לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק לקידום יישובם של מפוני גוש קטיף, חבל עזה וצפון השומרון

חוק לקידום יישובם של מפוני גוש קטיף, חבל עזה וצפון השומרון מתוך

חוק לקידום יישובם של מפוני גוש קטיף, חבל עזה וצפון השומרון, התשס״ח–2008


מטרת החוק
חוק זה מטרתו לקבוע הסדרים מיוחדים כדי להביא לקיצור הליכי תכנון ולקידום פיתוח, הרחבה או הקמה של יישובים, לשם הסדרת יישובם של הזכאים לפי חוק זה.
הגדרות ופרשנות
(א)
בחוק זה –
”ביצוע תשתיות“ – סלילת דרכים, הכשרת קרקע לבניה והעברת קווי מים, חשמל וביוב;
”הסכם התיישבות“ – הסכם לצורך התיישבות ביישוב מהיישובים המנויים בפרטים 1 עד 4 לתוספת הראשונה, לרבות הסכם העתקה לפי סעיף 85 לחוק ההתנתקות, וכן הסכם או כתב התחייבות בנוסח כפי שתקבע הממשלה;
”זכאי“ – זכאי לפיצוי לפי סימן א׳ לפרק ה׳ בחוק ההתנתקות, שמרכז חייו ביום הקובע היה ביישוב מפונה; לעניין זה, ”מרכז חיים“ ו”היום הקובע“ – כהגדרתם בחוק ההתנתקות;
”חוק התכנון והבניה“ – חוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965;
”מפונה“ – זכאי, וכן מי שזכאי לפיצוי לפי סעיפים 35, 36 או 38 לחוק ההתנתקות או למענק אישי בשל ותק לפי סעיף 46 לחוק האמור;
”תכנית ליישוב מפונים“ – תכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה לגבי יישוב מהיישובים המנויים בפרטים 1 עד 4 לתוספת הראשונה, ובלבד שמנהל המינהלה קבע כי התכנית דרושה לצורך סיוע למפונים;
”השר“ – ראש הממשלה.
(ב)
לכל מונח אחר בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק ההתנתקות, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
הליכי תכנון ופיתוח, הקמה וביצוע של תשתיות [תיקון: תשס״ט]
(א)
בלי לגרוע מחובותיה לפי כל דין במסגרת הטיפול ביישובם של זכאים אחראית הממשלה, ליזום הליכי תכנון של תכניות הדרושות לסיוע למפונים.
(ב)
בלי לגרוע מחובותיה לפי כל דין, אחראית הממשלה לפתח, להקים ולבצע תשתיות ביישובים בהתאם להוראות סעיפים קטנים (ג) עד (ו).
(ג)
(1)
הממשלה תתקשר בהסכמי התיישבות עם מפונים ועם כל גורם אחר שסברה כי יש צורך שיהיה צד להסכם (להלן – צד נוסף) בתקופה כמפורט בלוח הזמנים שבתוספת השניה; לא נכרת הסכם התיישבות כאמור בתקופה האמורה, תציע הממשלה מיד עם סיום התקופה למפונים ולצד נוסף הצעה להתקשרות בהסכם התיישבות.
(2)
הצעה כאמור בפסקה (1) תעמוד בתוקפה למשך 60 ימים מיום שנמסרה; לא קיבלו מפונים וצד נוסף את ההצעה בתום 60 הימים – תפקע ההצעה והוראות סעיף זה לא יחולו לעניין אחריותה של הממשלה לגבי היישוב נושא ההצעה, וכן לגבי משא ומתן להסכם התיישבות אם התקיים לאחר פקיעת ההצעה.
(3)
השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך תקופה כמפורט בתוספת השניה, והוראות סעיף קטן זה יחולו גם על התקופה המוארכת.
(ד)
הממשלה אחראית לכך שרשות מקרקעי ישראל תהא ערוכה להתקשר בהסכמים הנדרשים עם מפונים בתוך 60 ימים מהמועד שבו התקיימו כל אלה, ובלבד שחלפו 60 ימים מיום תחילתו של חוק זה:
(1)
קיימת תכנית מאושרת שמכוחה ניתן להוציא היתרי בניה;
(2)
הממשלה התקשרה עם המפונים בהסכם התיישבות;
(3)
הוסר כל שעבוד או עיקול או בוטלה כל זכות אחרת הנוגדת את הזכויות לפי הסכם ההתיישבות לגבי המקרקעין נושא ההתקשרות, בהתאם לתנאים וללוח הזמנים להסרה או לביטול, לפי העניין, כפי שנקבעו בהסכם ההתיישבות;
(4)
לא קיימת מניעה אחרת לפי כל דין להתקשר בהסכמי התיישבות עם המפונים.
(ה)
(1)
בתוך תשעה חודשים מהמועד שנחתמו הסכמים בין רשות מקרקעי ישראל ובין מפונים, אחראית הממשלה לפתח ולבצע תשתיות כך שיהיה ניתן להתחיל בפועל בבניית בתי מפונים ביישוב, לרבות כל הדרוש לקבלת היתר בניה (להלן – פיתוח תשתיות); ואולם לגבי היישובים המנויים בפרט 5 לתוספת הראשונה תהיה הממשלה אחראית לפיתוח תשתיות בתוך שנה מהמועד האמור.
(2)
הממשלה לא תהיה אחראית לעיכוב בלוח הזמנים בכל הנוגע לפיתוח תשתיות בשל מניעה שנגרמה לפי כל דין; הממשלה תעשה מאמץ סביר להסרת מניעה כאמור.
(ו)
(1)
הוראות סעיף קטן (א) יחולו לגבי יישובים המנויים בפרטים 1 עד 4 לתוספת הראשונה.
(2)
הוראות סעיף קטן (ג) יחולו לגבי יישובים המנויים בפרטים 1, 2 ו־4 לתוספת הראשונה; ואולם לגבי שמות יישובים בתוספת השניה שלצדם מצוין ”בוצע“, יראו את הממשלה כמי שמילאה את אחריותה לפי הוראות אותו סעיף קטן.
(3)
הוראות סעיף קטן (ד) יחולו לגבי יישובים המנויים בפרטים 1 ו־2 לתוספת הראשונה.
(4)
הוראות סעיף קטן (ה) יחולו לגבי יישובים המנויים בפרט 1 לתוספת הראשונה.
תיקון חוק התכנון והבניה – הוראת שעה
(א)
בתקופה של חמש שנים מיום תחילתו של חוק זה יקראו את הסעיפים המפורטים להלן בחוק התכנון והבניה, לעניין תכנית ליישוב מפונים, כך:
(1)
בסעיף 62, בכל מקום, במקום ”שישים“ יקראו ”שלושים“;
(2)
(א)
בסעיף קטן (ג), בסופו יקראו ”ובלבד שהזמן האמור לא יעלה על שלושים ימים“;
(ב)
בסעיף קטן (ד), הסיפה החל במילים ”שוכנע יושב ראש הוועדה המחוזית“ – לא תיקרא;
(3)
בסעיף 102, במקום ”חדשיים“ יקראו ”שלושים ימים“ ובמקום ”שלושה חודשים“ יקראו ”שישים ימים, ואם מצא שמתקיימים נימוקים להארכה נוספת רשאי לקבוע תקופה שלא תעלה על תשעים ימים“;
(4)
בסעיף 109(א), במקום ”60 ימים“ יקראו ”30 ימים“;
(5)
בסעיף 157, במקום ”בבקשה לתת היתר לפי פרק זה, תוך שלושה חודשים“ יבוא ”בבקשה של מפונה לתת היתר לפי פרק זה ולפי תכנית ליישוב מפונים, שאינה כוללת בקשה להקלה או לשימוש חורג, בתוך ארבעים וחמישה ימים“.
(ב)
השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריך את התקופה האמורה ברישה של סעיף קטן (א) בתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על חמש שנים.
תיקון חוק התכנון והבניה – תחולה והוראת שעה
(א)
הוראות חוק התכנון והבניה, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, לעניין תקופות כאמור בהוראות האמורות (להלן – תקופות מקוצרות), יחולו לגבי תקופות שהחלו ביום תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה) ואילך.
(ב)
לגבי תקופות שהחלו לפני יום התחילה וטרם הסתיימו באותו מועד, יימנו התקופות כמפורט להלן, לפי הקצרה מביניהן:
(1)
מיום התחילה – לפי התקופות המקוצרות;
(2)
מיום תחילת התקופה שטרם הסתיימה כאמור – לפי הוראות חוק התכנון והבניה כנוסחו ערב יום התחילה.
שינוי התוספת
השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לשנות, בצו, את התוספת הראשונה.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו; תקנות לביצוע הוראות חוק התכנון והבניה, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, יותקנו לאחר התייעצות עם שר הפנים.

תוספת ראשונה

(סעיפים 2, 3 ו־6)

אמציה, אשקלון (לעניין שכונת הרצוג בלבד), בוסתן הגליל, בת הדר, חזן, חלוצית 1, חלוצית 4, חפץ חיים, יד בנימין, יד חנה, יסודות, מבקיעים, מרשם, ניצן, ניצנים, עין צורים, תלמי יפה.
שומריה, שוקדה.
אבני איתן, מגן שאול.
נווה ים, פלמחים.
אמציה, חזן, מרשם.

תוספת שניה

(סעיף 3)

אמציה – 4 חודשים
אשקלון (לעניין שכונת הרצוג בלבד) – בוצע
בוסתן הגליל – בוצע
בת הדר – בוצע
חזן – חודשיים
חלוצית 1 – חודשיים
חלוצית 4 – 3 חודשים
חפץ חיים – 3 חודשים
יד בנימין – בוצע
יד חנה – בוצע
יסודות – 4 חודשים
מבקיעים – בוצע
מגן שאול – בוצע
מרשם – חודשיים
נווה ים – 4 חודשים
ניצן – בוצע
ניצנים – בוצע
עין צורים – 5 חודשים
פלמחים – 4 חודשים
שומריה – בוצע
שוקדה – 6 חודשים
תלמי יפה – בוצע


התקבל בכנסת ביום י״ח באדר ב׳ התשס״ח (25 במרס 2008).
 • אהוד אולמרט
  ראש הממשלה
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • דליה איציק
  יושבת ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן