לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף)

חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף) מתוך

חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש״ט–1949


שינוי מסי מכס ובלו [תיקון: תשט״ו, תש״ך]
שר האוצר רשאי, בצו שיפורסם ברשומות –
(א)
(ב)
להטיל, לשנות, להגדיל, להפחית או לבטל כל מס ממסי הבלו הקבועים על פי אחת הפקודות הבאות:
(1)
(2)
פקודת מס האקסייז על גפרורים (הפקודה בוטלה לפי חוק לביטול חוקי בלו שנושנו, תשכ״ט–1968);
(3)
(4)
פקודת המלח (הפקודה בוטלה לפי חוק לביטול חוקי בלו שנושנו, תשכ״ט–1968);
(5)
(6)
פקודת מס האקסייז על קלפים, 1938 (הפקודה בוטלה לפי חוק לביטול חוקי בלו שנושנו, תשכ״ט–1968).
מסים על מלאי [תיקון: תשי״ב, תשט״ו, תש״ך]
(א)
בצו לפי סעיף 1, שכתוצאה ממנו מוגדל מס או מוטל מס על סחורה שהיתה פטורה ממנו, רשאי שר האוצר להורות, כי אותו צו יחול גם על סחורה הנמצאת ביום תחילת תקפו של הצו בידי סוחרים או סוג של סוחרים כמלאי לצורך עסקיהם.
(ב)
לענין חוק זה, ”סוחר“ פירושו – אדם העוסק במכירת סחורה שעליה חל צו על פי סעיף 1, או בייצורה.
כדי למנוע ספק נאמר בזה שהדין הוא, כי ”סוחר“ לענין סעיף 1א – לרבות מי שהסחורה שעליה חל צו שניתן על פי סעיף 1 משמשת לו גלם (סעיף 3 לתיקון תשט״ו).
(ג)
(בוטל).
תחולת הוראות של חוק מס קניה [תיקון: תש״ך]
הגדרת ”חוק זה“ בסעיף 1 לחוק מס קניה, תשי״ב–1952, והוראות הסעיפים 12, 16 עד 22 ו־32(ב) לאותו חוק, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על מס שהוטל על מלאי לפי סעיף 1א, כאילו היה מס קניה.
סמכות לחלט [תיקון: תש״ך]
סחורה שנעברה בה עבירה לפי חוק זה ניתנת לחילוט בהתאם להוראות החיקוק שעל פיו ניתן הצו לפי סעיף 1.
אישור וביטול של צווים [תיקון: תשט״ו, תש״ך, תשמ״ד]
(א)
(1)
הוראה בצו לפי חוק זה, שכתוצאה ממנה מוגדל מס או מוטל מס על סחורה שהיתה פטורה ממנו, תקפה יפקע בתום חדשיים מיום פרסומו של הצו ברשומות, אם לא אושרה או לא בוטלה אותה הוראה על ידי החלטה של ועדת הכספים של הכנסת לפני תום החדשיים, ובלבד שהזמן שבין כנסי הכנסת לא יבוא במנין.
(2)
החלטה לפי פסקה (1) תונח על שולחן הכנסת ותקבל תוקף בתום שבעה ימים מיום הנחתה אם עד אז לא באה דרישה מצד חבר הכנסת שהכנסת תבטל אותה; באה דרישה כאמור, תדון בה הכנסת, וההחלטה תקבל תוקף בתום שבועיים מיום הדרישה אם הכנסת לא ביטלה אותה.
(3)
על אף האמור בפסקה (2), החלטה שהונחה על שולחן הכנסת תוך שלושה שבועות לפני תום כנס של הכנסת טעונה אישור הכנסת.
(ב)
כל הוראה אחרת בצו לפי סעיף 1 תעמוד בתקפה, אם לא בוטלה על ידי החלטה של הכנסת תוך התקופה המפורשת בסעיף קטן (א).
(ב1)
פקע תקפה של הוראה בצו לפי סעיף 1 עקב הוראות סעיף זה יחזור לתקפו כל דין שבוטל באותה הוראה.
(ג)
כל החלטה שקיבלה תוקף לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.
(ד)
הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיף 16(1) לפקודת הפרשנות.
ביצוע ותקנות [תיקון: תש״ך]
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות תקנות בדבר הגשת הצהרות ודינים וחשבונות ובדבר אופן גבייתו של המס.
אי־תחולתם של סעיפים מסויימים
שר האוצר לא יתקין תקנות־שעת־חירום לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, וסעיף 6 לאותה פקודה לא יחול, בכל דבר ששר האוצר רשאי לעשותו לפי חוק זה.


נתקבל בכנסת ביום ט״ו באב תש״ט (10 אוגוסט 1949)
 • ד. בן־גוריון
  ראש הממשלה
 • א. קפלן
  שר האוצר
 • יוסף שפרינצק
  יו״ר הכנסת
  ומ״מ נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן