לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו

חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו מתוך

חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, תשי״ד–1954


הגדרות [תיקון: תשע״ו]
בחוק זה –
”צמח“ כולל כל חלק של צמח, לרבות פריו, וכן שימורי צמחים ומוצרים המופקים מצמחים, ששר הבריאות, בהתייעצות עם שר הכלכלה, הכריז עליהם, באכרזה שפורסמה ברשומות, כצמח לענין חוק זה;
פורסמה אכרזת הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (מוצרים המופקים מפירות, מירקות, מקטניות, מדגנים ומתבלינים), התשמ״ה–1985, לפיה מוצרים המופקים מפירות (כולל מפרי הדר), מירקות, מקטניות, מדגנים או מתבלינים, מוכרזים כצמח לעניין החוק.
”מבקר“ – אדם ששר החקלאות מינהו מבקר לענין חוק זה;
”מנהל“ – אדם ששר החקלאות מינהו, במינוי שפורסם ברשומות, מנהל שירות הבקורת לענין חוק זה.
איסור יצוא ללא בדיקה
(א)
לא ייצא אדם צמחים אלא אם הגישם תחילה לבדיקה למבקר והמבקר אישרם בכתב ככשרים ליצוא וארוזים כהלכה, הכל בהתאם לתקנות שהותקנו לפי חוק זה, ואם מילא אחרי התנאים שהמבקר התנה בכתב האישור.
(ב)
המבקש לייצא צמחים, או בא כוחו, רשאי להיות נוכח בשעת בדיקתם.
(ג)
סירב מבקר לאשר צמחים ככשרים ליצוא וארוזים כהלכה, יתן למבקש תעודה המפרשת את נימוקי הסירוב.
(ד)
מבקר רשאי לפקח על הקטיף, הקציר והאיסוף של צמחים המיועדים ליצוא, על מיונם, אריזתם, חיטויים, החסנתם, הובלתם, שימורם וייצורם, להיכנס לכל מקום שבו נמצאים צמחים כאלה כדי לעשות פעולה שהוא מוסמך לה, ולתת לכל אדם הממונה על הטיפול בהם כל הוראה שמגמתה קיום חוק זה והתקנות שהותקנו לפיו.
פטור מבדיקה [תיקון: תשכ״ו, תשכ״ח]
(א)
רשאי שר המסחר והתעשיה, או מי שהשר הסמיכו לכך, להתיר, לפי שיקול דעתו, יצוא שימורי צמחים ומוצרים המופקים מצמחים (להלן – שימורים), אף אם לא הוגשו לבדיקה כאמור בסעיף 2, ובלבד שהוכח להנחת דעתו, כי בידי יצרן השימורים אמצעי בדיקה נאותים כדי לבדוק אם השימורים כשרים ליצוא בהתאם לתקנות שהותקנו על פי סעיף 6.
(ב)
היתר לפי סעיף קטן (א) יכול שיהיה כללי או מוגבל לעיסקת יצוא אחת או עיסקאות יצוא אחדות או לסוגי שימורים, ויכול הוא להיות מותנה בתנאים; ובלבד שאם היה ההיתר כללי או לסוגי שימורים, תיערך מזמן לזמן גם בדיקה כאמור בסעיף 2 על אף מתן ההיתר.
ערר על החלטת מבקר
(א)
שר החקלאות ימנה, במינוי שיפורסם ברשומות, ועדת ערר של שלושה לענין חוק זה.
(ב)
סירב מבקר לאשר צמחים ככשרים ליצוא וארוזים כהלכה, או התנה באישור תנאים הנראים למבקש כבלתי מוצדקים, רשאי המבקש לערור על החלטת המבקר לפני המנהל, אשר יחליט בערר תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן הגשתו.
(ג)
דחה המנהל ערר שהוגש לפניו לפי סעיף קטן (ב), יעבירנו מיד לועדת הערר וההחלטה תהיה סופית.
(ד)
לא החליטה ועדת הערר תוך שבעה ימים מיום שהוגש הערר לפני המנהל, רואים כאילו זכה העורר בעררו.
(ה)
העורר זכאי להיות נוכח בשמיעת הערר בועדה, בין בעצמו ובין על ידי בא כוח.
(ו)
ועדת ערר קובעת בעצמה את סדרי דיוניה ועבודתה.
ועדות מייעצות
(א)
שר החקלאות ימנה לצורך חוק זה, ועדות מייעצות לצמחים שאינם פרי הדר; בכל ועדה יהיו אנשים מציבור יצרני הצמחים ומשווקיהם ומעובדי המדינה.
(ב)
ועדה מייעצת יכולה להיות כללית או מיוחדת לסוג מסויים של צמחים.
ועדה מייעצת לפרי הדר [תיקון: תשס״ג, תשס״ג־2, תשס״ג־3]
(א)
תוקם ועדה מייעצת לפרי הדר של שלושה חברים שימנה שר החקלאות ושלושה חברים שתמנה מועצת הצמחים שהוקמה על פי חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק), התשל״ג–1973 (להלן בסעיף זה – הועדה).
(ב)
ישיבות הועדה יזומנו על ידי היושב ראש ששר החקלאות ימנהו מבין חברי הועדה שנתמנו על ידיו.
(ג)
היושב ראש ושלושה חברים אחרים יהיו מנין חוקי לישיבות הועדה; לא היה מנין חוקי תידחה הישיבה ליום אחר, ותהיה חוקית בכל מספר חברים שהוא, נוסף על היושב ראש.
(ד)
הועדה תחליט ברוב דעות המצביעים; היו הדעות שקולות תהיה ליושב ראש זכות דעה מכרעת. חבר הועדה שהצביע במיעוט רשאי להביא את דעתו לפני שר החקלאות.
(ה)
שאר סדרי עבודתה תקבע הועדה באישור שר החקלאות.
תקנות [תיקון: תשע״ו]
(א)
שר החקלאות רשאי, לאחר התיעצות בועדה מייעצת שנתמנתה לפי סעיף 4, להתקין תקנות לפיקוח על צמחים המיועדים ליצוא שאינם פרי הדר, בין דרך כלל ובין לגבי סוג מסוגי צמחים כאלה, לרבות תקנות –
(1)
הקובעות טיבם וסגולותיהם של צמחים הכשרים ליצוא;
(2)
הקובעות שיטה והסדר לקטיף, לקציר ולאיסוף של הצמחים, מיונם, אריזתם, חיטוים, החסנתם, הובלתם, שימורם, ייצורם והטיפול בהם ובאריזתם;
(3)
הקובעות את טיבם של חמרי האריזה לצמחים וצורתם;
(4)
האוסרות על אדם להיות עוסק או עובד באריזת הצמחים שלא ברשיון, המתנות את קבלת הרשיון במבחן, והקובעות את אופן המבחן ואת התנאים לקבלת הרשיון וכן לשלילתו;
(5)
המסדירות את הפיקוח על עבודתם של אורזי הצמחים;
(6)
הקובעות את שיטות הבדיקה של הצמחים וסדריה;
(7)
האוסרות או המגבילות את יצוא הצמחים בעונות מסויימות;
(8)
האוסרות או המגבילות יצוא צמחים שמקורם אזור מסויים, או שטח גידול מסויים, וכן ביצוע פעולות הנעשות במיוחד בצמחים המיועדים ליצוא;
(9)
האוסרות או המגבילות יצוא צמחי בר;
(10)
הקובעות תנאים לשמירה על בריאות הצמחים בשדות, בבתי אריזה, במחסנים, בבתי חרושת ובכלי הובלה, והמטילות חובה לחיטוי הצמחים וחמרי אריזתם, ונקיטת אמצעים אחרים להגנתם מפני מחלות וקלקולים;
(11)
הקובעות את המקומות, הזמנים והאופן שבהם יוגשו הצמחים לבדיקה לפני מבקר;
(12)
הקובעות את הזמן בו יוצאו הצמחים ממקום הבדיקה עם סיומה ומה שייעשה בהם אם לא הוצאו בזמן הקבוע, לרבות מכירתם וביעורם וחיוב בעל הצמחים בהוצאות הכרוכות בכך;
(13)
הקובעות את דרכי בדיקתם מחדש ואריזתם מחדש של צמחים וסדריהן;
(14)
הקובעות מבחני הבשלה של צמחים;
(15)
המשחררות מהוראות חוק זה, כולן או מקצתן, צמחים שהטיפול בהם הוא לשם נסיון;
(16)
המטילות אגרות על בדיקת צמחים, החסנתם במקום הבדיקה, אריזתם מחדש ובמבחני הבשלתם;
(17)
הקובעות את סמכויותיהם של המבקרים בביצוע התקנות.
(א1)
על אף האמור בסעיף קטן (א), התקנת תקנות לעניין ייצוא שימורי צמחים ומוצרים המופקים מצמחים על פי חוק זה, שהם מזון כהגדרתו בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015, תיעשה על ידי שר הכלכלה, בהסכמת שר הבריאות.
(ב)
שר החקלאות רשאי להתקין תקנות כאמור בסעיף קטן (א) לגבי פרי הדר המיועד ליצוא, לאחר שעיין בהמלצות הועדה המייעצת לפרי הדר שהוקמה לפי סעיף 5(א) ובדיעות המיעוט בענין זה שהובאו לפניו לפי סעיף 5(ד).
עבירות
אדם שעשה אחד מאלה –
(1)
עבר על הוראה מהוראות חוק זה, או על תקנה מהתקנות שהותקנו לפיו, או על תנאי שהותנה בכתב אישור;
(2)
לא מילא אחרי הוראות מבקר שניתנו לפי סעיף 2(ד);
(3)
הפריע למבקר במילוי תפקידו,
דינו – מאסר עד ששה חדשים או קנס עד מאה וחמישים לירות או שני העונשים כאחד.
תחולה
שר החקלאות רשאי להכריז בצו, כי הוראות חוק זה והתקנות שהותקנו לפיו, כולן או מקצתן, לא יחולו על יצוא צמחים, או סוג מסוגיהם, למדינות שפורטו בצו.
ביצוע [תיקון: תשע״ו]
שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה, ואולם על ביצוע הסמכויות לעניין שימורי צמחים ומוצרים המופקים מצמחים על פי חוק זה ממונה שר הכלכלה.
ביטול ותיאום
(א)
החיקוקים שלהלן בטלים:
(1)
הנוסח שולב בפקודת הפיקוח על פרי ההדר, 1940;
(2)
תקנות הפיקוח על פרי ההדר (ועדת בוררים), תש״ט–1949.
(ב)
לא תהיה סמכות למועצת הפיקוח על פרי הדר, שהוקמה על פי פקודת הפיקוח על פרי ההדר, 1940, להתקין תקנות לפי הסעיפים הקטנים (ב), (ג), (ד), (ו) ו־(יב) של סעיף 11 לאותה פקודה, לגבי פרי הדר המיועד ליצוא.


נתקבל בכנסת ביום כ״ז בסיון תשי״ד (28 ביוני 1954).
 • משה שרת
  ראש הממשלה
 • פרץ נפתלי
  שר החקלאות
 • יצחק בן־צבי
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן