לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

פקודת הטלגרף האלחוטי

פקודת הטלגרף האלחוטי מתוך

פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], תשל״ב–1972


נוסח ישן: חא״י, כרך ב׳, פרק קנ״ב, עמ׳ 1519; ע״ר 1937, תוס׳ 1, 115; 1939, תוס׳ 1, 96; ס״ח תשכ״ב, 14; תשכ״ה, 45, 112.

נוסח חדש: דמ״י תשל״ב, 506; ק״ת תשל״ד, 58; ס״ח תשל״ד, 40; תשמ״ב, 2; תשנ״ד, 47; תשס״ד, 499; תשס״ה, 396; תשע״א, 143; תשע״ח, 459; תשפ״ב, 159, 404, 961.

הודעה על תחילה: י״פ תשמ״ד, 1417. שינוי התוספת: ק״ת תשמ״ה, 1141; תשנ״ו, 130; תשנ״ז, 896; תש״ס, 478; תשס״ג, 55; תשע״ח, 1987. דחיית מועדים: ק״ת תשע״ו, 636. דחיית תחילה: ק״ת תשע״ה, 1108, 1330. שינוי שיעורי תמלוגים: ק״ת תשנ״ד, 490.

שינוי שיעורי קנסות: ק״ת תשמ״ו, 330; תשמ״ז, 358; תשמ״ט, 1235; תשנ״ג, 487; תשנ״ו, 995; תשס״ג, 123; תש״ע, 948. עדכון סכומים: י״פ תשע״ט, 6166; תש״ף, 2778; תשפ״א, 2558; תשפ״ב, 2540;תשפ״ג, 2401.


תוכן עניינים

[תיקון: תשע״ח]

פרק א׳: הגדרות

הגדרות [תיקון: ק״ת תשל״ד, תשל״ד, תשמ״ב, תשנ״ד, תשס״ד, תשע״ח]
בפקודה זו –
”אישור התאמה“ – אישור התאמה לפי הצהרה או אישור התאמה מאת המנהל;
”אישור התאמה לפי הצהרה“ – אישור התאמה שניתן לפי סעיף 4י;
”אישור התאמה מאת המנהל“ – אישור התאמה שניתן לפי סעיף 4יא;
”אמצעי שליטה“, ”החזקה“, של אמצעי שליטה ו”שליטה“ – כהגדרתם בחוק התקשורת;
”ארגון ILAC“ – הארגון הבין־לאומי של גופי הסמכת מעבדות וגופי פיקוח – (International Laboratory Accreditation Cooperation);
”טלגרף אלחוטי“ – שיטה של תקשורת באמצעות מכשירים לשידור או לקליטה של ידיעות, מסרי תקשורת או אותות אחרים, על ידי שימוש בגלים אלקטרומגנטיים, שלא בעזרת תיל המחבר את נקודות השידור והקליטה;
”מקלט רדיו“ – (נמחקה);
”קַיֵּם“ – (נמחקה);
”תמסורת“ – שידור או קליטה;
”משדר“ – (פקעה);
”כלי שיט“ – לרבות גוף הצף על המים או נשען על קרקעית הים;
”אזרח ישראלי“ – לרבות תאגיד הרשום בישראל או שהשליטה בו היא בידי אזרח ישראלי;
”תדרי רדיו“ – תדרי גלים אלקטרומגנטיים בתחום שאינו עולה על 3,000 גיגה־הרץ, המשמשים לטלגרף אלחוטי;
”הקצאת תדרים“ – אישור לשימוש בתדר רדיו, לרבות מקום השימוש בו ואיפיון ההספק המשודר;
”הועדת תדרים“ – ייעוד תחום של תדרי רדיו לשימושים ולשירותים שונים;
”ועדת התדרים“ – הוועדה להועדת תדרים ולהקצאת תדרים שהוקמה לפי סעיף 5ה;
”ועדת התדרים העליונה“ – ועדת התדרים העליונה שהוקמה לפי סעיף 5יב;
”חוק הטיס“ – חוק הטיס, התשע״א–2011;
”חוק התקנים“ – חוק התקנים, התשי״ג–1953;
”ייבוא אישי“ – כמשמעותו לפי פקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש], התשל״ט–1979;
”כוחות הבטחון“ – כהגדרתם בסעיף 13 לחוק התקשורת;
”מכשיר אלחוטי“ – מערכת, מנגנון, מכשיר, מיתקן, ציוד או אבזר אחרים העושים שימוש בתדר רדיו לטלגרף אלחוטי או המיועדים לעשות שימוש כאמור או שיש בהם רכיב העושה שימוש או המיועד לעשות שימוש כאמור;
”מכשיר עזר לתעופה“ – כהגדרתו בחוק הטיס (בטחון בתעופה אזרחית), התשל״ז–1977, לרבות מערכת הקולטת נתונים מכלי טיס או משדרת אליהם נתונים לשם ניהול תעבורה אווירית;
”המנהל“ – עובד המשרד הממונה על ניהול תדרי רדיו וכפוף במישרין למנהל הכללי של המשרד;
”מנהל רשות התעופה האזרחית“ – כמשמעותו בחוק רשות התעופה האזרחית, התשס״ה–2005;
”מעבדה בישראל“ – מכון התקנים או מעבדה שהסמיכה הרשות הלאומית להסמכת מעבדות כמשמעותה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ״ז–1997;
”מפקח“ – מי שהוסמך לפי סעיף 11א;
”מפרט טכני“ – לרבות תקן כמשמעותו בסעיף 6 לחוק התקנים, שאינו תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בסעיף 8 לחוק האמור, ולרבות תקן של מוסד תקינה בין־לאומי או תקן המקובל במדינה מפותחת בעלת שוק משמעותי;
”המשרד“ – משרד התקשורת;
”נושא משרה“ – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ״ט–1999;
”סחר“ – קנייה, מכירה, שיווק, השכרה, השאלה או ייבוא, דרך עיסוק, לרבות ייבוא אישי;
”רישיון“ – רישיון שניתן לפי סימן א׳ לפרק ג׳;
”רישיון לתחנה בכלי טיס“ – רישיון שניתן לפי סעיף 4ח;
”תחנת אלחוט“ – תחנה הכוללת מכשיר אלחוטי אחד או יותר המחוברים לשם פעולתם לאמצעים נוספים ובכלל זה לאנטנה ולספק כוח;
”השר“ – שר התקשורת.
[תיקון: תשע״ח]

פרק ב׳: תחולה

איתות ראות ואיתות שמע [תיקון: תשע״ח]
(א)
הוראות פקודה זו החלות על תחנות אלחוט יחולו גם על כל תחנה לאיתות ראות או לאיתות שֶמַע המשמשת או שנועדה לשמש להתקשרות עם כלי שיט בלב ים או עם כלי טיס, אולם בכפוף להוראות סעיף 6 לא יחולו הוראות פקודה זו על תחנות כאמור שבכלי שיט או כלי טיס.
(ב)
”תחנה לאיתות ראות או לאיתות שמע“, לענין סעיף זה – לרבות כל מכשיר שתוכנן או שנבנה לשם איתות ראות או איתות שמע.
העברת אנרגיה [תיקון: תשע״ח]
ההוראות לפי פקודה זו החלות על מכשירים אלחוטיים יחולו גם על מכשירים לניצול גלים אלקטרומגנטיים להעברת אנרגיה שלא בעזרת תיל המחבר את נקודות השידור והקליטה של האנרגיה.
מכשירים להעברת אותות תקשורת באמצעות תיל חשמלי [תיקון: תשע״ח]
השר רשאי לקבוע כי ההוראות לפי פקודה זו, כולן או חלקן, יחולו, בשינויים המחויבים או בשינויים כפי שיקבע, גם על מכשירים להעברת ידיעות, מסרי תקשורת או אותות אחרים באמצעות תיל חשמלי, אם הפעלתם גורמת לשיבוש או להפרעה לפעולתם של מכשירים אלחוטיים הפועלים כדין.
סייג לתחולה לעניין כוחות הביטחון [תיקון: תשס״ד, תשע״ח, תשפ״ב]
ההוראות לפי פקודה זו, למעט פרק ה׳ ולמעט סעיף 13(א)(1א), ו־(ב) עד (ו), לא יחולו לגבי מכשיר אלחוטי או תחנת אלחוט המוחזקים או מופעלים בידי כוחות הביטחון או הנמצאים בפיקוחם.
[תיקון: תשע״ח]

פרק ג׳: רישיון, אישור התאמה ופטור

[תיקון: תשע״ח]

סימן א׳: רישיון

חובת רישוי [תיקון: תשע״ח]
(א)
לא ייצר אדם, לא יחזיק, לא יפעיל ולא יתקין מכשיר אלחוטי, לרבות בכלי שיט או בכלי טיס הרשומים בישראל, ולא יסחר במכשיר אלחוטי, אלא אם כן בידו רישיון לכך מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי פקודה זו.
(ב)
לא יקים אדם, לא יחזיק ולא יפעיל תחנת אלחוט, לרבות בכלי שיט או בכלי טיס הרשומים בישראל, אלא אם כן בידו רישיון לכך מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי פקודה זו.
בקשה לרישיון [תיקון: תשע״ח]
(א)
המבקש רישיון יגיש בקשה לכך למנהל באופן ובמתכונת שהורה המנהל; המנהל יפרסם הוראות כאמור באתר האינטרנט של המשרד.
(ב)
המבקש רישיון כאמור בסעיף קטן (א) יצרף לבקשתו את אחד מהמסמכים המפורטים להלן, לפי בחירתו, והמנהל רשאי לדרוש ממנו כל מידע או מסמך נוסף הדרוש לו לשם החלטה בבקשה:
(1)
מפרט היצרן של המכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש הרישיון;
(2)
בדיקת מעבדה המעידה על התכונות הטכניות של המכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש הרישיון, שביצעה מעבדה בישראל או מעבדה שהסמיך גוף החבר בארגון ILAC, לפי בחירת המבקש.
(ג)
אין בהוראות סעיף קטן (ב) כדי לגרוע מהוראות סעיף 12 לחוק התקנים.
תנאים למתן רישיון או חידושו [תיקון: תשע״ח, תשפ״ב־3]
(א)
המנהל רשאי לתת רישיון או לחדשו בהתקיים כל אלה:
(1)
קיים אישור סוג לגבי המכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש הרישיון או לגבי המכשיר האלחוטי שייכלל בתחנת האלחוט שלגביה מתבקש הרישיון, לפי העניין; לעניין זה, ”אישור סוג“ – אישור מאת המנהל לדגם מסוים של מכשיר אלחוטי או למכשיר אלחוטי מסוים, שלפיו המכשיר מאפשר ניצול יעיל של תדרי הרדיו ואין בהפעלתו כדי לשבש או להפריע לפעולתם של מכשירים אלחוטיים אחרים הפועלים כדין;
(2)
מתקיימים לגבי מבקש הרישיון או חידושו (בסימן זה – המבקש) התנאים שקבע השר לפי סעיף קטן (ב).
(ב)
השר רשאי לקבוע תנאים למתן רישיון או לחידושו, בין השאר כדי לאפשר ניצול יעיל של תדרי הרדיו ולמנוע שיבוש או הפרעה לפעולתם של מכשירים אלחוטיים הפועלים כדין, ובכלל זה –
(1)
תנאים לעניין היעדר הרשעה או כתב אישום תלוי ועומד לגבי המבקש, ואם הוא תאגיד – גם לגבי בעל שליטה או נושא משרה בו; השר רשאי לקבוע תנאים כאמור אם סבר כי בשל אופייה של הפעילות שלגביה מתבקש הרישיון או חידושו ראוי להביא בחשבון את עברו הפלילי של אדם הנוטל בה חלק, כדי למנוע פגיעה בביטחון המדינה או בשלום הציבור או כדי לאפשר ניצול יעיל של תדרי הרדיו ולמנוע שיבוש או הפרעה משמעותיים לפעולתם של מכשירים אלחוטיים הפועלים כדין; תקנות לפי פסקה זו יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת;
(2)
תנאים שמטרתם להבטיח שמירה על ביטחון המדינה;
(3)
תנאים לעניין חובת התאגדות וכן תנאים לעניין דרישת תושבות או אזרחות לגבי מבקש שהוא יחיד;
(4)
תנאים לעניין ניהול עסקים בישראל;
(5)
הגבלות ותנאים לעניין החזקה, העברה או רכישה של אמצעי שליטה במבקש;
(6)
תנאים לעניין קיומם של אמצעים וכוח אדם הדרושים לשם עמידה בחובות בעל רישיון שנקבעו לפי פקודה זו;
(7)
לעניין רישיון לעיסוק בהפעלת תחנת אלחוט מסוג שקבע השר – הוראות לעניין הכשרה, מיומנות, ידע וניסיון מקצועי הנדרשים לשם קבלת הרישיון או חידושו, ובכלל זה בחינות שעל המבקש לעמוד בהן ותשלום בעבורן; תקנות לעניין תשלום כאמור יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
(ב1)
השר רשאי להורות כי רישיון יינתן בהליך תחרותי אם מצא כי הדבר נדרש בשל קיומו של משאב הנמצא במחסור, או לשם קידום התחרות או שיפור רמת השירותים לציבור, או אם אין היתכנות כלכלית או הנדסית למתן מספר רב של רישיונות; הורה השר כאמור, רשאי הוא להורות כי מתן הרישיון יתבסס, בין השאר, על גובה הסכום שיציעו המתמודדים בהליך התחרותי.
(ג)
השר רשאי לקבוע לפי סעיף זה תנאים שונים לסוגים שונים של רישיונות.
תוקף רישיון [תיקון: תשע״ח]
רישיון יינתן לתקופה קצובה שיקבע השר, ורשאי השר לקבוע תקופות שונות לסוגים שונים של רישיונות.
איסור העברה, שעבוד או עיקול של רישיון [תיקון: תשע״ח]
רישיון אינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאים שנקבעו באישור.
חובות, הגבלות ותנאים החלים על בעל רישיון [תיקון: תשע״ח]
(א)
השר רשאי לקבוע חובות, הגבלות ותנאים שיחולו על בעל רישיון, בין השאר בעניינים שלהלן, ורשאי הוא לקבוע הוראות שונות לסוגים שונים של רישיונות או בעלי רישיונות:
(1)
תנאים והגבלות לעניין החזקה, העברה ורכישה של אמצעי שליטה בבעל רישיון;
(2)
אופן ביצוע הפעולות המותרות על פי הרישיון;
(3)
תחזוקה של המכשיר האלחוטי שלגביו ניתן הרישיון;
(4)
חובות לעניין ניטור הספק השידור של המכשיר האלחוטי או תחנת האלחוט שלגביהם ניתן הרישיון, בידי בעל הרישיון, ומסירת נתוני הניטור למנהל;
(5)
חובות דיווח לעניין פעילותו של בעל הרישיון במסגרת רישיונו, לעניין זהותו ופעילותו העסקית של מי שמחזיק אמצעי שליטה בבעל הרישיון ושיעורי ההחזקה שלו, לעניין רכישה או העברה של אמצעי שליטה בבעל הרישיון ולעניין זהותם ופעילותם העסקית של נושאי משרה בבעל הרישיון;
(6)
תנאים וחובות לעניין רישום מלאי של המכשירים האלחוטיים שלגביהם ניתן הרישיון;
(7)
חובת שמירת מסמכים הנוגעים לפעילותו של בעל הרישיון במסגרת הרישיון ובכלל זה מסמכים לעניין יצרן המכשיר האלחוטי שלגביו ניתן הרישיון, לעניין הספק שממנו נרכש ולעניין עמידת המכשיר בדרישות הטכניות שנקבעו ברישיון או לפי פקודה זו;
(8)
הניסיון וההכשרה של כוח האדם המועסק בידי בעל הרישיון.
(ב)
המנהל יפרט ברישיון את סוג הפעולה המותרת לפי הרישיון ואת המכשיר האלחוטי, תחנת האלחוט או סוג המכשירים או התחנות כאמור שלגביהם מותרת הפעולה, ורשאי הוא לקבוע ברישיון דרישות טכניות, לרבות מפרט טכני, שעל המכשיר או התחנה שלגביהם ניתן הרישיון לעמוד בהן.
(ג)
המנהל רשאי לקבוע ברישיון חובות, הגבלות ותנאים שיחולו על בעל הרישיון, בין השאר בעניינים המנויים בסעיף קטן (א), ובלבד שחובות לפי סעיף קטן (א)(4) ייקבעו רק אם יש טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.
(ד)
בלי לגרוע מחובותיו לפי סעיף זה, בעל רישיון לא יבצע פעולות במכשיר האלחוטי שלגביו ניתן הרישיון שיש בהן כדי לשנות את תכונותיו האלחוטיות של המכשיר, ובכלל זה החלפת אנטנה מקורית או הוספת אפשרות לחיבור לאנטנה חיצונית, אלא אם כן הדבר הותר לו ברישיונו או אם קיבל אישור מראש לכך מאת המנהל.
ביטול רישיון, התלייתו, הגבלתו או סירוב לחדשו [תיקון: תשע״ח]
(א)
המנהל רשאי לבטל רישיון, להתלותו עד לקיום תנאים שיורה עליהם, להגבילו או לסרב לחדשו, לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו, אם התקיים בבעל הרישיון אחד מאלה:
(1)
הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב, שגוי, מטעה או חלקי;
(2)
חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן הרישיון או לחידושו לפי סעיף 4ג;
(3)
בעל הרישיון הפר הוראה מהותית מההוראות לפי פקודה זו או תנאי מהותי מתנאי הרישיון;
(4)
טעמים שבטובת הציבור מחייבים זאת.
(ב)
אדם שהמנהל ביטל את רישיונו לפי סעיף זה לא יגיש בקשה לרישיון חדש מהסוג שבוטל כאמור, אלא לאחר שחלפה שנה ממועד הביטול.
רישיון לתחנה בכלי טיס [תיקון: תשע״ח]
(א)
בסעיף זה, ”תחנה בכלי טיס“ – תחנת אלחוט בכלי טיס, לרבות תחנת הטסה של כלי טיס מוטס מרחוק, שהמכשירים האלחוטיים הכלולים בה משדרים או קולטים בתחום התדרים המשמש לתעופה אזרחית, בלבד.
(ב)
על אף הוראות סימן זה, רישיון לעניין הקמה, החזקה והפעלה של תחנה בכלי טיס יינתן בידי מנהל רשות התעופה האזרחית, ובלבד שלא ייתן רישיון כאמור לגבי תחנה הכוללת מכשיר אלחוטי שלא ניתן לגביו אישור סוג כהגדרתו בסעיף 4ג(א)(1); רישיון לתחנה בכלי טיס יראו אותו כרישיון להחזקה ולהפעלה של כל המכשירים האלחוטיים הכלולים בתחנה בכלי הטיס, המפורטים ברישיון.
(ג)
לעניין רישיונות לתחנה בכלי טיס –
(1)
הסמכויות הנתונות למנהל לפי סימן זה, למעט סמכות המנהל לתת אישור סוג לפי סעיף 4ג(א)(1), יהיו נתונות למנהל רשות התעופה האזרחית, ויחולו הוראות סעיף 12א(ב) לעניין אצילת סמכויות;
(2)
הסמכויות הנתונות לשר לפי סימן זה יהיו נתונות לשר התחבורה והבטיחות בדרכים, בהתייעצות עם השר, ואולם לא יותקנו תקנות לעניין רישיונות כאמור אלא לפי הצעת רשות התעופה האזרחית או בהתייעצות עמה.
[תיקון: תשע״ח]

סימן ב׳: אישור התאמה

חובת אישור התאמה [תיקון: תשע״ח]
(א)
על אף הוראות סעיף 4א, השר רשאי לקבוע כי ייבוא וייצור של מכשיר אלחוטי שמתקיימים לגביו או לגבי הייבוא או הייצור שלו התנאים שקבע, ובכלל זה עמידה במפרט טכני מסוים, יהיו פטורים מחובת רישוי לפי הסעיף האמור ויהיו טעונים אישור התאמה (בפקודה זו – מכשיר במסלול אישור).
(ב)
לא ייבא אדם בייבוא שאינו ייבוא אישי ולא ייצר דרך עיסוק מכשיר במסלול אישור, אלא אם כן בידו אחד מאלה:
(1)
אישור התאמה לפי הצהרה;
(2)
אישור התאמה מאת המנהל.
(ג)
לא ייבא אדם בייבוא אישי ולא ייצר שלא דרך עיסוק מכשיר במסלול אישור, אלא אם כן בידו אישור התאמה מאת המנהל.
אישור התאמה לפי הצהרה [תיקון: תשע״ח]
(א)
המבקש אישור התאמה לפי הצהרה יגיש למנהל, באופן ובמתכונת שהורה עליהם המנהל, בקשה מקוונת הכוללת בין השאר הצהרה ולפיה המכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש האישור עומד בתנאים שקבע השר לפי סעיף 4ט(א) להיותו מכשיר במסלול אישור (בסימן זה – תנאים למסלול אישור); המנהל יפרסם הוראות כאמור באתר האינטרנט של המשרד.
(ב)
בהצהרה לפי סעיף קטן (א) יצהיר המבקש, נוסף על האמור באותו סעיף קטן, על אלה:
(1)
כי הוא מודע למשמעות של הגשת הצהרה כוזבת או שגויה;
(2)
כי הוא צירף מסמך נלווה והתחייבות כנדרש לפי סעיף קטן (ג), ואם המסמך הנלווה שצירף הוא מפרט היצרן של המכשיר האלחוטי – גם כי במכשיר שלגביו מתבקש האישור לא נעשה כל שינוי לעומת המפרט האמור.
(ג)
המבקש יצרף לבקשתו את כל אלה:
(1)
אחד מהמסמכים כמפורט להלן, לפי בחירתו, המעיד על כך שמתקיימים במכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש האישור התנאים למסלול אישור (בסעיף זה – מסמך נלווה):
(א)
מפרט היצרן של המכשיר האלחוטי, ובלבד שבמכשיר לא נעשה כל שינוי לעומת המפרט האמור;
(ב)
בדיקה שביצעה מעבדה בישראל או מעבדה שהוסמכה על ידי גוף החבר בארגון ILAC, לפי בחירת המבקש;
(ג)
מסמך אחר שקבע השר;
(2)
התחייבות ולפיה הוא מסכים לכל אלה:
(א)
להעמיד את המכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש האישור לבדיקה מדגמית בידי מפקח, במחסניו, בנמל או בכל מקום אחר שבו נמצא המכשיר האלחוטי, בטרם ייסחר בישראל, בלא קבלת תמורה, לפי הודעת המפקח ובאופן שיורה לו;
(ב)
להעביר את המכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש האישור לאחת המעבדות שבפסקה (1)(ב) הפועלת בישראל, לפי בחירתו, בהתאם להנחיות המנהל, לשם בדיקת עמידת המכשיר בתנאים למסלול אישור, וכן לשאת בהוצאות הבדיקה ולהעביר את תוצאותיה לבחינת המנהל, לפי הודעת המפקח ובאופן שיורה לו.
(ד)
מבקש שהגיש בקשה כנדרש לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג), יקבל אישור התאמה לפי הצהרה, שיונפק באופן אוטומטי לאחר קליטת הבקשה במערכת המקוונת.
(ה)
על אף הוראות סעיף קטן (ד), היה למנהל חשש כי לא מתקיימים התנאים למסלול אישור במכשיר האלחוטי שלגביו הוגשה בקשה לפי סעיף זה, רשאי הוא להורות על אחד מאלה:
(1)
כי לא יונפק אישור התאמה לפי הצהרה וכי יראו את הבקשה כאמור כבקשה לקבלת אישור התאמה מאת המנהל;
(2)
כי יוגש תצהיר לעניין הפרטים הכלולים בהצהרה.
(ו)
הוראת המנהל כאמור בסעיף קטן (ה) תינתן בהתבסס על ניהול סיכונים, או על מידע הנמצא בידי המנהל לגבי המבקש, לגבי המכשיר האלחוטי שלגביו מתבקש האישור, לגבי יצרן המכשיר או הספק שממנו נרכש המכשיר או לגבי המדינה שממנה מיובא המכשיר או שבה הוא מיוצר, ובכלל זה מידע שהתקבל ממדינה אחרת או מארגון בין־לאומי.
(ז)
אין בהוראות סעיף זה לעניין בדיקת מעבדות כדי לגרוע מהוראות סעיף 12 לחוק התקנים.
אישור התאמה מאת המנהל [תיקון: תשע״ח]
(א)
המבקש אישור התאמה מאת המנהל יגיש בקשה לכך באופן ובמתכונת שיורה עליהם המנהל; המנהל יפרסם הוראות לפי סעיף קטן זה באתר האינטרנט של המשרד.
(ב)
המבקש יצרף לבקשה כאמור בסעיף קטן (א) מסמך נלווה כאמור בסעיף 4י(ג)(1); המנהל רשאי לדרוש מהמבקש כל מידע או מסמך נוסף הדרוש לו לשם בדיקת הבקשה, ורשאי הוא לדרוש, מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו, כי מידע או מסמך כאמור יאומת בתצהיר.
(ג)
מצא המנהל כי במכשיר האלחוטי שלגביו הוגשה הבקשה כאמור בסעיף קטן (א) מתקיימים התנאים למסלול אישור, על סמך המידע והמסמכים שהוגשו לפי סעיף קטן (ב), ייתן למבקש אישור התאמה.
שיבוש או הפרעה שמקורם במכשיר במסלול אישור [תיקון: תשע״ח]
(א)
על אף הוראות סעיף 4ט(ב), נודע למנהל על קיומם של שיבוש או הפרעה משמעותיים בפעולתם של מכשירים אלחוטיים הפועלים כדין והתעורר בשל כך חשש משמעותי ומיידי לביטחון המדינה או לשלום הציבור, והיה לו יסוד סביר להניח שמקור השיבוש או ההפרעה כאמור הוא במכשיר במסלול אישור מסוג מסוים, רשאי הוא להורות, בהודעה מנומקת בכתב, כי אישור ההתאמה שיידרש לגבי מכשיר כאמור יהיה אישור התאמה מאת המנהל.
(ב)
הוראה לפי סעיף קטן (א) תעמוד בתוקפה עד לסיום הבירור בדבר המקור לשיבוש או להפרעה, ולא יותר מ־14 ימים.
תוקף אישור התאמה [תיקון: תשע״ח]
אישור התאמה יינתן לתקופה קצובה כפי שיקבע השר, ורשאי השר לקבוע תקופות שונות לסוגים שונים של מכשירים במסלול אישור.
איסור העברה, שעבוד או עיקול של אישור התאמה [תיקון: תשע״ח]
אישור התאמה אינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול, אלא אם כן ניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאים שנקבעו באישור.
חובות, הגבלות ותנאים החלים על בעל אישור התאמה [תיקון: תשע״ח]
(א)
(1)
בעל אישור התאמה העוסק בייבוא או בייצור של מכשיר במסלול אישור, ישמור מסמכים שהגיש לפי סעיף 4י(ג)(1) או 4יא(ב) לתקופה של שלוש שנים מיום מתן אישור ההתאמה; נוסף על כך, ישמור העוסק בייבוא, לתקופה האמורה, גם מסמכים המפרטים את זהות יצרן המכשיר האלחוטי והספק שממנו נרכש ואת המדינה שבה יוצר המכשיר או שממנה יובא או נרכש.
(2)
השר רשאי לקבוע הוראות לעניין שמירת מסמכים כאמור בסעיף קטן זה, ובכלל זה לעניין אופן שמירתם ולעניין סוג המידע שיש לשמור.
(ב)
בעל אישור התאמה לא יבצע פעולות במכשיר האלחוטי שלגביו ניתן האישור אשר יש בהן כדי לשנות את תכונותיו האלחוטיות של המכשיר, ובכלל זה החלפת אנטנה מקורית או הוספת אפשרות לחיבור לאנטנה חיצונית, אלא אם כן קיבל אישור מראש לכך מאת המנהל.
(ג)
השר רשאי לקבוע חובות, הגבלות ותנאים שיחולו על בעל אישור התאמה כאמור בסעיף קטן (א)(1), בין השאר בעניינים שלהלן, ורשאי הוא לקבוע הוראות שונות לסוגים שונים של מכשירים במסלול אישור:
(1)
הגבלות ותנאים לעניין סחר במכשיר אלחוטי שלגביו ניתן האישור;
(2)
חובות דיווח על פעילותו של בעל האישור לגבי ייבוא, ייצור, ופעולות סחר במכשיר האלחוטי שלגביו ניתן האישור;
(3)
תנאים ודרישות לעניין רישום מלאי של המכשירים האלחוטיים שלגביהם ניתן האישור;
(4)
חובה למסור מידע לרוכשי מכשיר אלחוטי שלגביו ניתן האישור, לעניין מגבלות הנוגעות לאופן הפעלתו;
(5)
חובה להדביק על מכשיר אלחוטי שלגביו ניתן האישור או להציג בסמוך אליו תווית הכוללת מידע כפי שקבע השר.
(ד)
ההוראות לפי סעיף קטן (ג) ייקבעו בשים לב לנהוג במדינות מפותחות ובשים לב לכך שלא יהיו חסם בפני ייבוא.
ביטול אישור התאמה, התלייתו, הגבלתו או סירוב לחדשו [תיקון: תשע״ח]
המנהל רשאי לבטל אישור התאמה, להתלותו עד לקיום תנאים שיורה עליהם, להגבילו או לסרב לחדשו, לאחר שנתן לבעל האישור הזדמנות לטעון את טענותיו, בהתקיים אחד מאלה:
(1)
האישור ניתן על יסוד מידע כוזב, שגוי, מטעה או חלקי;
(2)
בעל האישור הפר הוראה מהותית מההוראות לפי פקודה זו החלה לגביו;
(3)
טעמים שבטובת הציבור מחייבים זאת, ולעניין אישור התאמה שניתן לגבי מכשיר אלחוטי המיובא בייבוא אישי – אם היה למנהל יסוד סביר להניח כי המכשיר מסוכן לשלומו, לבריאותו או לביטחונו של הציבור או לביטחון המדינה, או אם התגלה כי המכשיר עלול לגרום לשיבוש או להפרעה משמעותיים לפעולתם של מכשירים אלחוטיים אחרים הפועלים כדין.
פטור לפעולות נוספות במכשיר במסלול אישור [תיקון: תשע״ח]
החזקה, הפעלה או התקנה של מכשיר במסלול אישור, סחר במכשיר כאמור, וכן הקמה, החזקה והפעלה של תחנת אלחוט הכוללת מכשירים במסלול אישור בלבד, פטורים מההוראות לפי פקודה זו לעניין חובת רישוי, הקצאת תדרים ואגרות.
מפרט טכני לעניין מכשיר במסלול אישור [תיקון: תשע״ח]
קבע השר לפי סעיף 4ט(א) כי אחד מהתנאים למסלול אישור הוא עמידתו של המכשיר האלחוטי במפרט טכני מסוים, יראו את המכשיר כעומד בתנאי האמור גם אם הוא עומד במפרט טכני אחר שאישר המנהל לעניין זה; המנהל יפרסם הודעה על אישור מפרט לפי סעיף זה ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד.
[תיקון: תשע״ח]

סימן ג׳: פטור

פטור [תיקון: תשע״ח]
(א)
(1)
השר רשאי לקבוע מכשירים אלחוטיים או תחנות אלחוט, מסוג מסוים, או פעולות מסוימות במכשירים או בתחנות כאמור, שיהיו פטורים מההוראות לפי פקודה זו, כולן או חלקן, ובלבד שלעניין הועדת תדרים והקצאתם יחולו הוראות סעיף 5ד.
(2)
תקנות לפי פסקה (1), לעניין מכשיר אלחוטי המיועד לשימוש בכלי טיס בלבד, יותקנו לאחר התייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים.
(ב)
(1)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) וסעיף 5ד, המנהל רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, לפטור בעל רישיון שביקש זאת מההוראות לפי פקודה זו, כולן או חלקן, לגבי מכשיר אלחוטי או תחנת אלחוט מסוימים או לגבי פעולה מסוימת בהם, אם שוכנע כי החלת ההוראה לגביהם אינה סבירה או אינה מתאימה בנסיבות העניין וכי מתן הפטור כאמור לא יפגע בניצול היעיל של תדרי הרדיו ולא יביא לשיבוש או להפרעה משמעותיים בפעולתם של מכשירים אלחוטיים אחרים הפועלים כדין.
(2)
פטור לפי פסקה (1), לעניין מכשיר אלחוטי המיועד לשימוש בכלי טיס בלבד, יינתן לאחר התייעצות עם מנהל רשות התעופה האזרחית.
פטור לעוסק בסחר בציוד קצה שהוא ציוד רדיו טלפון נייד [תיקון: ק״ת תשל״ד, תשל״ד, תשע״א, תשע״ח]
מי שעוסק בסחר בציוד קצה רט״ן, העומד בתנאים שקבע השר, פטור מרישיון, ובלבד שהוא עומד בחובות רישום ודיווח שקבע השר; לעניין זה, ”ציוד קצה רט״ן“ – ציוד קצה כהגדרתו בחוק התקשורת, שהוא ציוד רדיו טלפון נייד.
[תיקון: תשע״ח]

פרק ד׳: איסור שידורים מכלי שיט

איסור שידורים מן הים [תיקון: תשמ״ב, תשע״ח]
(א)
לא יתקין אדם, לא יפעיל ולא יחזיק בכלי שיט הרשום בישראל, בין שכלי השיט נמצא במימי החופין של ישראל ובין שנמצא מחוץ להם, תחנה לשידורי טלויזיה, ולא ישדר ממנה.
(ב)
לא יתקין אזרח ישראלי או תושב ישראל, לא יפעיל ולא יחזיק בכלי שיט, בין שכלי השיט נמצא במימי החופין של ישראל ובין שנמצא מחוץ להם, תחנה לשידורי טלויזיה, ולא ישדר ממנה.
איסור מתן עזרה [תיקון: תשמ״ב, ק״ת תשמ״ו, ק״ת תשמ״ז, ק״ת תשמ״ט, ק״ת תשנ״ג, ק״ת תשנ״ו, ק״ת תשס״ג, ק״ת תש״ע, תשע״ח]
(א)
לא יעזור אדם למי שהוא יודע עליו שהוא מתקין, מפעיל או מחזיק בכלי שיט תחנה לשידורי טלויזיה המיועדים בעיקר לציבור בישראל, בין שכלי השיט נמצא במימי החופין של ישראל ובין שנמצא מחוץ להם (להלן בסעיף זה – תחנה).
(ב)
שידורים שיש בהם שימוש בשפה העברית, או הכוללים תשדירי פרסומת למוצרים או לשירותים המשווקים בישראל, חזקה שהם מיועדים בעיקר לציבור בישראל.
(ג)
לענין סעיף זה, ”עזרה“ –
(1)
השתתפות בשידור על כלי השיט, לרבות קריאה, דיבור שלא מן הכתב, נגינה ומשחק, או השתתפות בהקלטה לשם שידור כאמור;
(2)
הספקת שידורי טלויזיה שהוקלטו או צולמו מראש שלא על כלי השיט, לרבות הספקת תקליטים, סרטי ראינוע, סרטי הקלטה מגנטיים קוליים ואורקוליים;
(3)
כתיבת יצירה על פי הזמנת התחנה או מטעמה;
(4)
הפקת חדשות, ידיעות או תשדירי פרסומת לתחנה, או תשלום בעדם;
(5)
ניהול עסק שנועד לאפשר שידורים מהתחנה או לעזור לה;
(6)
הספקת מצרכים לשם שימוש בכלי השיט;
(7)
הסעת בני אדם אל כלי השיט והובלת טובין אליו או ממנו;
(8)
מימון פעולות המתייחסות לתחנה או לצוותה;
(9)
עזרה טכנית לתחנה או לכלי השיט או הפעלתם המכנית או תיקונם;
(10)
תיווך בין התחנה, מפעילה או בעליה, לבן ספקי חדשות או ידיעות או אנשים העוסקים בפרסומת או המעוניינים בפרסומת;
(11)
העסקת אדם בצוות התחנה או בצוות כלי השיט;
(12)
ייצוג של מפעיל התחנה או בעליה או מחזיקה או תיווך בשמו לפעולות המנויות בפסקאות (1) עד (11).
(ד)
שדרה תחנה תשדיר פרסומת, יראו את מי שלמענו שודר התשדיר כאילו הוא סיפק את התשדיר לפרסום ושילם בעדו, אלא אם הוכיח היפוכו של דבר, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריות כל אדם אחר לשידור התשדיר.
(ה)
לא יראו כעזרה לענין סעיף זה הגשת עזרה בעת שכלי השיט או בני אדם שבו נמצאים במצוקה.
(ו)
העובר על הוראה מהוראות סעיף זה, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 69,200 שקלים חדשים.
מניעת קליטה [תיקון: תשמ״ב, תשע״ח]
השר רשאי להורות על הפעלת אמצעים וציוד שיש בהם כדי למנוע או להגביל קליטה בישראל של שידורי טלויזיה המיועדים בעיקר לציבור בישראל והמשדרים מתחנת שידור שבכלי שיט הנמצא מחוץ למימי החופין של ישראל.
[תיקון: תשע״ח]

פרק ה׳: הועדת תדרים והקצאת תדרים

שימוש בתדר בהתאם להועדה והקצאה [תיקון: תשנ״ד, תשע״ח]
(א)
לא ישתמש אדם בתדר רדיו אלא בהתאם להועדת התדר ולפי הקצאה שקיבל מאת ועדת התדרים לפי פרק זה, ובהתאם לדרכי ניצול התדר ואופן השימוש בו, כפי שנקבעו בתנאי ההקצאה.
(ב)
הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על המדינה ומוסדותיה.
(ג)
(בוטל).
הקמת ועדת התדרים [תיקון: תשע״ח]
תוקם ועדה שתפקידה הועדת תדרים והקצאת תדרים, בת שמונה חברים, והם:
(1)
עובד המשרד האחראי על ניהול תדרי רדיו במשרד, הממונה הישיר שלו או סגנו של הממונה האמור, שימנה השר, והוא יהיה היושב ראש;
(2)
עובד המשרד בעל תפקיד בכיר בתחום ניהול תדרי רדיו, שימנה השר;
(3)
עובד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בעל תפקיד בכיר, שימנה שר התחבורה והבטיחות בדרכים;
(4)
עובד אגף התקציבים במשרד האוצר, שימנה שר האוצר;
(5)
שני חברים בעלי תפקידים בכירים באגף התקשוב בצבא הגנה לישראל, שימנה שר הביטחון;
(6)
בעל תפקיד בכיר במשטרת ישראל בתחום התקשוב, הקשר והאלקטרוניקה, שימנה השר לביטחון הפנים;
(7)
בעל תפקיד בכיר בשירות הביטחון הכללי, שימנה ראש שירות הביטחון הכללי.
סמכויות ועדת התדרים [תיקון: תשע״ח]
ועדת התדרים תפעיל את סמכויותיה לפי פקודה זו, ובכלל זה לעניין שינוי או ביטול של הועדה והקצאה של תדרים או תנאי ההקצאה, בהתאם למדיניות הממשלה ובשים לב, בין השאר, לאלה:
(1)
צורכי המגזר האזרחי, בכל הנוגע לשימוש בתדרי רדיו, בעת רגיעה ובעת חירום, לרבות צרכים עתידיים בין השאר בהתחשב בהתפתחויות טכנולוגיות;
(2)
צורכי כוחות הביטחון, בכל הנוגע לשימוש בתדרי רדיו, בעת רגיעה ובעת חירום;
(3)
ניצול יעיל של תדרי רדיו;
(4)
מניעת שיבושים והפרעות לפעולתם של מכשירים אלחוטיים הפועלים כדין;
(5)
הוראות החוקה, האמנה ותקנות הרדיו של איגוד הבזק הבין־לאומי (‏International Telecommunication Union ‏(ITU)), וכל הסכם בין־לאומי אחר בנושא תדרי רדיו שישראל צד לו;
(6)
השיקולים המפורטים בסעיף 4(ב) לחוק התקשורת, בשינויים המחויבים.
סדרי עבודה של ועדת התדרים ותוקף פעולותיה [תיקון: תשע״ח]
(א)
המניין החוקי בישיבות ועדת התדרים הוא רוב חבריה ובהם יושב ראש הוועדה.
(ב)
החלטות ועדת התדרים יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בישיבה; היו הקולות שקולים תכריע דעתו של יושב ראש הוועדה.
(ג)
החלטות ועדת התדרים יועברו לעיונם של חברי ועדת התדרים העליונה.
(ד)
ועדת התדרים תקבע את סדרי עבודתה ואת נוהלי דיוניה, ככל שלא נקבעו לפי פקודה זו.
(ה)
קיום ועדת התדרים, סמכויותיה ותוקף פעולותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי הוועדה מכהנים כדין.
אצילת הסמכות להקצות תדרים [תיקון: תשע״ח]
(א)
ועדת התדרים רשאית לאצול את סמכותה להקצות תדרים, בדרך כלל או לעניינים מסוימים, לחבר בוועדת התדרים כמפורט להלן ובהתאם להוראות אלה:
(1)
ליושב ראש ועדת התדרים – את הסמכות להקצות תדרי רדיו בתחומים שוועדת התדרים לא הועידה או הקצתה לשימוש בלעדי של כוחות הביטחון;
(2)
לחבר ועדת התדרים המייצג גוף מכוחות הביטחון, או ליושב ראש ועדת התדרים לעניין גוף מכוחות הביטחון שאין לו נציג בוועדה – את הסמכות להקצות תדרי רדיו בתחומים שוועדת התדרים הועידה לשימוש בלעדי של כוחות הביטחון, או שהקצתה לשימוש בלעדי של גוף מכוחות הביטחון באמצעות מכשיר ייעודי לו.
(ב)
הודעה על אצילת סמכות לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.
(ג)
כל חבר בוועדת התדרים רשאי לעיין בהחלטותיו של חבר ועדת התדרים שנאצלה לו סמכות לפי סעיף זה.
עיון חוזר [תיקון: תשע״ח]
מי שרואה את עצמו נפגע מהחלטה של ועדת התדרים או של חבר הוועדה שנאצלה לו הסמכות לפי סעיף 5ח, רשאי לפנות לגורם המחליט בבקשה לעיון חוזר בהחלטתו, אם התגלו עובדות שלא היו לפני נותן ההחלטה או אם השתנו הנסיבות, והעובדות או הנסיבות כאמור היו עשויות להשפיע על ההחלטה שהתקבלה.
החלטת ועדת התדרים לעניין הקצאת תדרים [תיקון: תשע״ח]
(א)
ועדת התדרים לא תקצה תדר שהתקבלה לגביו החלטה בוועדה, אלא בתום 21 ימים מיום קבלת ההחלטה.
(ב)
הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אם שוכנעה ועדת התדרים כי יש צורך מיידי להקצות תדר שהתקבלה לגביו החלטה בוועדה; ואולם לעניין החלטה להקצות תדר שקיבל חבר הוועדה שנאצלה לו סמכות לפי סעיף 5ח – יחליט יושב ראש ועדת התדרים בדבר הקצאה בשל צורך מיידי כאמור.
דיון נוסף בוועדת התדרים העליונה [תיקון: תשע״ח]
(א)
קיבלו ועדת תדרים או חבר הוועדה שנאצלה לו סמכות לפי סעיף 5ח החלטה בעניין מסוים, רשאי כל חבר בוועדת התדרים או בוועדת התדרים העליונה לפנות ליושב ראש ועדת התדרים העליונה, בתוך 21 ימים מיום שנמסרה ההחלטה לאותו חבר, בבקשה לקיים דיון באותו עניין בוועדת התדרים העליונה; קיבל יושב ראש ועדת התדרים העליונה בקשה כאמור, יכנס את הוועדה לדיון באותו עניין.
(ב)
הוגשה בקשה לפי סעיף קטן (א), לא תקצה ועדת התדרים תדר שהתקבלה לגביו החלטה בוועדה עד לקבלת החלטה בידי ועדת התדרים העליונה, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 5י(ב), בשינויים המחויבים.
הקמת ועדת התדרים העליונה [תיקון: תשע״ח]
תוקם ועדת תדרים עליונה בת חמישה חברים והם:
(1)
המנהל הכללי של המשרד או משנה למנהל הכללי שהוא ימנה, והוא יהיה היושב ראש;
(2)
המנהל הכללי של משרד הביטחון או עובד משרד הביטחון שהוא ימנה;
(3)
המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים או עובד המשרד לביטחון הפנים שהוא ימנה;
(4)
המנהל הכללי של משרד האוצר או עובד משרד האוצר שהוא ימנה;
(5)
המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה או עובד משרד ראש הממשלה שהוא ימנה.
סמכויות ועדת התדרים העליונה [תיקון: תשע״ח]
(א)
ועדת התדרים העליונה תדון ותכריע בעניינים אלה:
(1)
עניין שהופנה אליה לפי סעיף 5יא;
(2)
כל עניין הנתון לסמכותה של ועדת התדרים, שוועדת התדרים החליטה שיש להעבירו לדיון בוועדת התדרים העליונה;
(3)
כל עניין הנתון לסמכותה של ועדת התדרים שיש לו השפעה משמעותית על מצאי תדרי הרדיו, ויושב ראש ועדת התדרים העליונה או שניים לפחות מחבריה סברו כי יש לדון ולהכריע בו בוועדת התדרים העליונה.
(ב)
ועדת התדרים העליונה תפעיל את סמכויותיה בהתאם להוראות סעיף 5ו, בשינויים המחויבים.
(ג)
החלטות ועדת התדרים העליונה יחייבו את ועדת התדרים.
סדרי העבודה של ועדת התדרים העליונה [תיקון: תשע״ח]
(א)
החלטות ועדת התדרים העליונה יועברו לעיונם של חברי ועדת התדרים.
(ב)
ועדת התדרים העליונה תקבע את סדרי עבודתה ואת נוהלי דיוניה, ככל שלא נקבעו לפי פקודה זו.
[תיקון: תשע״ח]

פרק ו׳: סמכויות מיוחדות

הפסקת פעולות סחר [תיקון: תשע״ח]
(א)
המנהל רשאי להורות למי שעוסק בסחר במכשירים אלחוטיים, בהודעה בכתב, על הפסקה זמנית של סחר במכשירים מסוג מסוים או על תנאים מסוימים להמשך הסחר במכשירים כאמור שיחולו באופן זמני (בסעיף זה – הוראה זמנית), אם היה לו יסוד סביר להניח כי המכשירים מסוכנים לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של הציבור או לביטחון המדינה; הוראה זמנית תעמוד בתוקפה עד להשלמת הבדיקות בידי המנהל וקבלת החלטה סופית לעניין המשך הסחר במכשירים האמורים, לפי הוראות סעיף קטן (ב).
(ב)
המנהל יודיע על החלטתו הסופית לעניין הפסקת הסחר או המשך הסחר במכשירים האלחוטיים שלגביהם ניתנה הוראה זמנית בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ־30 ימים מיום מתן ההוראה הזמנית; ואולם מצא המנהל כי נדרשות בדיקות נוספות או משלימות לשם קבלת החלטתו, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת בכתב, להאריך את התקופה האמורה ב־15 ימים נוספים.
(ג)
המנהל לא ייתן הוראה זמנית ולא יקבל החלטה סופית לפי סעיפים קטנים (א) ו־(ב), אלא לאחר שנתן למי שרואה את עצמו נפגע מההוראה או מההחלטה הזדמנות לטעון את טענותיו; ואולם סבר המנהל כי יש חשש מיידי לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של הציבור או לביטחון המדינה, רשאי הוא לתת הוראה זמנית לאלתר, ובלבד שייתן הזדמנות לטעון טענות כאמור בהקדם האפשרי לאחר מכן.
(ד)
המנהל יפרסם את החלטותיו לפי סעיף זה באתר האינטרנט של המשרד; ואולם המנהל לא יפרסם פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ״ח–1998, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.
איסוף מכשירים אלחוטיים והפסקת מכירה, שיווק ויבוא [תיקון: תשפ״ב־2]
(א)
היה למנהל יסוד סביר להניח כי עוסק ביבוא מכשירים אלחוטיים ייבא מכשיר אלחוטי שאינו עומד בהוראות לפי פקודה זו (בסעיף זה – המכשיר), רשאי הוא להורות לו, בהודעה בכתב, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו –
(1)
להפסיק למכור או לשווק את המכשיר;
(2)
לאסוף את המכשיר אשר נמכר או שווק לציבור למקום שעליו יורה המנהל ובהתאם להוראותיו;
(3)
לתקן ליקוי שנמצא במכשיר;
(4)
להוציא את המכשיר מחוץ לישראל;
(5)
להפסיק לייבא מכשירים אלחוטיים מסוג המכשיר.
(ב)
הורה המנהל לעוסק ביבוא מכשירים אלחוטיים הוראה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להורות לו, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, להודיע לציבור ולפרסם בכלי תקשורת מסוגים שונים, כפי שיורה, הודעה כי המכשיר אינו עומד בהוראות לפי פקודה זו ואת ההוראה שניתנה לו כאמור בסעיף קטן (א); המנהל יפרסם הודעה לעניין זה באתר האינטרנט של המשרד או בדרך אחרת כפי שימצא לנכון.
(ג)
הוראות לפי סעיפים קטנים (א) ו־(ב), לרבות פרק הזמן לקיום הוראות כאמור, יינתנו בשים לב לנסיבות העניין, ובכלל זה לחומרת ההפרה של ההוראות לפי פקודה זו ולנטל שההוראות משיתות על העוסק.
(ד)
בלי לגרוע מסמכותו של המנהל לפי סעיף 5טו לעניין מכשירים אלחוטיים מסוכנים, סבר המנהל כי יש חשש מיידי לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של הציבור או לביטחון המדינה, רשאי הוא לתת הוראה לפי פסקאות (1) או (5) שבסעיף קטן (א) עוד לפני שנתן לעוסק הזדמנות לטעון את טענותיו, ובלבד שהוראה כאמור תינתן לתקופה שלא תעלה על 30 ימים, ושייתן לעוסק הזדמנות לטעון את טענותיו בהקדם האפשרי לאחר מתן ההוראה.
סמכות לדרוש מידע [תיקון: תשע״ח]
השר, המנהל, או עובד המשרד שהשר הסמיך לכך ומתקיים בו האמור בסעיף 11א(ב)(1) רשאי לדרוש מבעל רישיון, מבעל אישור התאמה כהגדרתו בסעיף 6ד וממי שעוסק בסחר במכשירים אלחוטיים, למסור לו, במועד, במתכונת ובאופן שיורה לו, כל מידע הנחוץ לשם הפעלת סמכויות השר או המנהל לפי פקודה זו או כדי להקל את ביצוען.
סמכויות בשעת חירום [תיקון: תשע״ח]
קבעה הממשלה כי השעה שעת חירום אשר בה מן הראוי שיהיה לממשלה הפיקוח על תמסורת ידיעות בטלגרף אלחוטי או על איתות ראות או איתות שמע או על ניצול גלים אלקטרומגנטיים להעברת אנרגיה, רשאי השר לשים תיכף ידו על כל מכשיר של אחת המטרות האמורות, ובמשך שעת החירום רשאי הוא להתקין, בנוסף לתקנות לפי סעיף 13, תקנות הנראות נחוצות לענין החזקה, מכירה, קניה, הקמה ושימוש בכל מכשיר או בחלק ממנו למטרה כאמור.
[תיקון: ק״ת תשל״ד, תשל״ד]
(פקע).
[תיקון: ק״ת תשל״ד, תשל״ד]
(פקע).
[תיקון: ק״ת תשל״ד, תשל״ד]
(פקע).
[תיקון: תשע״ח]

פרק ז׳: אמצעי אכיפה מינהליים

[תיקון: תשע״ח]

סימן א׳: הטלת עיצום כספי

הגדרות – פרק ז׳ [תיקון: תשע״ח]
”בעל אישור התאמה“ – מי שמייבא בייבוא שאינו ייבוא אישי מכשיר במסלול אישור או מי שמייצר דרך עיסוק מכשיר כאמור, וקיבל אישור התאמה;
”המנהל“ – סגן המנהל הכללי של המשרד לענייני פיקוח ואכיפה או עובד המשרד בעל מומחיות בתחום תדרי רדיו הכפוף במישרין למנהל הכללי של המשרד שהשר הסמיכו לעניין פרק זה במקום סגן המנהל הכללי כאמור, ולעניין רישיון לתחנה בכלי טיס – מנהל רשות התעופה האזרחית.
עיצום כספי [תיקון: תשע״ח, תשפ״ב־2, [י״פ הודעות]]
(א)
המנהל רשאי להטיל עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של 70,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2018; בשנת 2023, 76,150 ש״ח), על כל אחד מאלה, ואם הוא תאגיד – בסכום של 140,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2018; בשנת 2023, 152,270 ש״ח):
(1)
מי שייצר, החזיק, הפעיל או התקין מכשיר אלחוטי או סחר במכשיר כאמור, בלא רישיון לכך, בניגוד להוראות סעיף 4א(א);
(2)
מי שהקים, החזיק או הפעיל תחנת אלחוט, בלא רישיון לכך, בניגוד להוראות סעיף 4א(ב);
(3)
בעל רישיון שהפר הוראה לעניין החזקה או העברה של אמצעי שליטה בבעל הרישיון, שנקבעה בתקנות לפי סעיף 4ו(א)(1) או 4ח(ג)(2) או ברישיון לפי סעיף 4ו(ג) או 4ח(ג)(1), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א;
(4)
בעל רישיון שהפר הוראה לעניין ניטור של הספק השידור של המכשיר האלחוטי שלגביו ניתן הרישיון או לעניין מסירת נתוני הניטור, שנקבעה בתקנות לפי סעיף 4ו(א)(4) או 4ח(ג)(2) או ברישיון לפי סעיף 4ו(ג) או 4ח(ג)(1), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א;
(5)
בעל רישיון שביצע פעולות במכשיר האלחוטי שלגביו קיבל את הרישיון שיש בהן כדי לשנות את תכונותיו האלחוטיות, בניגוד להוראות סעיף 4ו(ד);
(6)
מי שייבא בייבוא שאינו יבוא אישי או שייצר דרך עיסוק מכשיר במסלול אישור, בלא אישור התאמה, בניגוד להוראות סעיף 4ט(ב);
(7)
בעל אישור התאמה שמסר פרטים לא נכונים בהצהרה או בתצהיר שמסר לפי סעיף 4י, או במסמכים שמסר לפי הסעיף האמור;
(8)
בעל אישור התאמה שביצע פעולות במכשיר האלחוטי שיש בהן כדי לשנות את תכונותיו האלחוטיות, בלי שקיבל אישור מראש לכך מאת המנהל, בניגוד להוראות סעיף 4טו(ב);
(9)
מי שהשתמש בתדר רדיו שלא לפי הקצאה שקיבל או בניגוד לתנאי ההקצאה, בניגוד להוראות סעיף 5ד;
(10)
עוסק בסחר במכשירים אלחוטיים שלא קיים את הוראת המנהל שניתנה לפי סעיף 5טו;
(11)
עוסק ביבוא של מכשירים אלחוטיים שלא קיים את הוראת המנהל שניתנה לפי סעיף 5טו1.
(ב)
המנהל רשאי להטיל עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של 10,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2018; בשנת 2023, 10,880 ש״ח), על כל אחד מאלה, ואם הוא תאגיד – בסכום של 20,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2018; בשנת 2023, 21,750 ש״ח):
(1)
בעל רישיון שהפר הוראה לעניין תחזוקה של המכשיר האלחוטי שלגביו ניתן הרישיון, שנקבעה בתקנות לפי סעיף 4ו(א)(3) או 4ח(ג)(2) או ברישיון לפי סעיף 4ו(ג) או 4ח(ג)(1), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א;
(2)
בעל רישיון שהפר הוראה לעניין דיווח, שנקבעה בתקנות לפי סעיף 4ו(א)(5) או 4ח(ג)(2), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א;
(3)
בעל רישיון שהפר הוראה לעניין רישום מלאי של המכשירים האלחוטיים שלגביהם ניתן הרישיון, שנקבעה בתקנות לפי סעיף 4ו(א)(6) או 4ח(ג)(2) או ברישיון לפי סעיף 4ו(ג) או 4ח(ג)(1), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א;
(4)
בעל רישיון שהפר הוראה לעניין שמירת מסמכים שנקבעה בתקנות לפי סעיף 4ו(א)(7) או 4ח(ג)(2) או ברישיון לפי סעיף 4ו(ג) או 4ח(ג)(1), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א;
(5)
בעל רישיון שהפר הוראה לעניין ניסיון והכשרה של כוח האדם המועסק על ידו, שנקבעה בתקנות לפי סעיף 4ו(א)(8) או 4ח(ג)(1) או ברישיון לפי סעיף 4ו(ג) או 4ח(ג)(1), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4א;
(6)
בעל אישור התאמה שלא שמר מסמכים בהתאם להוראות לפי סעיף 4טו(א);
(7)
בעל רישיון, בעל אישור התאמה או עוסק בסחר מכשירים אלחוטיים, שלא מסר מידע שנדרש למוסרו לפי סעיף 5טז;
(8)
בעל רישיון, בעל אישור התאמה או עוסק בסחר מכשירים אלחוטיים, שלא מסר מסמך שנדרש למסרו, בניגוד להוראות סעיף 11ב(א)(2);
(9)
בעל רישיון, בעל אישור התאמה או עוסק בסחר מכשירים אלחוטיים, שלא קיים הוראה מהוראות המפקח שניתנה לפי סעיף 11ד(א).
(ג)
המנהל רשאי להטיל עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום הנקוב לצד ההפרה בטור ב׳ בחלק א׳ לתוספת הראשונה, על כל אחד מאלה:
(1)
בעל רישיון שהפר הוראה מההוראות שנקבעו ברישיונו לפי סעיף 4ו(ב) ו־(ג), המפורטת בטור א׳ בחלק א׳ לתוספת הראשונה, ואינה בעניינים המנויים בסעיף 4ו(א)(1) עד (8);
(2)
בעל רישיון שהפר הוראה מההוראות שנקבעו לפי סעיף 4ו(א) או 13, המפורטת בטור א׳ בחלק א׳ לתוספת הראשונה;
(3)
עוסק בסחר בציוד קצה רט״ן הפטור מרישיון לפי סעיף 5, שהפר הוראה מההוראות שנקבעו לפי הסעיף האמור, המפורטת בטור א׳ בחלק א׳ לתוספת הראשונה;
(4)
בעל אישור התאמה שהפר הוראה מההוראות שנקבעו לפי סעיף 4טו(ג), המפורטת בטור א׳ בחלק א׳ לתוספת הראשונה.
(ד)
בלי לגרוע מסמכותו לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג) לעניין רישיון לתחנה בכלי טיס, מנהל רשות התעופה האזרחית רשאי להטיל עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הנקוב לצד ההפרה בטור ב׳ בחלק ב׳ לתוספת הראשונה, על בעל רישיון לתחנה בכלי טיס שהפר הוראה מהוראות אלה:
(1)
הוראה מההוראות שנקבעו ברישיון לפי סעיף 4ח(ג)(1), המפורטת בטור א׳ בחלק ב׳ לתוספת הראשונה, ואינה בעניינים המנויים בסעיף 4ו(א)(1) עד (8);
(2)
הוראה מההוראות שנקבעו לפי סעיף 4ח(ג)(2), המפורטת בטור א׳ בחלק ב׳ לתוספת הראשונה.
(ה)
(1)
השר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי בצו, לשנות, את חלק א׳ לתוספת הראשונה.
(2)
שר התחבורה והבטיחות בדרכים, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות, את חלק ב׳ לתוספת הראשונה.
(3)
סכום העיצום הכספי שייקבע בתוספת הראשונה לפי סעיף קטן זה לא יעלה על 70,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2018; בשנת 2023, 76,150 ש״ח), ולעניין מפר שהוא תאגיד – על 140,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2018; בשנת 2023, 152,270 ש״ח).
הפרה בנסיבות מחמירות [תיקון: תשע״ח]
היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי פקודה זו, כאמור בסעיף 6ה, בנסיבות מחמירות, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של פי אחד וחצי מהסכום הקבוע לעניין אותה הפרה בסעיף 6ה או בתוספת הראשונה; בסעיף זה, ”נסיבות מחמירות“ – הפרה שלנוכח התמשכותה, עוצמתה, או היקפה עלולה לגרום להפרעה אלחוטית משמעותית לתדרי רדיו שהוקצו למערכת הביטחון או לשימושי תעופה אזרחית, או שיש בה כדי לסכן את שלום הציבור.
הודעה על כוונת חיוב [תיקון: תשע״ח]
(א)
היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי פקודה זו, כאמור בסעיף 6ה (בפרק זה – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף או לפי סעיף 6ו, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).
(ב)
בהודעה על כוונת חיוב יציין המנהל, בין השאר, את אלה:
(1)
המעשה או המחדל (בפרק זה – המעשה) המהווה את ההפרה, ומועד ביצועו;
(2)
סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;
(3)
זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני המנהל, לפי הוראות סעיף 6ח;
(4)
פירוט נסיבות מחמירות בביצוע ההפרה, ככל שהיו נסיבות כאמור;
(5)
הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 6י והמועד שממנו יראו הפרה כהפרה נמשכת לעניין הסעיף האמור;
(6)
לעניין מפר שהוא יחיד – את הכוונה לפרסם את שמו לשם אזהרת הציבור, אם יש כזו.
זכות טיעון [תיקון: תשע״ח]
מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 6ז, רשאי לטעון את טענותיו, בכתב או בעל פה לפי החלטת המנהל, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה, ורשאי המנהל להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת שלא תעלה על 45 ימים.
החלטת המנהל ודרישת תשלום [תיקון: תשע״ח]
(א)
המנהל יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי סעיף 6ח, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 6יא.
(ב)
החליט המנהל לפי הוראות סעיף קטן (א) –
(1)
להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום), שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלומו;
(2)
שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.
(ג)
בדרישת התשלום או בהודעה, לפי סעיף קטן (ב), יפרט המנהל את נימוקי החלטתו.
(ד)
לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 6ח בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.
הפרה נמשכת והפרה חוזרת [תיקון: תשע״ח]
(א)
בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה; לעניין זה, ”הפרה נמשכת“ – הפרת הוראה מההוראות לפי פקודה זו, כאמור בסעיף 6ה, לאחר שהמנהל הודיע למפר על הפרת אותה הוראה.
(ב)
בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה לסכום העיצום הכספי כאמור; לעניין זה, ”הפרה חוזרת“ – הפרת הוראה מההוראות לפי פקודה זו כאמור בסעיף 6ה, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.
סכומים מופחתים [תיקון: תשע״ח]
(א)
המנהל אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסעיף 6ה או בתוספת הראשונה, אלא במקרים, בנסיבות ובהתאם לשיקולים המפורטים בתוספת השנייה ובשיעורים הקבועים בה.
(ב)
השר, ולעניין רישיון לתחנה בכלי טיס – שר התחבורה והבטיחות בדרכים, רשאי, בצו, לשנות את התוספת השנייה; צו כאמור ייקבע בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
סכום מעודכן של העיצום הכספי [תיקון: תשע״ח]
(א)
העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני המנהל כאמור בסעיף 6ט(ד) – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגש ערעור לבית משפט לפי סעיף 6כ, ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי המנהל או בית המשפט – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.
(ב)
סכומי העיצום הכספי הקבועים בסעיף 6ה ובתוספת הראשונה יתעדכנו ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב־1 בינואר של השנה הקודמת; הסכומים האמורים יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ג)
המנהל יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד הודעה על סכומי העיצום הכספי המעודכנים לפי סעיף קטן (ב); מנהל רשות התעופה האזרחית יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של רשות התעופה האזרחית הודעה כאמור לעניין הפרות כאמור בסעיף 6ה(ד).
המועד לתשלום העיצום הכספי [תיקון: תשע״ח]
המפר ישלם את העיצום הכספי בתוך 45 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 6ט.
הפרשי הצמדה וריבית [תיקון: תשע״ח]
לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו על העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.
גבייה [תיקון: תשע״ח]
עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ״ה–1995.
[תיקון: תשע״ח]

סימן ב׳: התראה מינהלית

התראה מינהלית [תיקון: תשע״ח]
(א)
היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי פקודה זו כאמור בסעיף 6ה, והתקיימו נסיבות שקבע המנהל, בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא, במקום להמציא לו הודעה על כוונת חיוב ולהטיל עליו עיצום כספי, לפי הוראות סימן א׳, להמציא לו התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה; בסעיף קטן זה, ”היועץ המשפטי לממשלה“ – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לעניין זה.
(ב)
בהתראה מינהלית יציין המנהל מהו המעשה המהווה את ההפרה, יודיע למפר כי עליו להפסיק את ההפרה וכי אם ימשיך בהפרה או יחזור עליה יהיה צפוי לעיצום כספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, לפי העניין, כאמור בסעיף 6יח, וכן יציין את זכותו של המפר לבקש את ביטול ההתראה לפי הוראות סעיף 6יז.
(ג)
נהלים לפי סעיף קטן (א) שקבע המנהל יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד, ונהלים כאמור שקבע מנהל רשות התעופה האזרחית – באתר האינטרנט של רשות התעופה האזרחית.
בקשה לביטול התראה מינהלית [תיקון: תשע״ח]
(א)
נמסרה למפר התראה מינהלית כאמור בסעיף 6טז, רשאי הוא לפנות למנהל בכתב, בתוך 45 ימים, בבקשה לבטל את ההתראה בשל כל אחד מטעמים אלה:
(1)
המפר לא ביצע את ההפרה;
(2)
המעשה שביצע המפר, המפורט בהתראה, אינו מהווה הפרה.
(ב)
קיבל המנהל בקשה לביטול התראה מינהלית לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי הוא לבטל את ההתראה או לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההתראה על כנה; החלטת המנהל תינתן בכתב, ותימסר למפר בצירוף נימוקים.
הפרה נמשכת והפרה חוזרת לאחר התראה [תיקון: תשע״ח]
(א)
נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה והמפר המשיך להפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, ימסור לו המנהל דרישת תשלום בשל הפרה נמשכת כאמור בסעיף 6י(א); מפר שנמסרה לו דרישת תשלום כאמור רשאי לטעון את טענותיו לפני המנהל, לעניין הימשכות ההפרה וסכום העיצום הכספי, ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים 6ח ו־6ט, בשינויים המחויבים.
(ב)
נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה והמפר חזר והפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, בתוך שנתיים מיום מסירת ההתראה, יראו את ההפרה הנוספת כאמור כהפרה חוזרת לעניין סעיף 6י(ב), והמנהל ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 6ז בשל ההפרה החוזרת; מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב כאמור, רשאי לטעון את טענותיו לפני המנהל ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים 6ח ו־6ט, בשינויים המחויבים.
[תיקון: תשע״ח]

סימן ג׳: הוראות כלליות

עיצום כספי בשל הפרה לפי פקודה זו ולפי חוק אחר [תיקון: תשע״ח]
על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות לפי פקודה זו המנויות בסעיף 6ה או בתוספת הראשונה, ושל הוראה מההוראות לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.
ערעור [תיקון: תשע״ח]
(א)
על החלטה סופית של המנהל לפי פרק זה ניתן לערער לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום; ערעור כאמור יוגש בתוך 45 ימים מיום שנמסרה למפר הודעה על ההחלטה.
(ב)
אין בהגשת ערעור לפי סעיף קטן (א) כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך המנהל או שבית המשפט הורה על כך.
(ג)
החליט בית המשפט לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף קטן (א), לאחר ששולם העיצום הכספי, והורה על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.
פרסום [תיקון: תשע״ח]
(א)
הטיל המנהל עיצום כספי לפי פרק זה, יפרסם באתר האינטרנט של המשרד או של רשות התעופה האזרחית, לפי העניין, את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:
(1)
דבר הטלת העיצום הכספי;
(2)
מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה;
(3)
סכום העיצום הכספי שהוטל;
(4)
אם הופחת העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום ושיעורי ההפחתה;
(5)
פרטים על המפר, הנוגעים לעניין;
(6)
שמו של המפר – אם הוא תאגיד.
(ב)
הוגש ערעור לפי סעיף 6כ, יפרסם המנהל, בפרסום לפי סעיף קטן (א), את דבר הגשת הערעור ואת תוצאותיו.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א)(6), רשאי המנהל לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, אם סבר שהדבר נחוץ לצורך אזהרת הציבור.
(ד)
על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם המנהל פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ״ח–1998, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.
(ה)
פרסום לפי סעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה של ארבע שנים, ובעניין עיצום כספי שהוטל על יחיד – לתקופה של שנתיים; בפרסום כאמור יישם המנהל אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים, כדי למנוע, ככל האפשר, את העיון בפרטים שפורסמו בתום תקופת הפרסום, ובלבד שיש אמצעים מקובלים למניעת העיון כאמור.
(ו)
השר רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה.
שמירת אחריות פלילית [תיקון: תשע״ח]
(א)
תשלום עיצום כספי או המצאת התראה מינהלית לפי פרק זה לא יגרעו מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי פקודה זו המנויות בסעיף 6ה או בתוספת הראשונה, המהווה עבירה.
(ב)
שלח המנהל למפר הודעה על כוונת חיוב או המציא לו התראה מינהלית, בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות, המצדיקות זאת.
(ג)
הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדו המנהל הליכים לפי פרק זה בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב האישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) לאחר שהמפר שילם עיצום כספי, יוחזר לו הסכום ששולם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום הסכום עד יום החזרתו.
[תיקון: תשע״ח]

פרק ח׳: עונשין

העדר רשיון [תיקון: תשמ״ב, ק״ת תשמ״ו, ק״ת תשמ״ז, ק״ת תשמ״ט, ק״ת תשנ״ג, ק״ת תשנ״ו, תשס״ד, ק״ת תש״ע, תשע״ח]
(א)
המייצר, מחזיק, מפעיל או מתקין מכשיר אלחוטי או הסוחר במכשיר כאמור, בלא רישיון, או המקים, מחזיק או מפעיל תחנת אלחוט, בלא רישיון, בניגוד להוראות סעיף 4א, דינו – מאסר שנה או קנס 140,000 שקלים חדשים, ובשני המקרים רשאי בית המשפט גם לצוות על חילוט כל מכשיר אלחוטי שנעשתה בו פעולה כאמור בלי רישיון.
(ב)
המתקין, מפעיל או מקיים תחנה לשידורי טלויזיה בהפרת סעיף 5א, דינו – מאסר שנה או קנס 140,000 שקלים חדשים; נעברה העבירה בידי תאגיד, יאשם בעבירה גם כל מנהל של התאגיד, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושהוא נקט כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירת פקודה זו.
(ג)
האמור בסעיף קטן (א) בדבר חילוט מכשיר אלחוטי יחול גם על תחנת אלחוט לשידורי טלויזיה בהפרת סעיף 5א.
הפעלת מכשיר אלחוטי בלא רישיון, תוך סיכון טיס [תיקון: תשס״ד, תשע״ח]
המפעיל מכשיר אלחוטי, בלא רישיון, באחד מאלה, דינו – מאסר חמש שנים; עשה כן ברשלנות, דינו – מאסר שלוש שנים:
(1)
בתחום תדרים המיועד לקשר עם כלי יס או לפעולת מכשיר עזר לתעופה;
(2)
בנסיבות אחרות שיש בהן כדי לגרום לשיבוש או להפרעה לקשר עם כלי טיס או לפעולת מכשיר עזר לתעופה.
הפרת תקנות [תיקון: תשנ״ד, תשע״ח]
העובר על הוראות תקנות שהותקנו לפי סעיפים 6 או 13, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס, ובעבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף לכל יום שבו נמשכת העבירה; ורשאי בית המשפט גם לצוות על חילוט כל מכשיר אלחוטי שהעבירה נעברה בו או לגביו.
פרסום אסור
המשדר בטלגרף אלחוטי ידיעה או תקשורת שפרסומן בדפוס או באסיפה פומבית הוא עבירה לפי חיקוק יהא חב בענשים שנקבעו בו לאותה עבירה.
עבירות שונות [תיקון: תשנ״ד]
(א)
העושה אחד המעשים המנויים להלן, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס; ורשאי בית המשפט גם לצוות על חילוטו של כל רשיון שניתן לו לפי פקודה זו ושל כל מכשיר שבו נעברה העבירה:
(1)
משדר או מנסה לשדר בטלגרף אלחוטי ידיעה או תקשורת מגונות, נתעבות או פוגעות, או החותרות תחת הסדר הציבורי או שיש בהן כדי להפריע לשלום הציבור;
(2)
משדר או מנסה לשדר בטלגרף אלחוטי אות מצוקה כוזב או מטעה, או ידיעה כוזבת או מטעה בענין כלי שיט או כלי טיס שבמצוקה;
(3)
מגלה שלא כשורה תכנה של ידיעה שנקלטה או שודרה או הוצעה לשידור בטלגרף אלחוטי.
(ב)
מי שהפר הוראה מהוראות סעיף 5ד, דינו – קנס פי ששה מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
[תיקון: ק״ת תשל״ד, תשל״ד]
(פקע).
[תיקון: תשס״ד]
(בוטל).
[תיקון: תשע״ח]

פרק ט׳: פיקוח

הסמכת מפקחים [תיקון: תשע״ח]
(א)
השר רשאי להסמיך, מבין עובדי משרדו, מפקחים שיפקחו על ביצוע ההוראות לפי פקודה זו.
(ב)
לא יוסמך מפקח לפי הוראות סעיף קטן (א), אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:
(1)
הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לדעת השר לשמש מפקח ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור;
(2)
הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה ובנושאים הנוגעים לפקודה זו, כפי שהורה השר;
(3)
הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר.
(ג)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) ועל אף האמור בסעיף קטן (ב), מנהל רשות התעופה האזרחית רשאי להסמיך, מבין עובדי רשות התעופה האזרחית, מפקחים שיפקחו על ביצוע ההוראות לפי פקודה זו לעניין רישיון לתחנה בכלי טיס; על הסמכת מפקחים כאמור יחולו הוראות סעיף 94(ג) לחוק הטיס, בשינויים המחויבים, ואולם ההכשרה לפי פסקה (2) של הסעיף האמור תהיה בהתאם להוראות מנהל רשות התעופה האזרחית שיינתנו בהסכמת השר; למפקחים שיוסמכו לפי סעיף קטן זה לא יהיו נתונות סמכויות לפי סעיפים 11ד ו־11ה.
(ד)
לעניין רישיון לתחנה בכלי טיס, הסמכויות הנתונות למנהל לפי פרק זה יהיו נתונות למנהל רשות התעופה האזרחית.
(ה)
הודעה על הסמכת מפקחים לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.
סמכויות מפקחים [תיקון: תשע״ח]
(א)
לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי פקודה זו, רשאי מפקח –
(1)
לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
(2)
לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוע ההוראות לפי פקודה זו או להקל על ביצוען; בפסקה זו, ”מסמך“ – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995;
(3)
להיכנס למקום שיש לו יסוד סביר להניח כי מתבצעת בו פעולה במכשיר אלחוטי או בתחנת אלחוט כאמור בסעיף 4א, לרבות לכלי תחבורה כשהוא נייח, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט השלום;
(4)
לערוך בדיקות או מדידות של מכשיר אלחוטי או תחנת אלחוט ושל אופן השימוש בתדרי רדיו;
(5)
ליטול מכשיר אלחוטי לשם בדיקתו במעבדה; על נטילה כאמור יחולו הוראות אלה:
(א)
מכשיר אלחוטי שניטל לפי פסקה זו יישמר למשך תקופת הבדיקה, שלא תעלה על 90 ימים, ובתום התקופה יודיע המפקח לבעליו של המכשיר או למי שהמכשיר ניטל ממנו (בפסקה זו – בעל המכשיר) כי באפשרותו לקבל בחזרה את המכשיר ממקום כפי שיודיע לו;
(ב)
על אף האמור בפסקת משנה (א), מפקח לא יהיה חייב להשיב מכשיר אלחוטי לידי בעל המכשיר, אם המכשיר אינו עומד בהוראות לפי פקודה זו בהתאם לבדיקת המעבדה, או אם מצבו של המכשיר לאחר בדיקת המעבדה אינו מאפשר לעשות בו שימוש למטרה שלשמה יוצר; במקרים כאמור רשאי המפקח לשמור את המכשיר, להשמידו או לנהוג בו בדרך אחרת, בכפוף להוראות פסקת משנה (ג); המפקח יודיע על החלטתו לפי פסקת משנה זו לבעל המכשיר בהודעה מנומקת בכתב;
(ג)
בעל מכשיר הרואה את עצמו נפגע מהחלטת המפקח שלא להשיב לידיו את המכשיר האלחוטי בשל אי־עמידת המכשיר בהוראות כל דין כאמור בפסקת משנה (ב), רשאי להשיג על החלטת המפקח לפני המנהל, בתוך 30 ימים מהמועד שבו נמסרה לו ההחלטה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), למפקח שהוסמך לפי סעיף 11א(ג) יהיו נתונות הסמכויות לפי סעיף 96(א)(1) עד (4) לחוק הטיס, ובלבד שהסמכות לפי סעיף 96(א)(4) לא תופעל לעניין תחנת הטסה של כלי טיס מוטס מרחוק אלא בתיאום עם הטייס המפקד; לעניין זה, ”טייס מפקד“ – כהגדרתו בחוק הטיס.
זיהוי מפקחים [תיקון: תשע״ח]
מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:
(1)
הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;
(2)
יש בידו תעודה החתומה בידי השר או בידי מנהל רשות התעופה האזרחית, לפי העניין, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.
מתן הוראות לשם הפסקת הפעלה שלא כדין [תיקון: תשע״ח]
(א)
מצא מפקח כי אדם מפעיל מכשיר אלחוטי או תחנת אלחוט באופן הגורם או שעלול לגרום לשיבוש או להפרעה לפעילותם של מכשירים אלחוטיים אחרים הפועלים כדין (בסעיף זה – המפעיל), בניגוד להוראות לפי פקודה זו, יורה לו, באישור בכתב מאת המנהל, להפסיק את הפעלת המכשיר, ורשאי הוא להורות לו על האמצעים שעליו לנקוט לשם הפסקת ההפעלה כאמור; אישור המנהל כאמור יכול שיינתן במסרון או באמצעי אלקטרוני אחר; בסעיף זה, ”המנהל“ – לרבות המנהל כהגדרתו בסעיף 6ד.
(ב)
המפקח לא ייתן הוראות לפי סעיף קטן (א) אלא לאחר שנתן למפעיל הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו, ויודיע למפעיל כי באפשרותו לטעון את טענותיו לפני המנהל; ואולם סבר המפקח כי יש צורך מיידי לתת הוראות כאמור, רשאי הוא לתת את ההוראה לאלתר, ובלבד שייתן למפעיל הזדמנות לטעון טענות כאמור לפני המנהל בהקדם האפשרי לאחר מכן.
(ג)
הוראות המפקח לפי סעיף קטן (א) יעמדו בתוקפן עד שני ימי עבודה מיום מתן ההוראות או עד להחלטת המנהל בנושא לפי סעיף קטן (ד), לפי המוקדם.
(ד)
המנהל רשאי, בהודעה בכתב למפעיל, להאריך את תוקף ההוראות שניתנו לפי סעיף קטן (א), לאחר שניתנה למפעיל הזדמנות לטעון את טענותיו כאמור בסעיף קטן (ב); הארכה כאמור תעמוד בתוקפה עד 30 ימים מיום מתן ההארכה.
(ה)
לעניין מכשירים כאמור בסעיף קטן (א), שיובאו לישראל בניגוד להוראות לפי פקודה זו, רשאי המנהל להורות לעוסק בסחר באותם מכשירים, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו, לנקוט פעולות לגבי מכשירים כאמור לשם מניעת הפעלתם או לשם הוצאתם מישראל.
(ו)
היה למפקח חשד כי הפעלת מכשיר או תחנת אלחוט כאמור בסעיף קטן (א) גורמת או עלולה לגרום להפרעה למכשירים אלחוטיים אחרים הפועלים כדין, רשאי הוא, נוסף על הוראות סעיף קטן (א), לפנות לבית משפט השלום בבקשה שיורה מה לעשות במכשיר כדי למנוע הפרעה כאמור.
מתן הוראות לשם הפסקת הפעלה העלולה לסכן את ביטחון המדינה או את ביטחון הציבור [תיקון: תשע״ח]
(א)
קיבל מפקח הודעה מאת המנהל בדבר חשד כי הפעלה של מכשיר אלחוטי בניגוד להוראות לפי פקודה זו עלולה להביא לפגיעה בביטחון המדינה בשל שיבוש או הפרעה לפעולתן של מערכות המשמשות את כוחות הביטחון, או היה למפקח חשד כי הפעלה של מכשיר אלחוטי בניגוד להוראות לפי פקודה זו עלולה לסכן באופן מיידי את ביטחון הציבור, רשאי הוא להורות על הפסקת הפעלתו של המכשיר האלחוטי; היה למפקח יסוד סביר להניח כי הפעלת מכשיר אלחוטי כאמור עלולה לפגוע באופן מיידי בביטחון המדינה או לסכן באופן מיידי את ביטחון הציבור – רשאי הוא לתפסו.
(ב)
לא ייתן מפקח הוראות לפי סעיף קטן (א) אלא באישור בכתב מאת המנהל, שיכול שיינתן גם במסרון או באמצעי אלקטרוני אחר; בסעיף זה, ”המנהל“ – לרבות המנהל כהגדרתו בסעיף 6ד.
(ג)
הוראות המפקח לפי סעיף קטן (א) יעמדו בתוקפן עד שני ימי עבודה מיום שניתנו או עד להחלטת המנהל לפי סעיף קטן (ד)(1), לפי המוקדם.
(ד)
(1)
המנהל רשאי להאריך את תוקפן של הוראות שניתנו לפי סעיף קטן (א), בשישים ימים לכל היותר, לאחר שניתנה למפעיל הזדמנות לטעון את טענותיו לפי סעיף קטן (ה).
(2)
המנהל ישיב את המכשיר האלחוטי לבעליו או למי שממנו נתפס, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתום תקופת ההארכה כאמור בפסקה (1); בתקופה האמורה רשאי המנהל להעביר את המכשיר לבדיקת מעבדה אם ראה צורך בכך או לפנות לבית משפט השלום בבקשה שיורה מה לעשות במכשיר שנתפס כדי למנוע פגיעה כאמור בסעיף קטן (א).
(ה)
(1)
המפקח לא ייתן הוראה לפי סעיף קטן (א) למעט לעניין תפיסת מכשיר אלחוטי כאמור באותו סעיף קטן, אלא לאחר שנתן למי שעלול להיפגע ממתן ההוראה הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו, והודיע לו כי באפשרותו לטעון את טענותיו לפני המנהל; ואולם סבר המפקח כי השהיית מתן ההוראה עלולה להביא לפגיעה מיידית בביטחון המדינה או לסכן באופן מיידי את ביטחון הציבור, בהתאם להוראות אותו סעיף קטן, רשאי הוא לתת את ההוראה לאלתר, ובלבד שייתן הזדמנות לטעון טענות כאמור בהקדם האפשרי לאחר מכן.
(2)
הוראות פסקה (1) יחולו בשינויים המחויבים גם לעניין מתן הוראה בדבר תפיסת מכשיר אלחוטי, ובלבד שאם סבר המפקח כי השהיית התפיסה עלולה להביא לפגיעה מיידית בביטחון המדינה או לסכן באופן מיידי את ביטחון הציבור כאמור בסעיף קטן (א), הוא יהיה רשאי, באישור המנהל בכתב, לתפוס לאלתר את המכשיר, ובלבד שייתן הזדמנות לטעון טענות כאמור בהקדם האפשרי לאחר מכן; אישור המנהל יכול שיינתן במסרון או באמצעי אלקטרוני אחר.
חיפוש [תיקון: תשס״ד, תשע״ח]
שוטר רשאי להיכנס למקום ולערוך בו חיפוש, בלא צו שופט, אם יש לו יסוד להניח, על סמך תלונה מטעם מפקח, שבאותו מקום מופעל, או הופעל זה מקרוב, מכשיר אלחוטי שיש בהפעלתו כדי לגרום לשיבוש או להפרעה בתחום תדרים המיועד לקשר עם כלי טיס או לפעולת מכשיר עזר לתעופה או כדי לסכן חיי אדם.
[תיקון: תשע״ח]

פרק י׳: הוראות שונות

אצילת סמכויות [תיקון: תשע״ח]
(א)
המנהל רשאי לאצול לעובד בכיר במשרד את הסמכויות הנתונות לו לפי פקודה זו, כולן או חלקן, למעט סמכויות לפי פרק ז׳ וסעיפים 11ד ו־11ה; הודעה על אצילה כאמור תפורסם ברשומות.
(ב)
לעניין סמכויות מנהל רשות התעופה האזרחית לפי פקודה זו, יחולו הוראות סעיף 169(א) לחוק הטיס, בשינויים המחויבים, למעט לעניין הסמכויות לפי סעיף 4ז(א)(4) ולפי פרק ז׳.
ביצוע ותקנות [תיקון: תשס״ד, תשע״ח, תשפ״ב]
(א)
השר ממונה על ביצוע הוראות פקודה זו והוא רשאי להתקין תקנות לביצועה, ובכלל זה תקנות –
(1)
הקובעות את התנאים למתן רישיון או אישור התאמה ואת האגרות בעד הגשת בקשות לרישיון ואישור התאמה; תקנות לפי פסקה זו יחולו, על אף האמור בכל דין והוראת מינהל, על המדינה, וכן על הרשות הפועלת על פי דין ועל כל גוף בעל זכויות על פי דין, והן לא יחולו על כוחות הביטחון;
(1א)
הקובעות את האגרות בעד הועדת תדרים והקצאתם; תקנות לפי פסקה זו יחולו, על אף האמור בכל דין והוראת מינהל, על המדינה, וכן על רשות הפועלת על פי דין ועל כל גוף בעל זכויות על פי דין, והן לא יחולו על כוחות הבטחון;
(1א)
הקובעות את האגרות בעד הועדת תדרים והקצאתם; תקנות לפי פסקה זו יחולו, על אף האמור בכל דין והוראת מינהל, על המדינה, וכן על רשות הפועלת על פי דין ועל כל גוף בעל זכויות על פי דין, ולעניין כוחות הביטחון, הן יחולו לגבי תדרים שוועדת התדרים הועידה לשימוש שאינו שימוש בלעדי של כוחות הביטחון, ובלבד שמתקיימים לגבי התדרים כל אלה:
(א)
הם תדרים שוועדת התדרים הקצתה לשימוש בעת רגיעה;
(ב)
הם אינם תדרים שוועדת התדרים הקצתה במעמד משני; בפסקת משנה זו, ”הקצאה במעמד משני“ – הקצאת תדר רדיו שאין בה כדי –
(1)
להתיר גרימת שיבוש או הפרעה אלחוטית לפעולה של מכשיר אלחוטי שהפעלתו טעונה רישיון והוקצה תדר לפעולתו לפי סעיף 5ד;
(2)
להתיר גרימת שיבוש או הפרעה אלחוטית משמעותיים לפעולה של מכשיר אלחוטי הפועל גם הוא בהתאם להקצאה לשימוש במעמד משני;
(3)
להבטיח הגנה מפני הפרעה אלחוטית מצד מכשיר אלחוטי אחר שהפעלתו טעונה רישיון והוקצה תדר רדיו לפעולתו לפי סעיף 5ד, או מצד מכשיר אלחוטי אחר הפועל גם הוא בתנאי הקצאה לשימוש במעמד משני;
(ג)
הם תדרים שהוקצו לגוף מכוחות הביטחון ביום כ״ד באב התשפ״א (2 באוגוסט 2021) או לאחריו;
(2)
(נמחקה);
(3)
בדבר הפעלת מכשירים אלחוטיים המותקנים בכלי שיט שאינם רשומים בישראל והם נמצאים במימי חופין של ישראל, או המותקנים בכלי טיס שאינם רשומים בישראל והם נמצאים על אדמת ישראל או מעליה או במימי החופין של ישראל או מעליהם;
(4)
הנותנות תוקף להוראותיה של אמנה בין־לאומית שמדינת ישראל צד לה ולכל תקנה שנעשתה לפיה, במידה שהן נוגעות לטלגרף אלחוטי.
(ב)
תקנות לעניין אגרות לפי פקודה זו יותקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
(ג)
חדל גוף מכוחות הביטחון להשתמש בתדר רדיו שהוקצה לו לפני יום כ״ד באב התשפ״א (2 באוגוסט 2021) לפני פקיעת הקצאת התדר בהתאם לתנאי הקצאתו והודיע על כך בכתב ליושב ראש ועדת התדרים, יופחתו מסך האגרות השנתי בעד הועדת תדרים והקצאתם לפי סעיף קטן (א)(1א) שעל אותו גוף לשלם סכומים אלה:
(1)
סכום השווה לאגרה השנתית שנקבעה לפי סעיף קטן (א)(1א) לעניין הקצאת תדרים שעליהם הודיע; סכום כאמור יופחת ב־1 בינואר בכל שנה, החל בשנה העוקבת למתן ההודעה כאמור ועד ל־1 בינואר של השנה הקודמת לשנה שבה חל מועד פקיעת הקצאת התדר בהתאם לתנאי הקצאתו;
(2)
סכום השווה לאגרה שנקבעה לפי סעיף קטן (א)(1א) לעניין הקצאת תדרים שעליהם הודיע, עבור התקופה שתחילתה ברבעון העוקב לרבעון שבו נמסרה ההודעה וסופה ב־31 בדצמבר של אותה שנה; סכום זה יופחת ב־1 בינואר של השנה העוקבת למתן ההודעה;
(3)
סכום השווה לאגרה שנקבעה לפי סעיף קטן (א)(1א) לעניין הקצאת תדרים שעליהם הודיע, עבור התקופה שמ־1 בינואר של השנה שבה חל מועד פקיעת הקצאת התדר בהתאם לתנאי הקצאתו ועד לתום הרבעון שבו חל מועד פקיעת הקצאת התדר בהתאם לתנאי הקצאתו; סכום זה יופחת ב־1 בינואר של השנה שבה חל מועד פקיעת הקצאת התדר בהתאם לתנאי הקצאתו.
(ד)
בתקופת המעבר לא יעלה סכום האגרות השנתי שישלם כל אחד מגופי כוחות הביטחון בעד הועדת תדרים והקצאתם שנקבעה להם אגרה לפי סעיף קטן (א)(1א), בניכוי סכומים כאמור בסעיף קטן (ג), על התשלום המרבי באותה שנה.
(ה)
היה סכום האגרות השנתי ששילם כל אחד מגופי כוחות הביטחון בהתאם להוראות סעיף קטן (ד) נמוך מהתשלום המרבי, במשך חמש שנים רצופות שסיומן לאחר יום י״ד בטבת התשצ״ז (1 בינואר 2037), יודיע על כך השר וההודעה תפורסם ברשומות; הודיע השר כאמור, תסתיים תקופת המעבר ב־31 בדצמבר שלאחר מועד פרסום ההודעה.
(ו)
בסעיף זה –
”התשלום המרבי“ – סכום של 15,000,000 שקלים חדשים שאליו יתווסף בכל 1 בינואר, החל מיום ח׳ בטבת התשפ״ג (1 בינואר 2023), סכום נוסף של 15,000,000 שקלים חדשים;
”תקופת המעבר“ – תקופה שתחילתה ביום כ״ח בטבת התשפ״ב (1 בינואר 2022) וסופה ביום י״ד בטבת התשצ״ז (1 בינואר 2037), או במועד מאוחר יותר, בהתאם להודעת השר כאמור בסעיף קטן (ה).
החלת פקודת המסים (גביה) [תיקון: תשס״ה]
על אגרות לפי פקודה זו תחול פקודת המסים (גביה), כאילו היו מס כמשמעותו באותה פקודה; לענין זה, ”אגרה“ – אגרה לפי פקודה זו, שנשלחה לגביה הודעה בכתב לחייב וניתנה לו אפשרות לטעון כנגדה.
[תיקון: תשע״ח]

תוספת ראשונה

(סעיף 6ה(ג) עד (ה))

[תיקון: [י״פ הודעות]]

חלק א׳

(סעיף 6ה(ג))

:
  טור א׳
ההפרה
טור ב׳
סכום העיצום הכספי (בשקלים חדשים)
יחיד תאגיד
(1) לא דיווח למנהל, בניגוד להוראות תקנות 8ב(ב), 8ג(ד) ו־8ד(ב) לתקנות הטלגרף האלחוטי 10,880 21,750
(2) לא רשם בפנקס מלאי את פרטיהן של כל תחנות הקשר שברשותו וכן כל פעולת סחר, בניגוד לתקנה 8ג(א) לתקנות הטלגרף האלחוטי 10,880 21,750
(3) ביצע פעולת סחר במכשיר אלחוטי שאין לגביו אישור סוג תקף, בניגוד לתקנה 8ג(ב) לתקנות הטלגרף האלחוטי 10,880 21,750
(4) העביר תחנת קשר לאדם אחר, בניגוד לתקנה 8ג(ג) לתקנות הטלגרף האלחוטי 10,880 21,750
(5) לא מסר למנהל הודעה על שינוי בפרטים כאמור בסעיף 5(א)(1) ו־(2) לצו התקשורת, בניגוד להוראות סעיף 6 לצו האמור 10,880 21,750
(6) לא ניהל רישום מלאי או לא שמר מסמכים ותעודות, בניגוד להוראות סעיף 8 לצו התקשורת 10,880 21,750
(7) לא מסר למנהל דיווח מדי רבעון, בניגוד להוראות סעיף 8א לצו התקשורת 10,880 21,750
(8) לא הודיע למנהל על תקלה אופיינית בדגם מסוים של ציוד קצה שייבא, שנודע לו עליה ויש בה כדי לסכן את בטיחותו של אדם או את בריאותו, בניגוד להוראות סעיף 8ב לצו התקשורת 10,880 21,750
(9) לא סימן ציוד קצה שאינו חדש, בניגוד להוראות סעיף 8ג לצו התקשורת 10,880 21,750
(10) לא מסר מסמך הנוגע לסחר שדרש המנהל, בניגוד להוראות סעיף 9(א)(1) לצו התקשורת 10,880 21,750
(11) לא מסר דגימות של ציוד קצה רט״ן הנמצא בחצריו, בניגוד להוראות סעיף 9(א)(2) לצו התקשורת 10,880 21,750
(12) סחר בציוד קצה רט״ן בניגוד להוראות שנתן המנהל לפי סעיף 9(ב) לצו התקשורת, לעניין הפסקה זמנית של הסחר או תנאים להמשך הסחר, בניגוד להוראות הסעיף האמור 76,150 152,270
(13) לא מסר או לא פרסם הודעה או אזהרה בדבר מסוכנות או הסתברות גבוהה למסוכנות בציוד קצה רט״ן, בניגוד להוראות שנתן המנהל לפי סעיף 9(ג) לצו התקשורת 76,150 152,270
(14) הפר הוראה ברישיונו שעניינה חובת הפסקת פעולה של מכשיר אלחוטי שלגביו ניתן הרישיון, בשעת חירום או במצב חירום כהגדרתם ברישיונו, שהמנהל או עובד המשרד מטעמו מסר לו הודעה עליהם 21,750 43,510
(15) הפר הוראה ברישיונו לעניין הפעלתו של מכשיר אלחוטי במקום מסוים, בתנאים הנדסיים או בהתאם למגבלות אחרות שנקבעו ברישיונו ונועדו להבטיח כי המכשיר שלגביו ניתן הרישיון פועל בהתאם לתנאי ההקצאה של התדר שהוקצה לפעולתו 21,750 43,510

חלק ב׳

(סעיף 6ה(ד))

[תיקון: תשע״ח]

תוספת שנייה

(סעיף 6יא)

הגדרות
”אישור“ – כל אחד מאלה:
(1)
אם המפר חייב לפי דין במינוי רואה חשבון מבקר – אישור שנתן רואה חשבון מבקר שמונה כאמור, המבקר את הדוחות הכספיים השנתיים;
(2)
אישור שנתן יועץ מס מייצג כי נתון פלוני תואם לאמור במסמך שהוגש במסגרת פעולת הייצוג של יועץ המס;
”מחזור עסקאות“ – מחזור עסקאות של עוסק כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975;
”המנהל“ – כהגדרתו בסעיף 6ד לפקודה;
”מפר“ – כהגדרתו בסעיף 6ז לפקודה;
”רואה חשבון מבקר“ – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ״ט–1999.
הפחתת סכומי העיצום הכספי
המנהל רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:
(1)
המפר לא הפר כל הוראה מהוראות הפקודה או לפיה בשלוש השנים שקדמו להפרה – 20%; לא הפר את אותה הוראה בשלוש השנים שקדמו להפרה – 15 אחוזים;
(2)
המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה למנהל – 30%;
(3)
המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק, להנחת דעתו של המנהל – 25%.
הפחתה בשל נסיבות אישיות
ראה המנהל, לגבי מפר שהוא יחיד, שההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי או שהתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר, רשאי הוא להפחית למפר את סכום העיצום הכספי בשיעור של 20%.
הפחתה בשל מספר נסיבות
התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בסעיפים 2 ו־3, רשאי המנהל להפחית למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 75% מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה.
הפחתה בשל התחשבות במחזור העסקאות
(א)
מצא המנהל שסכום העיצום הכספי עולה על 5% ממחזור העסקאות של המפר, רשאי הוא להפחית את הסכום ל־5% ממחזור העסקאות שלו.
(ב)
סעיף קטן (א) יחול בין אם הופחת סכום העיצום הכספי לפי סעיפים 2 ו־3 ובין אם לאו.
מסמכים שיצורפו לבקשה
מפר המבקש הפחתה של סכום העיצום הכספי לפי הוראות תוספת זו, יגיש למנהל, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי, מסמכים המאמתים את העובדות שעל יסודן מתבקשת ההפחתה כאמור, ולעניין הפחתה לפי הוראות סעיף 5 – יגיש למנהל אישור לעניין גובה מחזור העסקאות שלו.


נקבע בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ביום ב׳ בסיוון תשל״ב (15 במאי 1972).
 • יעקב ש׳ שפירא
  שר המשפטים
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן