לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה)

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) מתוך

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע״ב–2012


ס״ח תשע״ב, 414; תש״ף, 224, 376; תשפ״א, 138.

עדכון סכומים: י״פ תשע״ג, 1941; תשע״ד, 2888; תשע״ה, 2437; תשע״ו, 2621; תשע״ז, 1137; תשע״ח, 3742; תשע״ט, 6161; תש״ף, 2941; תשפ״א, 2799; תשפ״ב, 2728; תשפ״ג, 3962.

הארכת הוראת שעה: ק״ת תש״ף, 2076; תשפ״א, 248, 694, 1268.


בנוסח זה משולבת הוראת שעה לעניין טיסה שמועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה שהונפק לגביה הוא בתקופה שמיום ה׳ באדר התש״ף (1 במרס 2020) עד יום י״ח בניסן התשפ״א (31 במרס 2021); הוראת השעה חלה גם על טיסה שמועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה שהונפק לגביה קדם ליום ה׳ באדר התש״ף (1 במרס 2020), ובלבד שהטיסה הייתה מיעד שבמועד ההמראה האמור חלה על חוזר ממנו חובת בידוד בית לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף–2020 או שהטיסה הייתה ליעד כאמור.


הגדרות [תיקון: תש״ף]
בחוק זה –
”הטבות“ – כל אחד מאלה: השבת תמורה, כרטיס טיסה חלופי, פיצוי כספי ושירותי סיוע;
”השבת תמורה“ – כמשמעותה בסעיף 3(א)(2);
”חבילת תיור“ – צירוף של שני שירותי סוכנות נסיעות לפחות, ובהם הזמנה או מכירה של כרטיס טיסה;
”חניית ביניים“ – שהות ביעד ביניים לשם טיסת המשך ליעד הסופי;
”טיסה“ – טיסה הממריאה מתחומי מדינת ישראל או אליה, לרבות טיסה הכוללת חניית ביניים;
”טיסה שבוטלה“ – כל אחת מאלה, ואולם לא יראו שינוי במספר הטיסה כשלעצמו כטיסה שבוטלה:
(1)
טיסה שלא התקיימה;
(2)
טיסה שהמריאה באיחור של שמונה שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה או באיחור שנקבע לפי סעיף 6(ח);
”יעד סופי“ – היעד הנקוב בכרטיס הטיסה בטיסה ישירה, או – בטיסה הכוללת חניית ביניים – היעד האחרון הנקוב בכרטיס הטיסה;
”כרטיס טיסה“ – אישור בדבר התחייבות להטיס נוסע שהנפיק מפעיל טיסה, מארגן או מי שהסמיכו לכך, אף אם האישור הונפק כחלק מחבילת תיור; לעניין זה, ”אישור“ – לרבות במסר אלקטרוני;
”כרטיס טיסה חלופי“ – כמשמעותו בסעיף 3(א)(3);
”מארגן“ – אדם השוכר קיבולת בכלי טיס, כולה או חלקה, להובלת נוסעים וכבודתם, לצורך מכירתה לאחרים;
”מפעיל טיסה“ – מפעיל כלי טיס לשם הובלת נוסעים וכבודתם, בתמורה, ממדינת ישראל, אליה או בשטחה;
”נותן שירותי סוכנות נסיעות“ – מי שנותן בתמורה, או שלא בתמורה אך דרך קבע, שירות משירותי סוכנות נסיעות;
”פיצוי כספי“ – כמשמעותו בסעיף 3(א)(4) או (5), לפי העניין;
”עילה מזכה“ – עילה המזכה נוסע בקבלת הטבות כאמור בסעיפים 5 עד 9;
”רשות שדות התעופה“ – רשות שדות התעופה שהוקמה לפי חוק רשות שדות התעופה, התשל״ז–1977;
”שירותי סוכנות נסיעות“ – כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, התשל״ו–1976;
”שירותי סיוע“ – שירותים לנוסע המנויים בסעיף 3(א)(1);
”השר“ – שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים.
תנאים לזכאות להטבות
(א)
נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמתקיימת לגביה עילה מזכה, זכאי להטבות, כולן או חלקן, אם התייצב במועד בדלפק הבידוק (Check-in Counter) של מפעיל הטיסה בשדה התעופה, ואם לא הוקצה דלפק בידוק כאמור לאותה טיסה – התייצב במועד לפני אדם שמונה מטעם מפעיל הטיסה לפי סעיף 8ג(א1) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ״ג–1963, ואולם נוסע אינו מחויב להתייצב במועד כאמור, אם הטיסה בוטלה; בסעיף קטן זה, ”התייצבות במועד“ – התייצבות במועד שנקבע לכך והובא לידיעת הנוסע על ידי מפעיל הטיסה, המארגן או נותן שירותי סוכנות נסיעות, ובלבד שהנוסע לא יידרש להתייצב יותר משלוש שעות לפני המועד המתוכנן להמראת הטיסה, ואם לא נקבע מועד כאמור – 90 דקות לפחות לפני מועד ההמראה האמור.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), נוסע לא יהיה זכאי להטבות –
(1)
אם קיבל הודעה מאת מפעיל הטיסה, המארגן או נותן שירותי סוכנות נסיעות בדבר העברתו לטיסה אחרת מזו שאליה הונפק לו כרטיס הטיסה, והוא הגיע ליעדו הסופי במועד שהיה נקוב בכרטיס הטיסה המקורי;
(2)
אם קיבל את כרטיס הטיסה בלא תשלום או אם כרטיס הטיסה נרכש בתעריף מיוחד שלא ניתן לציבור במישרין או בעקיפין, אלא אם כן הכרטיס הונפק לו מתוקף חברותו בתכנית למתן הטבות של מפעיל טיסה או מארגן.
סוגי ההטבות [תיקון: תש״ף, תש״ף־2, תשפ״א]
(א)
ההטבות לפי חוק זה הן:
(1)
שירותי סיוע בלא תשלום, כמפורט להלן:
(א)
מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה (בחוק זה – מזון ומשקאות);
(ב)
אירוח בבית מלון אם נדרשת שהייה של לילה אחד או יותר או אם נדרשת שהייה ארוכה מהשהייה שתכנן הנוסע (בחוק זה – שירותי לינה);
(ג)
שירותי הסעה בין שדה התעופה לבית המלון שבו הנוסע שוהה כאמור בפסקת משנה (ב), ואם בחר הנוסע לשהות במקום אחר במרחק סביר משדה התעופה, בפרק הזמן כאמור באותה פסקת משנה – שירותי הסעה בין אותו מקום לשדה התעופה (בחוק זה – שירותי הסעה);
(ד)
שתי שיחות טלפון, וכן משלוח הודעה באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני לפי בחירת הנוסע (בחוק זה – שירותי תקשורת);
(2)
השבת תמורה בסכום ששולם בעד כרטיס טיסה, לרבות כל תשלום ששולם בעד כרטיס הטיסה, ובכלל זה אגרות, היטלים, מסים ותשלומי חובה אחרים, והכל בכפוף להוראות סעיף קטן (ב); מפעיל טיסה או מארגן ישיב לנוסע את התמורה בתוך 21 ימים מהיום שהנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות כאמור בסעיף 15, לפי העניין, פנה אליו בכתב;
(בתקופת הוראת השעה, הנוסח החל על כרטיסים שהמועד הנקוב עליהם הוא עד יום 14.10.2020): השבת תמורה בסכום ששולם בעד כרטיס טיסה, לרבות כל תשלום ששולם בעד כרטיס הטיסה, ובכלל זה אגרות, היטלים, מסים ותשלומי חובה אחרים, והכל בכפוף להוראות סעיף קטן (ב); מפעיל טיסה או מארגן ישיב לנוסע את התמורה בתוך 90 ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, או עד כ״ד באב התש״ף (14 באוגוסט 2020), לפי המאוחר;
(בתקופת הוראת השעה, הנוסח החל על כרטיסים שהמועד הנקוב עליהם הוא מיום 15.12.2020 ואילך): השבת תמורה בסכום ששולם בעד כרטיס טיסה, לרבות כל תשלום ששולם בעד כרטיס הטיסה, ובכלל זה אגרות, היטלים, מסים ותשלומי חובה אחרים, והכל בכפוף להוראות סעיף קטן (ב); מפעיל טיסה או מארגן ישיב לנוסע את התמורה בתוך 30 ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה;
(2א)
(בתקופת הוראת השעה, לא חל על כרטיסים שהמועד הנקוב עליהם הוא מיום 15.12.2020 ואילך):
(א)
על אף האמור בפסקה (2), מפעיל טיסה או מארגן שמחזור ההכנסות שלו ברבעון השני של שנת 2020 ירד בשיעור של 70 אחוזים לפחות לעומת מחזור ההכנסות שלו ברבעון השני של שנת 2019, ישיב לנוסע את התמורה בתוך 90 ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה או עד י״ג בתשרי התשפ״א (1 באוקטובר 2020), לפי המאוחר, ובלבד שהודיע בכתב למנהל רשות התעופה האזרחית, על ירידה בהכנסות כאמור, עד יום כ״ד באב התש״ף (14 באוגוסט 2020);
(ב)
מפעיל טיסה או מארגן שהודיע כאמור בפסקת משנה (א) יפרסם באתר האינטרנט שלו, במקום בולט, הודעה על דחיית המועד להשבת התמורה בשל הירידה במחזור הכנסותיו; רשות התעופה האזרחית תפרסם באתר האינטרנט שלה את רשימת מפעילי הטיסה והמארגנים שמסרו הודעה על ירידה במחזור הכנסותיהם ושהמועד להשבת התמורה לגביהם נדחה בשל כך;
(3)
כרטיס טיסה חלופי ליעד הסופי של הנוסע, בתנאים הדומים ככל האפשר לתנאי כרטיס הטיסה המקורי שהונפק לו ובמועד המוקדם ביותר שניתן, או במועד מאוחר יותר בתיאום עם הנוסע, ובכפוף לקיומם של מקומות פנויים בטיסה;
(4)
פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה; מפעיל טיסה או מארגן ישלם את הפיצוי האמור לנוסע בתוך 45 ימים מהיום שהנוסע או נותן שירותי סוכנות הנסיעות כאמור בסעיף 15, לפי העניין, פנה אליו בכתב; הפיצוי ישולם במזומן, בהעברה בנקאית או בהמחאה, ואם הסכים לכך הנוסע במפורש ובכתב – בהמחאות נוסעים או באמצעי תשלום אחר כפי שהוסכם עמו;
(5)
פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה, כאמור בתוספת השנייה; מפעיל טיסה או מארגן ישלם את הפיצוי האמור לנוסע בתוך 21 ימים ממועד הטיסה, במזומן, בהעברה בנקאית או בהמחאה, ואם הסכים לכך הנוסע במפורש ובכתב – בהמחאות נוסעים או באמצעי תשלום אחר כפי שהוסכם עמו.
(ב)
לעניין השבת תמורה –
(1)
נרכש כרטיס טיסה לטיסה הכוללת חניית ביניים אשר מופעלת על ידי אותו מפעיל טיסה, והתקיימה עילה מזכה בקטע מהטיסה – יהיה הנוסע זכאי לקבל את מלוא התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה גם אם קטע מהטיסה התקיים בפועל ובלבד שהנוסע לא הגיע ליעד הסופי; הגיע הנוסע ליעד הביניים בטיסה כאמור והחליט שלא לטוס ליעדו הסופי המקורי עקב העילה המזכה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל הטיסה, בלא תמורה, גם כרטיס טיסה בחזרה לנקודת המוצא, נוסף על השבת התמורה;
(2)
נרכש כרטיס טיסה הלוך ושוב, לרבות כרטיס טיסה הלוך ושוב לטיסה הכוללת חניית ביניים, והתקיימה עילה מזכה בטיסה הלוך מנקודת המוצא – יהיה הנוסע זכאי לקבל את מלוא התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה; התקיימה עילה מזכה בטיסה בחזרה מהיעד לנקודת המוצא – יהיה הנוסע זכאי לקבל את מחצית התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה; לעניין כרטיס טיסה כאמור לטיסה הכוללת חניית ביניים – התקיימה העילה המזכה בטיסה הלוך, והנוסע הגיע ליעד הביניים, ובשל העילה המזכה החליט שלא לטוס ליעדו הסופי המקורי עקב העילה המזכה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל הטיסה, בלא תמורה, גם כרטיס טיסה בחזרה לנקודת המוצא, נוסף על השבת התמורה;
(3)
הונפק לנוסע כרטיס טיסה כחלק מחבילת תיור, יחושב מחירו, בהתאם למרחק הטיסה שהתקיימה בה עילה מזכה, לסוג הטיסה ולסוג מחלקת השירות שבה טס הנוסע בטיסה, הכל כמפורט בתוספת השלישית, אלא אם כן הוכח כי שולם סכום אחר בעד כרטיס הטיסה;
(4)
בכפוף להוראות פסקאות (1) ו־(2), נוסע לא יהיה זכאי להשבת תמורה אם בחר לקבל כרטיס טיסה חלופי או אם בחר לטוס בטיסה שהתקיימה בה עילה מזכה, ובלבד שאם הוצע לו כרטיס טיסה לטיסה משדה תעופה אחר והוא קיבל הצעה זו – יהיה זכאי גם להחזר ההוצאות בשל הסעה לאותו שדה תעופה.
(ג)
בסעיף קטן (ב) –
”חניית ביניים“ – שהות ביעד ביניים, במשך 24 שעות לכל היותר, לשם טיסת המשך ליעד הסופי;
”כרטיס טיסה הלוך ושוב“ – כרטיס טיסה לטיסה הממריאה מנקודת מוצא ליעד מסוים וכן לטיסה מאותו יעד בחזרה לנקודת המוצא, ובלבד שהטיסות מופעלות על ידי אותו מפעיל טיסה;
”מפעיל טיסה“ – מפעיל הטיסה שהנפיק את כרטיס הטיסה, לרבות מארגן או מי מטעמם.
אחריות מפעיל טיסה ומארגן
יראו מפעיל טיסה או מארגן שהנוסע מקבל ממנו שירות, אף אם אין בינו ובין הנוסע הסכם, כמי שמבצע מטעם מי שהנוסע התקשר עמו בהסכם את החובות המוטלות לפי חוק זה.
סירוב להטיס נוסע בטיסה [תיקון: תש״ף]
(א)
מפעיל טיסה או מארגן המסרב להטיס נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה, לרבות בשל רישום יתר, יפנה תחילה אל הנוסעים הרשומים בטיסה ויבדוק אם יש ביניהם נוסע המוכן לוותר על מקומו בטיסה בתמורה שתוסכם בין אותו נוסע למפעיל הטיסה או למארגן; בסעיף קטן זה, ”רישום יתר“ – רישום מקומות מוזמנים בכלי טיס, שאישר מפעיל טיסה, מארגן או מי מטעמם, במספר העולה על קיבולת כלי הטיס.
(ב)
נוסע שמפעיל טיסה או מארגן סירב להטיסו ולא הסכים לוותר על מקומו בטיסה בתמורה מוסכמת כאמור בסעיף קטן (א), זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן שירותי סיוע ופיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, וכן לפי בחירת הנוסע – השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), מפעיל טיסה או מארגן שהציע לנוסע כרטיס טיסה חלופי, והנוסע קיבל הצעה זו, רשאי להפחית במחצית את סכום הפיצוי הכספי שהנוסע זכאי לו לפי הוראות אותו סעיף קטן, למעט בנסיבות כאמור בסעיף 6(ד), ובלבד שהאיחור במועד הנחיתה ביעד הסופי של הנוסע לעומת המועד המקורי לנחיתה באותו יעד הוא כמפורט להלן:
(בתקופת הוראת השעה): על אף האמור בסעיף קטן (ב), מפעיל טיסה או מארגן שהציע לנוסע כרטיס טיסה חלופי, והנוסע קיבל הצעה זו, רשאי להפחית במחצית את סכום הפיצוי הכספי שהנוסע זכאי לו לפי הוראות אותו סעיף קטן, למעט בנסיבות כאמור בסעיף 6(ד) כנוסחו ערב תחילתה של הוראת השעה, ובלבד שהאיחור במועד הנחיתה ביעד הסופי של הנוסע לעומת המועד המקורי לנחיתה באותו יעד הוא כמפורט להלן:
(1)
עד ארבע שעות – אם מרחק הטיסה אינו עולה על 2,000 ק״מ;
(2)
עד חמש שעות – אם מרחק הטיסה עולה על 2,000 ק״מ ואינו עולה על 4,500 ק״מ;
(3)
עד שש שעות – אם מרחק הטיסה עולה על 4,500 ק״מ.
(ד)
הוראות סעיף זה לא יחולו אם בשל טעמי ביטחון, בשל מצב בריאותו של הנוסע או בשל חשש לפגיעה בבטיחות הטיסה, לא ניתן להטיס את הנוסע בטיסה, או אם אין בידיו מסמכי נסיעה נאותים.
(ה)
על אף הוראות סעיף קטן (ד), נוסע יהיה זכאי לקבל ממפעיל טיסה או ממארגן שסירב להטיסו בשל טעמי ביטחון כאמור באותו סעיף קטן, פיצוי כספי לפי סעיף קטן (ב), ובלבד שהתקיימו בו כל אלה:
(1)
הוא הגיע לשדה התעופה שלוש שעות לפחות לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה או מועד הטיסה המתוכנן;
(2)
הוא שיתף פעולה בבדיקה הביטחונית שנערכה לגביו, ובתום הבדיקה נמצא כי ניתן להטיסו;
(3)
מסמכי הנסיעה שלו תקינים.
טיסה שבוטלה [תיקון: תש״ף, תש״ף־2, תשפ״א]
(א)
(הנוסח הקבוע): נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שבוטלה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל טיסה או מהמארגן הטבות אלה:
(1)
שירותי סיוע;
(2)
השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע;
(3)
פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה.
(בתקופת הוראת השעה): נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שבוטלה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל טיסה או מהמארגן הטבות אלה:
(1)
שירותי סיוע; ואולם לעניין שירותי לינה – תוגבל הזכאות לשני לילות;
(2)
(בתקופת הוראת השעה, הנוסח החל על כרטיסים שהמועד הנקוב עליהם הוא עד יום 14.10.2020): השבת תמורה; ואולם מפעיל הטיסה או המארגן רשאי להציע לנוסע, עד תום התקופה האמורה בסעיף 3(א)(2) או (2א), חלף השבת התמורה, כרטיס טיסה חלופי או שובר זיכוי בהתאם להוראות סעיף קטן (א1) (בסעיף זה – שובר זיכוי), לפי בחירת הנוסע; לעניין חוק זה, יראו את שובר הזיכוי כהטבה.
(בתקופת הוראת השעה, הנוסח החל על כרטיסים שהמועד הנקוב עליהם הוא מיום 15.12.2020 ואילך): השבת תמורה; ואולם מפעיל הטיסה או המארגן רשאי להציע לנוסע, עד תום התקופה האמורה בסעיף 3(א)(2), חלף השבת התמורה, כרטיס טיסה חלופי או שובר זיכוי בהתאם להוראות סעיף קטן (א1) (בסעיף זה – שובר זיכוי), לפי בחירת הנוסע; לעניין חוק זה, יראו את שובר הזיכוי כהטבה.
(א1)
(בתקופת הוראת השעה):
(1)
מפעיל הטיסה או המארגן יודיע באופן ברור לנוסע על זכאותו לבחור בין ההטבות לפי סעיף קטן (א)(2); הסכמת הנוסע לקבלת שובר זיכוי תימסר בכתב.
(2)
(בתקופת הוראת השעה, הנוסח החל על כרטיסים שהמועד הנקוב עליהם הוא עד יום 14.10.2020): שובר הזיכוי יהיה לפחות בסכום הכולל של התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה המקורי, ואם כרטיס הטיסה הונפק כחלק מחבילת תיור – יחושב הסכום לפי סעיף 3(ב)(3); השובר יונפק בתוך 14 ימים מיום קבלת הסכמת הנוסע או עד תום התקופה להשבת התמורה כאמור בסעיף 3(א)(2) או (2א), לפי המוקדם.
(בתקופת הוראת השעה, הנוסח החל על כרטיסים שהמועד הנקוב עליהם הוא מיום 15.12.2020 ואילך): שובר הזיכוי יהיה לפחות בסכום הכולל של התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה המקורי, ואם כרטיס הטיסה הונפק כחלק מחבילת תיור – יחושב הסכום לפי סעיף 3(ב)(3); השובר יונפק בתוך 14 ימים מיום קבלת הסכמת הנוסע או עד תום התקופה להשבת התמורה כאמור בסעיף 3(א)(2), לפי המוקדם.
(3)
שובר הזיכוי יהיה תקף לשנה לפחות, ויהיה ניתן לממשו לרכישת כל שירות שמפעיל הטיסה או המארגן מציע למכירה, אף אם השירות אמור להינתן לאחר תום תקופת תוקפו של השובר.
(4)
נוסע שקיבל שובר זיכוי זכאי להעבירו לאדם אחר; מפעיל הטיסה או המארגן שהנפיק את השובר לא יתנה העברה כאמור בתנאים כלשהם או בתוספת תשלום.
(5)
נוסע שלא מימש את שובר הזיכוי בתקופת תוקפו או מימש חלק ממנו זכאי לקבל את התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה המקורי או את יתרתה, לפי העניין, בתוך 21 ימים מהיום שהנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות פנה למפעיל הטיסה או למארגן בכתב; ואולם, הנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות רשאי לפנות כאמור החל מ־21 ימים לפני תום תוקפו של השובר.
(6)
לעניין סעיף 2(ב)(2), לא יראו כרטיס טיסה שנרכש באמצעות מימוש שובר זיכוי ככרטיס טיסה שהתקבל בלא תשלום או שנרכש בתעריף מיוחד שלא ניתן לציבור במישרין או בעקיפין.
(ב)
(אינו חל בתקופת הוראת השעה): מפעיל טיסה או מארגן שהציע לנוסע כרטיס טיסה חלופי כאמור בסעיף קטן (א)(2), והנוסע קיבל הצעה זו, רשאי להפחית במחצית את סכום הפיצוי הכספי שהנוסע זכאי לו לפי הוראות סעיף קטן (א)(3), ובלבד שהאיחור במועד הנחיתה ביעד הסופי של הנוסע לעומת המועד המקורי לנחיתה באותו יעד הוא כמפורט להלן:
(1)
עד שעתיים – אם הטיסה היא במרחק שאינו עולה על 2,000 ק״מ;
(2)
עד שלוש שעות – אם הטיסה היא במרחק שאינו עולה על 4,500 ק״מ;
(3)
עד ארבע שעות – אם הטיסה היא במרחק העולה על 4,500 ק״מ.
(ג)
(אינו חל בתקופת הוראת השעה): על אף האמור בסעיף קטן (א), נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, אם מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח כי הנוסע קיבל ממפעיל הטיסה, מהמארגן או מנותן שירותי סוכנות הנסיעות הודעה על כך –
(1)
14 ימים לפחות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה;
(2)
בין שבעה ל־14 ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, ומפעיל הטיסה או המארגן הציע לו טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעתיים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי, ומועד נחיתתה ביעד הסופי הוא לא יאוחר מארבע שעות לאחר המועד המקורי לנחיתה באותו יעד;
(3)
פחות משבעה ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, ומפעיל הטיסה או המארגן הציע לו טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעה לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי, ומועד נחיתתה ביעד הסופי הוא לא יאוחר משעתיים מהמועד המקורי לנחיתה באותו יעד.
(ד)
(אינו חל בתקופת הוראת השעה): הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו אם הנוסע סירב לטוס בטיסה חלופית שהוצעה לו בשל כך שההצעה לא ניתנה לאדם המצטרף אליו לטיסה לפי הודעת הנוסע, או משום שנבצר מהנוסע לטוס בטיסה החלופית מטעמי ביטחון, דת או מגבלה רפואית.
(ה)
(אינו חל בתקופת הוראת השעה): בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג), נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, אם מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח כי התקיים אחד מאלה:
(1)
הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו, וגם אם היה עושה כל אשר ביכולתו – לא היה יכול למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות;
(2)
הטיסה בוטלה בשל שביתה או השבתה מוגנות;
(3)
הטיסה בוטלה כדי להימנע מחילול שבת או חג.
(ו)
מפעיל טיסה או מארגן המודיע לנוסע על טיסה שבוטלה יציג לפניו חלופות להגעה ליעד הסופי.
(ז)
חובת ההוכחה בדבר מתן ההודעה לנוסע על טיסה שבוטלה תחול על מפעיל הטיסה או על המארגן.
(ח)
השר, בהסכמת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, רשאי להגדיל או להפחית את מספר השעות הנקוב בהגדרה ”טיסה שבוטלה“, ובלבד שלא ישנה את מספר השעות ביותר מארבע שעות לעומת המספר הנקוב כאמור; הפחית השר את מספר השעות, יקבע הוראות התאמה לעניין הטבות בשל טיסה שהמריאה באיחור.
טיסה שהמריאה באיחור
(א)
נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שהמריאה באיחור של שעתיים לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן מזון ומשקאות ושירותי תקשורת.
(ב)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שהמריאה באיחור של חמש שעות ופחות משמונה שעות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה זכאי להשבת תמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו; נוסע שהוצע לו כרטיס טיסה חלופי לטיסה שאמורה להמריא ביום שלמחרת ובחר לקבלו, זכאי לקבל גם שירותי לינה ושירותי הסעה; ואולם המריאה הטיסה באיחור כאמור בשל שביתה או השבתה מוגנות, יהיה הנוסע זכאי להשבת תמורה וכן למזון ומשקאות ולשירותי תקשורת, בלבד.
טיסה שמועד המראתה הוקדם [תיקון: תש״ף]
(א)
נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה הוקדם ביותר מחמש שעות ולא יותר משמונה שעות, וקיבל הודעה על כך ממפעיל הטיסה, מהמארגן או מנותן שירות סוכנות הנסיעות פחות מ־14 ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, יהיה זכאי להשבת תמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו.
(ב)
נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמועד המראתה הוקדם ביותר משמונה שעות, וקיבל הודעה על כך כאמור בסעיף קטן (א), יהיה זכאי להטבות אלה:
(1)
(אינו חל בתקופת הוראת השעה): פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, למעט בנסיבות כאמור בסעיף 6(ה)(1) ו־(2);
(2)
השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו.
שינוי בתנאי כרטיס הטיסה
(א)
החליט מפעיל טיסה או מארגן על העברת נוסע למחלקה ברמה גבוהה מזו הנקובה בכרטיס הטיסה שהונפק לו, לא ידרוש מהנוסע תשלום נוסף בשל העברה כאמור.
(ב)
החליט מפעיל טיסה או מארגן על העברת נוסע למחלקה ברמה נמוכה מזו הנקובה בכרטיס הטיסה שהונפק לו, ישלם לנוסע פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה, כאמור בתוספת השנייה, בסכום שיחושב כשיעור ממחיר כרטיס הטיסה ששילם הנוסע ואם הטיסה כוללת חניית ביניים – בסכום השווה למחיר ששולם בעד כרטיס הטיסה כשהוא מוכפל ביחס שבין מרחק הטיסה שבה הועבר הנוסע למחלקה ברמה נמוכה יותר כאמור ובין מרחק הטיסה הכולל; נרכש כרטיס הטיסה כחלק מחבילת תיור – יחושב מחיר כרטיס הטיסה לעניין סעיף קטן זה לפי הוראות סעיף 3(ב)(3).
הנפקת כרטיס טיסה לטיסה שמועדיה לא אושרו מראש
(א)
מפעיל טיסה, מארגן או מי שהסמיכו לכך לא ינפיקו לנוסע כרטיס טיסה שמועד הטיסה הנקוב בו אינו המועד שרשות שדות התעופה אישרה מראש ובשל כך הטיסה לא היתה אמורה להמריא במועד הנקוב כאמור, אלא אם כן –
(1)
הנוסע קיבל הודעה על מועד הטיסה שאושר ממפעיל הטיסה, מהמארגן או ממי שהסמיכו לכך, שלושה חודשים לפחות לפני אותו מועד;
(2)
רשות שדות התעופה אישרה בדיעבד את מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה.
(ב)
הוראות סעיף זה לא יחולו על נותן שירותי סוכנות נסיעות שאינו מארגן.
פיצויים לדוגמה [תיקון: [י״פ הודעות]]
(א)
בית המשפט רשאי לפסוק לנוסע שהונפק לו כרטיס טיסה פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 10,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2012; בשנת 2023, 11,120 ש״ח), אם מצא כי נעשה ביודעין אחד מאלה:
(1)
מפעיל טיסה או מארגן –
(א)
לא נתן הטבות לנוסע שסירב להטיסו, בניגוד להוראות סעיף 5;
(ב)
לא נתן הטבות לנוסע שטיסתו בוטלה, בניגוד להוראות סעיף 6;
(ג)
לא נתן הטבות לנוסע שטיסתו המריאה באיחור, בניגוד להוראות סעיף 7;
(ד)
לא נתן הטבות לנוסע שמועד ההמראה של טיסתו הוקדם, בניגוד להוראות סעיף 8;
(ה)
לא נתן פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה כאמור בתוספת השנייה, לנוסע שהועבר למחלקה ברמה נמוכה יותר מזו הנקובה בכרטיס הטיסה שלו, בניגוד להוראות סעיף 9(ב);
(2)
מפעיל טיסה, מארגן או מי שהסמיכו לכך הנפיק לנוסע כרטיס טיסה שמועד הטיסה הנקוב בו אינו המועד שרשות שדות התעופה אישרה מראש, ובשל כך הטיסה לא היתה אמורה להמריא במועד הנקוב כאמור, בניגוד להוראות סעיף 10, והיא בוטלה או המריאה בפער העולה על שעתיים מהמועד הנקוב באותו כרטיס טיסה.
(ב)
בבואו לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמה, יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים המפורטים להלן, ולא יתחשב בגובה הנזק שנגרם לנוסע עקב ביטול הטיסה או השינוי במועד המראתה או בתנאיה:
(1)
אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו;
(2)
עידוד הנוסע למימוש זכויותיו;
(3)
היות ההפרה הפרה חוזרת;
(4)
חומרת ההפרה ונסיבותיה;
(5)
שווייה הכספי של העסקה שבקשר אליה בוצעה ההפרה.
(ג)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של נוסע להטבות בשל אותה הפרה.
חישוב מרחקים
המרחקים הנקובים בחוק זה יחושבו בהתאם למרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות על פני משטח כדורי.
עדכון סכומים
הסכומים הנקובים בחוק זה יעודכנו ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף זה – יום העדכון) בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי, ויעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים; המנהל הכללי של משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים יפרסם את הסכומים המעודכנים בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד; בסעיף קטן זה –
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;
”המדד הבסיסי“ – המדד שפורסם בחודש ינואר 2012;
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
חובות יידוע וגילוי
(א)
(1)
מפעיל טיסה או מארגן יציג במקום שבו הוא מקבל קהל, מודעה המפרטת את זכות הנוסע להטבות במקרה של סירוב להטיסו בטיסה, עיכוב טיסה, הקדמת טיסה או ביטולה (בסעיף זה – מידע לנוסע), במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות.
(2)
מפעיל טיסה, מארגן ונותן שירותי סוכנות נסיעות המציעים כרטיסי טיסה למכירה יפרסמו מידע לנוסע באתרי האינטרנט שלהם, אם קיימים, באופן בולט.
(3)
בעל רישיון להפעלת שדה תעופה לפי חוק הטיס, התשע״א–2011, יציב בכל שדה תעופה שהוא מפעיל שילוט המציג מידע לנוסע, במקום הנראה לעין באותיות ברורות וקריאות.
(4)
השר רשאי לקבוע הוראות לעניין מידע לנוסע, ובכלל זה לעניין נוסח המודעות והשילוט כאמור בסעיף קטן זה.
(ב)
נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמתקיימת לגביה עילה מזכה, זכאי לקבל ממפעיל הטיסה או מהמארגן מסמך המפרט את זכותו להטבות.
(ג)
מפעיל טיסה או מארגן המנפיק לנוסע כרטיס טיסה, ימסור לו פרטים בדבר מקום הימצאו בשדה התעופה של מי שמונה לפי הוראות סעיף 8ג(א1) לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ״ג–1963, לשם סיוע לנוסעים לממש את זכויותיהם בהתאם להוראות חוק זה ובדבר דרכי ההתקשרות עמו; החובה למסור פרטים כאמור תחול גם על נותן שירותי סוכנות נסיעות שמוכר לנוסע כרטיס טיסה, ובלבד שקיבל את הפרטים ממפעיל טיסה או מהמארגן.
סיוע של נותן שירותי סוכנות נסיעות בקבלת הטבות [תיקון: תשפ״א]
(א)
לשם קבלת פיצוי כספי או השבת תמורה, רשאי נוסע לבקש מנותן שירותי סוכנות הנסיעות שממנו רכש את כרטיס הטיסה לטיסה שהתקיימה בה עילה מזכה, לסייע לו בקבלת ההטבות האמורות; ביקש הנוסע כאמור, יפנה נותן שירותי סוכנות הנסיעות למפעיל הטיסה, למארגן או למי מטעמם, למימוש זכאותו של הנוסע לאותן הטבות, בהתאם להוראות חוק זה.
(ב)
(בתקופת הוראת השעה): נותן שירותי סוכנות נסיעות שקיבל ממפעיל טיסה או ממארגן תשלום בעד הטבה שנוסע זכאי לה (בסעיף קטן זה – תשלום), יעביר לנוסע את התשלום בתוך 15 ימי עסקים ממועד קבלתו, ואם קיבל את התשלום לפני יום כ״ט בכסלו התשפ״א (15 בדצמבר 2020) – יעביר אותו לנוסע בתוך 15 ימי עסקים מהמועד האמור; נותן שירותי סוכנות הנסיעות רשאי להפחית מהתשלום סכום עבור שירותיו שהוסכם עליו עם הנוסע במועד רכישת כרטיס הטיסה.
שמירת דינים
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובכלל זה מזכותו של נוסע לפיצוי לפי כל דין.
התניה – לטובת הנוסע
אין להתנות על הוראות חוק זה, אלא לטובת הנוסע.
תחולה על נוסע בטיסה פנים־ארצית [תיקון: תש״ף]
הוראות חוק זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על נוסע בטיסה שנקודת המוצא והיעד הסופי שלה נמצאים בשטח מדינת ישראל, ואולם לא יינתן פיצוי כספי לנוסע כאמור אלא לפי הוראות שקבע השר; בתקנות לפי סעיף זה רשאי השר לקבוע בין השאר נסיבות שבהן לא יינתן פיצוי כאמור.
(בתקופת הוראת השעה): הוראות חוק זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על נוסע בטיסה שנקודת המוצא והיעד הסופי שלה נמצאים בשטח מדינת ישראל, ואולם לא יינתן פיצוי כספי לנוסע כאמור, על אף כל הוראה שקבע השר לפני יום תחילתה של הוראת השעה.
התיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה בשל הפרת הוראות חוק זה היא ארבע שנים מיום שנוצרה עילה מזכה.
סייג לזכאות בשל קבלת הטבה לפי דין זר
נוסע שקיבל הטבה לפי דין זר בשל נסיבות המקימות עילה מזכה, לא יהיה זכאי להטבות לפי חוק זה מאותו סוג שקיבל כאמור.
שינוי התוספות
השר רשאי, בצו, לשנות את התוספות לחוק זה.
ביצוע ותקנות
(א)
השר ממונה על ביצוע חוק זה.
(ב)
תקנות וצווים לפי חוק זה טעונים אישור של ועדת הכלכלה של הכנסת.
תחילה ותקנות ראשונות
(א)
תחילתו של חוק זה ביום כ״ח באב התשע״ב (16 באוגוסט 2012) (להלן – יום התחילה).
(ב)
תקנות ראשונות לפי סעיף 18 יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך תשעה חודשים מיום התחילה; לא הובאו תקנות כאמור עד אותו מועד, יחולו הוראות חוק זה לעניין פיצוי כספי גם על נוסע בטיסה פנים־ארצית.
טיסה שבוטלה – הוראת שעה
בתקופה שמיום התחילה ועד יום י׳ בטבת התשע״ה (1 בינואר 2015), יקראו את פסקאות (1) עד (3) שבסעיף 6(ב) כך:
(1)
בפסקה (1), במקום ”עד שעתיים“ יקראו ”עד ארבע שעות“;
(2)
בפסקה (2), במקום ”עד שלוש שעות“ יקראו ”עד חמש שעות“;
(3)
בפסקה (3), במקום ”עד ארבע שעות“ יקראו ”עד שש שעות“.

תוספת ראשונה

(סעיף 3(א)(4))

פיצוי כספי

[תיקון: [י״פ הודעות]]
מרחק הטיסה (בק״מ) הסכום (בשקלים חדשים)
עד 2,000 1,250 (מתואם לשנת 2012; בשנת 2023, 1,390 ש״ח)
עד 4,500 2,000 (מתואם לשנת 2012; בשנת 2023, 2,220 ש״ח)
מעל 4,500 3,000 (מתואם לשנת 2012; בשנת 2023, 3,340 ש״ח)

תוספת שנייה

(סעיף 3(א)(5))

פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה

השינוי בתנאי כרטיס הטיסה השיעור ממחיר כרטיס הטיסה ששילם הנוסע
העברה ממחלקה ראשונה למחלקת עסקים 60%
העברה ממחלקת עסקים למחלקת תיירים 80%
העברה ממחלקה ראשונה למחלקת תיירים 90%
העברה ממחלקה ראשונה או ממחלקת עסקים למחלקת תיירים, בטיסה למרחק העולה על 4,500 ק״מ 100%

תוספת שלישית

(סעיף 3(ב)(3))

מחיר כרטיס טיסה שהונפק כחלק מחבילת תיור

[תיקון: [י״פ הודעות]]
סוג הטיסה וסוג מחלקת השירות מרחק הטיסה בכיוון אחד (בק״מ)
עד 2,000 עד 4,500 מעל 4,500
מחיר (בשקלים חדשים)
טיסת שכר או טיסה סדירה במחלקת תיירים 750 (מתואם לשנת 2012; בשנת 2023, 830 ש״ח) 1,500 (מתואם לשנת 2012; בשנת 2023, 1,670 ש״ח) 2,500 (מתואם לשנת 2012; בשנת 2023, 2,780 ש״ח)
טיסה סדירה במחלקת עסקים 2,000 (מתואם לשנת 2012; בשנת 2023, 2,220 ש״ח) 3,500 (מתואם לשנת 2012; בשנת 2023, 3,890 ש״ח) 6,250 (מתואם לשנת 2012; בשנת 2023, 6,950 ש״ח)
טיסה סדירה במחלקה ראשונה 4,000 (מתואם לשנת 2012; בשנת 2023, 4,450 ש״ח) 7,000 (מתואם לשנת 2012; בשנת 2023, 7,790 ש״ח) 12,500 (מתואם לשנת 2012; בשנת 2023, 13,900 ש״ח)


התקבל בכנסת ביום כ״ט באייר התשע״ב (21 במאי 2012).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • ישראל כץ
  שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
 • שמעון פרס
  נשיא המדינה
 • ראובן ריבלין
  יושב ראש הכנסת
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן