לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

פקודת הסטטיסטיקה

פקודת הסטטיסטיקה מתוך

פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], תשל״ב–1972


הגדרות [תיקון: תשל״ח, תשע״ו, תשע״ז]
בפקודה זו –
”הלשכה“ – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”מיפקד“ – פעולה סטטיסטית הנערכת במדינה או בחלק ממנה מתוך פנייה לכל הציבור הנוגע בדבר, לעניין אוכלוסייה או דיור או לעניין חקלאות, תעשייה או פעילות כלכלית אחרת;
”סטטיסטיקה“ – ידיעות סטטיסטיות בנוגע לענינים האמורים בסעיפים 3 ו־7 ופרטים בנושאים הכלולים בשאלוני מיפקד שלפי סעיף 6, לרבות ידיעות ופרטים כאמור הנאספים לפי שיטות דגימה סטטיסטיות שאינן שיטות שרירותיות;
”פעולות סטטיסטיות“ – איסוף ועיבוד של סטטיסטיקה;
”מוסדות המדינה“ – משרדי הממשלה, לרבות הרשויות המקומיות, וכן רשויות, תאגידים או מוסדות אחרים שהוקמו בחיקוק או שהממשלה החליטה עליהם לענין חוק זה;
”הסטטיסטיקן“ – הסטטיסטיקן הלאומי;
”עובד“ – כל אדם המועסק במילוי תפקיד לפי פקודה זו;
”עובד מוסמך“ – פוקד, שלוח וכל אדם שהוסמך לענין פלוני בכל תקנה לפי פקודה זו או בכתב מטעם הסטטיסטיקן;
”צו מיפקד“ – צו לפי סעיף 6;
”שאלון“ – לרבות כל טופס ותעודה.
הסטטיסטיקן הלאומי [תיקון: תשל״ח, תשע״ו]
(א)
הממשלה, על פי הצעת ראש הממשלה, תמנה סטטיסטיקן לאומי; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.
(ב)
הסטטיסטיקן יעמוד בראש הלשכה וינחה את המערכת הסטטיסטית במוסדות המדינה.
(ג)
במילוי תפקידיו יפעל הסטטיסטיקן על סמך שיקולים מדעיים.
תפקידי הלשכה [תיקון: תשל״ח]
תפקידי הלשכה הם –
(1)
לערוך פעולות סטטיסטיות ולפרסם תוצאותיהן בנוגע לאוכלוסיה ולפעילויותיה בתחומי החברה, הבריאות, הכלכלה, המסחר והתעשיה ובתחומים אחרים ובנוגע לתנאי הטבע של הארץ;
(2)
לשתף פעולה עם מוסדות המדינה בעריכת פעולות סטטיסטיות ובפרסום תוצאותיהן;
(3)
להכין, בהתייעצות עם המועצה הציבורית לסטטיסטיקה, תכניות כלליות רב־שנתיות לפעולות הסטטיסטיות של מוסדות המדינה;
(4)
לקבוע, בהתייעצות עם המועצה הציבורית לסטטיסטיקה והמוסדות הנוגעים בדבר, סיווגים סטטיסטיים אחידים לשימוש במוסדות המדינה;
(5)
לרכז ולפרסם ידיעות על פעולות סטטיסטיות הנערכות והמתוכננות בידי הלשכה ובידי מוסדות המדינה או בשבילם.
המועצה הציבורית לסטטיסטיקה [תיקון: תשל״ח, תשס״ח]
(א)
ראש הממשלה ימנה מועצה ציבורית לסטטיסטיקה (להלן – המועצה) שתהא מורכבת מנציגים של מוסדות המדינה, מוסדות להשכלה גבוהה ולמחקר, גופים ציבוריים ומומחים לסטטיסטיקה ולתחומי המשק והחברה.
(ב)
תפקידי המועצה וסמכויותיה הם –
(1)
לייעץ לראש הממשלה ולשרים אחרים בענינים הנוגעים לפעולות הסטטיסטיות של מוסדות המדינה;
(2)
לייעץ לסטטיסטיקן בענינים הנוגעים לפעולות הסטטיסטיות שהלשכה עורכת; לשם כך רשאית המועצה לעיין בשאלונים המופנים לציבור;
(3)
לקבל ממוסדות המדינה את תכניותיהם לעריכת פעולות סטטיסטיות ולחוות דעה על התיאום בין המוסדות לענין תכניות אלה;
(4)
להציע הצעות לייעולן ולפיתוחן של הפעולות הסטטיסטיות של מוסדות המדינה.
(ג)
המועצה תקבע בתקנון את סדרי עבודתה; התקנון יפורסם ברשומות.
(ד)
בהרכב המועצה יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים, ככל הניתן בנסיבות העניין.
תיאום פעולות סטטיסטיות [תיקון: תשל״ח, תשע״ז]
(א)
פעולות סטטיסטיות הנערכות בידי מוסד ממוסדות המדינה או בשבילו, בדרך של פניה לציבור או לחלק ממנו, ייעשו לאחר התייעצות עם הסטטיסטיקן; היתה הפעולה הסטטיסטית מיפקד, לא ייערך המיפקד אלא בהיתר מראש מאת ראש הממשלה.
(ב)
פעולות סטטיסטיות הנערכות בידי הלשכה והנוגעות לענין שבתחום פעולתו של משרד ממשלתי, ייעשו לאחר התייעצות עם המשרד הנוגע בדבר; היתה הפעולה הסטטיסטית מיפקד, לא ייערך המיפקד אלא בהיתר מראש מאת ראש הממשלה.
(ג)
(בוטל).
(ד)
אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע איסוף פרטים הדרושים למילוי תפקיד על פי דין, שלא למטרות סטטיסטיות בלבד.
מיפקד [תיקון: תשל״ח]
(א)
ראש הממשלה רשאי, בהתייעצות עם הסטטיסטיקן ועם המועצה, להורות בצו על עריכת מיפקד של האוכלוסיה או חלק ממנה במדינה או בחלק ממנה.
(ב)
צו המיפקד יקבע את מועד המיפקד, הנושאים שייכללו בשאלונים, מי הם שייפקדו, מי הם שישיבו על השאלונים וכל ענין אחר שראש הממשלה ימצא לנכון לקבוע לשם ביצוע המיפקד בצורה יעילה.
פורסם צו הסטטיסטיקה (מיפקד אוכלוסין ודיור), התשפ״ב–2022, המורה על עריכת מיפקד אוכלוסין ודיור, התשפ״ב–2022.
סטטיסטיקה [תיקון: תשל״ח]
באישור הממשלה תאסוף הלשכה, אגב מיפקד או שלא אגב מיפקד, סטטיסטיקה המתייחסת לענינים אלה או למקצתם:
(1)
האוכלוסיה ודיורה;
(2)
כניסה לישראל ויציאה ממנה;
(3)
דמוגרפיה ובריאות;
(4)
חברה וחינוך;
(5)
מסחר ושיווק;
(6)
יבוא ויצוא;
(7)
מחירי מצרכים, מקרקעין וניירות ערך;
(8)
מחירים סיטוניים וקמעוניים;
(9)
מלאכה ותעשיה;
(10)
הפקה וייצור, לרבות עבודות בניה;
(11)
מלאי של טובין מוגמרים ובלתי מוגמרים;
(12)
זכויות במקרקעין לסוגיהן, מצב המקרקעין ותוצרתם;
(13)
החזקת בנינים ומצבם;
(14)
הערך השנתי של מקרקעין;
(15)
העברות, משכנתאות שנרשמו או שנפדו וחוזי שכירות במקרקעין;
(16)
התנאים להעברת זכויות החזקה או בעלות;
(17)
דמי שכירות המשתלמים או מתקבלים בעד מקרקעין, לרבות מקומות מגורים, חנויות ומקומות עסק אחרים;
(18)
יוקר המחיה;
(19)
הכנסות והשתכרויות;
(20)
שכר עבודה, שעותיה ותנאיה;
(21)
תעסוקה, אבטלה ומצבת עובדים;
(22)
הפרעות וסכסוכים בעבודה;
(23)
פגיעות, תאונות ופיצויים;
(24)
בנקאות וכספים;
(25)
תחבורה ותקשורת ביבשה, בים ובאוויר;
(26)
ביטוח ימי, ביטוח חיים, ביטוח מפני תאונות או אש וביטוח מסוג אחר;
(27)
שירותים אישיים ושירותים אחרים;
(28)
שלטון מקומי;
(29)
ענינים אחרים שהורה עליהם הסטטיסטיקן באישור ראש הממשלה.
עריכת פעולות סטטיסטיות לפי מין [תיקון: תשס״ח]
(א)
עריכת פעולות סטטיסטיות הנוגעות ליחידים ופרסום תוצאותיהן על ידי הלשכה כאמור בסעיף 7, יכללו התייחסות למין, אלא אם כן קבע הסטטיסטיקן, לעניין מסוים, כי יש טעמים המצדיקים שלא לעשות כן.
(ב)
הסטטיסטיקן רשאי לקבוע כי עריכת פעולות סטטיסטיות ופרסום תוצאותיהן כאמור בסעיף קטן (א) יכללו התייחסות למין, אף אם אינן נוגעות ליחידים, בעניינים שיש להם השלכות מגדריות.
(ג)
הלשכה תפרסם, לפחות אחת לשנה, תוצאות של פעולות סטטיסטיות שערכה שיכללו התייחסות למין.
(ד)
הסטטיסטיקן יסמיך, לאחר התייעצות עם הרשות לקידום מעמד האישה כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ״ח–1998, עובד שיהיה אחראי על יישום סעיף זה, לרבות הכנת תכניות לפעולות סטטיסטיות, פיתוח סיווגים סטטיסטיים ושיתוף פעולה עם מוסדות המדינה בכל הנוגע לעריכת פעולות סטטיסטיות הכוללות התייחסות למין.
איסוף סטטיסטיקה כיצד
איסוף הסטטיסטיקה ייעשה בשאלונים שהוכנו בידי הסטטיסטיקן ונמסרו לאדם שממנו נדרשים הפרטים, או באמצעים אחרים שקבע הסטטיסטיקן.
פוקדים ושלוחים
לעריכת מיפקד ולאיסוף סטטיסטיקה אחרת ימנה הסטטיסטיקן פוקדים ושלוחים ויקבע את תפקידיהם.
הצהרה [תיקון: תש״ע]
הסטטיסטיקן מוסמך לקבל תצהיר לצורך פקודה זו; הוא רשאי לדרוש מכל עובד שיצהיר ויחתום לפני כניסתו לתפקיד, בפניו או בפני אדם אחר המוסמך לקבל תצהיר, על הצהרה בנוסח שנקבע בתוספת הראשונה ובדרך שקבע הסטטיסטיקן.
חובה למסור פרטים [תיקון: תשל״ח]
כל אדם שמותר לפי פקודה זו לדרוש ממנו פרטים, לשם מיפקד או סטטיסטיקה אחרת, חייב, אם נדרש לכך מאת הסטטיסטיקן או עובד מוסמך, למלא ולספק, לפי מיטב ידיעתו, את הפרטים שבכל שאלון לפי ההוראות המצורפות אליו או הנוגעות לו.
המצאת דרישה למסור פרטים
(א)
הניח עובד בבית פלוני שאלון הנחזה כמוצא לפי פקודה זו ועמו הודעה שתופש הבית, ובהעדרו – אחר ממשפחתו, חייב למלא את השאלון ולחתום עליו תוך זמן מפורש, תהא בכך כלפי תופש הבית דרישה מספקת לעשות כן, אף אם שמו אינו נקוב בהודעה או שלא הומצאה לו אישית.
(ב)
הניח עובד שאלון כאמור בסעיף קטן (א) במשרדו של אדם או במקום אחר של עסקו, או שנמסר לו או לשלוחו במכתב רשום, ועמו הודעה שיש למלא את השאלון ולחתום עליו תוך זמן מפורש, תהא בכך כלפי אותו אדם, ואם הוא שותפות או חבר בני אדם שאינו מואגד – כלפי חבריהם וכל אחד מהם, דרישה מספקת לעשות כן, ולשלוח את השאלון ללשכה תוך זמן מפורש אם נאמר כך באותה הודעה.
חובה לענות לשאלות [תיקון: תשל״ח]
חייב אדם לענות, לפי מיטב ידיעתו ואמונתו, על כל שאלה שישאל אותו הסטטיסטיקן, או עובד מוסמך, ובלבד שהמידע דרוש לסטטיסטיקה שאיסופה הותר לפי פקודה זו.
סייג לחובה למסור פרטים ולענות על שאלות [תיקון: תשע״ז]
(א)
על אף האמור בסעיפים 11 ו־13, לא יהיה חייב יחיד למלא שאלון, לספק פרטים ולענות על שאלות כאמור באותם סעיפים, בדבר אותו יחיד, משק ביתו או משפחתו, ולמעט בדבר עסקו, שנדרשו ממנו במהלך פעולה סטטיסטית (בסעיף זה – הדרישה), אלא אחת לחמש שנים.
(ב)
מניין חמש השנים כאמור בסעיף קטן (א) יחל במועד שבו סיים היחיד למלא את הדרישה.
(ג)
הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על פעולה סטטיסטית אגב מיפקד.
(ד)
בסעיף זה –
”יחיד“ – אדם למעט תאגיד;
”פעולה סטטיסטית אגב מיפקד“ – מיפקד או פעולה סטטיסטית שמטרתה לאמוד את אוכלוסיית המדינה אף ללא פנייה לכל הציבור הנוגע בדבר, ואשר הסטטיסטיקן הודיע ליחיד כי היא נערכת אגב מיפקד.
רשות כניסה וסימון [תיקון: תשל״ח]
נתנה הממשלה צו מיפקד, או אישרה איסוף סטטיסטיקה אחרת לפי סעיף 7, יהא הסטטיסטיקן, או עובד מוסמך, רשאי, לשם חקירה או סקירה הדרושות להשגת סטטיסטיקה, לעשות בכל זמן סביר את הדברים האלה:
(1)
לענין מיפקד – להיכנס ולבדוק כל בית חרושת, מכרה, בית מלאכה, משרד או מקום שעובדים בו וכל בית מגורים ולהדביק עליהם מספרים, אותיות או סימנים לצורך המיפקד;
(2)
לענין סטטיסטיקה אחרת – להיכנס ולבדוק את המקומות האמורים, פרט לבית מגורים.
גישה לרשומות [תיקון: תשל״ח]
אישרה הממשלה, לפי סעיף 7, איסוף סטטיסטיקה הנוגעת לענין פלוני, יהא כל אדם השומר או הממונה על רשומות או תעודות של המדינה, של רשות מקומית, של עדה דתית – כמשמעותה בסעיף 2 לדברי המלך במועצה על ארץ ישראל, 1922 עד 1947 – או של כל אדם, שלדעת הסטטיסטיקן אפשר להשיג מהם מידע הנוגע לענין האמור או העשוי לסייע להשלמתה או לתיקונה של הסטטיסטיקה הנוגעת לאותו ענין, חייב ליתן לסטטיסטיקן, או לעובד מוסמך גישה אליהם כדי להשיג את המידע.
דרישת ידיעות על אף כל דין [תיקון: תשל״ח]
(א)
על אף האמור בכל דין האוסר מסירת ידיעות או המחייב את שמירתן בסוד, רשאי הסטטיסטיקן לדרוש ממוסד ממוסדות המדינה למסור לו ידיעות, רשומות ותעודות בהתאם לסעיפים 11, 13 ו־15, לצורך עריכת פעולה סטטיסטית בידי הלשכה, ומשעשה כן – יחולו, בשינויים המחוייבים, גם האיסורים והחיובים שנקבעו בדין האמור על כל מי שעוסק בעריכת הפעולה הסטטיסטית לפי פקודה זו.
(ב)
הוראות סעיף זה לא יחולו על ידיעות, רשומות ותעודות –
(1)
שלדעת ראש הממשלה או שר הבטחון הן ענין לבטחון המדינה;
(2)
שלדעת ראש הממשלה או שר החוץ הן ענין ליחסי החוץ של המדינה, או מסירתן עלולה לפגוע בקשרי המסחר הבין־לאומיים של המדינה;
(3)
שלדעת שר האוצר מסירתן עלולה לפגוע במערכת הכלכלית של המדינה, או שלדעת נגיד בנק ישראל מסירתן עלולה לפגוע במוסדותיה הכספיים.
עיבוד הסטטיסטיקה ופרסומה
הסטטיסטיקן ידאג שהסטטיסטיקה ושאר הפרטים שנאספו לפי פקודה זו ייערכו וילווחו, ושהם או תקצירים או נסחים מהם יפורסמו, עם הערות או בלעדיהן, לפי הנחיותיו הכלליות או המיוחדות.
סודיות
(א)
דו״ח אישי או חלק ממנו או תשובה לשאלה שניתנו לענין פקודה זו, לא יפורסמו אלא לצרכי תביעה על פיה.
(ב)
ידיעות שנאספו לענין פקודה זו שמקורן בדו״ח אישי או בתשובה לשאלה, או ברשומות או בתעודות כאמור בסעיף 15, לא יפורסמו באופן שאפשר לזהות למי הן נוגעות.
(ג)
דו״ח אישי שניתן לענין פקודה זו, לא יהא מי שאינו עובד רשאי לראות אותו או חלק ממנו אלא לצרכי תביעה לפי פקודה זו.
סייגים [תיקון: תשל״ח, תש״ע, תשע״ט]
(א)
הוראות סעיף 17 לא יחולו על סטטיסטיקה ופרטים אחרים המתייחסים למוסדות המדינה בלבד וכן לא יחולו אם הסטטיסטיקה או הפרטים האחרים כבר פורסמו לרבים על פי סמכות כדין, או הועמדו לעיון הרבים על פי סמכות כדין.
(ב)
הוראות סעיף 17(א) ו־(ב) לא יחולו אם הדו״ח, התשובה או הידיעות נוגעים –
(1)
ליחיד או לשותפות, והיחיד או כל השותפים הסכימו מראש בכתב לפרסומם;
(2)
לתאגיד או לחבר בני אדם שאינו מואגד, ומנהליהם או גוף מנהל אחר שלהם, יהא שמו אשר יהא, או חבריהם באין גוף כאמור, קיבלו מראש החלטה המסמיכה לפרסומם;
(3)
(א)
לתאגיד הפועל בענף כלכלה המנוי בתוספת השניה, וראש הממשלה התיר בהודעה ברשומות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את פרסומם לאחר שמצא כי הפרסום חיוני לאינטרס הציבורי, ואולם לא יותר פרסום לפי פסקת משנה זו של נתונים המהווים מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981, או של ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם אף שאינה בגדר מידע כאמור;
(ב)
היתר לפי פסקת משנה (א) יינתן לאחר התייעצות עם הסטטיסטיקן, עם המועצה, עם הממונה על התחרות כמשמעותו בחוק התחרות הכלכלית, התשמ״ח–1988, ועם השר אשר בתחום סמכותו מצוי ענף הכלכלה המנוי בתוספת השניה, שבו פועל התאגיד ושהדוח, התשובה או הידיעות נוגעים אליו, ולאחר שניתנה לתאגיד הזדמנות להביע את עמדתו;
(ג)
בהיתר לפי פסקת משנה (א) יפורטו שם התאגיד, נושא הדוח, התשובה או הידיעות וסוגי הפרטים שפרסומם יותר, והתנאים לפרסומם ככל שישנם;
(ד)
ראש הממשלה רשאי, על פי המלצת הסטטיסטיקן ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות, בצו, את התוספת השניה.
(ג)
על אף האמור בסעיף 17(א) ו־(ב), רשאי הסטטיסטיקן למסור לפקיד רישום ראשי שנתמנה על פי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה–1965, ידיעות על שמו, מספר זהותו ומענו של כל אדם שנתקבלו במיפקד; פרק ה׳ לחוק האמור יחול על ידיעות אלה.
איסוף סטטיסטיקה במשותף עם מוסדות אחרים [תיקון: תשל״ח]
(א)
אספה הלשכה סטטיסטיקה או פרטים אחרים בשיתוף פעולה עם מוסד ממוסדות המדינה המוסמך על פי דין לדרוש אותם פרטים, או כשלוח של מוסד כזה, רשאית היא, על אף האמור בפקודה זו, לגלות את הפרטים לאותו מוסד, ובלבד שצויין במקום בולט על המסמך שבו נתבקשו הפרטים שהלשכה אוספת את הפרטים כאמור ונמסרה הודעה על כך לאדם שממנו נאספו הפרטים; לא היה המוסד מוסמך על פי דין לאסוף את הפרטים, רשאית הלשכה לגלותם כאמור אם גם צויין במקום בולט שהוראות הפקודה בדבר החובה למסור פרטים לא יחולו ונמסרה הודעה על כך כאמור.
(ב)
פרטים שאספה הלשכה מאת אדם, לרבות מוסד ממוסדות המדינה, הרשאי לגלותם על פי דין, והוא הרשה את גילוים, רשאית הלשכה, על אף האמור בפקודה זו, לגלותם לכל מוסד ממוסדות המדינה לצורך ביצוע תפקידיו.
(ג)
פרטים שאספה הלשכה מאת אדם, לרבות מוסד ממוסדות המדינה, או מתוך טפסים שלו, רשאית הלשכה, על אף האמור בפקודה זו, למסרם בחזרה לאותו אדם או מוסד, לפי הענין, בין בצורה שקיבלה אותם ובין בכל צורה אחרת.
אי־קבילות
דו״חות, רשומות, תעודות וידיעות אחרות, שנמסרו או הושגו לצרכי סטטיסטיקה לפי פקודה זו, לא יהיו קבילים ולא ישמשו כראיה בכל הליך אזרחי או פלילי, זולת הליכים פליליים בשל עבירה לפי פקודה זו.
עבירות חמורות [תיקון: תשל״ח]
(א)
עובד שעשה אחד הדברים המנויים להלן, דינו – מאסר שלוש שנים:
(1)
השתמש במישרין או בעקיפין לתועלתו האישית בידיעות שהגיעו אליו בתוקף עבודתו ועדיין לא פורסמו לפי פקודה זו, והן עשויות להשפיע על מחיר השוק של מוצר או של מצרך;
(2)
פרסם או מסר לאחר ללא סמכות כדין, שלא במהלך הסדיר של עבודתו, ידיעות שרכש תוך עבודתו;
(3)
חיבר ביודעין בשביל הלשכה סטטיסטיקה כוזבת.
(ב)
המפרסם או מוסר לאחר ידיעות שהגיעו לידו והוא יודע שגילויין נעשה תוך הפרת פקודה זו, דינו – מאסר שלוש שנים.
עבירות שונות [תיקון: תשע״ז]
אלה יאשמו בעבירה לפי פקודה זו:
(1)
המעכב או מפריע את הסטטיסטיקן או עובד מוסמך בהפעלת סמכות שהוענקה לו לפי פקודה זו;
(2)
המסרב או נמנע למלא שאלון שנשלח אליו או הונח אצלו כדין, או למסור את הפרטים הנדרשים בו, או לענות לשאלה או לחקירה שהופנתה אליו מכוח פקודה זו; היה המסרב או הנמנע העובר על הוראות פסקה זו יחיד כהגדרתו בסעיף 13א, לעניין שאלון, שאלות או פרטים הנוגעים לאותו יחיד, משק ביתו או משפחתו, דינו – קנס 500 שקלים חדשים;
(3)
האומר ביודעין דבר כוזב בפרט מהותי שבשאלון שמילא או מסר לפי פקודה זו או בתשובה לשאלה שנשאל מכוחה;
(4)
המשמיד, משחית או מקלקל ללא סמכות כדין שאלון המכיל פרטים שנאספו לפי פקודה זו, או הכותב או המצייר, בשאלון המוצא לענין פקודה זו והנמסר לסטטיסטיקן או לעובד מוסמך, מלים, ציור או כל דבר אחר שהם מגונים, מתועבים, מעליבים או מחללי קודש;
(5)
עובד מוסמך המסרב או נמנע, בלי הצדק מספיק מחמת מחלה או סיבה בלתי נמנעת אחרת, למלא תפקיד המוטל עליו לפי פקודה זו או שנמסר לו מאת הסטטיסטיקן או מאת עובד הממונה עליו.
עונש כללי [תיקון: תשל״ח]
האשם בעבירה לפי פקודה זו שלא נקבע לה עונש אחר, דינו – מאסר שלושה חדשים.
תקנות
הממשלה רשאית להתקין תקנות –
(1)
הדורשות מבני אדם, באזורים שנקבעו, למסור פרטים וידיעות בזמנים שנקבעו ולתקופות שנקבעו;
(2)
הדורשות מסירת פרטים וידיעות בדבר מענו ומשלח ידו של אדם;
(3)
הקובעות שאלונים וידיעות שיש לאמת אותם בתצהיר, ואת נוסח התצהיר;
(4)
הקובעות אגרות שיש לשלם ללשכה בעד הספקת סטטיסטיקה שאספה לפי פקודה זו, בעד מידע או תסקיר מיוחדים שסיפקה או בעד חקירה מיוחדת שביצעה;
(5)
הקובעות כל דבר הטעון קביעה לפי פקודה זו או הדרוש לביצוע הוראותיה ואין קביעה על כך במקום אחר.
[תיקון: תש״ע]

תוספת ראשונה

(סעיף 10)

נוסח ההצהרה

אני ______ מצהיר שאמלא בנאמנות וביושר את תפקידי כ________ בהתאם לדרישותיהן של פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], תשל״ב–1972, ושל כל הוראה שניתנה מכוחה, ולא אגלה או אודיע, ללא סמכות לכך, כל ענין ודבר שיגיעו אלי עקב עבודתי בתפקיד האמור.
[תיקון: תש״ע]

תוספת שניה

(סעיף 18(ב)(3))

ענפי הכלכלה

(בהתאם לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה כפי שמפרסמת הלשכה)
ענף ראשי: 23 – זיקוק נפט ומוצריו ודלק גרעיני.


נקבע בועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ביום ה׳ בניסן תשל״ב (20 במרס 1972).
 • יעקב ש׳ שפירא
  שר המשפטים
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן