לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות)

חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות) מתוך

חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע״ג–2012


הגדרות [תיקון: תשע״ז, תשע״ח]
בחוק זה –
”אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות“ – אישה ששהתה, באישור המשרד, במקלט לנשים מוכות 60 ימים לפחות, או שהתה בדירת מעבר שישה חודשים לפחות, ושמתקיימים בה שני אלה:
(1)
במועד יציאתה מהמקלט או מהדירה כאמור היא לא שבה להתגורר עם בן המשפחה הפוגע, לרבות עם בן זוגה;
(2)
במועד בקשתה לקבל את אחת הזכויות לפי חוק זה חלפו חמש שנים לפחות מהמועד הקודם שבו מימשה את הזכות המבוקשת;
”אישור“, ”מחלקה לשירותים חברתיים“ ו”מקלט לנשים מוכות“ – כהגדרתם בסעיף 7(ג)(5) לחוק עבודת נשים, התשי״ד–1954;
”דירת מעבר“ – מסגרת טיפולית–שיקומית חוץ־ביתית בקהילה, שהיא זמנית ומיועדת לאישה מוכה ולילדיה, שאושרה על ידי המשרד, ושנועדה, בין השאר, לסייע לה במעבר לניהול חיים עצמאיים;
”המשרד“ – משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים;
”השר“ – שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
מענק הסתגלות [תיקון: תשע״ז]
אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות זכאית עם יציאתה מהמקלט למענק הסתגלות בהתאם לתכנית טיפולית–שיקומית שנקבעה בעבורה לתקופה שלאחר יציאתה מהמקלט (להלן – מענק הסתגלות).
סכום המענק
(א)
מענק ההסתגלות יהיה בסכום של 8,000 שקלים חדשים, ולגבי אישה שילדיה עמה – סכום נוסף של 1,000 שקלים חדשים, בעבור כל ילד, אך לא יותר משני ילדים.
(ב)
הסכומים האמורים בסעיף קטן (א) יעודכנו ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון) בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; בסעיף זה –
”המדד הבסיסי“ – המדד שפורסם בחודש ינואר 2012;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
תשלום המענק [תיקון: תשע״ד, תשע״ז]
בקשה לקבל מענק הסתגלות תוגש למשרד; מענק ההסתגלות ישולם לאחר יציאתה של האישה מהמקלט לנשים מוכות ולא יאוחר מתום 60 ימים מיום הגשת הבקשה כאמור.
סל שירותים לאישה ששהתה במקלט לנשים מוכות [תיקון: תשע״ז]
אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות זכאית בסמוך לאחר יציאתה מהמקלט או מדירת המעבר לסל שירותים שיותאם לה על ידי עובד סוציאלי, והכול כפי שיורה השר בנהלים שיפורסמו באתר האינטרנט של המשרד ושאינם טעונים פרסום ברשומות; סל שירותים כאמור יכול שיכלול, בין השאר –
(1)
ליווי, זיהוי צרכים וסיוע במיצוי זכויות על ידי עובד סוציאלי ועל ידי מלווה משפחתי מטעם המשרד; לעניין זה, ”מלווה משפחתי“ – מי שתפקידו לסייע לעובד הסוציאלי ביישום התכנית הטיפולית שנקבעה לאישה;
(2)
ליווי תעסוקתי, לרבות סיוע בהשמה בעבודה, וסבסוד של לימודים והכשרה מקצועית;
(3)
ליווי וסיוע בתחומים נוספים על אלה המנויים בפסקאות (1) ו־(2), לרבות בתחומי החינוך והבריאות.
דירת מעבר [תיקון: תשע״ז]
(א)
המשרד יבחן את התאמתה של אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות, בהתאם לתכנית טיפולית שנקבעה לאישה, לטיפול ולשיקום במסגרת חוץ־ביתית, לרבות בדירת מעבר, והכול כפי שיורה השר בנהלים שיפורסמו באתר האינטרנט של המשרד ושאינם טעונים פרסום ברשומות.
(ב)
אישה המתגוררת בדירת מעבר זכאית לליווי שלה ושל ילדיה, וכן לטיפול, לתמיכה ולסיוע וייעוץ משפטי אישי, כדי לסייע לה במעבר לניהול חיים עצמאיים.
תובענה
אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות כאמור בסעיף 2 ובקשתה לקבל מענק הסתגלות לא נענתה, רשאית להגיש תובענה לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 12 חודשים מיום יציאתה מהמקלט או בתוך 6 חודשים ממועד ההחלטה בבקשתה, לפי המאוחר.
הוראות מיוחדות [תיקון: תשע״ז]
מענק ההסתגלות וכל זכות מהזכויות לפי חוק זה לא ייחשבו הכנסה לעניין גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ״א–1980.
הגנה על מענק הסתגלות [תיקון: תשע״ז]
(א)
מענק הסתגלות ששולם לפי סעיף 2 לאישה ששהתה במקלט לנשים מוכות אינו ניתן להעברה, לערבות, לשיעבוד או לעיקול בכל דרך שהיא.
(ב)
הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על מענק כאמור באותו סעיף קטן ששולם באמצעות בנק או החברה הבת כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ״ו–1986, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק, במשך 30 ימים מיום ששולם.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשע״ז]
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
שמירת זכויות [תיקון: תשע״ז]
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מכל זכות הנתונה לאישה ששהתה במקלט לנשים מוכות לפי כל דין.


התקבל בכנסת ביום כ׳ בחשוון התשע״ג (5 בנובמבר 2012).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • משה כחלון
  שר הרווחה והשירותים החברתיים
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן