לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק עיגול סכומים

חוק עיגול סכומים מתוך

חוק עיגול סכומים, התשמ״ו–1985


חוק קודם: ס״ח תשמ״א, 107.

חוק חדש: ס״ח תשמ״ו, 72.


הגדרות
בחוק זה –
”היום הקובע“ – כ׳ בטבת התשמ״ו (1 בינואר 1986);
”חוק מס“ – חיקוק הדן בהטלת מס או תשלום חובה, למעט תשלום שגובה המוסד לביטוח לאומי ולמעט אגרה;
”חוב מס“ – כל סכום שאדם חייב בו לפי חוק מס;
”החזר מס“ – כל סכום שעל המדינה להחזיר או לשלם לפי חוק מס, ואשר הגיע המועד להחזרתו או לתשלומו;
”שנת מס“ – לרבות תקופת שומה מיוחדת;
”שקל חדש“ ו”אגורה“ – כמשמעותם בחוק מטבע השקל החדש, התשמ״ה–1985.
עיגול חוב והחזר
חוב מס או החזר מס, יעוגלו לשקל החדש הקרוב; סכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.
קביעת סכומי אגרות מעוגלים
(א)
בסעיף זה, ”אגרה“ – אגרה שנקבעה בחיקוק שאינו חוק עזר של רשות מקומית.
(ב)
נקבעה בחיקוק הוראה בדבר עיגול סכומי אגרה שלפיה הסכום המעוגל מסתיים בשבר של אגורה, ייראה השבר שהוא חצי אגורה או יותר – כאגורה שלמה, ושבר שהוא פחות מחצי אגורה – בטל.
(ג)
היה הסכום הכולל של אגרה העומד לתשלום פחות משקל חדש אחד, יעוגל הסכום הכולל לשקל חדש אחד; עלה הסכום הכולל על שקל חדש אחד, יעוגל לשקל החדש הקרוב, וסכום של חצי שקל יעוגל כלפי מעלה.
עיגול אגרות והיטלים של רשויות מקומיות
(א)
בסעיף זה, ”אגרה“ – אגרה או היטל שנקבעו בחוק עזר של רשות מקומית.
(ב)
אגרה שסכומה ערב תחילתו של חוק זה פחות מאגורה אחת – תהיה אגורה אחת.
(ג)
נקבעה בחוק עזר אגרה שסכומה מסתיים בשבר של אגורה או נקבעה בחוק עזר הוראה בדבר עיגול סכומי אגרה שלפיה הסכום המעוגל מסתיים בשבר של אגורה, ייראה השבר שהוא חצי אגורה או יותר – כאגורה שלמה, ושבר שהוא פחות מחצי אגורה – בטל.
(ד)
היה הסכום הכולל של אגרה העומד להשתלם פחות מעשר אגורות, יעוגל הסכום הכולל לעשר אגורות; עלה הסכום הכולל על עשר אגורות, יעוגל לסכום שהוא מכפלה של עשר אגורות, וסכום של חמש אגורות יעוגל כלפי מעלה.
תחולה
הוראות סעיפים 2, 3 ו־4 יחולו, לפי הענין, לגבי אלה:
(1)
החזר מס הכנסה, וחוב מס הכנסה שאינו ניכוי במקור, המתייחסים לשנת המס 1985 ואילך;
(2)
ניכוי מס הכנסה במקור, הנעשה החל ביום הקובע;
(3)
מס שבח מקרקעין על עסקאות שנעשו החל ביום הקובע;
(4)
מס רכוש המתייחס לשנת המס 1986 ואילך;
(5)
חוב מס אחר שאינו מילווה לפי חיקוק, החזר מס אחר, אגרות והיטלים המשתלמים החל ביום הקובע.
הוראות מעבר לגבי מסים
(א)
חוב מס הכנסה המתייחס לשנת מס שלפני 1985, חוב מס רכוש לשנת מס שלפני 1986 או חוב מס שבח מקרקעין על עסקה שנעשתה לפני היום הקובע, או החזר מסים כאמור, והכל למעט הפרשי הצמדה וריבית עליהם, יעוגלו לאגורות; הסכום המתקבל מן הסכום המעוגל כאמור בתוספת הפרשי הצמדה וריבית עליו יעוגל על פי סעיף 2.
(ב)
בחישוב חוב מס שבח מקרקעין ומס ריווח הון, למעט הפרשי הצמדה וריבית עליהם, יעוגל לאגורות כל סכום המהווה מרכיב בחישוב החוב או ההחזר; סכום החוב המתקבל על פי החישוב האמור, בתוספת סכום הפרשי הצמדה וריבית, יעוגל על פי סעיף 2.
(ג)
בסעיף זה, ”עיגול לאגורות“ – עיגול לאגורה הקרובה, בעיגול חצי אגורה כלפי מעלה.
מילוות של המדינה
(א)
סכום שישולם החל ביום הקובע מכוח חיקוק שלפיו הוטל מילווה, יעוגל לאגורה הקרובה; סכום של חצי אגורה יעוגל כלפי מעלה.
(ב)
סכום שיש לשלמו כאמור בסעיף קטן (א) אשר מנהל מילוות המדינה בבנק ישראל הודיע כי אינו מגיע כדי ההוצאות של ביצוע התשלום – לא ישולם, זולת אם הזכאי לתשלום ביקש את תשלומו; ביקש הזכאי כאמור, ישולם לו הסכום כשהוא מעוגל לאגורה הקרובה.
עיגול קנסות
(א)
סכום כולל של קנס, של כפל קנס או של קנס בצירוף תוספת פיגורים, או יתרות חוב בשל סכומים כאמור, יעוגלו כלפי מטה לשקל החדש השלם הקרוב; לענין זה, ”קנס“ – למעט קנס שהוא חוב מס.
(ב)
סעיף זה יחול גם על סכום כאמור שהוטל לפני היום הקובע ושולם אחריו.
ביטול
חוק עיגול סכומים, התשמ״א–1981 – בטל.
ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום הקובע.


נתקבל בכנסת ביום י״ט בטבת התשמ״ו (31 בדצמבר 1985).
 • שמעון פרס
  ראש הממשלה
 • יצחק מודעי
  שר האוצר
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

סוגרים שנה ברווח כפול

תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן