לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים

חוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים מתוך

חוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס״ח–2008


מטרה
חוק זה מטרתו להביא לשינוי התרבות העסקית ולטפח מודעות ציבורית כדי לעודד שילוב וקידום של נשים בעבודה והתאמת מקומות עבודה לנשים וכן להורות.
הגדרות
בחוק זה –
”התאמת מקומות עבודה לנשים“ – לרבות התאמה של מקום העבודה, של דרישות התפקיד, של שעות העבודה, של נוהלי העבודה, של הכשרה מקצועית והדרכה, לנשים וכן להורות;
”המועצה הציבורית“ – המועצה הציבורית לשילוב וקידום נשים בעבודה שהוקמה לפי חוק זה;
”משרד התמ״ת“ – משרד התעשיה המסחר והתעסוקה;
”הרשות“ – הרשות לקידום מעמד האישה כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ״ח–1998;
”שילוב וקידום של נשים בעבודה“ – לרבות במתן עדיפות לאלה:
(1)
קידום נשים לדרגות בכירות ולעמדות ניהול;
(2)
שילוב וקידום של נשים מקבוצות אוכלוסייה המתקשות להשתלב במקומות עבודה;
(3)
שיפור תנאי ההעסקה והיקף ההעסקה של נשים;
”השר“ – שר התעשיה המסחר והתעסוקה.
הענקת מענקים ואותות הכרה למעסיקים
(א)
כדי לעודד שילוב וקידום נשים בעבודה והתאמת מקומות עבודה לנשים, יעניק השר מענקים ואותות הכרה למעסיקים, על פי אמות מידה שיקבע, לפי המלצת המועצה הציבורית ולאחר אישור הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת.
(ב)
מעסיק רשאי להגיש לשר בקשה להענקת מענק או אות הכרה, בדרך שיקבע השר בתקנות; כמו כן רשאי השר לפנות אל מעסיק ולהמליץ לו להגיש בקשה כאמור.
(ג)
מענקים כאמור בסעיף קטן (א) יוענקו אחת לשנה למעסיקים במגזר הפרטי אשר הוכיחו כי במהלך שנת עבודה או תקופה אחרת שיקבע השר שלא תפחת משנה, שילבו וקידמו בפועל נשים בעבודה ופעלו לשיפור התאמת מקום העבודה לנשים, והכל בהתאם לאמות מידה שנקבעו לפי סעיף זה; בסעיף קטן זה, ”מעסיק במגזר הפרטי“ – כל מעסיק שאינו המדינה, רשות מקומית או תאגיד שהוקם בחוק.
(ד)
אותות הכרה כאמור בסעיף קטן (א) יוענקו אחת לשנה למעסיקים אשר הוכיחו שילוב וקידום של נשים במקום העבודה והתאמת מקום העבודה לנשים, והכל בהתאם לאמות מידה שנקבעו לפי סעיף זה.
(ה)
אמות מידה לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד התמ״ת.
(ו)
רשימת המעסיקים שהוענקו להם מענקים ואותות הכרה תפורסם באתר האינטרנט של משרד התמ״ת ושל הרשות.
שלילת מענק או אות הכרה
השר רשאי לשלול ממעסיק מענק או אות הכרה שניתן לפי סעיף 3 אם מצא שלא היתה הצדקה לתיתו מלכתחילה.
מענק למעסיק של עובדת ששהתה במקלט לנשים מוכות [תיקון: תשפ״א]
(החל מיום 7.1.2021; יחול על מעסיק שהעסיק עובדת אחרי תום ימי היעדרותה החל משנת הכספים 2021; תביעות ראשונות לפי סעיף זה יוגשו החל מיום 24.6.2021):
(א)
מי שהעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים מוכות 150 ימים לאחר תום ימי היעדרותה כאמור בסעיף 9(ה)(1) לחוק עבודת נשים יהיה זכאי בתום תקופת העסקתה למענק חד־פעמי בסכום של 5,000 שקלים חדשים.
(ב)
מענק לפי סעיף קטן (א) ישולם מאוצר המדינה באמצעות המוסד; אוצר המדינה ישפה את המוסד, על פי דרישתו, על כל הוצאה שהוציא למתן המענק ועל החלק היחסי מההוצאות המינהליות של המוסד הנובע מביצוע סעיף זה.
(ג)
מעסיק המבקש לקבל מענק לפי סעיף זה יגיש למוסד תביעה למענק שבה ימציא הוכחות לכך שמתקיימים לגביו התנאים לקבלת המענק, בצירוף אישור משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בדבר שהיית העובדת במקלט לנשים מוכות; התביעה תוגש באמצעות טופס שיפורסם באתר האינטרנט של המוסד.
(ד)
סכום המענק לפי סעיף קטן (א) יתעדכן ביום העדכון לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי, ויעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
(ה)
הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות סעיף 3 ולא לגרוע מהן.
(ו)
בסעיף זה –
”חוק עבודת נשים“ – חוק עבודת נשים, התשי״ד–1954;
”יום העדכון“ – 1 בינואר של כל שנה;
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
”המדד הבסיסי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ״ח בטבת התשפ״ב (1 בינואר 2022);
”המוסד“ – המוסד לביטוח לאומי;
”מקלט לנשים מוכות“ – כהגדרתו בסעיף 7(ג)(5) לחוק עבודת נשים.
מועצה ציבורית לשילוב וקידום נשים בעבודה [תיקון: תשפ״א]
(א)
השר יקים מועצה ציבורית לשילוב וקידום נשים בעבודה שתפקידה לייעץ לשר בכל הנוגע להענקת מענקים ואותות הכרה למעסיקים בהתאם להוראות סעיף 3, לרבות לעניין קביעת אמות מידה כאמור בסעיף 3, וכן לייעץ בעניין פיתוח ועריכה של מחקרים ותכניות ניסיוניות לבחינת דרכים לשילוב וקידום נשים בעבודה ולהתאמת מקום העבודה לנשים, ולעניין ייעוץ וסיוע למעסיקים בדבר דרכים כאמור.
(ב)
המועצה הציבורית תהיה בת 11 חברים, שימנה השר, ואלה הם:
(1)
שופטת בדימוס של בית הדין הארצי לעבודה, של בית משפט מחוזי או של בית המשפט העליון, והיא תהיה היושבת ראש;
(2)
נציג נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה כמשמעותה בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ״ח–1998;
(3)
נציג הרשות;
(4)
נציג משרד האוצר;
(5)
נציג משרד התמ״ת;
(6)
שתי נציגות של ארגונים העוסקים בזכויות נשים; השר רשאי למנות ארבע נציגות של ארגונים כאמור, שיכהנו לסירוגין כחברות במועצה הציבורית לתקופות שיקבע;
(7)
נציג ארגון עובדים; השר רשאי למנות שני נציגים של ארגוני העובדים, שיכהנו לסירוגין כחברים במועצה הציבורית לתקופות שיקבע;
(8)
נציג ארגון מעסיקים; השר רשאי למנות שני נציגים של ארגוני מעסיקים, שיכהנו לסירוגין כחברים במועצה הציבורית לתקופות שיקבע;
(9)
שני אנשי אקדמיה בעלי מומחיות בתחום המגדר ובתחום שילוב וקידום נשים בעבודה.
(ג)
הודעה על מינוי המועצה הציבורית, על הרכבה ועל שינויים בהרכבה תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד התמ״ת.
(ד)
המועצה הציבורית תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
(ה)
לא ימונה כחבר המועצה הציבורית מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר המועצה הציבורית.
(ו)
לא יכהן כחבר המועצה הציבורית מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה הציבורית לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; בסעיף קטן זה ובסעיף 6
”עניין אישי“ – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר המועצה הציבורית או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;
”קרוב“ – בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה הציבורית.
(ז)
חברי המועצה הציבורית ימונו לתקופה של ארבע שנים.
ניגוד עניינים בנושא מסוים
(א)
חבר המועצה הציבורית יימנע מהשתתפות בישיבות המועצה, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר המועצה הציבורית לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות.
(ב)
התברר לחבר המועצה הציבורית כי נושא הנדון בישיבה או המטופל על ידיו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושבת ראש המועצה.
סיום כהונה והעברה מכהונה
(א)
חבר המועצה הציבורית יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים אחד מאלה:
(1)
התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;
(2)
חדל להתקיים בו התנאי שבסעיף 5(ב) שמכוחו מונה;
(3)
הורשע בעבירה כאמור בסעיף 5(ה).
(ב)
השר, לאחר שנתן לחבר המועצה הציבורית הזדמנות לטעון את טענותיו, רשאי להעבירו מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה, בהתקיים אחד מאלה:
(1)
נבצר מחבר המועצה הציבורית דרך קבע למלא את תפקידו;
(2)
חבר המועצה הציבורית נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה הציבורית או מיותר משליש מהישיבות שקיימה המועצה בשנה אחת.
תוקף פעולות
קיום המועצה הציבורית, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
סודיות
אדם שהגיע אליו מידע בתוקף תפקידו לפי הוראות חוק זה ישמור את המידע בסוד, לא יפרסמו ולא יגלה אותו לאחר אלא לצורך ביצוע תפקידו לפי הוראות חוק זה או על פי צו בית משפט בקשר להליך משפטי.
תקציב
התקציב להענקת מענקים לפי חוק זה ייקבע בתכנית נפרדת, בסעיף תקציב משרד התמ״ת בחוק התקציב השנתי; לעניין זה, ”תכנית“ ו”סעיף תקציב“ – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985.
דיווח לכנסת
(א)
השר ידווח לוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת ולוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אחת לשנה, על פעולות משרד התמ״ת באותה שנה לפי חוק זה, ובכלל זה ידווח על המעסיקים שהוענקו להם מענקים ואותות הכרה.
(ב)
בדיווח כאמור בסעיף קטן (א) יפורטו התאמות מקומות העבודה לנשים שביצעו מעסיקים וכן ההיקף והאופן שבהם שולבו וקודמו נשים בעבודה אצל אותם מעסיקים; הדוח יפורסם באתר האינטרנט של משרד התמ״ת.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.
תחילה
תחילתם של סעיפים 3, 4 ו־11 לחוק זה שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.


התקבל בכנסת ביום כ״ו באדר ב׳ התשס״ח (2 באפריל 2008).
 • אהוד אולמרט
  ראש הממשלה
 • אליהו ישי
  שר התעשיה המסחר והתעסוקה
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • דליה איציק
  יושבת ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן