לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

פקודת הגנת דבורים

פקודת הגנת דבורים מתוך

פקודת הגנת דבורים [נוסח חדש], התשמ״ג–1983


הגדרות [2]
בפקודה זו –
”דונג דבורים אמיתי“ – החומר שמכינות דבורים והמופק מחלות דונג;
”השר“ – שר החקלאות;
”מגדל“ – בעל דבורים או מי שמועסק בניהול מכוורת או בטיפול בה, וכן כל אדם שהוא הבעל או המחזיק של מקרקעין שבהם יש כוורות לדבוריות של דבורי־בר;
”רקבון הוולד“ – לרבות מחלה או מצב בדבורים שנגרם ממתג לרוי (bacillus larvae) או נקד משורשר פלוטון (streptococcus pluton).
מינוי מפקחים [3]
השר רשאי, בהודעה ברשומות, למנות מפקח או מפקחים לענין פקודה זו.
הטיפול בדבורים נגועות במחלה [4]
(א)
מגדל לא יחזיק ברשותו דבוריות, כוורות או חומר הקשור בהחזקת דבורים, הנגועים ברקבון הוולד.
(ב)
נודע למגדל על קיומו של רקבון הוולד בדבורית או במכוורתו, יטפל בדבורים, בכוורות או בחומר בדרך שקבע מפקח.
(ג)
המגדל יודיע למפקח את תוצאות הטיפול במועדים שקבע המפקח, ואם דרש זאת המפקח, ישמיד מיד בשריפה את הדבורים, החלות והדבש הנגועים וכל חומר נגוע אחר.
סמכויות מפקח [5]
(א)
מפקח רשאי להיכנס ולבדוק כל מכוורת וכל מקום שבו מצויה דבורית כדי לוודא שאינם נגועים במחלת דבורים זיהומית או מידבקת.
(ב)
בכניסתו לחצרים תוך מילוי תפקידו, יציג המפקח, אם נדרש לכך, תעודה בדבר מינויו.
(ג)
בכל אזור שידוע כי מצוי בו רקבון הוולד, רשאי המפקח לדרוש מן המגדל להעביר את הדבורים לכוורות שיש להן מסגרות ניידות.
(ד)
ראה מפקח כי רקבון הוולד או מחלת דבורים זיהומית או מידבקת אחרת הופיעה בצורה חמורה, יביא לכך שיושמדו מיד באש הדבוריות הנגועות יחד עם כוורותיהן ותכולת כוורות אלה וכל חומר נגוע או מזוהם אחר.
(ה)
ראה מפקח כי מחלת דבורים זיהומית או מידבקת הופיעה בדבוריות בצורה שאינה חמורה, יתן הודעה בכתב למגדל לענין הטיפול במחלה ויקבע מועד להשלמתו של הטיפול.
(ו)
חלף המועד האמור ולא טיפל המגדל במחלת הדבורים בהתאם להודעה, יעשה זאת המפקח, על חשבונו של המגדל, וההוצאות ייגבו מהמגדל כחוב אזרחי.
איסור מכירת מכוורת וציוד נגועים [6]
אם היתה או ישנה במכוורת מחלה זיהומית או מידבקת, לא ימכור מגדל, לא ימיר, לא יתן ולא יסלק מן החצרים דבורים, כוורות וכן אבזרים או מכשירים משומשים למכוורת, ולא יגרום לנתינתם או לסילוקם, עד שיקבל אישור בכתב ממפקח כי הם נקיים מזיהום.
תנאים ליבוא [7]
(א)
לא ייבא אדם לישראל –
(1)
כוורות, כלים, אבזרים או ציוד מכוורת שהם משומשים;
(2)
דבורים בחלות, או דבורים בחבילה המכילה דבש שלא חומם תחילה למאה מעלות צלזיוס במשך שלושים דקות;
(3)
דבורים או מלכות, אלא אם נתקיימו אלה:
(א)
ניתנה הודעה מראש למנהל הכללי של משרד החקלאות על הכוונה ליבאם ועל יעד המשלוח;
(ב)
הם הובאו תחילה לבדיקה במקום שנקבע;
(ג)
למשלוח צורף אישור בכתב של הרשות המוסמכת בארץ המוצא, הקובע כי המכוורת שממנה שוגרו נבדקה בתוך ששים הימים שקדמו למשגור ונמצאה נקיה לחלוטין ממחלה זיהומית או מידבקת.
(ב)
יובאו כוורות, כלים, אבזרים, ציוד מכוורת, דבורים או מלכות בניגוד להוראות סעיף זה, רשאי פקיד מכס או מפקח לתפסם ולהשמידם או לחלטם ולא ישולמו פיצויים למי שטוען לזכות בהם.
ייצור ויבוא של שעווית [7א]
לא ייבא אדם ולא ייצר בישראל ולא ימכור או יציג למכירה בישראל שעווית אלא אם –
(1)
היא עשויה יריעות דונג דבורים אמיתי וטהור ללא עקבות סרזין, פרפין או חומר זיוף אחר;
(2)
יש בה תבליט של תאים משושים בגדלם של תאים שמייצרות דבורים.
עונשין [8]
העובר על הוראות פקודה זו, או מפר הוראות מפקח או מפריע לו להשתמש בסמכויותיו שלפי פקודה זו, דינו – מאסר חודש.
תקנות [9]
השר רשאי להתקין תקנות לביצועה של פקודה זו ובכלל זה תקנות בדבר –
(1)
הטיפול בדבורים והגנתן מפני מחלות ונזקים אחרים;
(2)
המקומות שבהם מותר לייבא דבורים ומלכות, תנאי היבוא ומשך הזמן שבו יוחזקו לשם הסתכלות או בהסגר;
(3)
הטיפול בדבורים, כוורות וכל חומר אחר הנגועים ברקבון הוולד או במחלה מידבקת אחרת.


נקבע בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ביום י״א באב התשמ״ג (21 ביולי 1983).
 • משה נסים
  שר המשפטים

מונחים המשמשים בנוסח זה:

דבורית – colony of bees
מכוורת – apiary
כוורת – bee hive
שעווית – wax comb foundation
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן