטבת מס לפי סעיף קטן (ב) בשל הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין שעליהם מותקן מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת לצרכן ביתי (בסעיף זה – הכנסה מהשכרת מקרקעין), בהתקיים כל אלה:
(1)
ההכנסה מהשכרת מקרקעין אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד;
(2)
ברשותו מסמך בחתימת ידו של השוכר המאשר כי המקרקעין המושכרים משמשים להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת על ידי צרכן ביתי באמצעות מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת;
(3)
הוא מסר הודעה לפי סעיף 5.
(ב)
יחיד שמתקיימים לגביו התנאים הקבועים בסעיף קטן (א) (בסעיף זה – משכיר) יהיה זכאי להטבת מס בשל הכנסה מהשכרת מקרקעין, לפי אחד מאלה, בהתאם לבחירתו כפי שפורטה בהודעה לפי סעיף 5:
(1)
פטור ממס על הכנסה מהשכרת מקרקעין שסכומה הכולל בשנת המס אינו עולה על 5,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2016; בשנת 2021, 5,100 ש״ח; בשנת 2022, 5,200 ש״ח; בשנת 2023, 5,400 ש״ח) (בחוק זה – תקרת ההשכרה), ואם עלה סכום ההכנסה מהשכרת מקרקעין על תקרת ההשכרה –
(א)
פטור ממס על ההכנסה כאמור ברישה עד תקרת ההשכרה המתואמת; לעניין זה, ”תקרת ההשכרה המתואמת“ – תקרת ההשכרה לאחר שהופחת ממנה הסכום העודף שבו עלתה ההכנסה מהשכרת מקרקעין על תקרת ההשכרה;
(ב)
מס בשיעור של 31% על ההפרש; לעניין זה, ”ההפרש“ – ההפרש שבין סכום ההכנסה מהשכרת המקרקעין לבין סכום תקרת ההשכרה המתואמת;
(2)
מס בשיעור של 10% על ההכנסה מהשכרת מקרקעין.
(ג)
לעניין סכום ההכנסה מהשכרת מקרקעין הנקוב בסעיף קטן (ב) תובא בחשבון גם הכנסה מהשכרת מקרקעין בידי קרובו של המשכיר, אלא אם כן פקיד השומה שוכנע שההתקשרות בין הקרוב לבין הצרכן הביתי לצורך השכרת המקרקעין נעשתה בתום לב ולא נועדה להפחתת מס בלתי נאותה.
(ד)
על משכיר המקבל הטבת מס לפי סעיף זה יחולו הוראות אלה:
(1)
המשכיר לא יהיה זכאי לנכות מההכנסה מהשכרת מקרקעין הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה, לרבות פחת או הפחתה אחרת, ולא יהיה זכאי לקיזוז, לזיכוי, להנחה או לפטור מההכנסה האמורה או מהמס החל עליה; ואולם לעניין חישוב המס על רווח ההון או השבח החל במכירת המקרקעין שבהם מותקן המיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת, לרבות מכירת המיתקן כאמור, ייווסף לתמורה או לשווי המכירה, לפי העניין, מלוא הסכום של הפחת או ההפחתה שהיה ניתן לנכותו לפי כל דין אילולא סעיף זה, לתקופה שבה ניתנה למשכיר הטבת מס לפי סעיף זה;
(2)
על אף האמור בפסקה (1), המשכיר יהיה זכאי לנכות מחלק ההכנסה העולה על תקרת ההשכרה המתואמת, חלק יחסי מההוצאות שהוצאו בייצור כלל הכנסתו כאמור, לרבות פחת או הפחתה אחרת, כיחס בין ההכנסה העולה על תקרת ההשכרה המתואמת לכלל הכנסתו, ויהיה זכאי לקיזוז, לזיכוי, להנחה או לפטור מחלק ההכנסה העולה על תקרת ההשכרה המתואמת או מהמס החל עליה.
מגבלה על ניכוי פחת בשל השכרת מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת
מי שהשכיר מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת לצרכן ביתי המקבל הטבת מס לפי סעיף 2 יהיה רשאי לנכות פחת מהכנסתו רק בהתאם להוראות סעיף 2(ד), בשינויים המחויבים.
הודעה על בחירה בקבלת הטבת מס
(א)
צרכן ביתי המבקש לקבל הטבת מס לפי סעיף 2 יודיע על כך לבעל רישיון ספק שירות חיוני או לאדם אחר שקבע שר האוצר; יחיד המבקש לקבל הטבת מס לפי סעיף 3 יודיע על כך לפקיד השומה או לאדם אחר שקבע שר האוצר; מסר צרכן ביתי או יחיד הודעה כאמור, יהיה פטור ממתן הודעה נוספת לפי סעיף זה במהלך כל תקופת מתן ההטבות כאמור בסעיף 9, כל עוד לא שינה את בחירתו.
(ב)
צרכן ביתי או יחיד רשאי להודיע לפקיד השומה על שינוי בבחירתו כפי שפורטה בהודעה על בחירה בקבלת הטבת מס; הודיע כאמור, ייכנס השינוי לתוקף בתחילת שנת המס שלאחר שנת המס שבה ניתנה ההודעה על השינוי.
(ג)
הודעה לפי סעיף קטן (א) או (ב) תלווה בהצהרה המעידה על כך שמתקיימים לגבי המצהיר התנאים לקבלת הטבת המס שבחר בה; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות נוספות בדבר אופן מתן הודעה כאמור, לרבות מסמכים ואישורים נוספים שיש לצרפם להודעה.
פטור מניהול פנקסי חשבונות
צרכן ביתי או יחיד המקבל הטבת מס לפי סעיף 2 או 3 יהיה פטור מניהול פנקסי חשבונות לפי סעיף 130 לפקודה לגבי ההכנסות שבשלהן קיבל את הטבת המס כאמור, ובלבד שמתקיימים שניים אלה:
(1)
נוכה מההכנסה מלוא המס כדין;
(2)
לעניין הטבת מס לפי סעיף 2 – סך ההכנסות ממכירת חשמל של הצרכן הביתי אינו עולה על הסכום המרבי.
הקלות לעניין חוק מס ערך מוסף
צרכן ביתי או יחיד שכל עסקאותיו הן מכירת חשמל כאמור בסעיף 2 או השכרת מקרקעין כאמור בסעיף 3 ושסך עסקאותיו כאמור אינו עולה על הסכום המרבי, לא יראו אותו כעוסק לעניין חוק מס ערך מוסף (בסעיף זה – החוק), ובכלל זה הוא לא יהיה חייב ברישום לפי סעיף 52 לחוק, בניהול פנקסים ורשומות לפי סעיף 66 לחוק ובהגשת דוח תקופתי לפי סעיף 67 לחוק, בשל עסקאות אלה, ובלבד שלא היה חייב בהגשת דוח כאמור אילולא עסקאות אלה.
מסירת מידע בידי בעל רישיון ספק שירות חיוני
בעל רישיון ספק שירות חיוני ידווח למנהל בכל שנה, באופן שיורה המנהל, על סך החשמל שרכש מכל צרכן ביתי המקבל הטבת מס לפי סעיף 2, בנפרד, ועל סך התשלומים ששילם לאותו צרכן ביתי בעבור הרכישה כאמור.
תקופת ההטבות
הטבות מס לפי סעיף 2 או 3 יינתנו לצרכן ביתי לגבי כל מיתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת או ליחיד, לפי העניין, לתקופה שלא תעלה על 25 שנים משנת המס שבה מסר לראשונה הודעה לפי סעיף 5(א), בכפוף להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג–1963.
עדכון סכומים
(א)
התקרה ותקרת ההשכרה הנקובים בסעיפים 2(ב)(1) ו־3(ב)(1), בהתאמה, יעודכנו ב־1 בינואר בכל שנת מס בהתאם לשינוי בשיעור המדד לעומת שנת המס הקודמת, והם יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100 שקלים חדשים; לעניין זה, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ב)
שר האוצר, בהתייעצות עם שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להתקין תקנות לעניין עדכון התקרה הנקובה בסעיף 2(ב)(1) נוסף על העדכון כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שהסכום המעודכן לא יעלה על הסכום המרבי.
(ג)
המנהל יפרסם ברשומות את הסכומים המעודכנים לפי סעיפים קטנים (א) ו־(ב).
טפסים והודעה בדבר פטור מחובת הגשת דין וחשבון
(א)
המנהל רשאי לקבוע את הטפסים הדרושים לביצוע הוראות חוק זה; קבע המנהל טפסים כאמור, לא ישתמש אדם אלא בהם.
(ב)
טפסים שנקבעו לפי סעיף קטן (א) אין חובה לפרסמם ברשומות, והם יפורסמו באופן שיורה המנהל.
(ג)
המנהל יפרסם באתר האינטרנט של רשות המסים הודעה ולפיה צרכן ביתי או יחיד המקבל הטבת מס לפי סעיף 2 או 3 יהיה פטור מחובת הגשת דין וחשבון לפי סעיף 134א(4) לפקודה, בכפוף להוראות שנקבעו לפי סעיף 134א(4) האמור.
תחולה על תושב האזור
הוראות חוק זה יחולו גם לעניין צרכן ביתי או יחיד, לפי העניין, שהוא תושב האזור כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה.
ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום כ׳ בטבת התשע״ו (1 בינואר 2016).


התקבל בכנסת ביום י״ב בכסלו התשע״ז (12 בדצמבר 2016).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • משה כחלון
  שר האוצר
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יולי יואל אדלשטיין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן