לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק מגן דוד אדום

חוק מגן דוד אדום מתוך

חוק מגן דוד אדום, תש״י–1950


פירושים
בחוק זה –
”אמנות ז׳יניבה“ פירושו – האמנות הבינלאומיות להטבת גורלם של חולים ופצועים בחיל היבשה, והאמנות הבינלאומיות האחרות הבאות להקל את הסבל שנגרם לאדם בפעולות מלחמה, שנחתמו בז׳יניבה בשנים 1864, 1906, 1929 ו־1949, במידה שהן מחייבות את ישראל.
”תפקידים של אגודה ארצית“ פירושו – תפקידים שנועדו על פי אמנות ז׳יניבה לאגודות ארציות של הצלב האדום או לשאר אגודות עזרה של מתנדבים, המוּכרות ומוסמכות כחוק על ידי ממשלותיהן.
”הארגון הקיים“ פירושו – הארגון הארצי של אגודות מגן דוד אדום לעזרה מהירה בארץ ישראל.
האגודה מגן דוד אדום בישראל [תיקון: תשל״ו]
(א)
מוקמת בזה אגודה בשם ”מגן דוד אדום בישראל“ (להלן – ”האגודה“).
(ב)
האגודה, היא בלבד, תמלא בישראל את התפקידים של אגודה ארצית.
(ג)
האגודה היא גוף מאוגד והיא רשאית להתקשר בחוזים, להחזיק ולרכוש נכסים ולהיות צד בכל משא ומתן, משפטי או אחר.
(ד)
האגודה תהא פטורה מכל מכס, מס קניה ותשלומי חובה אחרים על יבוא מכשירים, ציוד רפואי ותרופות, המשמשים את המטרות של האגודה כמפורט בסעיף 3, לרבות אמבולנסים, ניידות דם על ציודן ואבזריהן, ציוד קשר, וציוד וחמרים לבנק הדם, בין שהאגודה קנתה אותם ובין שקיבלה אותם כתרומה; פטור לפי סעיף קטן זה יחול על טובין שנקנו רק אם אישר המנהל הכללי של משרד המסחר והתעשיה, או מי שהוא הסמיך, כי אין מייצרים כמותם בישראל או כי לא ניתן להשיגם בישראל בכמות ובאיכות הדרושות, או אם עומד בתקפו צו מאת שר העבודה לפי סעיף 16 לחוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ״ז–1967.
(ה)
האגודה תעמוד לבקרתו של מבקר המדינה כאמור בפסקה (ה) מסעיף 7 של חוק מבקר המדינה, תש״ט–1949.
מטרות האגודה [תיקון: תשנ״א, תשס״ה, תשע״א, תשע״ח־2]
מטרות האגודה הן:
(א)
למלא את התפקידים של אגודה ארצית, ולהיות לצורך זה שירות עזר לשירות הרפואי של צבא־הגנה לישראל בזמן מלחמה, וכן ארגון עזר להגא בשעת התקפה ובעת מצב מיוחד בעורף, כהגדרתם בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א–1951, ולהתכונן לכך בזמן שלום.
(א1)
להיערך לקראת אירוע חירום אזרחי, כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א–1971, ולהשתתף בתרגילים לצורך כך.
(ב)
לקיים לטובת כלל התושבים שירותי עזרה ראשונה.
(ג)
לקיים לטובת כלל התושבים שירות של אגירת דם, פלאסמה ומוצרי לואי שלהם.
(ד)
למלא כל תפקיד נוסף שייקבע בתקנות האגודה.
מוסדות האגודה [תיקון: תשנ״ב]
(א)
בראש האגודה יעמוד נשיא האגודה המתמנה על ידי נשיא המדינה לתקופה של שלוש שנים. הודעה על מינויו תפורסם ברשומות.
(ב)
יתר מוסדות האגודה הם: הועידה הארצית, המועצה והועד הפועל של האגודה.
(ג)
המועצה תבחר ועד פועל מבין חבריה, ויכול שיושב ראש הועד הפועל והמנהל הכללי של האגודה שיתמנו בהתאם לאמור בתקנון יהיו חברי הועד הפועל אף שאינם חברי המועצה.
(ד)
ניהול ענייני האגודה יהיה בסמכותו של הועד הפועל, ככל שלא נמסר ענין מסויים למוסד אחר של האגודה.
תקנון האגודה [תיקון: תשנ״א]
(א)
מועצת האגודה תתקין את תקנון האגודה (להלן – ”התקנון“) והיא רשאית להכניס בו מזמן לזמן שינויים ותיקונים.
(ב)
בתקנון ייקבעו –
(1)
סמכויותיו של נשיא האגודה וכללים למילוי מקומו כשנבצר ממנו זמנית לכהן בתפקידו;
(2)
סדרי בחירתם של צירי הועידה הארצית, מועדי כינוסה וסמכויותיה;
(3)
הרכב מועצת האגודה, אופן כינונה, תקופת כהונתה ומועדי מושביה;
(4)
הרכב הועד הפועל ואופן בחירתו, תקופת כהונתו וסמכויותיו;
(5)
תנאי החברות באגודה, זכויות וחובות החברים לסוגיהם, סדרי קבלתם ודרכי הפסקת החברות;
(6)
סדרי הקמתם של סניפי האגודה, דרכי הנהלתם וסמכויותיהם.
(ג)
נוסף לענינים הנזכרים בסעיף קטן (ב) אפשר לקבוע בתקנון כל ענין אחר המסדיר את פעולתה של האגודה.
(ד)
התקנון וכל שינוי או תיקון בו טעונים אישור של שר הבריאות ופרסום ברשומות, ותקפם מיום פרסומם, אם לא נקבע בהם שתקפם הוא מתאריך מוקדם או מאוחר מיום הפרסום.
סמל האגודה
סמל האגודה הוא מגן דוד אדום על רקע לבן.
השימוש בסמלים
(א)
לא ישתמש אדם שימוש כל שהוא בסמל האגודה או בסמל הדומה לו עד כדי להטעות או בסמל הכולל את המלים ”מגן דוד אדום“ בין לשם עסק או משלח יד ובין למטרה אחרת, אלא בהיתר האגודה.
(ב)
לא ישתמש אדם שימוש כל שהוא בכל סמל המוכר על ידי אמנוֺת ז׳יניבה כסמל הבחנה של השירותים הרפואיים של הכוחות המזויינים, אלא אם הוא מוסמך לפי אמנות אלה להשתמש בו או על פי היתר מאת שר הבריאות.
(ג)
העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עד שני חדשים או קנס עד חמישים לירות או שני הענשים כאחד.
אגרות בעד פינוי חירום ותשלומים אחרים [תיקון: תשס״ג, תשע״ב, תשע״ח]
(א)
האגודה תגבה ממי שקיבל ממנה שירות פינוי חירום או ממבטחו, אגרה בשיעור שיקבעו שר הבריאות ושר האוצר; השרים רשאים לקבוע חיוב בתשלום ריבית והפרשי הצמדה והטלת קנס פיגורים במקרה של אי תשלום במועד של האגרה, כולה או מקצתה; בסעיף זה, ”פינוי חירום“ – פינוי בלתי מתוכנן באמבולנס או באמצעי תחבורה אחר של האגודה, עקב צורך רפואי פתאומי, לרבות הזעקת אמבולנס לביצוע פינוי כאמור שלא הסתיימה בפינוי או שהסתיימה בפינוי נפטר ולרבות פינוי יולדת.
(א1)
(1)
קיבל אדם שירות פינוי חירום לבית חולים ובשל מצבו הרפואי בעת פינוי החירום לא היה ניתן לברר את שמו, את מספר הזהות שלו או באיזו קופת חולים הוא מבוטח, ימסור בית החולים לאגודה, לשם גביית האגרה, את הפרטים האמורים שברשותו, לפי בקשה שתגיש האגודה בתוך 14 ימים מיום הפינוי; ואולם בית החולים לא ימסור את המידע בדבר קופת החולים שבה אדם מבוטח אם אותו אדם הודיע על התנגדותו לכך בשל רצונו לשאת בעצמו בתשלום האגרה.
(2)
האגודה לא תעשה שימוש במידע שקיבלה לפי סעיף קטן זה ולא תעבירו לאחר אלא לשם גביית האגרה כאמור בסעיף זה.
(ב)
האגרה, הריבית, הפרשי ההצמדה והקנס ייגבו על פי פקודת המסים (גביה), כאילו היו מס כמשמעותו באותה פקודה.
(ג)
בתקנות לפי סעיף קטן (א) לא ייקבע תשלום בעד הזעקת אמבולנס שהסתיימה בלא פינוי ובלא טיפול רפואי בזירת האירוע; לעניין הזעקת אמבולנס שהסתיימה בטיפול רפואי בזירת האירוע, תיקבע אגרה –
(1)
בשיעור שלא יעלה על 25% מהאגרה המזערית – לעניין אמבולנס של טיפול נמרץ;
(2)
בשיעור שלא יעלה על 50% מהאגרה המזערית – לעניין אמבולנס אחר;
בסעיף קטן זה –
”אגרה מזערית“ – אגרה בסכום הנמוך ביותר שנקבע בתקנות לפי סעיף קטן (א) בעד פינוי באמבולנס של טיפול נמרץ או באמבולנס אחר, לפי העניין, בלי להביא בחשבון נתונים אחרים שלפיהם נקבעת האגרה;
”טיפול רפואי“ – כפי שייקבע בתקנות לפי סעיף קטן (א).
(ד)
האגודה רשאית לגבות תשלומים בעד שירותים אחרים הניתנים על ידה, שאינם שירות פינוי חירום, ככל שהוסמכה לכך בתקנון ובכפוף להוראותיו; ואולם התשלום המרבי שניתן לגבות בעד שירות מהשירותים המנויים להלן, טעון אישור מראש של המנהל הכללי של משרד הבריאות; הודעה על התשלום המרבי שאושר כאמור תפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות ושל האגודה, ובכל דרך אחרת שהורה שר הבריאות:
(1)
הסעה באמבולנס של האגודה שאינה פינוי חירום;
(2)
ביקור לצורך קבלת טיפול בתחנת מגן דוד אדום;
(3)
נוכחות מגן דוד אדום באירוע ציבורי או המוני;
(4)
שירות אחר שהורה עליו המנהל הכללי של משרד הבריאות.
(ה)
האגודה רשאית לקבוע כללים לעניין הנחות או פטורים מתשלום אגרה לפי סעיף קטן (א), או מתשלומים בעד שירותים לפי סעיף קטן (ד), בשל מצב כלכלי או בריאותי של מקבל השירות; כללים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות ושל האגודה ובכל דרך אחרת שיורה שר הבריאות.
(ו)
המנהל הכללי של האגודה או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לוותר על הפרשי הצמדה, ריבית או קנס, כולם או חלקם, אם הוכח להנחת דעתו כי לפיגור בתשלום האגרה או התשלום כאמור בסעיף קטן (ד), גרמו נסיבות שלחייב לא היתה שליטה עליהן.
מסירת מידע ודיווח [תיקון: תשע״ח, תשפ״ג]
שר הבריאות, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בדבר דיווח של האגודה למשרד הבריאות בכל עניין הנוגע לפעילותה לפי חוק זה, ובכלל זה דרכי דיווח שיבטיחו כי מידע פרטני על מטופלים יועבר תוך הגנה על פרטיותם וצמצום החשיפה של נתונים שיש בהם כדי להביא לזיהוים למידה המזערית הנדרשת לשם השגת תכליות הדיווח.
הוראות מעבר
(א)
עד שיוקמו מוסדות האגודה לפי התקנון, תיכון מועצה זמנית שיהיו לה כל הסמכויות המסורות למועצת האגודה לפי חוק זה.
(ב)
חברי המועצה הזמנית יהיו נשיא האגודה ועשרים וחמישה חברים, שתשעה מהם יתמנו על ידי הממשלה ויתרם יתמנו על ידי הארגון הקיים. נשיא האגודה יהיה יושב ראש המועצה הזמנית.
(ג)
המועצה הזמנית תקבע את סדרי עבודתה.
(ד)
המועצה הזמנית תכהן עד כינון מועצת האגודה לפי התקנון, אך לא יותר משנה אחת מיום שנכנס חוק זה לתקפו.
(ה)
ביום שנכנס התקנון לתקפו יעברו לאגודה כל הזכויות וההתחיבויות של הגופים המפורטים בתוספת לחוק זה ואותם הגופים יחדלו מהתקיים.
(ו)
בסעיף זה –
”זכויות“ של גוף מסויים פירושו – כל נכסים שבבעלותו או שבחזקתו של אותו גוף, מקרקעים ומטלטלים, כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שיש לו בכל נכס וכל החובות שחבים לו וכל ההתחיבויות הקיימות כלפיו.
”התחיבויות“ של גוף מסויים פירושו – החובות שהוא חב בהם וההתחיבויות שקיבל על עצמו כחוק.
ביטול
דבר המלך במועצה על אמנות ז׳יניבה 1906 ו־1929 (ארצות מנדט), 1937 – בטל.
ביצוע
שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה.

תוספת

(סעיף 8)

הארגון הקיים;
”מגן דוד אדום“ סניף בנימינה, בבנימינה;
”מגן דוד אדום“ אגודה לעזרה מהירה, בבת ים;
”מגן דוד אדום“ סניף גוש הגליל העליון, בכפר גלעדי;
”מגן דוד אדום“ סניף גדרה, בגדרה;
ארגון ארצי של אגודות ”מגן דוד אדום“ לעזרה מהירה בארץ ישראל, סניף רמת־גן, בורוכוב, בני־ברק והסביבה, ברמת־גן;
”מגן דוד אדום“ סניף הרצליה, בהרצליה;
”מגן דוד אדום“ סניף זכרון יעקב, בזכרון יעקב;
”מגן דוד אדום“ סניף חדרה, בחדרה;
ארגון ארצי של אגודות ”מגן דוד אדום“ לעזרה מהירה בארץ ישראל, סניף חולון, בחולון;
”מגן דוד אדום“ אגודה לעזרה מהירה, סניף חיפה, בחיפה;
ארגון ארצי של אגודות ”מגן דוד אדום“ לעזרה מהירה בארץ ישראל, סניף טבריה, בטבריה;
”מגן דוד אדום“ אגודה לעזרה ראשונה, בירושלים;
”מגן דוד אדום“ סניף השרון הדרומי, בכפר סבא;
אגודת ”מגן דוד אדום“ בנהריה;
”מגן דוד אדום“ סניף הנגב, בניר עם;
”מגן דוד אדום“ אגודה לעזרה מהירה, סניף נס ציונה, בנס ציונה;
”מגן דוד אדום“ סניף נתניה, בנתניה;
אגודת ”מגן דוד אדום“ בעמק יזרעאל, בעפולה;
”מגן דוד אדום“ סניף עמק הירדן, באפיקים;
”מגן דוד אדום“ סניף פרדס־חנה, בפרדס־חנה;
”מגן דוד אדום“ אגודה לעזרה מהירה סניף פתח־תקוה, בפתח־תקוה;
”מגן דוד אדום“ סניף צפת, בצפת;
”מגן דוד אדום“ אגודה לעזרה מהירה סניף ראשון לציון, בראשון לציון;
”מגן דוד אדום“ סניף ראש פינה, בראש פינה;
”מגן דוד אדום“ אגודה לעזרה מהירה סניף רחובות, ברחובות;
”מגן דוד אדום“ תל־אביב, אגודה לעזרה מהירה, בתל־אביב;
”מגן דוד אדום“ סניף תל־מונד, בתל־מונד.


נתקבל בכנסת ביום כ״ז בתמוז תש״י (12.7.1950).
 • דוד בן־גוריון
  ראש הממשלה
 • משה שפירא
  שר הבריאות
 • יוסף שפרינצק
  יושב ראש הכנסת
  ממלא מקום נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

סוגרים שנה ברווח כפול

תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן