לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

פקודת הרועים (מתן רשיונות)

פקודת הרועים (מתן רשיונות) מתוך

פקודת הרועים (מתן רשיונות), 1946

פקודה הבאה לקבוע קביעות בדבר מתן רשיונות לרועים.


חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה (א״י), בעצתו של הוועד היועץ שלה, לאמור:–


מכוח האמור בסעיפים 14 ו־15 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל סמכות שהיתה נתונה על פי החוק בידי הנציב העליון תהא נתונה לממשלה. פורסמה הודעה על הענקת סמכויות הנציב העליון לשר החקלאות (ע״ר תש״ח, 22). לפי סעיף 2 לפקודת המטבע, תש״ח–1948, כל מקום בו נאמר ”פונט“ הכוונה היא ללירה ישראלית. לפי סעיף 2 לחוק העברת סמכויות (ממונים על מחוזות וקציני מחוז), תשכ״ד–1964, הסמכויות והתפקידים שנתייחדו לממונה על המחוז נתונים לאדם שימנה לכך שר החקלאות מבין עובדי משרדו.


שם קצר
הפקודה הזאת תיקרא פקודת הרועים (מתן רשיונות), 1946.
פירוש [תיקון: תש״ח]
בפקודה הזאת יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם, אלא־אם יחייב נוסח הכתוב פירוש אחר:–
”רעה“ [צ״ל: רעייה] מובנו להזין בעלי־חיים בלתי־כפותים על קרקע מצמיחה עשב או צומח אחר או צורה כל־שהיא של חומר אורגני, או לנהל או לנהוג אותם בעלי־חיים אל קרקע כזאת, או להתיר לבעלי־חיים כאלה לעלות עליה;
”רשות למתן רשיונות“, בקשר אל כל שטח שבו נתונה רעייה לפיקוח, מובנו הממונה על המחוז שבו נמצא אותו שטח, או אותו אדם אחר או רשות אחרת, אשר שר החקלאות עשוי למנותם בהודעה, בין בדרך־כלל ובין בגין אותו שטח שבו נתונה רעייה לפיקוח;
”רשיון רועה“ מובנו רשיון שהוצא בידי רשות למתן רשיונות לפי סעיף 5;
”שטח שבו נתונה רעייה לפיקוח“ מובנו שטח שהכריז אותו שר החקלאות לפי סעיף 3 לשטח שבו נתונה רעייה לפיקוח;
”תעודת־היתר זמנית של רועה“ מובנה תעודת־היתר זמנית שהוצאה בידי מוכתר לפי קביעותיו של סעיף 4.
הכרזת שטח שבו נתונה רעייה לפיקוח [תיקון: תש״ח]
שר החקלאות רשאי להכריז, בצו, שטח כל־שהוא לשטח שבו נתונה רעייה לפיקוח.
צמצום רעייה בשטח שבו נתונה רעייה לפיקוח [תיקון: תש״י]
לא ירעה אדם צאן (כבשים) כל־שהוא בשטח שבו נתונה רעייה לפיקוח, אלא מכוח רשיון־רועה, שהעניקה הרשות למתן רשיונות, ובהתאם לתנאיו:
בתנאי כי – מקום שאין המחזיק ברשיון יכול, בגלל מחלה או בגלל סיבה נאותה אחרת, לרעות צאן (כבשים) כל־שהוא, שהוא מורשה לרעותו מכוח רשיונו – רשאי מוכתר, לאחר שיוחזר לידיו אותו רשיון, להוציא לכל אדם אחר – בין שאותו אדם ראוי ובין שאינו ראוי להיות מחזיק ברשיון־רועה – תעודת־היתר זמנית בכתב, המרשה לאותו אדם לרעות, במשך תקופה – שלא תעלה על שבעת ימים – הנקובה באותה תעודת־היתר, אותו צאן (כבשים), אך לא באופן אחר, ואותו אדם יהיה רשאי לרעות אותו צאן (כבשים) בהתאם לכך.
כוחה של רשות למתן רשיונות להעניק, או לסרב מלהעניק, רשיון־רועה [תיקון: תש״י]
(1)
אדם כל־שהוא, הרוצה להשיג רשיון־רועה, המרשה לו לרעות צאן (כבשים) כל־שהוא בכל שטח שבו נתונה רעייה לפיקוח, יגיש בקשה בכתב על־כך לרשות למתן רשיונות, והרשות למתן רשיונות רשאית, משנוכחה לדעת כי אותו אדם הוא למעלה מבן עשר והוא ראוי ונאות להחזיק ברשיון כזה, להעניק לו רשיון כזה, או לסרב מלהעניק לו רשיון כזה, מבלי לתת כל נימוק לעשותה כן.
(2)
רשות למתן רשיונות רשאית להעניק רשיון־רועה מתוך כפיפות לאותם תנאים כלליים או מיוחדים שתמצא לנאות להטילם, והאדם שלו הוענק רשיון כזה ימלא אחר כל תנאי שהוטל לפי הרשיון.
הפקעתו, התלייתו ושינוי תנאיו של רשיון־רועה
רשות למתן רשיונות רשאית בכל זמן להפקיע או להתלות רשיון־רועה כל־שהוא או לשנות את תנאיו, מבלי לתת כל נימוק לעשותה כן.
החזרת רשיון־רועה
הופקע או הותלה רשיון־רועה כל־שהוא בידי רשות למתן רשיונות, ימסרנו המחזיק בו מיד לרשות למתן רשיונות.
הראיית רשיון־רועה או תעודת־היתר זמנית של רועה לבדיקה
אדם כל־שהוא המתיימר שהוא המחזיק ברשיון־רועה, או בתעודת־היתר זמנית של רועה, יראה לביקורת, משידרשו זאת ממנו הרשות למתן רשיונות, או אדם כל־שהוא שהרשתה אותו על־כך הרשות למתן רשיונות, או כל מוכתר או כל שוטר, אותו רשיון או תעודת־היתר, הכול לפי העניין, לאדם הדורש זאת.
עבירות וענשים [תיקון: תש״ח־2]
כל אדם, המפר קביעה כל־שהיא מקביעותיהם של פקודה הזאת או של תנאי כל־שהוא שברשיון־רועה או בתעודת־היתר זמנית של רועה, יאשם בעבירה, ויהיה צפוי – משיתחייב בדין – לקנס של עשרים לירות או למאסר שלושה חדשים, או לאותם שני עונשים גם יחד.
כללים [תיקון: תש״ח, תש״י]
שר החקלאות רשאי להתקין כללים לשם מתן נפקות לפקודה הזאת, וביחוד – אך בלי לפגוע בכללותה של הכוח האמור לעיל – רשאי הוא להתקין כללים בדבר על העניינים הבאים, או כל אחד מהם:–
(א)
הטופס של רשיון־רועה או תעודת־היתר זמנית של רועה;
(ב)
הדמים שיש לשלמם תמורת רשיון־רועה;
(ג)
תקופת תקפו של רשיון־רועה;
(ד)
מספרם המאכסימאלי של צאן (כבשים), אשר המחזיק ברשיון־רועה או בתעודת־היתר זמנית של רועה רשאי לרעותם בזמן אחד כל־שהוא.


15 באפריל, 1946.
 • א. ג. קאנינגהאם
  נציב עליון
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן