לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר)

חוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר) מתוך

חוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר), התשס״ו–2005


הגדרות
בחוק זה –
”איש צוות“ – אדם הממלא תפקיד בכלי שיט, הדרוש לתפעולו של כלי השיט בזמן הפלגה, למעט נתב;
”בעל היתר“ – מי שקיבל היתר לספנות חופית לפי חוק זה;
”בעל כלי שיט זר“ – הבעל הרשום של כלי שיט זר לפי דין המדינה שבה נרשם, וכן מי שבידו השליטה על כלי השיט הזר ועל אנשי הצוות שלו;
”גרור“ – רכב שאינו רכב מנועי, המיועד לפי מבנהו להיגרר על ידי רכב מנועי מאחוריו, והמשמש או המיועד לשמש להובלת מכולות או טובין;
”האזור הימי“ – המים שמעל לשטחים התת־ימיים הנכללים בשטח מדינת ישראל לפי חוק השטחים התת־ימיים, התשי״ג–1953;
”היתר לספנות חופית“ – היתר שניתן בהתאם להוראות חוק זה;
”המנהל“ – כהגדרתו בחוק רשות הספנות והנמלים, התשס״ד–2004, או מי שהוא הסמיך לענין חוק זה, כולו או מקצתו;
”חוק הספנות (כלי שיט)“ – חוק הספנות (כלי שיט), התש״ך–1960;
”חוק החברות“ – חוק החברות, התשנ״ט–1999;
”חוק העונשין“ – חוק העונשין, התשל״ז–1977;
”כלי שיט“ – כהגדרתו בחוק הספנות (כלי שיט), למעט כלי שיט צבאי וכלי שיט המשמש בתפקידי עזר לכלי שיט צבאי;
”כלי שיט ישראלי“ – כהגדרתו בחוק הספנות (כלי שיט);
”כלי שיט זר“ – כלי שיט שאינו כלי שיט ישראלי;
”מנהל נמל“, ”נמל“ – כהגדרתם בפקודת הנמלים;
”מפקח“ – מי שהשר מינהו למפקח לפי הוראות סעיף 10;
”מקום מוצא“, לענין הובלת טובין או נוסעים – המקום שבו הוטענו הטובין או הועלו הנוסעים על כלי שיט;
”מקום סיום“, לענין הובלת טובין או נוסעים – המקום שבו נפרקו הטובין או הורדו הנוסעים מכלי שיט;
”ספנות חופית“ – פעילות מסחרית כמפורט להלן, המתבצעת באמצעות כלי שיט:
(1)
הובלה של טובין או של נוסעים, שמקום המוצא שלה ומקום הסיום שלה הם נמל, כלי שיט, מיתקן או מבנה אחר המצוי במימי החופין או במים הפנימיים של ישראל, או באזור הימי, והכל בלי לפקוד נמל מחוץ לישראל, ולמעט הובלת מכולות ריקות או גרורים ריקים המשמשים את בעל כלי השיט להובלת טובין;
(2)
פעילות אחרת המתבצעת במימי החופין או במים הפנימיים של ישראל, או באזור הימי, למעט דיג, הפקה וקידוח של נפט או גז טבעי והנחת צינורות להולכת נפט או גז טבעי על קרקע הים או בתת קרקע הים, ולגבי פעילות המתבצעת באזור הימי – גם למעט הנחת כבלים או צינורות על קרקע הים או בתת קרקע הים;
”קברניט“ – איש צוות שבידו הפיקוד על כלי שיט;
”השר“ – שר התחבורה.
היתר לספנות חופית
(א)
לא יבצע אדם, בעצמו או באמצעות אחר, ספנות חופית באמצעות כלי שיט זר, אלא אם כן ברשותו היתר בכתב מאת המנהל, שניתן לבעל כלי השיט הזר בעבור אותו כלי שיט להפעלתו בספנות חופית ובהתאם לתנאי ההיתר.
(ב)
היתר לספנות חופית יינתן בעבור כלי שיט זר להפעלתו בסוג פעילות של ספנות חופית או במספר סוגי פעילויות כאמור, והכל כפי שיקבע המנהל בהיתר.
(ג)
המנהל רשאי לקבוע בהיתר לספנות חופית תנאים שעל בעל ההיתר לקיימם במהלך תקופת תוקפו.
(ד)
המנהל יקבע בהיתר לספנות חופית את תקופת תוקפו, ובלבד שלא יינתן היתר בעבור כלי שיט זר לתקופה העולה על 30 ימים, אלא אם כן התקיים המפורט בפסקאות (1) או (2) שלהלן, לפי הענין:
(1)
לגבי בעל כלי שיט זר שהוא חברת חוץ – הוא מילא אחר הדרישות הקבועות בפרק השני בחלק התשיעי לחוק החברות לענין חברת חוץ המקיימת מקום עסקים בישראל;
(2)
לגבי בעל כלי שיט זר שאינו חברת חוץ – הוא מינה נציג, לרבות סוכן אניה, שמקום מגוריו הקבוע הוא בישראל, המורשה לפעול בשם בעל כלי השיט בישראל בענין ההליכים לפי חוק זה, והגיש למנהל את הסכמתו של הנציג בכתב.
(ה)
בסעיף זה, ”חברת חוץ“ – כהגדרתה בחוק החברות.
איסור העברת היתר לספנות חופית
היתר לספנות חופית אינו ניתן להעברה לאדם אחר או לגבי כלי שיט אחר.
תנאים למתן היתר לספנות חופית
(א)
השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע תנאים למתן היתר לספנות חופית, שיש לקיימם לפני מתן ההיתר או במהלך תקופת תוקפו, ככל הדרוש לדעתו להבטחת המטרות המפורטות בסעיף קטן (ב), לרבות לענין מבנה כלי השיט ותחזוקתו, המערכות, המיתקנים והציוד הנדרשים לתפעולו התקין של כלי השיט, תעודות, נהלים ומסמכים אחרים שחייבים להימצא בכלי השיט ותקן אנשי הצוות הדרוש לשם הבטחת בטיחות השיט.
(ב)
תנאים לפי סעיף קטן (א) ייקבעו על ידי השר כדי להבטיח את אלה:
(1)
המשך קיומה של ספנות חופית המתבצעת באמצעות כלי שיט ישראליים, ומניעת פגיעה בה;
(2)
שמירה על רמה נאותה של בטיחות השיט ועל שלומם של בני אדם שבכלי השיט או בקרבתו;
(3)
מניעת זיהום הסביבה הימית מכלי שיט;
(4)
מילוי אחר דרישות כל אמנה בין־לאומית בעניני ספנות שישראל צד לה;
(5)
תשלום פיצויים על ידי בעל כלי שיט זר בעד נזק שייגרם עקב הפעלת כלי השיט הזר בספנות חופית, לרבות נזק לצד שלישי, נזק לסביבה הימית ונזק הנובע מטביעת כלי השיט;
(6)
שמירה על ביטחון המדינה ושלום הציבור.
(ג)
תנאים שמטרתם להבטיח מניעת זיהום הסביבה הימית מכלי שיט, כאמור בסעיף קטן (ב)(3), ייקבעו בהתייעצות עם השר לאיכות הסביבה.
(ד)
בתקנות לפי סעיף זה, רשאי השר לקבוע תנאים שונים לפי סוגים של כלי שיט, של ספנות חופית או של הפלגות.
קביעת אנשי צוות ישראליים
(א)
השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע כי בכלי שיט זר שניתן לו היתר לספנות חופית ישרתו, בעת הפעלתו בספנות חופית, אנשי צוות ישראליים כפי שיקבע, ורשאי הוא לקבוע תפקידים בכלי שיט שישרתו בהם אנשי צוות ישראליים, ככל הדרוש להבטחת מטרות אלה:
(1)
שמירה על רמה נאותה של בטיחות השיט ועל שלומם של בני אדם שבכלי השיט או בקרבתו;
(2)
מניעת זיהום הסביבה הימית מכלי שיט.
(ב)
היה בקיום הוראות שקבע השר לפי סעיף קטן (א), כדי לסתור הוראה לענין אזרחותם או תושבותם של אנשי הצוות לפי חוק המדינה שבה רשום כלי השיט הזר שניתן לו היתר לספנות חופית, הוראת אותה מדינה עדיפה, והטוען לעדיפות זו – עליו הראיה.
(ג)
בתקנות לפי סעיף זה, רשאי השר לקבוע תנאים שונים לפי סוגים של כלי שיט, של ספנות חופית או של הפלגות.
(ד)
בסעיף זה, ”איש צוות ישראלי“ – איש צוות שהוא אזרח ישראלי או תושב קבוע בישראל, שהוסמך למקצוע ימי או לתפקיד בכלי שיט שהם טעוני הסמכה לפי הוראות חוק הספנות (ימאים), התשל״ג–1973.
סירוב למתן היתר לספנות חופית מנימוקים הקשורים לבעל כלי השיט הזר
(א)
המנהל רשאי לסרב לתת היתר לספנות חופית לבעל כלי שיט זר בעבור כלי השיט הזר, אף אם מתקיימים התנאים למתן היתר שנקבעו לפי הוראות סעיף 4, אם בעל כלי השיט הזר, ואם הוא תאגיד – הוא או בעל שליטה בו, הורשע, בישראל או מחוץ לישראל, בעבירה מסוג פשע, או בעבירה שאילו נעברה בישראל היתה עבירה מסוג פשע, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין בעל כלי השיט הזר ראוי, לדעת המנהל, לקבל היתר לספנות חופית, או אם הוגש נגד בעל כלי השיט הזר או בעל השליטה בו, לפי הענין, כתב אישום, בישראל או מחוץ לישראל, בשל עבירה כאמור וטרם ניתן בו פסק דין סופי.
(ב)
בסעיף זה, ”שליטה“ – כהגדרתה בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב–1982.
סירוב למתן היתר לספנות חופית מנימוקים אחרים
(א)
המנהל רשאי לסרב לתת היתר לספנות חופית, אף אם מתקיימים התנאים למתן ההיתר שנקבעו לפי סעיף 4, בהתקיים אחד מאלה:
(1)
קיימת, להנחת דעתו, חלופה סבירה לביצוע הפעילות של ספנות חופית שלגביה מתבקש ההיתר, באמצעות כלי שיט ישראלי;
(2)
המדינה שבה רשום כלי השיט הזר שלגביו מבוקש ההיתר אינה מאפשרת לכלי שיט ישראליים ביצוע פעילות של ספנות חופית בתחום אותה מדינה.
(ב)
החלטת המנהל לסרב לתת היתר לספנות חופית לפי סעיף קטן (א)(1), טעונה את הסכמת הממונה על התקציבים במשרד האוצר.
מסירת פרטים למנהל
המנהל רשאי לדרוש ממבקש היתר לספנות חופית למסור לו פרטים בדבר כלי השיט או בדבר סוג הפעילות של ספנות חופית שלגביהם מבוקש ההיתר, וכן כל פרט אחר הדרוש לו כדי להחליט בבקשה; מבקש ההיתר לספנות חופית ימסור למנהל כל פרט שדרש לפי סעיף זה; לא מסר המבקש פרט כאמור, רשאי המנהל שלא לתת לו היתר לספנות חופית.
ביטול היתר לספנות חופית, התלייתו או סירוב לחדשו
המנהל רשאי להתלות היתר לספנות חופית לתקופה ובתנאים שיראה לנכון, לבטלו או לסרב לחדשו, לאחר שנתן לבעל ההיתר הזדמנות לטעון את טענותיו, בהתקיים אחד מאלה:
(1)
ההיתר ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;
(2)
הופר תנאי מתנאי ההיתר שקבע המנהל לפי סעיף 2, או חדל להתקיים, או הופר, תנאי מהתנאים שקבע השר לפי סעיפים 4 או 5, ובלבד שניתנה לבעל ההיתר התראה בכתב, והוא לא תיקן את ההפרה או לא קיים את התנאי, לפי הענין, בתוך התקופה שנקבעה בהתראה;
(3)
התקיים סייג מהסייגים הקבועים בסעיף 6;
(4)
בעל ההיתר הפר הוראה מהוראות חוק זה.
מינוי מפקחים וסמכויותיהם
(א)
השר רשאי למנות מפקחים, מבין עובדי משרדו, לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה; הודעה על מינוי מפקח תפורסם ברשומות.
(ב)
לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח או שוטר –
(1)
להיכנס, בכל עת סבירה, לכלי שיט זר שיש לו חשד סביר שמתבצעת בו עבירה על הוראות לפי חוק זה, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים בלבד, אלא לפי צו של בית משפט;
(2)
לדרוש מבעל כלי השיט הזר שלגביו ניתן ההיתר לספנות חופית, או מאיש צוות שבו, להזדהות בפניו ולהציג בפניו את ההיתר כאמור וכל מסמך אחר הקשור במתן ההיתר או בפעילות כלי השיט.
(ג)
לשם גילוי עבירה לפי חוק זה יהיו למפקח סמכויות חקירה המסורות לקצין משטרה לפי סעיפים 2 ו־3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), 1927, וכן סמכויות של שוטר לבקש מבית משפט צו חיפוש ולבצעו לפי סעיפים 23 ו־24(א)(1) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״ט–1969; הוראות חיקוקים אלה יחולו על חקירה, חיפוש ותפיסת חפצים כאילו נערכו בידי קצין משטרה או שוטר, לפי הענין.
(ד)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג), חיפוש שנערך על ידי מפקח לפי הוראות הסעיף הקטן האמור, ייעשה בנוכחות שוטר.
עונשין
(א)
המבצע ספנות חופית באמצעות כלי שיט זר בלא היתר לספנות חופית או שלא בהתאם לתנאיו, בניגוד להוראות סעיף 2, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.
(ב)
נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א), ועושה העבירה המשיך לבצע את העבירה לאחר שנמסרה לו התראה בכתב מאת מפקח או שוטר לענין ההפרה, דינו – נוסף על כל עונש אחר, קנס נוסף בשיעור הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, לכל יום שבו נמשכת העבירה מהמועד שבו נמסרה לו ההתראה או מהמועד שנקבע בה, לפי המאוחר מביניהם; על מסירת התראה לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982, בענין המצאת מסמכים, בשינויים המחויבים.
(ג)
נעברה עבירה לפי סעיף זה בידי תאגיד, דינו – קנס פי ארבעה מהקנס שנקבע לעבירה.
פטור
השר רשאי, בצו, לפטור פעילות מסוימת של ספנות חופית, או סוג פעילות כאמור, מהוראות חוק זה כולן או מקצתן, אם הוא סבור כי הדבר דרוש לשם מניעת סכנה לחיי אדם או מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה או על טובת הציבור, הגנה על אינטרסים חיוניים למדינה, או טעמים מיוחדים אחרים המחייבים מתן פטור כאמור.
אגרות
השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע אגרות בעד בקשה למתן היתר לספנות חופית או לחידושו.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
שמירת דינים
הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.
הוראת מעבר
על אף הוראות סעיף 2, מי שביצע ספנות חופית באמצעות כלי שיט זר ערב תחילתו של חוק זה, רשאי להמשיך ולבצע ספנות חופית באמצעות כלי השיט הזר עד תום שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.


התקבל בכנסת ביום י״ג בחשון התשס״ו (15 בנובמבר 2005).
 • אריאל שרון
  ראש הממשלה
 • מאיר שטרית
  שר התחבורה
 • משה קצב
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן