לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי

חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי מתוך

חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי״ז–1957


ס״ח תשי״ז, 44, 55; תשע״ו, 174, 302; תשפ״ג, 16.

דחיית תחילה: ק״ת תשע״ו, 1184.


פיקוח על יצוא תוצרת מן החי
ראה שר החקלאות צורך להטיל פיקוח על יצואם של בעלי חיים, חלקיהם או תנובתם, של שימורי בעלי חיים או של מוצרים המופקים מבעלי חיים, כדי להבטיח כי מצרכים אלה יוכשרו להתחרות בשווקי חוץ לארץ, רשאי הוא, בהודעה ברשומות, להכריז על כל סוג ממצרכים אלה כי הם תוצרת מן החי לענין חוק זה.
מינוי מנהל
שר החקלאות ימנה, בהודעה ברשומות, מנהל שירותי בקורת לענין חוק זה (להלן – מנהל).
מינוי מבקרים
שר החקלאות ימנה מבקר או מבקרים לענין חוק זה (להלן – מבקר).
איסור יצוא ללא בדיקה [תיקון: תשי״ז]
(א)
לא ייצא אדם תוצרת מן החי אלא אם הגישה תחילה למבקר לבדיקה והמבקר אישרה בכתב כראויה ליצוא בהתאם לתקנות שהותקנו לפי חוק זה, והמייצא מילא אחרי התנאים שבכתב האישור.
(ב)
מבקר רשאי בתהליך הבדיקה להיעזר על ידי אחרים, בין שהם עובדי המדינה ובין שהם מוסדות בדיקה מקצועיים או מדעיים או יחידים שאין עסקם בייצור, במסחר או בייצוא של התוצרת העומדת להיבדק או של תוצרת דומה.
(ג)
סירב מבקר לאשר תוצרת מן החי כראויה ליצוא יתן ליצואן תעודה המפרשת את נימוקי הסירוב.
(ד)
שר החקלאות יקבע בתקנות הוראות בדבר המועדים, שבהם חייב מבקר להודיע החלטתו בדבר אישור תוצרת מן החי לפי סעיף זה; לא הודיע המבקר תוך המועד האמור, רואים את הדבר כאילו ניתן האישור.
ביטול האישור
אם לאחר מתן האישור חלו בתוצרת מן החי שינויים עד כדי לעשותה בלתי ראויה ליצוא לפי חוק זה, רשאי מבקר שהוסמך לכך על ידי המנהל לבטל את האישור, ודין ביטול האישור כדין סירוב לאשר.
סמכות לפקח ולתת הוראות
המנהל וכל מבקר רשאים לפקח על איסופה של תוצרת מן החי המיועדת ליצוא, על מיונה, אריזתה, פיסטורה, עיקורה, חיטויה, החסנתה, הוגלתה, שימורה וייצורה, וכן רשאים הם להיכנס בכל שעה סבירה לכל מקום שבו נמצאת תוצרת מן החי כאמור, למעט בית מגורים, כדי לעשות פעולה שהם מוסמכים לה וליתן לכל אדם הממונה על הטיפול בתוצרת כל הוראה שמגמתה קיום חוק זה והתקנות שהותקנו לפיו.
סירוב לבדוק תוצרת [תיקון: תשי״ז]
(א)
נוכח מבקר שלא קויימה בתוצרת מן החי תקנה או הוראה אחרת לפי חוק זה, רשאי הוא להודיע לבעל התוצרת, בהודעה מנומקת בכתב, שהתוצרת אינה ראויה לבדיקה, ומשניתנה הודעה כאמור, רשאי כל מבקר לסרב לבדוק את התוצרת, זולת אם לא חל שינוי בתוצרת עקב אי הקיום או שחל שינוי אך המצב הוחזר לקדמותו, והתקנה או ההוראה קויימה, וניתנה על כך הודעה בכתב למבקר תוך זמן סביר.
(ב)
לא ניתנה למבקר או למנהל, לפי דרישתם, אפשרות סבירה להשתמש לגבי תוצרת פלונית בסמכות פיקוח לפי חוק זה, רשאי מבקר ליתן לבעל התוצרת הודעה כאמור בסעיף קטן (א) ומשניתנה ההודעה רשאי כל מבקר לסרב לבדוק את התוצרת, זולת אם נתן בעל התוצרת למבקר או למנהל, תוך זמן סביר, הודעה בכתב כי הוא מוכן ליתן לו אפשרות להשתמש בסמכותו כאמור והאפשרות ניתנה מיד לאחר שנדרש לכך.
(ג)
הודעת מבקר לפי סעיף זה תינתן בהקדם סביר לאחר שאירע המקרה ששימש עילה למתן ההודעה, ואם אירע המקרה שלא בנוכחותו – לאחר שנודע לו עליו עקב בדיקה או ביקור במקום.
(ד)
לענין סעיף זה ”בעל תוצרת מן החי“ – לרבות מי שהתוצרת נמצאת בשליטתו אותה שעה.
ועדות ערר
שר החקלאות ימנה, בהודעה ברשומות, ועדות ערר של שלושה לענין חוק זה. הבר אחד לפחות בועדת ערר יהיה נציג הציבור, ולא יותר מחבר אחד יהיה אדם הכפוף למרותו של שר החקלאות. המנין החוקי של ועדת ערר יהיה שנים; היו הדעות שקולות, יכריע היושב ראש.
ערר על החלטת מבקר
(א)
סירב מבקר לאשר תוצרת מן החי כראויה ליצוא או שהתנה באישור כאמור תנאים הנראים למבקש בלתי מוצדקים או שהודיע לבעל התוצרת כי היא אינה ראויה לבדיקה כאמור בסעיף 7, רשאי המבקש או בעל התוצרת לערור על החלטת המבקר לפני המנהל, והוא יחליט בערר תוך ארבעים ושמונה שעות משעת הגשתו.
(ב)
לא קיבל המנהל את הערר, יעבירנו מיד לועדת הערר אלא אם ויתר העורר על כך ככתב.
(ג)
לא החליטה ועדת הערר תוך שבעה ימים מיום שהוגש הערר לפני המנהל רואים את העורר כאילו זכה בעררו.
(ד)
המנהל וועדת הערר רשאים לאשר את החלטת המבקר, לבטלה ולשנותה, בתנאים או ללא תנאים.
(ה)
העורר זכאי להיות נוכח בשמיעת הערר בועדה, בין בעצמו ובין על־ידי בא־כוח: המנהל יודיע לעורר על מועד שמיעת הערר תוך זמן סביר לפני השמיעה.
(ו)
ועדת ערר קובעת בעצמה את סדרי דיוניה ועבודתה.
אגרת ערר
בעד ערר לפי חוק זה תשולם אגרה בסכום שנקבע בתקנות ושלא יעלה על 50 לירות, והיא תוחזר לעורר שזכה בערר.
ועדות מייעצות
(א)
שר החקלאות ימנה לצורך חוק זה ועדות מייעצות. בכל ועדה תהיה מחצית מספר חבריה מציבור יצרני התוצרת מן החי או משווקיה.
(ב)
ועדה מייעצת יכולה להיות כללית או מיוחדת לסוג מסויים של תוצרת מן החי.
תקנות להסדר
שר החקלאות רשאי, במידה שראה צורך בכך כדי להבטיח שתוצרת מן החי תוכשר להתחרות בשווקי חוץ לארץ, להתקין תקנות בכל הנוגע לפיקוח על טיב תוצרת מן החי המיועדת ליצוא, אם דרך כלל ואם לגבי תוצרת מיוחדת מן החי, ובמיוחד תקנות –
(1)
הקובעות את סגולותיה של תוצרת מן החי ליצוא;
(2)
האוסרות את ההתעסקות באריזת תוצרת מן החי או את העבודה בה שלא ברשיון, מתנות את קבלת הרשיון במבחן, וקובעות את אופן המבחן, את התנאים לקבלת הרשיון ולשלילתו;
(3)
הקובעות את טיבם של חמרי אריזה לתוצרת מן החי וצורתם;
(4)
המסדירות, לגבי כל מי שעוסק ביצוא של התוצרת מן החי, את האיסוף של התוצרת מן החי, את מיונה, אריזתה, סימונה, עיקורה, פיסטורה, חיטויה, החסנתה, הובלתה, שימורה, ייצורה ואת הטיפול בה ובאריזתה, וכן שיטות לפעולות אלה;
(5)
המסדירות את הפיקוח על עבודתם של אורזי התוצרת מן החי;
(6)
הקובעות שיטות הבדיקה של התוצרת מן החי וסדריה;
(7)
האוסרות או מגבילות, מטעמים שבטיב התוצרת במחלותיה או במגפותיה, את ייצואה של תוצרת מן החי בעונות מסויימות או מאזורים או משטחי גידול מסויימים;
(8)
הקובעות תנאים לשמירה על בריאותה של התוצרת מן החי במקום גידולה, בבתי אריזה, במחסנים, בבתי־חרושת, ובכלי הובלה, ומחייבות חיטויה של תוצרת מן החי ושל חמרי אריזתה ונקיטת אמצעים אחרים להגנתה מפני מחלות וקלקולים.
תקנות נוספות
שר החקלאות רשאי לקבוע בתקנות –
(1)
מקומות וזמנים לבדיקת תוצרת מן החי על־ידי מבקר וכן את דרכי הגשתה לבדיקה כאמור;
(2)
את הזמן שבו תוצא תוצרת מן החי ממקום הבדיקה, ומה ייעשה בה אם לא תוצא בזמן הקבוע, לרבות מכירתה וביעורה וחיוב בעל התוצרת מן החי, או מבקש הבדיקה, בהוצאות הכרוכות בכך;
(3)
את התנאים שבהם מותר לבדוק תוצרת מן החי בדיקה שנית, דרכי הבדיקה כאמור ואריזתה שנית של התוצרת מן החי וסדריהן.
סמכויות המנהל והמבקרים
שר החקלאות רשאי לקבוע בתקנות את סמכויותיהם של המנהל ושל המבקרים בביצוע תקנות לפי חוק זה, לרבות לקיחת דוגמאות ללא תמורה, בדיקתן במעבדה והטיפול בהן בדרך אחרת.
אגרות [תיקון: תשע״ו, תשפ״ג]
(א)
שר החקלאות רשאי להתקין תקנות בדבר אגרות בעד שירות הניתן על ידי עובד הציבור עקב הוראות לפי חוק זה, לרבות רשיונות, היתרים ואישורים, ובעד בקשות למתן שירות כאמור.
(ב)
שר החקלאות ופיתוח הכפר, באישור ועדת הבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע אגרות בעד פיקוח וטרינרי במיתקנים לייצור תוצרת מן החי, ויכול שיקבע אגרות שונות בעד פיקוח כאמור בשעות העבודה הרגילות ובעד פיקוח בשעות החורגות משעות העבודה הרגילות; אגרות לפי סעיף קטן זה בעד פיקוח בשעות העבודה הרגילות ייקבעו בהתאם לסכום האגרה הבסיסי כהגדרתו בסעיף 213 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015; על גביית אגרות לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיפים 217 ו־219(1) לחוק האמור, בשינויים המחויבים.
פטור משלוחי נסיון
ראה שר החקלאות כי אין בדבר כדי לפגוע בכושר התחרות של תוצרת מן החי בשווקי חוץ לארץ, רשאי הוא, בתקנות, לפטור מהוראות חוק זה, כולן או מקצתן, תוצרת מן החי שייצואה היא לשם נסיון בלבד.
התייעצות בועדה מייעצת
לא יתקין שר החקלאות תקנות לפי הסעיפים 12 עד 16 אלא לאחר התייעצות בועדה מייעצת שנתמנתה לפי סעיף 11.
פטור יצוא למדינות מסויימית
(א)
שר החקלאות רשאי, בהודעה ברשומות, לפטור מהוראות לפי חוק זה, כולן או מקצתן, יצוא תוצרת מן החי, או סוג מסוגיה למדינות שפורטו בהודעה.
(ב)
תוך שבעה ימים מיום פרסום הודעה לפי סעיף קטן (א), רשאי כל מי שעוסק ביצוא של התוצרת מן החי לבקש מהועדה המייעצת שנתמנתה לפי סעיף 11, לעיין בפטור שניתן, והועדה רשאית לפי זה להמליץ על שינויו או ביטולו של הפטור.
פטור צרור דואר
יצוא תוצרת מן החי בדרך צרור דואר על פי פקודת בתי הדואר, פטור מהוראות חוק זה.
עבירות ועונשים
מי שעשה אחד מאלה:
(1)
ייצא תוצרת מן החי ללא אישור מבקר לפי חוק זה או בניגוד לתנאי אישור כאמור;
(2)
במרמה, או ביודעין על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לענין, השיג אישור ליצוא תוצרת מן החי לפי חוק זה;
(3)
גילה דבר שהגיע לידיעתו בתוקף תפקידו לפי חוק זה ואין הגילוי לצרכי מילוי תפקיד זה או תוך כדי מילוי חובה המוטלת עליו לפי דין אחר, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס חמשת אלפים לירות, ובית המשפט רשאי לצוות על חילוט כל דבר שבו נעברה העבירה.
אחריות בחבר בני־אדם
נעברה עבירה לפי חוק זה על־ידי תאגיד או חבר בני־אדם אחר, יראו כעובר העבירה גם כל אדם אשר היה אותה שעה מנהל, שותף, מנהל חשבונות או פקיד אחראי אחר של אותו תאגיד או חבר בני אדם ויכול שיעמידוהו לדין ויענישוהו אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו, או שהוא נקט אמצעים סבירים להבטיח שלא תיעבר.
תפיסה
(א)
מבקר רשאי לתפוס כל דבר שיש לו יסוד סביר להניח שנעברה בו עבירה לפי חוק זה, או שעשוי להקל על גילוי עבירה כאמור או לשמש ראיה במשפט עליה.
(ב)
נתפס דבר לפי סעיף קטן (א) ותוך ארבעה עשר יום מיום התפיסה לא הוגשה לבית המשפט קובלנה על עבירה לפי חוק זה, שבגללה נתפס הדבר, יוחזר הדבר למי שנתפס ממנו.
(ג)
בית משפט שלום רשאי להאריך את התקופה הנקובה בסעיף קטן (ב) עד לששה שבועות מיום התפיסה.
מכירת דברים שנתפסו
תפס מבקר, מכוח סעיף 22, דבר שיש לו יסוד סביר להניח שנעברה בו עבירה לפי חוק זה, והדבר הוא בעל חיים, או מצרך העלול, לדעת המנהל, להתקלקל אם לא יימכר מיד, בין בגלל טיבו המיוחד ובין מסיבה אחרת, רשאי המנהל להורות שהדבר יימכר במכרז שתנאיו יקבע שר החקלאות בתקנות; דמי המכר יופקדו בידי המנהל ויחולו עליהם הוראות אלה:
(1)
הוגשה תביעה פלילית נגד אדם על עבירה שעבר ביחס לנתפס, ינהגו בדמי המכר כפי שיורה בית המשפט;
(2)
לא הוגשה תביעה פלילית כאמור תוך המועד שנקבע לכך בסעיף 22 או על פיו, ישולמו דמי המכר לאדם שממנו נתפס הדבר.
שיקולי הגנה על בעלי חיים בעת הפעלת סמכות [תיקון: תשע״ו־2]
מי שניתנה לו סמכות לפי חוק זה רשאי, בעת הפעלת סמכותו, לקול שיקולים לצמצום פגיעה ברווחתם של בעלי חיים כהגדרתם בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ״ד–1994, ולקידום מטרותיו של החוק האמור.
שמירת תוקף
חוק זה אינו גורע מסמכויות לפי כל דין אחר.
מסירת הודעה
מסירת הודעה או מסמך אחר על ידי מנהל או מבקר, לפי חוק זה או לפי התקנות על פיו. תהא מסירה כדין אם נשלחו בדואר רשום לאדם שלו נועדו לפי מען מקום מגוריו הרגיל או מקום מגוריו האחרון או מקום עסקיו הרגיל או מקום עסקיו האחרון או הוצגו במקום בולט על פני המקרקעין שההודעה או המסמך נוגעים להם או שבהם נמצא הדבר שלגביו ניתנת ההודעה או המסמך.
הוראות לעניין מפעל בשר המייצא בשר ומפעל המייצא תוצרת מן החי [תיקון: תשע״ו]
לגבי מפעל בשר כהגדרתו בסעיף 177 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע״ו–2015, המייצא בשר ולגבי מפעל המייצא תוצרת מן החי, יחולו ההוראות שלפי חוק זה, ואולם –
(1)
בכל מקום, במקום ”שר החקלאות“ יקראו ”שר הבריאות“;
(2)
תקנות, צווים, הוראות מינהל, הודעות ותנאים למתן אישורי ייצוא שניתנו לפי חוק זה ערב תחילתו של פרק ח׳ לחוק האמור (להלן – ערב יום התחילה), ימשיכו לחול וינהגו לפיהם לגבי מפעל בשר המייצא בשר ולגבי מפעל המייצא תוצרת מן החי, עד שייקבעו הוראות או יינתנו הוראות, לפי העניין, שיחליפו אותן לפי החוק האמור; אישורי ייצוא שניתנו ערב יום התחילה ימשיכו לחול עד פקיעת תוקפם.
ביצוע
שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה.


נתקבל בכנסת ביום י״ג בשבט תשי״ז (15 בינואר 1957).
 • דוד בן־גוריון
  ראש הממשלה
 • יצחק בן־צבי
  נשיא המדינה
 • קדיש לוז
  שר החקלאות
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן