לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק רכישת מפעלים בידי עובדיהם (מקרים מיוחדים)

חוק רכישת מפעלים בידי עובדיהם (מקרים מיוחדים) מתוך

חוק רכישת מפעלים בידי עובדיהם (מקרים מיוחדים), התשמ״ז–1987


הגדרות
בחוק זה –
”מפעל“ – מקום עבודה בענף התעשיה או בענף הבניה שבו מועסקים לא יותר מ־200 עובדים, והוא נכס הנמצא בבעלותו של תאגיד או יחיד, שהתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא נסגר כליל;
(2)
הופסקה בו עיקר הפעילות למשך שלושה חדשים;
(3)
הוא בבעלות של תאגיד שניתן נגדו צו כינוס נכסים לרבות צו זמני או מונה לו מפרק לרבות מפרק זמני;
(4)
הוא בבעלות של יחיד שניתן נגדו צו כינוס נכסים, לרבות צו זמני, או שמונה לו נאמן בפשיטת רגל;
”עובד“ – עובד מפעל אשר ביום הגשת הבקשה לפי סעיף 5 מלאה שנה לפחות לעבודתו באותו מפעל;
”ארגון העובדים היציג“ – ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים בישראל;
”השרים“ – שר התעשיה והמסחר ושר העבודה והרווחה.
הקרן
(א)
הממשלה וארגון העובדים היציג יקימו קרן למתן הלוואות לשם רכישת מפעלים בידי עובדי אותם מפעלים (להלן – הקרן).
(ב)
הסכומים שהממשלה וארגון העובדים היציג יעבירו לקרן ומועדי העברת הסכומים, ייקבעו בהסכמים בין הממשלה ובין ארגון העובדים היציג, ובלבד שהסכומים שיעבירו הממשלה וארגון העובדים היציג לקרן יהיו בשיעורים שווים, זולת אם הוסכם ביניהם אחרת לענין זה.
(ג)
כספי הקרן יושקעו באוצר המדינה על פי הוראות שיקבעו החשב הכללי במשרד האוצר וגזבר ארגון העובדים היציג, וחשבונות הקרן ינוהלו בידי החשב הכללי על פי הנחיות הועדה, שהוקמה לפי סעיף 3.
הועדה
(א)
לצורך ביצוע תפקידי הקרן על פי חוק זה ימנו השרים והמזכיר הכללי של ארגון העובדים היציג ועדה אשר תקבע את מדיניות הקרן ודרכי פעולתה (להלן – הועדה).
(ב)
בועדה יהיו ששה חברים כמפורט להלן:
(1)
נציג משרד התעשיה והמסחר, והוא יהיה יושב־ראש הועדה;
(2)
נציג משרד העבודה והרווחה;
(3)
נציג משרד האוצר;
(4)
שלושה נציגים של ארגון העובדים היציג שהוא יקבעם ושאחד מהם יהיה ממלא מקום היושב־ראש.
(ג)
לישיבות הועדה יוזמן, ללא זכות הצבעה, נציג ארגון המעבידים אשר לדעת יושב ראש הועדה הוא ארגון מעבידים יציג בענף שבו פועל המפעל שלגביו הוגשה בקשת סיוע לפי סעיף 5.
סדר עבודת הועדה
הועדה תקבע את סדרי עבודתה ותהיה רשאית להסמיך אחד או יותר מחבריה לפעול בשמה לביצוע החלטותיה.
הגשת בקשה לסיוע
(א)
ועד עובדים של מפעל או נציגות מיוחדת של עובדים במפעל (להלן – נציגות העובדים) שהוסמכו לענין סעיף זה באסיפת עובדים בידי רוב העובדים באותו מפעל, רשאים לפנות לועדה בבקשה לקבלת סיוע מהקרן לשם רכישת המפעל בידי העובדים בו.
(ב)
הוראות בענין סדרי כינוס אסיפת העובדים לענין סעיף קטן (א) ייקבעו בתקנות.
עמדת המפעל
הוגשה בקשה כאמור בסעיף 5, תיתן הועדה למי שמוסמך לפעול מטעם המפעל הזדמנות להשמיע עמדתו לפני הועדה.
הטיפול בבקשת הסיוע
(א)
החליטה הועדה כי יש מקום לבדוק את הבקשה, תזמין חוות דעת מקצועית (להלן – חוות הדעת) לגבי המפעל שלענינו הוגשה הבקשה; חוות הדעת תכלול היבטים כלכליים, משפטיים ותעסוקתיים הקשורים בבקשה.
(ב)
חוות הדעת תמומן מכספי הקרן.
(ג)
הועדה רשאית, בהסכמת מי שמוסמך לפעול מטעם המפעל, להביא לידיעתם של קונים אפשריים של המפעל, לרבות נציגות העובדים, מידע על המפעל וכן את חוות הדעת או חלק ממנה.
(ד)
משקיבלה הועדה את חוות הדעת ולא נמצא קונה למפעל, רשאית הועדה, לפי שיקול דעתה, להחליט על סיוע לעובדים ברכישת המפעל בהתאם להוראות חוק זה.
הסיוע
(א)
הסיוע לרכישת מפעל יינתן בדרך של הלוואה לאגודה שיתופית של העובדים שהוקמה לפי סעיף 9.
(ב)
הועדה תקבע תנאים למתן הסיוע.
(ג)
כל ההסכמים והמסמכים המשפטיים הקשורים ברכישת המפעל בידי העובדים יהיו טעונים אישור הועדה.
אגודה שיתופית של העובדים
לשם רכישת המפעל וניהולו תוקם בידי העובדים אגודה שיתופית על פי פקודת האגודות השיתופיות (להלן – הפקודה), ולענין חוק זה יחולו על האגודה הוראות מיוחדות אלה, בנוסף להוראות הפקודה והתקנות שלפיה:
(1)
הבקשה לרישום האגודה, כאמור בסעיף 8 לפקודה, תיחתם בידי שני שלישים לפחות מן העובדים; לכל עובד תהיה הזכות להימנות עם חותמי הבקשה לרישום האגודה;
(2)
השיעור המזערי שחבר ישלם בפועל כהשתתפות בהון האגודה יהיה כפי שהחליטה הוועדה;
(3)
התקנות המוצעות של האגודה, כאמור בסעיף 8 לפקודה, טעונות אישור הועדה; לאחר רישום האגודה וכל עוד לא נפרעו חובותיה, טעון כל שינוי מוצע בתקנותיה אישורה של הועדה;
(4)
שיעור הגמול שישולם לחבר האגודה בעד עבודתו במפעל שרכשה האגודה טעון אישור האסיפה הכללית של האגודה בהתאם לכללים שייקבעו בתקנותיה;
(5)
בתקנות האגודה ייקבעו הוראות לענין הצטרפות חברים לאגודה;
(6)
חדל חבר האגודה, דרך קבע, לעבוד במפעל שרכשה האגודה, תפקע חברותו באגודה, הכל בהתאם לכללים שייקבעו בתקנות האגודה;
(7)
ועד האגודה יהיה מורכב מארבעה נציגים של חברי האגודה שתבחר בהם האסיפה הכללית שלה ומשלושה נציגים של הועדה; הרכב ועד האגודה לפי הוראות פסקה זו הוא למשך שנתיים מיום החלטת הועדה לסייע לעובדים ברכישת המפעל או מיום רישום האגודה לפי הפקודה, לפי המאוחר, ואולם הועדה רשאית לקצר את התקופה האמורה אם ראתה שאין עוד צורך בפיקוח שלה על אופן ניהול האגודה.
סיוע אחר של הממשלה
אין באמור בחוק זה כדי לפגוע בסיוע אחר של הממשלה למפעל לפי כל חיקוק או הוראת מינהל.
ביצוע ותקנות
השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים, בהתייעצות עם ארגון העובדים היציג ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום ב׳ בניסן התשמ״ז (1 באפריל 1987).


נתקבל בכנסת ביום כ״ב באדר התשמ״ז (23 במרס 1987).
 • יצחק שמיר
  ראש הממשלה
 • אריאל שרון
  שר התעשיה והמסחר
 • משה קצב
  שר העבודה והרווחה
 • חיים הרצוג
  נשיא המדינה
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן