לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק קרן וולף

חוק קרן וולף מתוך

חוק קרן וולף, תשל״ה–1975


המייסדים ותרומתם
תורמים ששמותיהם שמורים בידי נשיא המדינה (להלן – המייסדים) הסכימו להרים תרומה בשווי של עשרה מיליון דולר של ארצות הברית, כדי ליצור קרן לפי הוראות חוק זה; המייסדים לענין חוק זה הם כל המייסדים או האחרון מהם שנותר בחיים.
הקמת הקרן ושמה
מוקמת בזה קרן בשם ”קרן וולף“ (להלן – הקרן); אין לשנות את שם הקרן אלא לפי הצעת המייסדים.
הקרן – תאגיד מבוקר
הקרן תהיה תאגיד, כשר לכל חיוב, זכות ופעולה משפטית; היא תעמוד לביקורת מבקר המדינה.
אמצעי הקרן
אמצעי הקרן יהיו –
(1)
תרומת המייסדים האמורה בסעיף 1;
(2)
תרומות והקצבות אחרות שהקרן תקבל;
(3)
הכנסות הקרן מהשקעותיה.
מטרות הקרן
מטרות הקרן יהיו –
(1)
לקדם המדע לכל תחומיו והאמנות לכל צורותיה;
(2)
להעניק פרסים לאנשי מדע ואמנים נודעים בעד השגיהם למען האנושות ולמען יחסי ידידות בין עמים, בלי הבדל אזרחות, גזע, צבע, דת, מין או השקפה פוליטית;
(3)
לתת מילגות לסטודנטים, מענקים לאנשי מדע העוסקים במחקר והלוואות לאוניברסיטאות ולמוסדות להשכלה גבוהה אחרים בישראל, כמו הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל או מכון ויצמן למדע, לפי תקנון הקרן.
ניהול הקרן
ניהול הקרן ונכסיה, קביעת הכנסותיה, ארגון הענקת פרסים ושאר עניני הקרן יהיו לפי האמור בתקנון שבתוספת אשר נחשב לחלק בלתי נפרד מחוק זה.
מקום המושב
מקום המושב של הקרן יהיה בישראל; כל עוד המייסדים או אחד מהם בחיים, יקבעו הם את המקום.
פטור ממסים
(א)
הקרן תהיה פטורה ממס הכנסה, ממס חברות, ממס רווחי הון וממילוות חובה.
(ב)
נכסי הקרן, בין שהם מוחזקים בידיה במישרין ובין שהם מוחזקים למטרות הקרן בידי אחרים, ופעולות הקרן יהיו פטורים מכל מס, ארנונה, אגרה, ותשלום חובה המשתלמים היום או להבא למדינה או לרשות מקומית; יבוא למטרות הקרן יהיה פטור מתשלומי מכס.
(ג)
תרומה שנתן אדם לקרן תנוכה מהכנסתו החייבת במס הכנסה, ותרומה שהנחיל אדם לקרן בצוואתו לא תיכלל בנכסי עזבונו לענין מס עזבון.
(ד)
מי שקיבל מן הקרן פרס, מילגה או מענק יהיה פטור ממס הכנסה ומכל מס אחר.
פטור מהגבלות על מטבע חוץ
פעולות הקרן יהיו פטורות מהגבלות הפיקוח על מטבע חוץ, וכן פטור מי שקיבל מן הקרן פרס, מילגה או מענק בנוגע לסכומים שקיבל.
ביצוע
שר החינוך והתרבות ממונה על ביצוע חוק זה.

תוספת (סעיף 6)

תקנון קרן וולף

הקרן מוקמת כדי לקיים את רצון המייסדים למען היעדים האמורים בתקנון זה: שם הקרן יהיה ”קרן וולף“; אין לשנות את שם הקרן אלא לפי הצעת המייסדים.
מטרות הקרן יהיו –
(א)
לקדם את המדע לכל תחומיו והאמנות לכל צורותיה;
(ב)
להעניק פרסים לאנשי מדע ואמנים נודעים בעד השגיהם למען האנושות ולמען יחסי ידידות בין עמים, בלי הבדל אזרחות, גזע, צבע, דת, מין או השקפה פוליטית;
(ג)
לתת מילגות לסטודנטים, מענקים לאנשי מדע העוסקים במחקר והלוואות לאוניברסיטאות ולמוסדות להשכלה גבוהה אחרים בישראל, כמו הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל או מכון ויצמן למדע, לפי הוראות התקנון.
מקום המושב של הקרן יהיה בישראל; כל עוד המייסדים או אחד מהם בחיים יקבעו הם את המקום.
(א)
כל עוד המייסדים או אחד מהם בחיים, יהיו הם נאמני הקרן. המייסדים רשאים למנות אנשים אחרים וממלאי מקום לאנשים אלה כדי לכהן יחד אתם כנאמני הקרן.
(ב)
נפטרו המייסדים, יהיו נאמני הקרן וממלאי מקומם האנשים אשר מונו לתפקיד זה בידי המייסדים, אם בהודעתם לנשיא המדינה ואם בצוואתם.
(ג)
חדל אחד הנאמנים שמונו כאמור לכהן כנאמן מכל סיבה שהיא, ולא נקבע בתקנון זה או בידי המייסדים מי יהיה חליפו, ימנה נשיא המדינה לפי הצעת שר החינוך והתרבות אדם אחר לתפקיד זה.
(א)
הנאמנים ינהלו את כל עניני הקרן במידה שלא הוטלו בתקנון זה על אחרים, ובמקרה זה יפקחו על פעולות האחרים.
(ב)
תפקידי הנאמנים יהיו בין השאר –
(1)
להשגיח על נכסי הקרן ולדאוג לשלמותם ובטחונם;
(2)
לקבוע את הרכב הנכסים ולהורות על השקעות חדשות;
(3)
לאשר את התקציב השנתי והמאזן השנתי של הקרן;
(4)
לקבוע את גובה הפרסים בכל שנה;
(5)
לדאוג להנהלת חשבונות מלאים ונאמנים של נכסי הקרן, השקעותיה ופעולותיה;
(6)
בכלל לדאוג לניהול הקרן ולארגונה.
(א)
לקרן תהיה מועצה של לא יותר מ־15 חברים.
(ב)
שר החינוך והתרבות ישמש יושב ראש המועצה; שאר חבריה וממלאי מקומם ימונו בידי המייסדים; לאחר פטירת המייסדים ימנה נשיא המדינה את חברי המועצה לפי הצעת שר החינוך והתרבות.
(ג)
תפקידי המועצה יכללו –
(1)
פיקוח על כיבוד תקנון זה וקיומו;
(2)
מינוי חברי ועדות הפרסים;
(3)
מינוי נציגים שייצגו את הקרן בכל עניניה;
(4)
אישור הפרסומים של הקרן ועל הקרן;
(5)
קביעת הקריטריונים למתן מילגות ומענקים, לפי רצון המייסדים;
(6)
הכרעה בכל שאלה של פירוש תקנון זה.
(א)
לקרן יהיה מנהל כללי שימונה בידי המייסדים ויש לראות בו את נציגם; המייסדים ימנו גם ממלאי מקום למנהל הכללי; המייסדים רשאים להחליף את המנהל הכללי בלי שיהיו זקוקים לכך לאישור מצד מוסד אחר של הקרן. לאחר פטירת המייסדים אין להפסיק כהונתו של המנהל הכללי או ממלאי מקומו אלא אם נבצר מהם, מפאת ליקוי גופני או שכלי, למלא תפקידם; אולם ניתן להפסיק כהונתו של המנהל הכללי בתוקף מיידי אם עשה מעשה נגד הקרן המהווה עבירה פלילית וכתוצאה מכך לדעת שר החינוך והתרבות אינו ראוי עוד להמשיך בתפקידו. במקומו יבוא מי שמונה עוד קודם לכן על ידי המייסדים כממלא מקום, או מנהל כללי חדש שימונה על ידי המייסדים.
המנהל הכללי לא יעסוק בכל עבודה אחרת, אלא בהסכמת המייסדים.
(ב)
שם המנהל הכללי וחליפיו, ומשך כהונתו, יימסרו בידי המייסדים לנשיא המדינה; חדל המנהל הכללי לכהן והמייסדים לא מינו אדם אחר במקומו, ימנה נשיא המדינה לפי הצעת שר החינוך והתרבות אדם אחר לתפקיד זה.
(ג)
תפקידי המנהל הכללי יכללו בין השאר –
(1)
להיות איש הקשר בין הקרן לבין המייסדים בכל עניני הקרן;
(2)
להכין את התקציב השנתי ואת המאזן השנתי של הקרן;
(3)
לאשר את הוצאות הקרן בהתאם לתקציב השנתי;
(4)
למנות את עובדי הקרן ולקבוע משכורותיהם;
(5)
לדאוג להחזקת המשרדים הדרושים לקרן.
זכות החתימה בשם הקרן תהיה בידי המנהל הכללי יחד עם אחד הנאמנים; הם ישמשו נציגים חוקיים של הקרן בכל הנוגע לתנועת אמצעי הקרן, חשבונות בבנקים ועניני נכסי הקרן; נעדר המנהל הכללי זמנית, ימנו הנאמנים אחד מהם לממלא מקום.
כל עוד המייסדים בחיים תהיה גם להם זכות חתימה בשם הקרן.
(א)
הון הקרן יהיה –
(1)
תרומת המייסדים בשווי של עשרה מיליון דולר של ארה״ב;
(2)
תרומות והקצבות אחרות שהקרן תקבל;
(3)
הכנסות הקרן מהשקעותיה.
(ב)
נכסי הקרן האמורים בסעיף קטן (א) (1) ו־(2) יישמרו לצמיתות, במטבע זר, ולעולם לא ישמשו למתן פרסים, מילגות או מענקים, לכיסוי הוצאות או לכל מטרה אחרת.
(ג)
נכסי הקרן יוחזקו בארבע ארצות לפחות ובהן ישראל, אם במישרין אם באמצעות חברות למימון ולהשקעות; לא יוחזקו יותר מ־30% (שלושים אחוזים) מנכסי הקרן בארץ אחת. שמירת ניירות הערך וגביית הריבית וההכנסות ייעשו בידי בנק בעל מעמד ראשון בארץ שבה נשמרים ניירות הערך, באופן שלא רק ההשקעה אלא גם השמירה וגביית ההכנסות יתחלקו בין ארבע ארצות לפחות.
(ד)
הרכוש יושקע במניות, איגרות חוב ושטרי חוב הנסחרים בבורסה, וכך בהלוואות לבנקים, בפקדונות בבנקים ובנכסי דלא ניידי; הקרן רשאית לתת מהונה הלוואות לאוניברסיטאות ולמוסדות להשכלה גבוהה אחרים בישראל, כמו הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל או מכון ויצמן למדע, בערבות מדינת ישראל לסכומי ההלוואות, לריבית ולהוצאות הכרוכות בהן.
(ה)
במידה שהכנסות הקרן לא ישמשו למתן פרסים, מילגות ומענקים, לכיסוי הוצאות או לשאר הפעולות, הן יועברו להון הקרן.
(א)
מהכנסות הקרן יוקדשו מדי שנה –
(1)
60% (ששים אחוזים) לפחות להענקת פרסים;
(2)
10% (עשרה אחוזים) לפחות להגדלת הון הקרן;
(3)
15% (חמישה עשר אחוזים) לכל היותר להוצאות המינהליות של הקרן ולהוצאות הכרוכות בבחירת הזוכים בפרסים ובשאר פעולות הקרן;
(4)
עודף ההכנסות השנתיות ישמש למתן מילגות לסטודנטים, מענקים לאנשי מדע העוסקים במחקר וכן למענקים למוסדות בהתאם לרצון המייסדים.
(ב)
כל עוד המייסדים או אחד מהם בחיים, רשאים הם לקבל עד כדי 25% (עשרים וחמישה אחוזים) מהכנסות הקרן.
הנאמנים, חברי המועצה, ועדות הפרסים ושאר הועדות לא יקבלו שכר בעד מילוי תפקידיהם, אבל זכאים הם להחזרת הוצאות סבירות שהוציאו בקשר למילוי תפקידיהם; משכורתו של המנהל הכללי תיקבע בידי המייסדים ותיזקף לחובת חשבון ההוצאות המינהליות של הקרן.
(א)
מדי שנה תעניק הקרן פרסים; הפרסים ישאו את שם הקרן וחלוקתם הרשמית תתקיים במשכן הכנסת; חתני הפרסים יקבלו את הפרס מידי נשיא המדינה, ובהעדרו – מידי יושב ראש הכנסת.
(ב)
מדי שנה יוענקו 5 פרסים למועמדים שהצטיינו ביותר בעבודתם, בהמצאתם או בגילוים שהיה בהם משום תרומה לאנושות בשטחים אלה: פיסיקה, כימיה, רפואה, חקלאות ומתמטיקה; המועמדים ייבחרו רק על סמך השגיהם, בלי הבדל אזרחות, גזע, צבע, דת, מין או השקפה פוליטית; המייסדים, או המועצה בהסכמת הנאמנים, רשאים לקבוע פרס ששי בתחום האמנות (מוסיקה, ציור, פיסול, ארכיטקטורה) או להעניק אחד מחמשת הפרסים בתחום האמנות במקום באחד משטחי המדע האמורים.
(ג)
הפרסים בשנה אחת יהיו בסכום אחיד שייקבע על ידי הנאמנים; ניתן לבחור לפרס אחד עד שלושה מועמדים ובמקרה זה יחולק הפרס ביניהם שווה בשווה. סברה ועדת הפרס שבשנה אחת אין מועמד מתאים, לא יוענק הפרס באותה שנה וסכומו יועבר להון הקרן.
(ד)
חתני הפרס לכל אחד מן הפרסים ייבחרו בידי ועדת פרסים בת שלושה או חמישה חברים שתמנה המועצה; כל עוד המייסדים בחיים, ימנו הם את חברי ועדות הפרסים; דיוני הועדות, ההצעות ושאר החומר שהוגשו להן יישמרו בסוד גמור; ההודעה הפומבית על המועמדים שזכו בפרסים תינתן אך ורק בידי שר החינוך והתרבות.
(א)
תוך ששה חדשים ממינוי חבריה הראשונים תקבע המועצה כללים להשלמת תקנון זה, ובין השאר בענינים אלה:
(1)
תקופת הכהונה של חברי המועצה וועדות הפרסים, מינוי ממלאי מקום וסמכותם;
(2)
המנין החוקי לישיבות הנאמנים והמועצה, הרוב הדרוש להחלטות ודרך ההכרעה במקרים של קולות שקולים; מועדי כינוסם וסדרי עבודתם;
(3)
המוסדות והאישים שיהיו רשאים להציע מועמדים לפרסים, הדרך שבה יבחרו ועדות הפרסים את חתני הפרסים, פרסום שמותיהם וכללי טקס ההענקה.
(ב)
כללים אלה וכל שינוי בהם שתחליט עליו המועצה, טעונים אישור הנאמנים, וכל עוד המייסדים או אחד מהם בחיים – הסכמתם.
(א)
הנאמנים רשאים להציע שינויים בתקנון זה.
(ב)
כל שינוי בסעיפים 2 או 8 לחוק או בסעיפים 4, 7, 8, 9(ג), 10 או 12(ב) לתקנון שייעשה שלא בהסכמת המייסדים, ואחרי פטירתם – שלא בהסכמת כל הנאמנים פה אחד, יביא לביטול הקרן כולה ויחייב את הנאמנים להעביר את נכסי הקרן והכנסותיה בהתאם לצוואת המייסדים.


נתקסל בכנסת ביום כ״א באב תשל״ה (29 ביולי 1975).
 • יצחק רבין
  ראש הממשלה
 • אהרון ידלין
  שר החינוך והתרבות
 • אפרים קציר
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן