לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

פקודת היבוא והיצוא

פקודת היבוא והיצוא מתוך

פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], תשל״ט–1979


נוסח קודם: ע״ר 1939, תוס׳ 1, 137; ס״ח תשי״ב, 129; תשי״ז, 17; תש״ל, 24. נוסח חדש: דמ״י תשל״ט, 625; ס״ח תשנ״ב, 163; תשע״ד, 20; תשע״ז, 187; תשפ״ב, 342, 1151.

דחיית מועדים: ק״ת תשע״ח, 90, 848, 1742, 1870. עדכון סכומים: י״פ תשפ״ב, 4112; תשפ״ג, 3848.


נוסח זה בא במקום פקודת הסמכויות בענין היבוא, היצוא והמכס (הגנה), 1930.


פרשנות [תיקון: תשע״ז]
(א)
בפקודה זו –
”אויב“ –
(1)
מדינה השרויה במלחמה עם ישראל;
(2)
יחיד היושב בארץ אויב;
(3)
חבר־בני־אדם, בין מואגד בין שאינו מואגד, המנהל עסקים במקום כלשהו ונתון לפיקוחו של מי שהוא אויב לפי סעיף קטן זה, וכל עוד הוא נתון לפיקוחו;
(4)
חבר־בני־אדם שנוסד או הואגד במדינה השרויה במלחמה עם ישראל או לפי דיניה;
(5)
כל אדם אחר שיש לראותו כאויב לענין חיקוק בדבר המסחר עם האויב;
אולם אין אדם אויב בשל היותו אזרח אויב בלבד;
”אזרח אויב“ –
(1)
יחיד שהוא בעל אזרחות של מדינה השרויה במלחמה עם ישראל ואיננו אזרח ישראלי;
(2)
חבר־בני־אדם שנוסד או הואגד במדינה השרויה במלחמה עם ישראל או לפי דיניה;
”אמצעי הובלה“ – בעל חיים, עגלה, כלי רכב, כלי שיט או כלי טיס המשמשים להובלת טובין;
”ארץ אויב“ – כל שטח הנתון לריבונותה של מדינה השרויה במלחמה עם ישראל או מוחזק בידיה, ואינו שטח המוחזק בידי ישראל או בידי מדינה שהיא בעלת בריתה, וכן כל שטח שיש לנהוג בו, לענין פקודת המסחר עם האויב, 1939, כמו בארץ אויב;
”בעל“ –
(1)
לענין אמצעי הובלה – לרבות אדם הפועל מטעם הבעל כסוכן או כשלוח לקבלת דמי הובלה בעד השימוש באמצעי ההובלה;
(2)
לענין טובין – לרבות יבואן, יצואן, מקבל או סוכן לאותם טובין או המתחזה להיות אחד מאלה, וכל המחזיק בהם או הטוען לזיקה בהם או מי שכוחו יפה לישא וליתן בהם, ולמעט פקיד הציבור הפועל בתפקידו הרשמי;
”המנהל“ – מנהל המכס והבלו;
”השטה“, לענין טובין – ייבוא, ייצוא, הובלה לאורך החוף, הטענה בכלי שיט המשמש לספנות לצרכי כלי השיט, לרבות נסיון לעשות בטובין אחת מפעולות אלה או הנחתם במקום מסויים לשם עשייתן או הכנת עשייתן;
”חוק התקנים“ – חוק התקנים, התשי״ג–1953;
”טובין“ – לרבות בעלי חיים;
”קברניט“ – מי שבידו, או שקיבל עליו, השליטה או הפיקוד על כלי שיט, ואינו נתב או עובד המדינה;
”רשות המכס“ – כהגדרתה בפקודת המכס;
”רשות מוסמכת“ – מי שהשר מינהו להיות רשות מוסמכת לענין פקודה זו;
”השר“ – שר שהממשלה קבעה לענין פקודה זו, כולה או מקצתה.
(ב)
תעודה מאת השר, המעידה ששטח פלוני נתון או היה נתון לריבונותה של מדינה פלונית או שהוא מוחזק או היה מוחזק בידה, או המעידה על הזמן שבו החל או חדל השטח להיות נתון לריבונותה או להחזקתה – תשמש, לענין כל הליך מכוח פקודה זו, ראיה חלוטה לעובדות המפורשות בה.
צו פיקוח על השטת טובין [תיקון: תשנ״ב, תשע״ד]
שר הכלכלה רשאי לקבוע בצו הוראות שייראו לו מועילות לאיסור או להסדרה של ייבוא טובין בכלל או טובין שפורשו בצו, או שירותים או ידע בכלל או כאלה שפורשו בצו, ייצואם, הובלתם לאורך החוף או הטענתם בכלי שיט המשמש לספנות לצרכי כלי השיט, דרך כלל או לסוגי ענינים מפורשים, ובכפוף לחריגים שייקבעו בצו או מכוחו; צו כאמור (להלן – צו פיקוח) יכול להיות כללי או מסוייג, הכל לפי מבחנים שייראו לשר הכלכלה בנסיבות הענין.
לענין סעיף זה –
”ידע“ – ידע או טכנולוגיה הקשורים לפיתוח, לייצור, לאריזה, או לאחזקה של ציוד או לתיקונו;
”שירותים“ – מתן שירות לזולת, לרבות בנוגע לטובין ולידע.
ייבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי [תיקון: תשע״ד, תשע״ז, תשפ״ב]
(א)
בסעיפים 2א עד 2יז –
”חוק התקנים“ – (נמחקה);
”איגוד לשכות המסחר“, ”התאחדות המלאכה והתעשייה“ ו”התאחדות התעשיינים בישראל“ – כל אחד מאלה או גוף אחר שיבוא במקומם בהתאם לצו שנקבע לפי סעיף 27 לחוק התקנים;
”אישור בדיקת מעבדה“ – אישור דגם או אישור משלוח;
”אישור דגם“ – אישור של מעבדת בדיקה המסתמך על בדיקה בהתאם להוראות לפי סעיף 2ז(ד), שלפיו דגם של טובין שנבדק עומד בדרישות התקינה כאמור בסעיף 9(א)(1) לחוק התקנים, החלות עליו;
”אישור משלוח“ – אישור של מעבדת בדיקה המסתמך על בדיקה בהתאם להוראות לפי סעיף 2ז(ד) של מדגם מטובין מסוים במשלוח מסוים, שלפיו הטובין שנבדקו זהים לדגם הטובין שניתן לגביו אישור דגם;
”אישור עמידה בדרישות הממונה“ – אישור בדבר עמידה בבדיקת התאמה לדרישות התקינה כאמור בסעיף 9(א)(1) לחוק התקנים, בהתאם להוראות ולתנאים שנקבעו לפי פקודה זו, ובכלל זה הנחיות הממונה על התקינה לפי פקודה זו, לגבי טובין מיובאים;
”אישור שחרור מותנה“ – כמשמעותו בסעיף 2ה(ב)(1);
”טובין“ – לרבות טובין שהוא גם מצרך לפי חוק התקנים;
”יבואן רשום“ – יבואן שנרשם במרשם היבואנים לפי סעיף 2ג;
”מכון התקנים“ – המכון כמשמעותו בחוק התקנים;
”הממונה על התקינה“ ו”תקן רשמי“ – כמשמעותם בחוק התקנים;
”מעבדת בדיקה“ – מכון התקנים או מעבדה מוכרת;
”מעבדה מוכרת“ – מעבדה שהממונה על התקינה נתן לה הכרה לפי סעיף 2י;
”קרוב“ – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ״ט–1999;
”שחרור“ – שחרור טובין מפיקוח רשות המכס;
”שליטה“ – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
”תיק מוצר“ – הפרטים והמסמכים המנויים בתוספת שנדרש לשמור לפי סעיף 2יב(א)(1).
(ב)
בלי לגרוע מכלליות הוראות סעיף 2, הוראות שיקבע שר הכלכלה בצו פיקוח בדבר הסדרה של ייבוא טובין אשר מחייבות התאמה לדרישות תקן רשמי, כולן או חלקן, יחילו חובה להגשת הצהרה לממונה על התקינה בדבר התאמת הטובין לדרישות התקינה כאמור בסעיף 9(א)(1) לחוק התקנים החלות עליהם, ובנוסח ובצירוף מסמכים שעליהם יורה הממונה על התקינה, ולא יחילו חובה להמצאת אישור בדיקת מעבדה.
(ג)
נוסף על חובת הגשת הצהרה כאמור בסעיף קטן (ב), שר הכלכלה והתעשייה רשאי לקבוע בצו הפיקוח להסדרה של יבוא טובין חובה להמצאת אישור דגם, לאחר קבלת המלצת צוות שבו חברים כל אלה (בסעיף זה – הצוות):
(1)
המנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה אשר יכהן כיושב ראש הצוות;
(2)
הממונה על התקינה;
(3)
הממונה על התקציבים במשרד האוצר או עובד אגף התקציבים שהוא מינה לכך;
(4)
הממונה על התחרות או עובד רשות התחרות שהוא מינה לכך;
(5)
השר הממונה כמשמעותו בסעיף 8(ד) לחוק התקנים (בסעיף זה – השר הממונה) או עובד המשרד שהוא מינה לכך.
(ג1)
במקרה של קולות שקולים בין חברי הצוות תכריע עמדת יושב ראש הצוות.
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), ההוראות שיקבע שר הכלכלה והתעשייה בצו הפיקוח לעניין סוגי הטובין כמפורט להלן יחילו חובה להמצאת אישור דגם ואישור משלוח במקום חובת הגשת הצהרה:
(1)
טובין שחל עליהם תקן רשמי והם מסוגים אלה: ציוד הרמה; ציוד לחץ; אביזרים או מכשירים המשמשים במערכות גז פחמימני מעובה (גז בישול), ובכלל זה מכלי גז, וסתים, מונים, ברזים, צנרת, מכשירים צורכי גז; אמצעי בטיחות אש וציוד לגילוי וכיבוי אש; ברזל לזיון בטון; מיתקנים לילדים במגרשי משחקים; צעצועים לילדים עד גיל שלוש; מוצצים ופטמות; מחזיק מוצץ; בקבוקים וכלי אוכל להזנת תינוקות; וכבלי חשמל למתח נמוך ובינוני; ואולם, שר הכלכלה והתעשייה, בהמלצת הממונה על התקינה ובהתייעצות עם השר הממונה, רשאי לקבוע בצו הפיקוח חובה להגיש הצהרה בלבד או אישור דגם חלף אישור משלוח, לגבי טובין לפי פסקה זו או סוגי טובין כאמור כפי שיקבע, ובלבד ששוכנע כי אפשר לפקח על יבוא הטובין ולאכוף את הוראות פקודה זו בעניינם;
(2)
טובין שחל עליהם תקן רשמי והממונה על התקינה מצא כי יש בהם ליקוי שעלול לסכן באופן רחב היקף את שלומו, בריאותו או בטיחותו של הציבור או את איכות הסביבה; מצא הממונה על התקינה כי יש ליקוי כאמור, ימליץ לשר הכלכלה והתעשייה לקבוע את החובה להמצאת אישור דגם ואישור משלוח, והשר רשאי, לפי המלצה כאמור, לקבוע את החובה לתקופה של שישה חודשים, בהתחשב בין היתר בסוג הליקוי, היקפו ומידת השפעתו על שלומו, בריאותו או בטיחותו של הציבור או מידת השפעתו על איכות הסביבה; ראה שר הכלכלה והתעשייה כי הדבר נדרש לפי המלצת הממונה על התקינה, רשאי הוא להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת של שישה חודשים;
(3)
טובין שחל עליהם לראשונה תקן רשמי והצוות המליץ לשר הכלכלה והתעשייה לקבוע לגביהם חובה להמצאת אישור דגם ואישור משלוח, אם מצא כי יש חשש משמעותי לפגיעה בשלום הציבור, בבריאותו או בטיחותו, או באיכות הסביבה;
(4)
טובין שחל עליהם תקן רשמי והם מסוגים אלה: דודי חשמל ומערכות סולריות; אבני חיתוך והשחזה ותרמוסטטים; שר הכלכלה והתעשייה יקבע את החובה להמצאת אישור דגם ואישור משלוח לעניין טובין כאמור כך שתחול לתקופה של שישה חודשים מיום תחילת הסימן כהגדרתו בסעיף 98(א) לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו־2022), התשפ״ב–2021 (ביום 1.6.2022), ורשאי הוא להאריך את התקופה האמורה בתקופה אחת נוספת שלא תעלה על שישה חודשים אם מצא שיש הצדקה לעשות כן; בתום התקופה שבה תחול החובה להמצאת אישור דגם ואישור משלוח כאמור, יקבע שר הכלכלה והתעשייה לגבי טובין לפי פסקה זו חובת הגשת הצהרה בכפוף להוראות סעיף 2א(ג).
(ה)
(בוטל).
(ו)
הממונה על התקינה רשאי לקבוע כי מי שייבא טובין או מבקש לייבא טובין הוא מפר אמון לתקופה שקבע ושלא תעלה על שנה מיום קביעתו, וכן רשאי הוא, נוסף על האמור בסעיף קטן (ג), לקבוע לגבי אדם כאמור דרישות בדיקה נוספות או אחרות, ובכלל זה, דרישת ערובה, והכול בלבד שהודיע למי שנוכח לגביו כאמור כי הוא מפר אמון, ונתן לו הזדמנות סבירה לטעון את טענותיו; בסעיף זה, ”מפר אמון“ – מי שמייבא טובין או מבקש לייבא טובין שהממונה על התקינה נוכח כי התקיים לגביו אחד או יותר מאלה:
(1)
הוא ייבא טובין או ביקש לייבא טובין על יסוד מידע כוזב או שגוי, לרבות באמצעות מסמכים כוזבים או שגויים;
(2)
הוא הפר לדעת הממונה על התקינה תנאי מן התנאים שנקבעו לייבוא הטובין לפי סעיף קטן (ג) או חדל מלקיים תנאי כאמור, והממונה סבר שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה של ההפרה יש יסוד סביר לקבוע כי הוא מפר אמון;
(3)
הוא הפר הוראה מהוראות פקודה זו או צו פיקוח או חיקוק אחר החל בעניין ייבוא של טובין או הפר הוראה על פי כל אחד מהם, והממונה על התקינה סבר שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה של ההוראה שהופרה יש יסוד סביר לקבוע כי הוא מפר אמון; בפסקה זו, ”הוראה שהופרה“ – מי שנקבע לגביו בהליך שיפוטי או מינהלי לפי דין, לרבות לפי סעיף 14, שהפר הוראות דין.
(ז)
השר יקבע הוראות לעניין דרישת הערובה ממפר אמון לפי סעיף קטן (ו), ובין השאר, הוראות בדבר סוג הערובה, תנאיה, סכומה וחילוטה.
(ח)
(בוטל).
תחולת סעיף 2א [תיקון: תשע״ד, תשע״ז, תשפ״ב]
(א)
בסעיף זה –
”יום התחילה“ – יום תחילתו של חוק התקנים (תיקון מס׳ 10), התשע״ד–2013, לפי סעיף 25(ב) לחוק האמור;
”רשות מוסמכת“ – כהגדרתה בצו פיקוח או רשות אחרת שנקבעה בצו פיקוח לעניין הסדרת ייבוא טובין אשר בתחום סמכותה מצויים הטובין הטעונים הסדרה או הענקת רישיון ייבוא או אישור ייבוא.
(ב)
(בוטל).
(ג)
(בוטל).
(ד)
פרסם הממונה על התקינה הנחיות ערב יום התחילה כי נדרש ממי שמייבא טובין או מבקש לייבא טובין לתת תצהיר בדבר התאמה להוראות תקן רשמי, תעמוד הנחיה זו בתקופה בשינוי זה: במקום תצהיר תוגש לממונה הצהרה לפי הנוסח שיורה עליו לפי סעיף 2א(ב); ואולם הממונה על התקינה רשאי להורות על הגשת הצהרה כאמור גם לידי כל אחד מאלה, שיפעל על פי הנחיותיו:
(1)
עובד משרד ממשלתי שהסמיך לעניין זה, בהסכמת השר הממונה עליו;
(2)
עובד תאגיד שהוקם לפי חוק, שמטרתו להבטיח רמה נאותה של טיב המצרכים, ובלבד שהתאגיד הוסמך לכך על ידי שר הכלכלה ושר האוצר; הסמכת תאגיד כאמור תהיה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים וניתן להאריכה בשתי תקופות נוספות.
(ה)
אין בהוראות סעיף 2א וסעיף זה כדי לגרוע מסמכויותיה של רשות מוסמכת לעניין הסדרת ייבוא טובין אשר בתחום סמכותה מצויים הטובין הטעונים הסדרה, ואין בהן כדי למנוע מרשות מוסמכת לדרוש תצהיר בדבר התאמת הטובין לתקן, כולו או חלקו, לצורך מתן רישיון או אישור ייבוא.
רישום יבואנים [תיקון: תשע״ז]
(א)
הממונה על התקינה ינהל מרשם שבו יירשמו יבואנים של טובין אשר יבוא אותם טובין על ידם טעון אישור עמידה בדרישות הממונה (בפקודה זו – מרשם היבואנים).
(ב)
יבואן המבקש לייבא טובין אשר ייבואם על ידו טעון אישור עמידה בדרישות הממונה, ירשום במרשם היבואנים את כל אלה, בהתאם להנחיות הממונה על התקינה:
(1)
שמו המלא, כתובתו ודרכי ההתקשרות עמו;
(2)
פרטי עוסק מורשה שלו, ואם הוא תאגיד – פרטי הזיהוי של התאגיד, ובכלל זה פירוט של בעלי השליטה בתאגיד, תאגידים שבשליטת אותו תאגיד וכן כל תאגיד בשליטת מי מאלה;
(3)
הצהרה על אמיתות הפרטים שרשם במרשם לפי סעיף קטן זה, וכן הצהרה על כך שהוא לא הורשע ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה מהעבירות לפי סעיפים 239, 290 עד 297, 383 עד 393 או 414 עד 438 לחוק העונשין, התשל״ז–1977 (להלן – חוק העונשין).
(ג)
הממונה על התקינה רשאי לדרוש מיבואן שנרשם במרשם היבואנים, מסמכים או פרטים נוספים הדרושים לדעתו לצורך זיהויו או לצורך בירור של הפרטים שמסר לפי סעיף זה, לרבות פרטי הזיהוי של התאגיד כאמור בסעיף קטן (ב)(2).
(ד)
חל שינוי בפרטים או במסמכים שמסר יבואן לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג), ידווח היבואן לממונה על התקינה על השינוי בכתב, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ־14 ימי עסקים ממועד השינוי.
(ה)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), הורשע יבואן או הוגש נגדו כתב אישום באחת מן העבירות המנויות באותו סעיף קטן, רשאי היבואן להגיש לממונה על התקינה בקשה מנומקת להירשם במרשם; הממונה על התקינה רשאי לאשר בקשה כאמור אם לדעתו מפאת מהות העבירה, חומרתה או נסיבותיה, אין מניעה להכללת המבקש במרשם.
(ו)
הממונה על התקינה רשאי לבטל את רישומו של יבואן הרשום במרשם או להתלותו עד לקיום תנאים שיורה עליהם או לתקופה שיורה עליה שלא תעלה על שנה, אם מצא כי מתקיים אחד מאלה:
(1)
הרישום בוצע על סמך מידע חלקי, שגוי או מטעה;
(2)
היבואן הרשום, ואם הוא תאגיד – הוא או נושא משרה בו או אחד מהגורמים המנויים בסעיף קטן (ב)(2), הורשעו בעבירה, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לדעת הממונה על התקינה להיכלל במרשם, אף אם אינה עבירה המנויה בסעיף קטן (ב)(3) או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור;
(3)
היבואן הרשום הפר הוראה מההוראות לפי פקודה זו או לפי חוק התקנים;
(4)
היבואן הרשום או מי מטעמו סירב לשתף פעולה לשם בירור חשד כי הטובין שיובאו על ידו אינם עומדים בדרישות התקן הרשמי החל עליהם;
(5)
היבואן הרשום או אחד מהגורמים המנויים בסעיף קטן (ב)(2), נקבע כמפר אמון לתקופה כאמור בסעיף 2א(ו) בשל הפרות שהוא ביצע, אשר הממונה על התקינה סבר כי מפאת מהותן, חומרתן או נסיבותיהן אין היבואן ראוי להיכלל במרשם, וטרם חלפה התקופה שנקבעה כאמור;
(6)
הוא שוכנע כי קיים חשש ממשי לפגיעה בשלומו, בבריאותו או בבטיחותו של הציבור או באיכות הסביבה.
(ז)
לא יקבל הממונה על התקינה החלטה לפי סעיף קטן (ו)(1) עד (6) אלא לאחר שנתן ליבואן הרשום הזדמנות לטעון את טענותיו.
(ח)
על אף האמור בסעיף קטן (ז), סבר הממונה על התקינה כי קיים צורך דחוף להתלות את הרישום בשל חשש ממשי לפגיעה מיידית בשלומו, בבריאותו או בבטיחותו של הציבור או באיכות הסביבה, רשאי הוא להתלות את הרישום לאלתר, מנימוקים מיוחדים, ובלבד שייתן ליבואן הרשום הזדמנות לטעון את טענותיו בהקדם האפשרי לאחר ההתליה, ולא יאוחר מ־14 ימים ממועד ההחלטה.
(ט)
(1)
בוטל רישום של יבואן לפי סעיף זה, לא יהיה רשאי להגיש בקשה להירשם במרשם היבואנים אלא בתום תקופה שיקבע הממונה על התקינה שלא תעלה על 12 חודשים, בהתאם לאמות מידה שיורה הממונה על התקינה בהנחיות לעניין זה.
(2)
הממונה על התקינה רשאי להחיל את מגבלת הרישום של יבואן שהוא יחיד, לפי פסקה (1), גם לגבי קרובו, או להתנות את רישומו של הקרוב בתנאים, אלא אם כן שוכנע הממונה על התקינה, בהתאם לפניית הקרוב, כי אין בינו לבין היבואן כאמור, זיקה עסקית שיש בה כדי להצדיק הטלת מגבלה על רישומו.
(3)
היה יבואן כאמור בפסקה (1) תאגיד, רשאי הממונה על התקינה להחיל את מגבלת הרישום לפי הפסקה האמורה גם לגבי בעל שליטה בתאגיד האמור, קרוב שלו כאמור בפסקה (2), תאגיד שבשליטת התאגיד האמור וכן כל תאגיד שבשליטת מי מאלה; הוראות פסקה (2) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין מגבלת רישום של קרוב לפי פסקה זו.
חובת רישום במרשם היבואנים [תיקון: תשע״ז]
יבואן יירשם במרשם היבואנים לפני ייבוא טובין שייבואם על ידו טעון אישור עמידה בדרישות הממונה.
שחרור טובין מפיקוח רשות המכס [תיקון: תשע״ז, תשפ״ב]
(א)
(1)
לא ישוחררו מפיקוח רשות המכס טובין שייבואם על ידי אותו יבואן טעון אישור עמידה בדרישות הממונה, אלא לאחר קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה.
(2)
לצורך קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה, יגיש יבואן רשום בקשה שיצורפו לה אישור בדיקת מעבדה או הצהרה, הכול בהתאם להוראות לפי פקודה זו.
(3)
אישור עמידה בדרישות הממונה יונפק לטובין העומדים בדרישות צו פיקוח ובהנחיות הממונה על התקינה לפי פקודה זו, ובלבד שלא ניתנה הוראה של הממונה על התקינה להימנע מהנפקתו של האישור; הממונה על התקינה רשאי להורות בהחלטה מנומקת בכתב על אי־מתן אישור כאמור אם נוכח כי קיים חשש לפגיעה בשלומו, בבריאותו או בבטיחותו של הציבור או באיכות הסביבה.
(3א)
בלי לגרוע מהוראות סעיף זה, לעניין טובין שבהתאם להוראות לפי פקודה זו נדרשת הצהרה בלבד לשם שחרורם מפיקוח רשות המכס, יונפק אישור עמידה בדרישות הממונה בתוך שלושה ימי עבודה מיום הגשת ההצהרה כנדרש לפי פקודה זו, אלא אם כן החליט הממונה לדגום את תיק המוצר או את המוצר בהתאם להוראות סעיף 2טו(א2) או (א3).
(4)
אין בהוראות פסקה (1) כדי לגרוע מחובת קבלת אישור של רשות מוסמכת או גוף אחר לפי כל דין, טרם שחרור הטובין מפיקוח רשות המכס.
(ב)
(1)
על אף האמור בסעיף קטן (א)(1), הממונה על התקינה רשאי לקבוע הנחיות לעניין שחרור טובין מפיקוח רשות המכס למחסני היבואן, על ידי מעבדת בדיקה, בטרם קיבל היבואן אישור עמידה בדרישות הממונה (להלן – אישור שחרור מותנה), בתנאים שיורה עליהם, ובכלל זה קבלת התחייבות בכתב של היבואן לקיום דרישות צו הפיקוח והנחיות הממונה על התקינה ובמקרים המתאימים קבלת ערובה לטובת אוצר המדינה להבטחת קיום הדרישות האמורות.
(2)
נתנה מעבדת בדיקה אישור שחרור מותנה, תפעל המעבדה בהתאם להנחיות הממונה על התקינה כדי להבטיח כי היבואן ממלא אחר התנאים לקבלת אישור שחרור מותנה, ובכלל זה ההתחייבויות שמסר היבואן; מצאה מעבדת בדיקה כי לא קויימו כל התנאים לקבלת אישור שחרור מותנה או לא קויימו התחייבויותיו של היבואן, תפעל המעבדה בהתאם להנחיות הממונה על התקינה לפי פקודה זו, ובכלל זה תדווח על כך באופן שהורה הממונה.
(3)
הממונה על התקינה רשאי למנוע או לעכב מתן אישור שחרור מותנה, אם נוכח כי קיים חשש לפגיעה בשלומו, בבריאותו או בבטיחותו של הציבור או באיכות הסביבה.
(4)
שר הכלכלה והתעשייה יקבע הוראות לעניין דרישת ערובה כתנאי למתן אישור שחרור מותנה, ובכלל זה הוראות בדבר סוג הערובה, תנאיה, סכומה וחילוטה.
הצהרה [תיקון: תשע״ז, תשפ״ב]
(א)
נקבעה בצו פיקוח או בהנחיות הממונה על התקינה, לגבי טובין מיובאים, חובה להגיש הצהרה לממונה על התקינה לצורך קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה, יגיש היבואן הרשום לממונה על התקינה באמצעות מעבדת בדיקה את ההצהרה וכל מסמך אחר שנדרש לפי הנחיות הממונה על התקינה; בהנחיות הממונה על התקינה לא יידרשו מסמכים שלשם השגתם או שימוש בהם נדרש קשר ישיר בין היבואן ליצרן, לרבות מסמכים מהיצרן.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), לשם הוכחת התאמת טובין לדרישות תקן בין־לאומי על עדכוניו, ובכלל זה אסדרה זרה, שאומצו בתקן רשמי, כולן או חלקן, כאמור בסעיף 9(א)(1)(ב) לחוק התקנים, תוגש הצהרה בדבר התאמה לדרישות כאמור באותו סעיף בצירוף המסמכים שלהלן:
(1)
תעודת בדיקה מאת מעבדה מוסמכת על ידי גוף החבר בארגון ILAC או מאת מכון התקנים, שלפיה הטובין עומדים בדרישות תקן בין־לאומי על עדכוניו אשר אומץ בתקן רשמי, כולו או חלקו; ואולם לעניין הוכחת עמידת טובין בדרישות תיעוד וסימון הקבועות בתקן רשמי החל על הטובין, רשאי הממונה על התקינה לקבוע בהנחיותיו כי ניתן לצרף מסמך חלופי לתעודת בדיקה כאמור אם המסמך מעיד על התאמת הטובין לדרישות האסדרה הזרה, כגון תיעוד בדבר החומרים הכלולים בטובין, ובלבד שהמסמך החלופי אינו הצהרת יבואן כאמור בסעיף 2א(ב);
(2)
תעודה של גוף הערכת התאמה או של מעבדת בדיקה בדבר עמידה בדרישות אסדרה זרה, אם הדרישה לעניין תעודה זו נקבעה לפי אותן הוראות אסדרה;
(3)
התחייבות כי הטובין שבמשלוח זהים לטובין שאליהם מתייחסת תעודת בדיקת המעבדה או מסמך חלופי כאמור בפסקה (1);
(4)
התחייבות להשלמת הסימון הנדרש לפי הדין הישראלי ולהתאמת טובין שהם מכשירי חשמל לרשת החשמל הנוהגת בישראל טרם שיווקם;
(ג)
בסעיף זה –
”ארגון ILAC“ – הארגון הבין־לאומי של גופי הסמכת מעבדות וגופי פיקוח (International Laboratory Accreditation Cooperation);
”גוף הערכת התאמה“ (Conformity Assessment Body) – גוף הערכת התאמה על פי דרישות אסדרה זרה.
אישור בדיקת מעבדה [תיקון: תשע״ז, תשפ״ב]
(א)
נקבעה לפי סעיף 2א(ג) או (ד), לגבי טובין מיובאים, חובה להגיש אישור בדיקת מעבדה לצורך קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה, יגיש היבואן הרשום למעבדת בדיקה בקשה לקבלת אישור בדיקת מעבדה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, בהתאם להנחיות הממונה על התקינה.
(ב)
לשם מתן אישור בדיקת מעבדה כאמור בסעיף קטן (א), תבצע מעבדת בדיקה בדיקות בהתאם להנחיות הממונה על התקינה, ותרשום במערכת התקשורת והמידע לפי סעיף 2יג את כל אלה: המידע בנוגע לממצאי הבדיקות שערכה, פרטי היבואן הרשום, פרטי הטובין, התקן הרשמי שחל על הטובין שנבדקו, הנחיות הממונה על התקינה שלפיהן פעלה ביחס לטובין וביצעה את הבדיקה, שם היצרן, ארץ הייצור וכל פרט אחר שקבע הממונה על התקינה בהנחיותיו; נודע למעבדת בדיקה כי חל שינוי בפרט מהפרטים שרשמה במערכת התקשורת והמידע כאמור, תרשום המעבדה במערכת התקשורת והמידע את הפרטים שהשתנו, בלא דיחוי.
(ג)
(1)
מעבדת בדיקה לא תבצע בדיקה לצורך מתן אישור משלוח, אלא אם כן היא ביצעה את הבדיקה לשם מתן אישור הדגם לגבי אותם טובין.
(2)
על אף האמור בפסקה (1), רשאית מעבדת בדיקה לבצע בדיקה לשם מתן אישור משלוח אף אם בדיקת הדגם בוצעה על ידי מעבדה אחרת, בהתקיים אחד מאלה:
(א)
קיים הסכם שיתוף פעולה בין מעבדת הבדיקה המבצעת את אישור המשלוח לבין מעבדת בדיקה אחרת שביצעה את בדיקת הדגם; הסכם שיתוף פעולה כאמור יוצג לממונה על התקינה לפי דרישתו, והוא רשאי להתנות את המשך הפעולה על פיו בתנאים שיורה עליהם; לעניין זה, ”הסכם שיתוף פעולה“ – הסכם המבטיח כי –
(1)
המעבדה שביצעה את בדיקת הדגם תעביר את מלוא המידע הנדרש לביצוע הבדיקה למעבדה המבצעת את אישור המשלוח לשם ביצוע אישור משלוח באופן מהימן, ובכלל זה תיק המוצר של הטובין הנבדק וויתור על חסיון לקוח;
(2)
המעבדה המבצעת את אישור המשלוח תעביר למעבדה שנתנה את אישור הדגם את המידע ההכרחי לשם המשך ההכרה באישור הדגם;
(ב)
קיים הסכם הכרה בין מעבדת הבדיקה המבצעת את אישור המשלוח לבין מעבדה הפועלת מחוץ לישראל, לעניין הכרה בתוצאות בדיקותיה של המעבדה הפועלת מחוץ לישראל ולעניין קבלת כל מידע נדרש באופן המאפשר למעבדת הבדיקה בישראל לעשות שימוש בתוצאות הבדיקה כבדיקה שנערכה על ידה, ובלבד שהממונה על התקינה אישר מראש ובכתב כי ההסכם מקיים את דרישותיו בהתאם להוראות פסקה (3); לעניין זה, ”הסכם הכרה“ – הסכם בין מעבדות או הסכם בין מעבדה לבין ארגון בין־לאומי שבו חברות מעבדות, המבטיח את קיום הנהלים המקובלים לבדיקות מעבדה ואת מהימנות הבדיקות, וכן כי המעבדה הפועלת מחוץ לישראל תעמיד את מלוא המידע הנדרש למעבדה בישראל לשם הכרה בבדיקות כבדיקות מטעמה, ולשם שימוש בבדיקות כבדיקותיה;
(ג)
המעבדה שביצעה את בדיקת הדגם היא מעבדה זרה המנויה בהסכם הכרה הדדי בין־ממשלתי, כהגדרתו בסעיף 12(א)(2א) לחוק התקנים, והכול בכפוף להוראות ההסכם האמור ולהנחיות שהורה הממונה על התקינה לעניין זה.
(3)
הממונה על התקינה יקבע בהנחיותיו הוראות ותנאים לעניין הסכם הכרה כהגדרתו בפסקת משנה (2)(ב), כדי להבטיח כי הסכם כאמור כולל הוראות לעניין איכות הבדיקות המבוצעות על ידי מעבדות שהן צד להסכם כאמור, מהימנותן, אימות תוצאותיהן, קבלת מידע מהמעבדה הפועלת מחוץ לישראל ובקרה שתבצע מעבדה הפועלת בישראל על הבדיקות שערכה המעבדה הפועלת מחוץ לישראל.
(4)
דין בדיקה שביצעה מעבדה הפועלת מחוץ לישראל כדין בדיקה שביצעה מעבדת הבדיקה שעשתה בה שימוש, ויראו את מעבדת הבדיקה האמורה, לכל דבר ועניין, כמי שאישרה את הדגם.
(ד)
הממונה על התקינה יקבע בהנחיותיו הוראות מפורטות לעניין הבדיקות הנדרשות לקביעת התאמת טובין מיובאים לתקן רשמי ולשם קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה, ובכלל זה הבדיקות הנדרשות למתן אישור דגם ואישור משלוח, היקף הבדיקות כאמור ומתכונתן; לשם גיבוש הנחיות כאמור רשאי הממונה על התקינה להתייעץ עם –
(1)
מכון התקנים;
(2)
מעבדות מוכרות, ואם טרם הוכרו מעבדות בתחום – מעבדות מאושרות באותו תחום כמשמעותן בסעיף 12 לחוק התקנים;
(3)
איגוד לשכות המסחר;
(4)
התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות המלאכה והתעשייה, וכן גוף אחר החבר בנשיאות הארגונים העסקיים שהממונה על התקינה מצא לנכון להיוועץ בו.
ביטול, עיכוב, התליה או התניה של אישור בדיקת מעבדה [תיקון: תשע״ז]
(א)
הממונה על התקינה רשאי להורות למעבדת בדיקה לבטל אישור בדיקת מעבדה שנתנה, לעכב את נתינתו, להתנותו בתנאים או להתלותו עד לסיום בדיקתו או עד לקיום תנאים שקבע, לאחר שנתן ליבואן הרשום הזדמנות לטעון את טענותיו, אם מצא כי מתקיים אחד או יותר מאלה:
(1)
האישור ניתן על בסיס מידע כוזב, חלקי, שגוי או מטעה ואילו היה המידע הנכון והמלא לפני נותן האישור במועד מתן האישור, לא היה ניתן האישור;
(2)
התעורר חשד לגבי מהימנות האישור, לרבות בשל הפרת תנאי מתנאי האישור או הוראה מההוראות לפי פקודה זו או חיקוק אחר בידי היבואן מקבל האישור.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), סבר הממונה על התקינה כי יש צורך דחוף לבטל אישור בדיקת מעבדה, לעכב את נתינתו, להתלותו או להתנותו בתנאים, בשל חשש ממשי לפגיעה מיידית בשלומו, בבריאותו או בבטיחותו של הציבור או באיכות הסביבה, רשאי הוא לתת למעבדת בדיקה הוראה כאמור בסעיף קטן (א), גם בלי שנתן ליבואן הרשום הזדמנות לטעון את טענותיו, ובלבד שייתן לו הזדמנות כאמור בהקדם האפשרי לאחר מתן ההוראה ולא יאוחר מ־14 ימי עסקים ממועד מתן ההוראה כאמור.
(ג)
הורה הממונה על התקינה על ביטול אישור בדיקת מעבדה, התלייתו או התנייתו לפי סעיף זה, יודיע על כך לרשות המכס.
מתן הוראות פרטניות למעבדת בדיקה [תיקון: תשע״ז]
הממונה על התקינה רשאי לתת למעבדת בדיקה הוראות מיוחדות לעניין ביצוע בדיקות מסוימות, בדיקות של טובין מסוימים או בדיקות בעבור יבואן מסוים, ובכלל זה להורות על –
(1)
אופן ביצוע הבדיקות, נטילת דוגמאות ומסירתן לבדיקת מעבדה, ובכלל זה מעבדה אחרת, הפועלת בישראל או מחוצה לה, או שמירתן לתקופה שיורה או לנהוג בהן בדרך אחרת;
(2)
בדיקה מלאה של התאמה לדרישות תקן רשמי החל על הטובין, בדיקה נוספת, בדיקה חלקית, בדיקה חוזרת, בדיקה משלימה, והכול במעבדת הבדיקה או במעבדה אחרת, הפועלת בישראל או מחוצה לה;
(3)
מקום ביצוע הבדיקות.
הכרה במעבדות [תיקון: תשע״ז]
(א)
הממונה על התקינה רשאי לתת למעבדה שאישר בהתאם להוראות סעיף 12(א) לחוק התקנים, הכרה לביצוע בדיקות התאמה של טובין מיובאים לתקן רשמי לפי פקודה זו, ובלבד שמצא שהמעבדה ערוכה לקיים את ההוראות לפי פקודה זו בתחומי הפעולה שלגביהם ניתן האישור לפי סעיף 12(א) האמור, לרבות הוראות הממונה על התקינה, ובכלל זה לעניין חיבור למערכת התקשורת והמידע.
(ב)
שר הכלכלה והתעשייה רשאי, על פי המלצת הממונה על התקינה –
(1)
לקבוע הוראות לעניין מתן הכרה לפי סעיף קטן (א), ובכלל זה תנאים נוספים להכרה כאמור;
(2)
בהסכמת שר האוצר, לקבוע תנאים נוספים על התנאים למתן הכרה לפי סעיף קטן (א), לעניין סל בדיקות תקנים נדרש לגבי סוג טובין מסוים או חיוב המעבדה בביצוע בדיקות בתחומי הפעולה שלגביהם ניתן לה אישור לפי סעיף 12(א) לחוק התקנים, לשם מתן מענה לצורכי המשק הישראלי.
(ג)
הממונה על התקינה רשאי לבטל הכרה במעבדה כאמור בסעיף קטן (א), להתלותה, להגבילה או לסרב לחדשה, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 12(א1) לחוק התקנים, בשינויים המחויבים.
(ד)
החליט הממונה על התקינה לבטל הכרה במעבדה, להתלותה, להגבילה או לסרב לחדשה, לפי סעיף קטן (ג), יודיע על כך לרשות המכס.
דין עובדים, מנהלים, נושאי משרה ובודקים במעבדה מוכרת [תיקון: תשע״ז, תשפ״ב]
דינם של עובדים, מנהלים, נושאי משרה ובודקים במעבדה מוכרת, לרבות מי שמסייע להם בהפעלת סמכות או במתן שירות, לעניין תפקידם לפי פקודה זו, כדין עובדי המדינה לעניין חיקוקים אלה:
(1)
(2)
(3)
חוק העונשין, לעניין ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור.
חובות יבואנים רשומים [תיקון: תשע״ז, תשפ״ב]
(א)
על יבואן רשום יחולו החובות המנויות להלן, נוסף על החובות המוטלות עליו לפי חוק התקנים:
(1)
יבואן רשום ישמור את הפרטים והמסמכים המנויים בתוספת, לגבי כל משלוח של טובין, לתקופה שלא תפחת משבע שנים ממועד השחרור של המשלוח האחרון של טובין מאותו הדגם;
(2)
יבואן רשום ישמור, לתקופה שלא תפחת משבע שנים, את רשימת העוסקים שאליהם העביר את הטובין ישירות;
(3)
יבואן רשום יאפשר למעבדת בדיקה שעמה התקשר לצורך קבלת אישור בדיקת מעבדה, לבצע כל פעולה נדרשת לשם מתן האישור ובחינה של קיום התחייבויותיו בהתאם לאישור שחרור מותנה, ובכלל זה לאפשר למעבדת הבדיקה להיכנס לחצרים שבהם מאוחסנים הטובין, וליטול מסמכים ודוגמאות הנחוצים לביצוע הבדיקה בהתאם להנחיות הממונה על התקינה;
(4)
החל יבואן בביצוע בדיקה של טובין מסוים במשלוח מסוים לצורך אישור המשלוח אצל מעבדת בדיקה אחת, לא יהיה רשאי הוא להמשיך את ביצועה של בדיקת הטובין האמור באותו משלוח או להתחיל את ביצוע הבדיקה האמורה מחדש אצל מעבדת בדיקה אחרת, למעט אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב מהממונה על התקינה ובהתקיים נסיבות חריגות המצדיקות זאת, לדעת הממונה וכפי שיפרט.
(ב)
בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), אין בקבלת אישור עמידה בדרישות הממונה לפי פקודה זו כדי לגרוע מאחריותו של יבואן לעמוד בכל דרישות התקינה כאמור בסעיף 9(א)(1) לחוק התקנים החלות על הטובין ובהוראות כל דין בנוגע לטובין, לרבות לפי סעיף 9(א) ו־(א2)(1) ו־(2) לחוק התקנים.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א)(1), יבואן רשום פטור מחובת שמירת תיק מוצר לגבי טובין שאינם מיועדים לשיווק והפצה לציבור והם אחד מאלה:
(1)
טובין שהם דוגמאות;
(2)
טובין המיועדים לשימוש בהליך הייצור;
(3)
טובין המיועדים לשימוש עצמי;
(4)
טובין המיועדים לחלקי חילוף לתעשייה.
(ד)
הממונה על התקינה רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, לפטור יבואן רשום מחובת שמירת תיק מוצר לגבי טובין שאינם מיועדים לשיווק והפצה לציבור ואינם מנויים בסעיף קטן (ג).
מערכת התקשורת והמידע [תיקון: תשע״ז]
(א)
הממונה על התקינה ינהל מערכת תקשורת ומידע שתכלול מידע בדבר פניות יבואנים רשומים למעבדות בדיקה לביצוע בדיקות לשם קבלת אישורי בדיקת מעבדה, לרבות רישום תוצאות הבדיקות, מועד קיומן, העתקים של אישורי בדיקות המעבדה שניתנו וכל פרט זיהוי אחר הנוגע לטובין שנבדקו הנדרש לפי הוראות פקודה זו (בפקודה זו – מערכת התקשורת והמידע).
(ב)
הממונה על התקינה רשאי, בכפוף להוראות כל דין, לקבוע הוראות לעניין המורשים לעיין במידע הכלול במערכת התקשורת והמידע או להזין אליה מידע ולעניין היקף ההרשאה והגבלות על היקף העיון או הזנת המידע, ורשאי הוא לקבוע הסדרי עיון שונים שיחולו על רשות המכס, מכון התקנים, מעבדות מוכרות ויבואנים רשומים, והכול בכפוף להוראות כל דין, ובכלל זה הוראות לעניין הגנה על סודות מסחריים.
(ג)
מי שהגיע אליו מידע ממערכת התקשורת והמידע בניגוד להוראות לפי פקודה זו, ובכלל זה בלא הרשאה מתאימה, ידווח על כך לממונה על התקינה באופן מיידי, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש אלא באישור מראש ובכתב של הממונה על התקינה.
הפעלת מערכת התקשורת והמידע באמצעות מכון התקנים [תיקון: תשע״ז]
(א)
הממונה על התקינה רשאי להורות למכון התקנים להפעיל את מערכת התקשורת והמידע שבניהולו כאמור בסעיף 2יג לתקופה של חמש שנים, ובלבד שלא יורה כאמור אלא לאחר שקבע הוראות לפי סעיף 2יג(ב), וכן הוראות שיבטיחו את התחרות בענף וכן יסדירו עניינים אלה:
(1)
הגבלת הרשאות לגישה למערכת התקשורת והמידע;
(2)
גישה למערכת התקשורת והמידע לשם עיון בה או לשם הזנת נתונים אליה, סוגי הנתונים שיוזנו למערכת, היקף העיון במידע ופרקי הזמן להזנת מידע למערכת ולהעברתו לגורמים המורשים לכך;
(3)
תחזוקת המערכת הטכנולוגית שתשמש את מערכת התקשורת והמידע, ודרכי אבטחת המידע הכלול בה;
(4)
הבטחת נגישות המידע הכלול במערכת לבעלי הרשאה ולמי שנתונה לו זכות לעיין באותו מידע.
(ב)
הוראות לפי סעיף קטן (א) ייקבעו לאחר התייעצות עם הרשם כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981, בשים לב לחלופות טכנולוגיות מקובלות שייבחנו מעת לעת, ובאופן שימנע ככל האפשר, את הסיכון לפגיעה באבטחת המידע הכלול במערכת התקשורת והמידע, ובכלל זה בסודות מסחריים.
(ג)
הורה הממונה על התקינה כי מערכת התקשורת והמידע תופעל באמצעות מכון התקנים, כאמור בסעיף קטן (א), יחולו הוראות אלה:
(1)
לא יפעיל מכון התקנים את מערכת התקשורת והמידע אלא בהתאם להוראות שקבע הממונה על התקינה לפי סעיף קטן (א) ובהתאם להוראות לפי סעיף 2יג;
(2)
מכון התקנים לא יסרב לבקשה של מעבדה מוכרת להזין מידע למערכת התקשורת והמידע, לשם מילוי תפקידיה של המעבדה המוכרת לפי דין;
(3)
מכון התקנים לא יגלה מידע הכלול במערכת התקשורת והמידע ולא יעשה בו כל שימוש אלא בהתאם להוראות לפי פקודה זו;
(4)
מערכת התקשורת והמידע תופעל על ידי עובדי מכון התקנים שקיבלו היתר להפעלת המערכת מטעם הממונה על התקינה, והם יהיו בעלי ההרשאה היחידים להפעלתה מטעם המכון;
(5)
לא יימסר מידע לעובדי מכון התקנים שאינם בעלי היתר והרשאה לפי פסקה (4), אלא בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 2יג(ב);
(6)
מכון התקנים ידווח לממונה על התקינה על כל הפרה של הוראות הממונה לפי סעיף זה, ובכלל זה על כל מקרה של העברת מידע הכלול במערכת התקשורת והמידע למי שאינו מורשה לכך.
(ד)
הממונה על התקינה רשאי לתת הרשאה לעובד משרד הכלכלה והתעשייה שהוא הסמיכו לכך, לשם ביצוע בקרה על קיום ההוראות שהורה לפי סעיף זה.
(ה)
שר הכלכלה והתעשייה, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי להאריך את התקופה שבה תופעל מערכת התקשורת והמידע בידי מכון התקנים כאמור בסעיף קטן (א) לתקופות נוספות שלא יעלו על חמש שנים כל אחת.
(ו)
שר הכלכלה והתעשייה, רשאי, בהמלצת הממונה על התקינה, להורות על מינוי עובד מבין עובדי משרדו, לתקופה שיורה עליה, שיהיה אחראי להפעלת מערכת התקשורת והמידע במקום מכון התקנים כאמור בסעיף קטן (א) ויפעל בהתאם להוראות הממונה (בסעיף זה – האחראי להפעלת המערכת), וכן רשאי השר להורות על מינוי בעלי תפקידים נוספים לשם הפעלת המערכת, שיהיו כפופים לאחראי להפעלת המערכת, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של השר כי מתקיים אחד מאלה:
(1)
קיימת אפשרות ממשית כי פעולות מכון התקנים או מחדליו בהפעלת מערכת התקשורת והמידע יגרמו להפרעה מיידית לאספקה סדירה של טובין למשק או למתן שירותים סדירים למשק;
(2)
נגרמה פגיעה חמורה בתחרות בין מעבדות בדיקה או פגיעה חמורה בפעילות היבואנים, או קיימת אפשרות ממשית לפגיעה כאמור, והכול עקב אופן הפעלת מערכת התקשורת והמידע על ידי המכון, במעשה או במחדל, או עקב הפרת הוראות לפי סעיף קטן (א).
(ז)
הורה שר הכלכלה והתעשייה כאמור בסעיף קטן (ו), רשאים הממונה על התקינה, האחראי על הפעלת המערכת ובעלי תפקידים נוספים כאמור באותו סעיף קטן, כפי שיורה השר, לקיים במסגרת מכון התקנים כל פעולה הנדרשת לשם הפעלת מערכת התקשורת והמידע, ובכלל זה רשאים הממונה והאחראי על הפעלת המערכת לתת הוראות למכון התקנים או למי מטעמו שעסקו בהפעלת המערכת ערב המועד שבו ניתנה הוראת השר; הוראות כאמור יחולו על אף כל זכות הנתונה למכון התקנים במערכת התקשורת והמידע או לגבי הפעלתה.
(ח)
שר הכלכלה והתעשייה לא ייתן הוראה כאמור בסעיף קטן (ו) אלא לאחר שנתן למכון התקנים הזדמנות לטעון את טענותיו.
סמכויות פיקוח [תיקון: תשע״ז, תשפ״ב, תשפ״ב־2]
(א)
לשם פיקוח על הסדרת יבוא טובין לפי הוראות סעיפים 2א עד 2יד, ובכלל זה פיקוח על מעבדות בדיקה, יהיו נתונות לממונה על התקינה ולמפקח שהוא עובד משרד הכלכלה והתעשייה שמונה לפי סעיף 10(א1) לחוק התקנים, כל הסמכויות המנויות בסעיף 10(ב) ו־(ב1) לחוק האמור, בשינויים המחויבים ובכפוף להוראות סעיף 10(ב2), ובלבד שקיבלו הכשרה מתאימה כפי שהורה הממונה על התקינה בנושאים הנוגעים לפקודה זו.
(א1)
הממונה על התקינה יפעיל מערכת פיקוח ובקרה ממוחשבת שתתבסס על מערכת ההתראות של המכס, על בסיס ניהול סיכונים, לבחינת הצהרות שהוגשו לשם אישור העמידה בדרישות הממונה בדרך של בדיקה מדגמית של הטובין או של תיק המוצר, כמפורט בסעיפים קטנים (א2) ו־(א3), לפי שיקול דעתו.
(א2)
החליט הממונה על התקינה לדגום את תיק המוצר, יחולו כל אלה:
(1)
אישור העמידה בדרישות הממונה יעוכב עד להצגת תיק המוצר או אישור בדיקת מעבדה אם נדרש לפי הוראות פסקה (5);
(2)
הממונה על התקינה ימסור ליבואן באופן מיידי דרישה להצגת תיק המוצר;
(3)
היבואן יידרש להציג את תיק המוצר בתוך 72 שעות ממועד קבלת הדרישה לפי פסקה (2);
(4)
מייד עם הצגת תיק המוצר ובמקביל לבדיקת תוכנו יופק אישור העמידה בדרישות הממונה;
(5)
חלף המועד האמור בפסקה (3) ולא הציג היבואן תיק מוצר בפני הממונה, יידרש אישור בדיקת מעבדה כתנאי לשחרור הטובין.
(א3)
החליט הממונה על התקינה לדגום את הטובין יחולו כל אלה:
(1)
אישור העמידה בדרישות הממונה יעוכב עד לקבלת התחייבות היבואן כי יאפשר את ביצוע הדגימה במכס או במחסני היבואן, לפי בחירת היבואן;
(2)
הממונה על התקינה ימסור ליבואן באופן מיידי דרישה לביצוע דגימה של הטובין ולקבלת התחייבות היבואן כאמור בפסקה (1);
(3)
מייד עם קבלת התחייבות היבואן לביצוע הדגימה יופק אישור העמידה בדרישות הממונה.
(ב)
הודעה על מפקחים שנתונות להם סמכויות לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.
סמכויות הממונה על התקינה לדרוש מידע ומסמכים [תיקון: תשע״ז]
(א)
בלי לגרוע מהוראות סעיף 2טו, רשאי הממונה על התקינה לדרוש מיבואן רשום או ממעבדת בדיקה למסור לו, במועד, במתכונת ובאופן שיורה, כל מידע הדרוש לו לשם הפעלת סמכויותיו לפי פקודה זו או כדי להקל על ביצועה.
(ב)
הממונה על התקינה רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן השמירה של מידע הנדרש לפי הוראות פקודה זו לשם שמירת המידע באופן אמין, ברור וקריא; שוכנע הממונה כי ניתן לאשר את שמירת המידע בדרך דיגטלית, רשאי הוא, בין השאר, להורות על דרכים לגיבוי תקופתי של המידע ודרכי הגישה אליו ובכלל זה להורות על ההסדרים הנדרשים לשם פיקוח על ביצוע הוראות פקודה זו, ורשאי הוא להתיר שמירת מידע בדרך דיגיטלית לסוגי יבואנים, וכן לקבוע הוראות שונות בשים לב לסוגי מעבדות או לסוגי יבואנים, לגודלם, להיקף פעילותם, לסוגי המצרכים או לסוגי המידע.
הסתייעות הממונה במעבדות הבדיקה, סמכויותיהן וחובותיהן [תיקון: תשפ״ב]
(א)
הממונה על התקינה רשאי להסתייע במעבדת הבדיקה שבאמצעותה הגיש היבואן את הבקשה לאישור עמידה בהוראות הממונה, לשם ביצוע בדיקה מדגמית של הטובין או של תיק המוצר לפי סעיף 2טו(א1); ואולם בהתקיים נסיבות מיוחדות, רשאי הממונה על התקינה להורות, בהחלטה מנומקת בכתב, על ביצוע הבדיקה המדגמית כאמור באמצעות מעבדת בדיקה אחרת; במסגרת הסתייעות במעבדת בדיקה לפי סעיף זה, רשאית מעבדת בדיקה לשלוח ליבואן הודעות ודרישות מטעם הממונה על התקינה.
(ב)
לעניין הסתייעות כאמור בסעיף קטן (א), מעבדת בדיקה וכל מי שמסייע לה כאמור בסעיף 2יא יפעלו מטעם הממונה על התקינה בהתאם להנחיותיו והוראותיו ותחת פיקוחו, ולא יפעילו סמכות הכרוכה בהפעלת שיקול דעת שניתן לממונה על התקינה לפי דין.
(ג)
מעבדת הבדיקה רשאית לבצע את הבדיקה המדגמית ולפעול בהתאם לתוצאותיה ולהנחיות הממונה על התקינה, כמפורט להלן:
(1)
לגבי בדיקה מדגמית של תיק מוצר –
(א)
המעבדה תבדוק אם תיק המוצר מכיל את כל הפרטים והמסמכים המנויים בתוספת שיש לשמור לפי סעיף 2יב(א)(1);
(ב)
הראתה תוצאת הבדיקה כי תיק המוצר מכיל את כל הפרטים והמסמכים כאמור בפסקת משנה (א), תודיע על כך המעבדה לממונה על התקינה וליבואן;
(ג)
הראתה תוצאת הבדיקה כי תיק המוצר אינו מכיל את כל הפרטים והמסמכים כאמור בפסקת משנה (א), תשלח המעבדה הודעת דרישה ליבואן להשלמת הפרטים והמסמכים החסרים בתוך המועדים שנקבעו בהוראות הממונה על התקינה ותודיע על כך לממונה על התקינה;
(ד)
לא השלים היבואן את הפרטים והמסמכים שנדרש להשלים לפי פסקת משנה (ג) בתוך המועדים שנקבעו לכך, תשלח המעבדה ליבואן הודעת דרישה להפסקה מיידית של מכירת הטובין ותודיע על כך לממונה על התקינה;
(ה)
הודעת הדרישה לפי פסקת משנה (ד) תהיה בתוקף עד להשלמת תיק המוצר כנדרש והצגת אישור מעבדה מאושרת בדבר עמידת הטובין בדרישות התקינה כאמור בסעיף 9(א)(1) לחוק התקנים; לעניין זה, ”מעבדה מאושרת“ – כמשמעותה בסעיף 12(א)(1) לחוק התקנים;
(ו)
לאחר השלמת תיק המוצר כנדרש והצגת אישור כאמור בפסקת משנה (ה), תודיע המעבדה על כך ליבואן ולממונה על התקינה; עם מסירת ההודעה, תתבטל הודעת הפסקת המכירה;
(2)
לגבי בדיקה מדגמית של הטובין –
(א)
המעבדה תבדוק את עמידת הטובין בדרישות התקינה החלות עליהם כאמור בסעיף 9(א)(1) לחוק התקנים;
(ב)
הראתה תוצאת הבדיקה כי הטובין עומדים בדרישות התקינה כאמור בסעיף 9(א)(1) לחוק התקנים, תודיע על כך המעבדה לממונה על התקינה וליבואן;
(ג)
הראתה תוצאת הבדיקה כי הטובין אינם עומדים בדרישות התקינה כאמור בסעיף 9(א)(1) לחוק התקנים, תודיע על כך המעבדה לממונה על התקינה ותשלח ליבואן הודעת דרישה ובה ייכללו כל אלה:
(1)
דרישה להפסקה מיידית של מכירת הטובין ולאיסוף של הטובין שטרם נמכרו לציבור מכל נקודות המכירה;
(2)
דרישה לבצע את אחת הפעולות שלהלן, לפי בחירתו:
(א)
סילוק הליקויים וקבלת אישור המעבדה על כך;
(ב)
השמדת הטובין או השבתם לספק שממנו רכש את הטובין;
(ד)
נוכחה המעבדה, בהתאם להערכתה המקצועית, כי הטובין אינם עומדים בדרישות התקינה כאמור בסעיף 9(א)(1) לחוק התקנים, ובהתאם להנחיות הממונה על התקינה, הטובין מהווים סכנה לציבור, תודיע על כך לממונה על התקינה בלא דיחוי, כדי שישקול להפעיל את סמכויותיו לפי סעיף 10א או 10ב לחוק התקנים;
(ה)
החליט הממונה על התקינה להפעיל את סמכויותיו לפי סעיף 10א או 10ב לחוק התקנים, לאחר קבלת הודעה מהמעבדה כאמור בפסקת משנה (ד), יהיה רשאי לשלוח הודעות ליבואנים לפי הסעיפים האמורים באמצעות המעבדה, ובלבד שצוין על גבי ההודעה כי היא לפי החלטת הממונה.
(ד)
לשם ביצוע הוראות סעיף זה, יפעילו מעבדות הבדיקה את הסמכויות המוקנות להן לפי סעיפים 2ה ו־2ז.
השגה [תיקון: תשפ״ב]
(א)
על הודעת דרישה של מעבדת בדיקה כאמור בסעיף 2טז1 ניתן להגיש השגה לממונה על התקינה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת המעבדה; השגה כאמור תוגש עם העתק למעבדה, וזו תשלח את התייחסותה בתוך עשרה ימים; הממונה על התקינה רשאי להורות על אופן הגשת השגה כאמור.
(ב)
אין בהגשת השגה לפי סעיף קטן (א) כדי לבטל תוקפה של הודעת דרישה כאמור בסעיף 2טז1.
(ג)
הודעה בדבר החלטה בהשגה תימסר ליבואן ולמעבדה.
פיקוח הממונה על מעבדות הבדיקה [תיקון: תשפ״ב]
(א)
הממונה על התקינה ומפקח כמשמעותו בסעיף 2טו רשאים לעשות שימוש בסמכויותיהם לפי סעיפים 2טו ו־2טז לשם פיקוח על פעילות המעבדות לפי סעיף 2טז1.
(ב)
הממונה על התקינה יקבע בהנחיותיו הוראות שיחולו על מעבדות הבדיקה לשם פיקוח ובקרה על פעילותן לפי סעיפים 2טז1; הוראות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה, ורשאי הממונה על התקינה להורות על דרכים נוספות לפרסום ההוראות.
מניעת ניגוד עניינים [תיקון: תשפ״ב]
בעבודת מעבדת בדיקה מעבדת בדיקה ומי שמסייע לה בהפעלת סמכות או במתן שירות כאמור בסעיף 2יא, לא יבצעו בדיקות מדגמיות כאמור בסעיף 2טז1, אם הטיפול בהן עלול לגרום להם להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים; נודע למי מהם על חשש לניגוד עניינים כאמור, יפסיק לטפל בבדיקה ויודיע על כך לממונה על התקינה; הוראות סעיף 12(א2)(3) ו־(4) לחוק התקנים החלות על מעבדה מאושרת, יחולו, בשינויים המחויבים, על מעבדת בדיקה ועל מי שמסייע לה כאמור בסעיף זה.
אי־תחולה לעניין רשויות מוסמכות [תיקון: תשע״ז, תשפ״ב]
(א)
הוראות סעיפים 2ג עד 2טז4 יחולו לעניין אישור עמידה בדרישות הממונה בלבד, ואין בהן –
(1)
כדי לגרוע או לשנות מסמכויות כל רשות מוסמכת לפי פקודה זו או כדי להקנות לה סמכות נוספת;
(2)
כדי לגרוע מסמכויות לפי פקודת המכס.
(ב)
בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), סעיפים 2ג עד 2טז4 לא יחולו ביחס לייבוא טובין שהם מזון כהגדרתו בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015.
ועדת חריגים [תיקון: תשפ״ב]
(א)
תוקם ועדת חריגים שתפקידה להמליץ לשר הכלכלה והתעשייה (בסעיף זה – השר) לעניין הוספת תקן לתוספת השלישית לחוק התקנים בהתאם לסעיף 9(א)(5)(ב) לאותו חוק.
(ב)
וזה הרכב ועדת החריגים:
(1)
עובד משרד ראש הממשלה שימנה המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה והוא יהיה היושב ראש;
(2)
המנהל הכללי של משרד המשפטים, או עובד משרד המשפטים שימנה לעניין זה;
(3)
הממונה על חוקיות היבוא במשרד הכלכלה והתעשייה;
(4)
עובד אגף התקציבים במשרד האוצר שימנה הממונה על התקציבים;
(5)
עובד רשות התחרות שימנה הממונה על התחרות;
(6)
הממונה על התקינה;
(7)
הממונה על הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן או עובד הרשות שימנה הממונה על הגנת הצרכן וסחר הוגן לעניין זה.
(ג)
הודעה על מינוי חברי ועדת החריגים והרכב הוועדה המכהנת תפורסם באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה.
(ד)
השר או הממונה על התקינה יפנו לוועדת החריגים לשם קבלת המלצתה בעניין הוספת תקן כאמור בסעיף קטן (א); לפנייה יצורפו פרטי התקן הנדון וחוות דעת מאת הממונה על התקינה בדבר קיומו של חשש לפגיעה בבטיחות הציבור, בבריאות הציבור או באיכות הסביבה, וכן התייחסות לעניין שיקולי תחרות והפחתת יוקר המחיה.
(ה)
ועדת החריגים תעביר את המלצתה לשר בתוך 60 ימים מיום קבלת הפנייה ותפרט בהחלטתה את נימוקיה; לא העבירה ועדת החריגים את המלצתה בתקופה האמורה או הודיעה במהלכה כי אין בכוונתה לדון בפנייה, יראו כאילו המליצה להוסיף את התקן בהתאם לסעיף קטן (ז).
(ו)
ועדת החריגים תפרסם את המלצתה באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה, ובלבד שהמידע שיפורסם לא יכלול מידע שאין למוסרו לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ״ח–1998; הוועדה רשאית שלא לכלול בפרסום כאמור מידע שאין חובה למוסרו לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.
(ז)
המליצה ועדת החריגים להוסיף את התקן לתוספת השלישית לחוק התקנים, רשאי השר לעשות כן.
(ח)
המליצה ועדת החריגים לשר שלא להוסיף תקן לתוספת השלישית לחוק התקנים, רשאי הוא לפנות לממשלה לקבלת אישורה להוספת התקן.
(ט)
לפניית השר לממשלה לשם קבלת אישורה להוספת התקן כאמור בסעיף קטן (ח), יצורפו פרטי התקן הנדון, המלצת ועדת החריגים ועמדת השר המפרטת את נימוקיו שלא לאמץ את המלצת ועדת החריגים.
(י)
פנה השר לממשלה לפי סעיף קטן (ח), יודיע על כך לוועדת החריגים, ורשאי הוא להוסיף בצו, אשר תוקפו לא יעלה על שלושה חודשים ממועד ההודעה לוועדת החריגים, את התקן לתוספת השלישית (בסעיף זה – צו זמני), ובלבד שלא יחולו באותה העת צו לפי סעיף קטן זה וצו שניתן לפי סעיף קטן (טו) לעניין אותו תקן.
(יא)
הממשלה תקבל החלטה בנוגע לפניית השר כאמור בסעיף קטן (ח) בתוך 21 ימים ממועד פניית השר לממשלה, ורשאית היא להאריך את התקופה בתקופות נוספות, ובלבד שהתקופה הנוספת הכוללת לא תעלה על 42 ימים; הממשלה תהיה רשאית להפעיל את סמכותה לפי סעיף זה באמצעות ועדת שרים, כפי שתחליט.
(יב)
החליטה הממשלה שלא להוסיף את התקן לתוספת השלישית וקבע השר צו זמני לפי סעיף קטן (י) והצו עומד בתוקפו במועד קבלת החלטת הממשלה, יבטל השר את הצו מוקדם ככל הניתן.
(יג)
לא החליטה הממשלה בתוך התקופה הקבועה בסעיף קטן (יא), יראו את פניית השר להוספת התקן כאילו אושרה על ידה, אלא אם כן חזר בו השר מפנייתו לפי סעיף קטן (ח) טרם סיום התקופה האמורה.
(יד)
החליטה הממשלה להוסיף את התקן לתוספת השלישית לחוק התקנים או אושרה פניית השר להוספת התקן בשל חלוף התקופה כאמור בסעיף קטן (יא), רשאי השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להוסיף בצו את התקן לתוספת השלישית לחוק התקנים; הובא צו כאמור לאישור ועדת הכלכלה וקבע השר צו זמני, רשאי הוא להאריך את תוקפו של הצו הזמני כל עוד לא החליטה ועדת הכלכלה אם לאשר את הצו.
(טו)
(1)
על אף האמור בסעיף זה, ראה השר, לרבות בעקבות פנייה מהציבור, כי קיים חשש מיידי לפגיעה בביטחון המדינה, בבריאות הציבור, בבטיחות הציבור או באיכות הסביבה או כי קיים צורך חיוני אחר, רשאי הוא להוסיף בצו תקן לתוספת השלישית לחוק התקנים אף בלא קבלת המלצת ועדת החריגים; צו כאמור יהיה בתוקף לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.
(2)
ביקש השר כי צו שקבע לפי פסקה (1) יהיה בתוקף לתקופה העולה על שלושה חודשים, יפנה בהקדם האפשרי לוועדת החריגים, ויחולו על פנייה כאמור הוראות סעיפים קטנים (ד) עד (יד), בשינויים המחויבים.
פקדון [תיקון: תשע״ד]
(א)
שר הכלכלה רשאי לקבוע בצו פיקוח, שהמייבא טובין או מבקש לייבאם או לפדותם מפיקוח רשות המכס, יפקיד לזכות האוצר פקדון במקום, בסכום, בשיעור, במועד, לתקופה, בתנאים ובדרכים שיפורשו בצו, ולאסור פדייתם של טובין זולת אם הופקד להם פקדון, ורשאי שר הכלכלה בהתייעצות עם שר האוצר לקבוע בצו שהאוצר ישלם למפקיד ריבית בשיעור ובתנאים שפורשו בצו.
(ב)
שר הכלכלה רשאי לקבוע בצו חובותיו של הנפקד, לרבות תשלום ריבית בשיעור שייראה לשר הכלכלה בשל אי העברת הפקדון במועד לרשות האוצר.
(ג)
על צו בדבר הפקדת פקדון יחולו הוראות סעיף 2 לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש״ט–1949, כאילו היה צו המטיל מס כמשמעו באותו סעיף.
(ד)
צו פיקוח יכול שישונה או יבוטל בצו פיקוח שניתן אחריו.
כוחו של צו פיקוח [תיקון: תשע״ד]
צו פיקוח כוחו יפה להתלות, בכלל או במקצת, הפעלתו של כל דין האוסר או המסדיר ייבוא טובין, ייצואם, הובלתם לאורך החוף או הטענתם בכלי שיט לצרכי כלי השיט, ואפשר לכלול בו כל הוראות, וביניהן הוראות עונשין – לרבות קנס 10,000 לירות או פי שניים משווי הטובין המיובאים – ששר הכלכלה יראה אותן נחוצות כדי להבטיח הפעלתו ואכיפתו של הצו.
הכנסתם והוצאתם של כלי שיט וכלי טיס
כדי להסיר ספק נאמר בזה, כי בצו פיקוח ניתן לאסור ולהסדיר הכנסת כלי שיט וכלי טיס לישראל והוצאתם ממנה כאילו הן ייבוא וייצוא של טובין, ואפילו היו כלים אלה מסיעים טובין או נוסעים, ובין שהם נעים בכוח עצמם ובין אם לאו; אין הוראה זו באה לגרוע מהוראת כל חיקוק בדבר מכס לענין כלי שיט וכלי טיס.
היטלים [תיקון: תשע״ד]
שר הכלכלה רשאי בצו להורות על הטלתם וגבייתם של היטלים עקב שיטת פיקוח הכלולה בצו פיקוח ולקבוע שיעוריהם; צו כאמור יכול שישונה או יבוטל בצו שלאחריו מאת שר הכלכלה; היטלים שנגבו לפי סעיף זה ישולמו לאוצר או לקרן או לחשבון רשמיים שנקבעו בצו.
טובין המושטים שלא כדין
(א)
היו טובין מושטים בניגוד לצו פיקוח או בניגוד לחוק החל על המסחר עם האויב, יחולטו הטובין על כל אמצעי ההובלה שהשתמשו בהם להובלתם וינהגו בהם כפי שיורה השר, דרך כלל או למקרה מסויים, ובלבד שלא יחולט כלי שיט אלא אם חל עליו סעיף קטן (ב); היצואן או היבואן של הטובין או סוכנו, או שולח הטובין וכל המנסה להשיטם, דינו – מאסר שנתיים או קנס פי שלושה משווי הטובין או משווי אמצעי ההובלה ששימשו להובלתם, הכל לפי הסכום הגדול יותר.
(ב)
מקום שצו פיקוח אסר לייצא טובין אלא אם הם נשגרים למקום פלוני או לאדם פלוני, וטובין שנשגרו כאמור נמסרו למקום אחר או לאדם אחר, הרי אם –
(1)
לא עלה הנפח הרשום של כלי השיט שבו נשגרו הטובין על מאתיים וחמישים טונות, יחולט כלי השיט וינהגו בו כפי שיורה השר;
(2)
עלה הנפח הרשום של כלי השיט שבו נשגרו הטובין על מאתיים וחמישים טונות, דינו של בעל הכלי – קנס חמשת אלפים לירות, וניתן לעכב את כלי השיט עד שיסולק הקנס או עד שתינתן ערובה לסילוקו.
סמכות לדרוש ראיות [תיקון: תשע״ז]
(א)
פקיד מכס או רשות מוסמכת רשאים לדרוש מכל אדם המחזיק בטובין מושטים או שבידו השליטה עליהם, ראיה מספקת להנחת דעתו של המנהל או של רשות מוסמכת, שהשטת הטובין אינה אסורה על פי צו פיקוח או על פי החוק החל על המסחר עם האויב; לא הובאה ראיה כאמור, יחולטו הטובין וינהגו בהם כפי שיורה השר.
(ב)
דרשו פקיד המכס או הרשות המוסמכת ראיה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי פקיד המכס להוציא מרשותו את הטובין הנדונים בערובה מספקת להנחת דעתו, על מנת שהראיה הנדרשת תובא לפניו תוך זמן שיקבע; לא הובאה ראיה כאמור, רשאי המנהל או הרשות המוסמכת, לפי הענין, לחלט את הערובה ולשחרר את הטובין, או לחלט את הטובין, ולנהוג במחולט כפי שיורה השר.
(ג)
קביעתו של המנהל או של רשות מוסמכת, שלא הובאה ראיה מספקת להנחת דעתו, תהא ראיה על כך בכל הליך לפי סעיף זה כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.
הודעת חילוט
(א)
חולטו טובין או אמצעי הובלה על פי פקודה זו, ימציא המנהל או פקיד שהסמיך לכך הודעת חילוט לבעל הטובין או לבעל אמצעי ההובלה, או לסוכנו, או לאדם המחזיק בהם או שבידו השליטה עליהם, לרבות הקברניט של כלי שיט.
(ב)
היה מענו של האדם שאליו מכוונת הודעת החילוט ידוע למנהל או לפקיד שהסמיך לכך, תישלח ההודעה במכתב רשום; לא היה מענו ידוע להם – תפורסם ההודעה ברשומות.
מתן תעודת מפדה והחזרה
(א)
כדי להבטיח קיום הוראותיה של פקודה זו, או של צו פיקוח, או של חיקוק אחר בענין ייצוא וייבוא של טובין, או של דיני המסחר עם האויב –
(1)
יהיה פקיד מכס רשאי בכל עת לסרב לתת תעודת מפדה לכלי שיט;
(2)
כל כלי שיט שניתנה לו תעודת מפדה, יהיה פקיד מכס, קצין חיל הים, או כל אדם שהמנהל או רשות מוסמכת הסמיכו לכך רשאי, כל עוד כלי השיט הוא בתחומי נמל של ישראל, לדרוש שתעודת המפדה תוחזר לו.
(ב)
דרישת החזר יכול שתיעשה בעל פה לקברניט של כלי השיט, או שתונח בשבילו בכלי השיט אצל המפקד או הממונה על כלי השיט או הנחזה כאחד מאלה, ואם אין קברניט – ניתן למסרה כאמור לבעל המנהל של כלי השיט אם הוא בישראל, ואם אין בעל מנהל בישראל – לסוכנו היושב בישראל, ואם איננו ידוע או אין למצאו אפשר להדביקה על תורן כלי השיט.
(ג)
משנדרש החזר תעודת המפדה, יפקע מיד תקפה של התעודה; לא קויימה הדרישה, דינו של הקברניט – קנס 1500 לירות.
(ד)
סעיף זה יחול על כלי טיס כאילו היה כלי שיט, ולענין זה – במקום ”כלי שיט“ קרי ”כלי טיס“, במקום ”נמל“ קרי ”נמל תעופה“, ובמקום ”קברניט“ קרי ”מפקד“.
הוראות בדבר מקום יעדם של טובין
(א)
העומד לייצא טובין ומוסר לפני היצוא או המשלוח הצהרה בדבר מקום יעדם ויש למנהל או לרשות מוסמכת יסוד להניח שההצהרה כוזבת בפרט חשוב, רשאי הוא לעכב את הטובין עד שתוכח אמיתות ההצהרה; לא הוכחה אמיתות ההצהרה – יחולטו הטובין וינהגו בהם כפי שיורה השר.
(ב)
(1)
כל טובין שהוצאו מתחום המדינה, חייבים היצואן או שוגרם של הטובין לשכנע את המנהל או את הרשות המוסמכת, אם נדרשו לכך, שהטובין לא הגיעו לאויב או לארץ אויב, או להוכיח שלא הסכימו שהטובין יגיעו לאויב או לארץ אויב ושלא סייעו לכך, וכי נקטו כל הצעדים הדרושים כדי להבטיח שמקום יעדם של הטובין יהא המקום שפורש במסמכים שהראו או שהגישו לפקיד המכס בקשר ליצוא הטובין;
(2)
יצואן או שוגר שלא שיכנע או לא הוכיח כאמור בפסקה (1), יחוב בקנס פי שלושה משווי הטובין או חמש מאות לירות, כפי שידרוש המנהל או הרשות המוסמכת.
מועצות וועדות מייעצות
השר רשאי למנות מועצות וועדות מייעצות ככל שייראה לו כדי לסייעו בהפעלת הוראותיה של פקודה זו.
שמירת דינים
(א)
פקודה זו באה להוסיף על הוראות פקודת המכס ולא לגרוע מהן, אולם כלי שיט או טובין שחולטו לפי פקודה זו לא יחולו עליהם הוראות פקודת המכס בענין זה אלא אם נקבע כך במפורש בפקודה זו ובמידה שנקבע כך.
(ב)
פקודה זו לא תגרע מסמכות הנתונה לפי חיקוק לממשלה או לאחד מחבריה.
סמכות לכפר עבירות בכופר כסף
השר רשאי לכפר בכופר כסף על כל עבירה או פעולה שנעשו בהפרת פקודה זו, ובלבד שהכופר יהיה לא יותר מפי שלושה משווי הטובין או משווי אמצעי ההובלה שנעשתה בהם העבירה או הפעולה או לא יותר מחמש מאות לירות, הכל לפי הסכום הגדול.
עיצום כספי [תיקון: תשע״ז, תשפ״ב, [י״פ הודעות]]
(א)
הפר יבואן הוראה מהוראות לפי פקודה זו, כמפורט להלן, רשאי הממונה על התקינה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סעיפים 14א עד 14יז, בסכום של 5,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2017; בשנת 2023, 5,380 ש״ח), ואם הוא תאגיד – בסכום של 15,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2017; בשנת 2023, 16,130 ש״ח):
(1)
לא דיווח לממונה על התקינה על שינוי בפרטים או במסמכים שמסר, בניגוד להוראות סעיף 2ג(ד);
(2)
לא שמר פרטים או מסמכים, בניגוד להוראות סעיף 2יב(א)(1) או (2).
(ב)
הפר יבואן הוראה מהוראות לפי פקודה זו, כמפורט להלן, רשאי הממונה על התקינה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סעיפים 14א עד 14יז, בסכום של 10,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2017; בשנת 2023, 10,750 ש״ח), ואם הוא תאגיד – בסכום של 25,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2017; בשנת 2023, 26,880 ש״ח):
(1)
מסר לממונה על התקינה או למעבדת בדיקה פרטים לא נכונים לעניין טובין שייבא, לצורך עמידה בדרישות הממונה על התקינה כפי שנקבעו באישור המותנה או לצורך קבלת האישור כאמור מן הממונה על התקינה, באחד מאלה:
(א)
במסמך או בפרט שמסר במצורף לבקשה לקבלת אישור עמידה בדרישות הממונה לפי סעיפים 2ה(א)(2) ו־2ז(א);
(ב)
במסמך או בפרט שמסר במצורף להצהרה לפי סעיפים 2ה(א)(2) ו־2ו;
(2)
מסר מידע לא נכון בהצהרה שמסר לפי סעיף 2ג(ב) או במסמכים ופרטים שמסר לפי סעיף 2ג(ב), (ג) או (ד);
(3)
ייבא טובין שייבואם על ידו טעון אישור עמידה בדרישות הממונה בלי שנרשם במרשם היבואנים, בניגוד להוראות סעיף 2ד;
(4)
הפר תנאי מהתנאים לקבלת אישור שחרור מותנה שנקבעו לפי סעיף 2ה(ב);
(5)
מסר טובין מסוים במשלוח מסוים לבדיקה של יותר ממעבדת בדיקה אחת, בניגוד להוראות סעיף 2יב(א)(4);
(6)
לא דיווח לממונה על התקינה על מידע הכלול במערכת התקשורת והמידע שהגיע אליו, או גילה לאחר מידע כאמור או עשה שימוש במידע כאמור בלא אישור מראש ובכתב של הממונה, והכול בניגוד להוראות סעיף 2יג(ג).
(ג)
הפרה מעבדת בדיקה הוראה מהוראות לפי פקודה זו, כמפורט להלן, רשאי הממונה על התקינה להטיל עליה עיצום כספי לפי הוראות סעיפים 14א עד 14יז, בסכום של 50,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2017; בשנת 2023, 53,740 ש״ח):
(1)
נתנה אישור שחרור מותנה שלא בהתאם להנחיות הממונה על התקינה לפי סעיף 2ה(ב);
(2)
לא דיווחה על אי־קיום התחייבויות בידי יבואן, אם נודע לה על כך, או שלא פעלה בהתאם להנחיות הממונה על התקינה, בניגוד להוראות לפי סעיף 2ה(ב)(2);
(3)
ביצעה בדיקה לצורך מתן אישור משלוח בלי שביצעה את הבדיקה לצורך אישור דגם ולא התקיימו התנאים לביצוע הבדיקה באמצעות מעבדה אחרת לפי סעיף 2ז(ג)(2), בניגוד להוראות סעיף 2ז(ג);
(4)
לא פעלה בהתאם להוראות או להנחיות שנתן הממונה על התקינה לפי סעיפים 2ה, , , , 2יג או 2יד;
(5)
הודיעה לממונה על התקינה או ליבואן כי תיק מוצר מכיל את כל הפרטים והמסמכים המנויים בתוספת שנדרש לשמור לפי סעיף 2יב(א)(1), בלי שבדקה את תיק המוצר, בניגוד להוראות סעיף 2טז1(ג)(1)(א);
(6)
מצאה כי תיק מוצר אינו מכיל את כל הפרטים והמסמכים המנויים בתוספת שנדרש לשמור לפי סעיף 2יב(א)(1) ולא הודיעה על כך לממונה על התקינה, בניגוד להוראות סעיף 2טז1(ג)(1)(ג);
(7)
מצאה כי תיק מוצר אינו מכיל את כל הפרטים והמסמכים המנויים בתוספת שנדרש לשמור לפי סעיף 2יב(א)(1) ולא שלחה ליבואן הודעת דרישה להשלמת הפרטים והמסמכים החסרים בניגוד להוראות סעיף 2טז1(ג)(1)(ג);
(8)
לא הודיעה לממונה על התקינה על כך שהיבואן לא השלים את הפרטים והמסמכים על פי דרישתה בתוך המועדים שנקבעו לכך, בניגוד להוראות סעיף 2טז1(ג)(1)(ד);
(9)
לא שלחה ליבואן הודעת דרישה להפסקה מיידית של מכירת הטובין, בניגוד להוראות סעיף 2טז1(ג)(1)(ד);
(10)
הודיעה לממונה על התקינה או ליבואן כי הטובין עומדים בדרישות התקינה בלי שבדקה את הטובין, בניגוד להוראות סעיף 2טז1(ג)(2)(א);
(11)
מצאה כי הטובין אינם עומדים בדרישות התקינה ולא הודיעה על כך לממונה על התקינה, בניגוד להוראות סעיף 2טז1(ג)(2)(ג);
(12)
מצאה כי הטובין אינם עומדים בדרישות התקינה ולא שלחה ליבואן דרישה להפסקה מיידית של מכירת הטובין ולאיסוף הטובין שטרם נמכרו לציבור ודרישה לבצע פעולות, בניגוד להוראות סעיף 2טז1(ג)(2)(ג).
(ד)
היה לממונה על התקינה יסוד סביר להניח כי יבואן או מעבדת בדיקה, לפי העניין, הפרו הוראה מההוראות לפי פקודה זו כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג), בנסיבות מחמירות, רשאי הממונה על התקינה להטיל עליהם עיצום כספי לפי הוראות סעיפים 14א עד 14יז, ששיעורו פי אחד וחצי מסכום העיצום הכספי שניתן להטיל בשל אותה הפרה לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג); לעניין זה, ”נסיבות מחמירות“ – הפרה הנוגעת לכמות גדולה במיוחד של טובין.
הודעה על כוונת חיוב [תיקון: תשע״ז]
(א)
היה לממונה על התקינה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי פקודה זו כאמור בסעיף 14א (בפקודה זו – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפקודה זו – הודעה על כוונת חיוב).
(ב)
בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה על התקינה, בין השאר, את אלה:
(1)
המעשה או המחדל (להלן – המעשה), המהווה את ההפרה;
(2)
סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;
(3)
זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה על התקינה לפי הוראות סעיף 14ג;
(4)
הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 14ה, והמועד שממנו יראו הפרה כהפרה נמשכת לעניין הסעיף האמור.
זכות טיעון [תיקון: תשע״ז]
מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 14ב רשאי לטעון את טענותיו, בכתב או בעל פה, לפני הממונה על התקינה, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה, ורשאי הממונה על התקינה להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת שלא תעלה על 45 ימים.
החלטת הממונה על התקינה ודרישת תשלום [תיקון: תשע״ז]
(א)
הממונה על התקינה יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי סעיף 14ג, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 14ו.
(ב)
החליט הממונה על התקינה לפי הוראות סעיף קטן (א) –
(1)
להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בפקודה זו – דרישת תשלום), שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלומו;
(2)
שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.
(ג)
בדרישת התשלום או בהודעה לפי סעיף קטן (ב) יפרט הממונה על התקינה את נימוקי החלטתו.
(ד)
לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 14ג, בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.
הפרה נמשכת והפרה חוזרת [תיקון: תשע״ז]
(א)
בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה; לעניין זה, ”הפרה נמשכת“ – הפרת הוראה מהוראות פקודה זו כאמור בסעיף 14א, לאחר שהממונה הודיע למפר על אותה הפרה.
(ב)
בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, מחצית סכום העיצום הכספי כאמור; לעניין זה, ”הפרה חוזרת“ – הפרת הוראה מההוראות לפי פקודה זו כאמור בסעיף 14א, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.
סכומים מופחתים [תיקון: תשע״ז]
(א)
הממונה על התקינה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסעיפים 14א ו־14ה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).
(ב)
שר הכלכלה והתעשייה, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסעיפים 14א ו־14ה, ובשיעורים שיקבע.
סכום מעודכן של העיצום הכספי [תיקון: תשע״ז]
(א)
העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה על התקינה כאמור בסעיף 14ד(ד) – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגש ערעור לבית משפט לפי סעיף 14טו ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי הממונה על התקינה או בית המשפט – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.
(ב)
סכומי העיצום הכספי הקבועים בסעיף 14א יתעדכנו ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב־1 בינואר של השנה הקודמת, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 2017; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ג)
הממונה על התקינה יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה הודעה על סכומי העיצום הכספי המעודכנים לפי סעיף קטן (ב).
המועד לתשלום העיצום הכספי [תיקון: תשע״ז]
המפר ישלם את העיצום הכספי בתוך 45 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 14ד.
הפרשי הצמדה וריבית [תיקון: תשע״ז]
לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו על העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961 (בפקודה זו – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.
גבייה [תיקון: תשע״ז]
עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחולו הוראות חוק המרכז לגביית קנסות, הוצאות ואגרות, התשנ״ה–1995.
התראה מינהלית [תיקון: תשע״ז]
(א)
היה לממונה על התקינה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי פקודה זו, כאמור בסעיף 14א, והתקיימו נסיבות שקבע הממונה על התקינה, בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא, במקום להמציא לו הודעה על כוונת חיובו להטיל עליו עיצום כספי, לפי הוראות סעיפים 14א עד 14יז, להמציא לו התראה מינהלית לפי הוראות סעיף זה; בסעיף קטן זה, ”היועץ המשפטי לממשלה“ – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לעניין זה.
(ב)
בהתראה מינהלית יציין הממונה על התקינה מהו המעשה המהווה את ההפרה, יודיע למפר כי עליו להפסיק את ההפרה וכי אם ימשיך בהפרה או יחזור עליה יהיה צפוי לעיצום כספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, לפי העניין, כאמור בסעיף 14יג, וכן יציין את זכותו של המפר לבקש את ביטול ההתראה לפי הוראות סעיף 14יב.
(ג)
הממונה על התקינה יפרסם נהלים שנקבעו לפי סעיף זה באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה.
בקשה לביטול התראה מינהלית [תיקון: תשע״ז]
(א)
נמסרה למפר התראה מינהלית כאמור בסעיף 14יא, רשאי הוא לפנות לממונה על התקינה בכתב, בתוך 45 ימים, בבקשה לבטל את ההתראה בשל כל אחד מטעמים אלה:
(1)
המפר לא ביצע את ההפרה;
(2)
המעשה שביצע המפר, המפורט בהתראה, אינו מהווה הפרה.
(ב)
קיבל הממונה על התקינה בקשה לביטול התראה מינהלית לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי הוא לבטל את ההתראה או לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההתראה על כנה; החלטת הממונה על התקינה תינתן בכתב, ותימסר למפר בצירוף נימוקים.
הפרה נמשכת והפרה חוזרת לאחר התראה [תיקון: תשע״ז]
(א)
נמסרה למפר התראה מנהלית לפי הוראות סעיף 14יא והמפר המשיך להפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, ימסור לו הממונה על התקינה דרישת תשלום בשל הפרה נמשכת כאמור בסעיף 14ה(א); מפר שנמסרה לו דרישת תשלום כאמור, רשאי לטעון את טענותיו לפני הממונה לעניין הימשכות ההפרה וסכום העיצום הכספי, ויחולו הוראות סעיפים 14ג ו־14ד, בשינויים המחויבים.
(ב)
נמסרה למפר התראה מינהלית לפי הוראות סעיף 14יא והמפר חזר והפר את ההוראה שבשלה נמסרה לו ההתראה, בתוך שנתיים מיום מסירת ההתראה, יראו את ההפרה הנוספת כאמור כהפרה חוזרת לעניין סעיף 14ה(ב), והממונה על התקינה ימסור למפר הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 14ב בשל ההפרה החוזרת; מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב כאמור, רשאי לטעון את טענותיו לפני הממונה על התקינה ויחולו הוראות סעיפים 14ג ו־14ד, בשינויים המחויבים.
עיצום כספי בשל הפרה לפי פקודה זו ולפי חוק אחר [תיקון: תשע״ז]
על מעשה אחד המהווה הפרה של הוראה מההוראות לפי פקודה זו המנויות בסעיף 14א ושל הוראה מההוראות לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד, ואם היה ניתן להטיל על מעשה ההפרה כאמור גם כופר לפי סעיף 14 וגם עיצום כספי – לא יוטל אלא אחד משניהם.
ערעור [תיקון: תשע״ז]
(א)
על החלטה סופית של הממונה על התקינה לפי סעיפים 14א עד 14יז ניתן לערער לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום; ערעור כאמור יוגש בתוך 45 ימים מיום שנמסרה למפר הודעה על ההחלטה.
(ב)
אין בהגשת ערעור לפי סעיף קטן (א) כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך הממונה על התקינה או שבית המשפט הורה על כך.
(ג)
החליט בית המשפט לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף קטן (א) לאחר ששולם העיצום הכספי, והורה על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.
פרסום [תיקון: תשע״ז]
(א)
הטיל הממונה על התקינה עיצום כספי לפי הוראות פקודה זו, יפרסם באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:
(1)
דבר הטלת העיצום הכספי;
(2)
מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה;
(3)
סכום העיצום הכספי שהוטל;
(4)
אם הופחת העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום ושיעורי ההפחתה;
(5)
פרטים על אודות המפר, הנוגעים לעניין;
(6)
שמו של המפר – אם המפר הוא תאגיד.
(ב)
הוגש ערעור לפי סעיף 14טו, יפרסם הממונה על התקינה, לפי סעיף קטן (א), את דבר הגשת הערעור ואת תוצאותיו, בדרך שבה פרסם את דבר הטלת העיצום הכספי.
(ג)
על אף הוראות סעיף קטן (א)(6), רשאי הממונה על התקינה לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, אם סבר שהדבר נחוץ לצורך אזהרת הציבור, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו בעניין זה.
(ד)
על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם הממונה על התקינה פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ״ח–1998, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.
(ה)
פרסום לפי סעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה של ארבע שנים, ובעניין עיצום כספי שהוטל על יחיד – לתקופה של שנתיים; בפרסום כאמור יישם הממונה על התקינה אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים כדי למנוע, ככל האפשר, את אפשרות העיון בפרטים שפורסמו בתום תקופת הפרסום.
(ו)
שר הכלכלה והתעשייה רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה.
שמירת אחריות פלילית [תיקון: תשע״ז]
(א)
תשלום עיצום כספי או המצאת התראה מינהלית לפי סעיפים 14א עד 14טז, לפי העניין, לא יגרעו מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי פקודה זו המנויות בסעיף 14א, המהווה עבירה.
(ב)
שלח הממונה על התקינה למפר הודעה על כוונת חיוב או המציא לו התראה מינהלית, בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות, המצדיקות זאת.
(ג)
הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדו הממונה על התקינה הליכים לפי סעיפים 14א עד 14טז בשל אותה הפרה, ואם הוגש כתב האישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) לאחר שהמפר שילם עיצום כספי, יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום הסכום עד יום החזרתו.
עונשין [תיקון: תשע״ז, תשפ״ב]
(א)
יבואן שעשה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה או כפל הקנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור:
(1)
מסר מידע כוזב או שגוי בהצהרה שמסר לפי סעיפים 2ג(ב) או 2ו או במסמכים ופרטים שמסר לפי סעיפים 2ג(ב), (ג) או (ד) או 2ו;
(2)
הפר תנאי מהתנאים לקבלת אישור שחרור מותנה שנקבעו לפי סעיף 2ה(ב);
(3)
מסר טובין מסוים במשלוח מסוים לבדיקה של יותר ממעבדת בדיקה אחת, בניגוד להוראות סעיף 2יב(א)(4);
(4)
יבואן שמסר מידע כוזב או שגוי בהצהרה שמסר לפי סעיפים 2ג(ב) או 2ו או במסמכים ופרטים שמסר לפי סעיפים 2ג(ב), (ג) או (ד) או 2ו, דינו – מאסר 18 חודשים או כפל הקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור.
(א1)
יבואן שעשה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה או כפל הקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור:
(1)
ייבא טובין שיבואם על ידו טעון אישור עמידה בדרישות הממונה בלי שנרשם במרשם היבואנים, בניגוד להוראות סעיף 2ד;
(2)
הפר תנאי מהתנאים לקבלת אישור שחרור מותנה שנקבעו לפי סעיף 2ה(ב);
(3)
מסר טובין מסוים במשלוח מסוים לבדיקה של יותר ממעבדת בדיקה אחת, בניגוד להוראות סעיף 2יב(א)(4).
(ב)
יבואן שעשה אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור:
(1)
לא דיווח לממונה על התקינה על שינוי בפרטים או במסמכים שמסר, בניגוד להוראות סעיף 2ג(ד);
(2)
לא שמר פרטים או מסמכים, בניגוד להוראות סעיף 2יב(א)(1) או (2);
(3)
לא דיווח לממונה על התקינה על מידע הכלול במערכת התקשורת והמידע שהגיע אליו, או גילה לאחר מידע כאמור או עשה שימוש במידע כאמור בלא אישור מראש ובכתב של הממונה, והכול בניגוד להוראות סעיף 2יג(ג).
(ג)
מעבדת בדיקה שעשתה אחת מאלה, דינה – כפל הקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:
(1)
נתנה אישור שחרור מותנה שלא בהתאם להנחיות הממונה על התקינה לפי סעיף 2ה(ב);
(2)
לא דיווחה על אי־קיום התחייבויות בידי יבואן או שלא פעלה בהתאם להנחיות הממונה על התקינה, בניגוד להוראות לפי סעיף 2ה(ב)(2);
(3)
ביצעה בדיקה לצורך מתן אישור משלוח בלי שביצעה את הבדיקה לצורך אישור דגם ולא התקיימו התנאים לביצוע הבדיקה באמצעות מעבדה אחרת לפי סעיף 2ז(ג)(2), בניגוד להוראות סעיף 2ז(ג);
(4)
לא פעלה בהתאם להוראות ולהנחיות שקבע הממונה על התקינה לפי סעיפים 2ה, , , , 2יג או 2יד;
(5)
לא דיווחה לממונה על התקינה על מידע הכלול במערכת התקשורת והמידע שהגיע אליו, או גילתה לאחר מידע כאמור או עשתה שימוש במידע כאמור בלא אישור מראש ובכתב של הממונה, והכול בניגוד להוראות סעיף 2יג(ג).
אחריות נושא משרה בתאגיד [תיקון: תשע״ז]
(א)
נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 14יח על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו; המפר את חובתו האמורה, דינו – הקנס האמור בסעיף 61(א)(3) בחוק העונשין; לעניין סעיף זה, ”נושא משרה“ – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל או בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.
(ב)
נעברה עבירה לפי סעיף 14יח על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.
אצילת סמכויות
השר רשאי לאצול כל סמכות מסמכויותיו לפי פקודה זו; הודעה על אצילת סמכויות כאמור תפורסם ברשומות.
פרסום הנחיות והוראות הממונה [תיקון: תשע״ז]
הממונה על התקינה יפרסם באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה, הנחיות והוראות שהורה לפי פקודה זו, למעט הנחיות והוראות שנתן באופן פרטני ובכלל זה הוראות לפי סעיפים 2ח ו־2ט; פרסום כאמור ייעשה באופן שיאפשר מעקב אחרי שינויים ותיעודם לאורך זמן.
שינוי התוספת [תיקון: תשע״ז]
שר הכלכלה והתעשייה רשאי, בצו, לשנות את התוספת.
[תיקון: תשע״ז]

תוספת

(סעיף 2יב(א)(1))

יבואן רשום – חובה לשמור פרטים ומסמכים

[תיקון: תשפ״ב]
תיק מוצר לגבי טובין שחל עליו תקן רשמי, הכולל את כל אלה:
(1)
שם המוצר;
(2)
שם תת־המוצר;
(3)
שם הדגם;
(4)
ארץ הייצור;
(5)
פרטי היצרן או פרטי הספק;
(6)
אישור על התאמת הדגם לתקן הרשמי החל עליו בצירוף דוח בדיקה מפורט, בהתאם להנחיות הממונה על התקינה;
(7)
תיעוד ערוצי ההפצה;
(8)
צילום המוצר והתווית.
[תיקון: תשפ״ב]
לגבי כל משלוח, מסמכים אלה:
(1)
חשבון מכר;
(2)
הצהרת יבוא כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת המכס;
(3)
שטר מסירה כמשמעותו בסעיף 18 לפקודת המכס;
(4)
עותק הצהרת היבואן כאמור בסעיף 2ו, ככל שיש כזו;
(5)
אישור דגם ואישור משלוח, בהתאם להנחיות הממונה על התקינה;
(6)
(נמחקה);
(7)
מספרי אצוות ומספרים סידוריים, אם הועברו ליבואן על ידי הספק רשימות הכוללות מידע זה;
(8)
(נמחקה).


נקבע בועדת חוק ומשפט של הכנסת ביום ח׳ באדר תשל״ט (7 במרס 1979).
 • שמואל תמיר
  שר המשפטים
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן