לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

פקודת סרטי הראינוע

פקודת סרטי הראינוע מתוך

פקודת סרטי הראינוע, 1927

פקודה הקובעת הוראות בנדון בקורת סרטי ראינוע.


מכוח האמור בסעיפים 14 ו־15 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל סמכות שהיתה נתונה על פי החוק בידי הנציב העליון תהא נתונה לממשלה, וכל מקום בו נאמר בחוק ”פלשתינה (א״י)“ ייקרא מעתה ”ישראל“. פורסמה הודעה על הענקת סמכויות הנציב העליון לשר הפנים (ע״ר תש״ח, 22). מכוח האמור בסעיף 11 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948 – לפיו החוק הקיים בארץ־ישראל נשאר בתקפו, בשינויים הנובעים מתוך הקמת המדינה ורשויותיה – מקום בו נאמר ”מחלקת חנוך“, ייקרא מעתה ”משרד החינוך“. לפי סעיף 2 לפקודת המטבע, תש״ח–1948, כל מקום בו נאמר ”פונט“ הכוונה היא ללירה ישראלית. לפי סעיף 13 לחוק המעבר, תש״ט–1949, כל מקום בו נאמר בחוק ”עתון רשמי“ ייקרא מעתה ”רשומות“.


השם הקצר
פקודה זו תקרא פקודת סרטי הראינוע.
פירוש [תיקון: 1937]
בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפרושים דלקמן, מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר –
”מועצה“ פרושה מועצת הבקורת שתתכונן עפ״י פקודה זו;
”שעשוע צבורי“ פירושו כפירוש הניתן למונח הזה בפקודת השעשועים הצבוריים, 1935;
”קצין משטרה עליון“ (קצין משטרה בכיר) פירושו כפירוש המיוחס לו בפקודת המשטרה.
הרכבת מועצת בקורת [תיקון: 1934, תש״ח, תש״ח־3]
(1)
תוקם מועצת ביקורת שתהא מורכבת מיושב ראש וממספר חברים, וביניהם לפחות אשה אחת, אשר ימונו מדי פעם בפעם על ידי שר הפנים על דעת הממשלה. יושב ראש המועצה ימנה את מזכיר המועצה.
(2)
שני חברי המועצה, אשר לפחות אחד מהם הוא פקיד ממשלתי, יהוו מנין חוקי (קוורום).
(3)
המועצה תוכל בכל עת לצרף אליה כל אדם אשר ישיא לה עצה בדבר סרט המוגש למועצה אם ראוי הוא להצגה.
אסור להציג סרט מבלי רשות
(1)
אסור להציג כל סרט ראינוע אלא אם כן נתאשר להצגה וסומן ע״י המועצה.
(2)
לצרך סעיף זה, רואין סרט כאילו הוא מוצג כשמציגים אותו לראוה לשני בני אדם או יותר, לרבות המכונן של מכונות ההצגה, בכל נשף שעשועים צבורי.
מודעה על סרט ראינוע לא תוצג אלא אם כן נתאשרה
אסור לשום אדם להראות או לגרום לאחרים שיראו כל תמונה, צלום, מודעה או דמות הנותנים פרסום להצגת ראינוע אלא אם כן נתאשרו ע״י המועצה וסומנו על ידה.
בקשה למועצה בדבר אשור [תיקון: תש״ח תש״ח־2]
(1)
כל הרוצה את אשורה של המועצה להצגת סרט צריך לפנות לשם כך בכתב למועצה ולפרט את שם הסרט, נושאו ותאורו, ועליו להגיש סריה של צלומים מכל מחזה הנכלל בסרט, והעתקות מכל תמונה, צלום, מודעה או דמות שישמשו לפרסום הסרט: אם נדרש בכך, עליו לגלול את הסרט בפני המועצה.
(2)
המועצה תוכל עפ״י הכרעת דעתה ליתן רשות להצגת כל סרט או כל חלק הימנו או כל מודעה על סרט, בין בתנאים ידועים ובין בלא תנאים, וכן יכולה להמנע ממתן הרשות.
(3)
אם לא ניתנה רשות, הרי לכשידרוש זאת המבקש, על המועצה לתת תעודה שבה תציין את דבר סירובה; וכשיראו תעודה כזאת ויוכיחו שהסרט הוצא לחו״ל, יחזירו כל תשלומי מכס ששולמו בעת שהסרט הוכנס לישראל.
איסור סרטים מאושרים [תיקון: תש״ט]
(1)
הסימן שנקבע ע״י המועצה הוראות הסעיפים 4 ו־5 יחדל תקפו בשעה שמסר מזכיר המועצה מודעה על כך לאדם שהגיש את הסרט או את התמונה, הצלום, המודעה או הדמות לסימון, או לכל אדם שברשותו הם נמצאים.
(2)
אם בכל מקרה הנזכר בסעיף קטן (1) אין מוצאים אותו אדם תהא המודעה נחשבת כמסורה ע״י פרסומה ברשומות.
עברות ועונשין [תיקון: [1927], [1931], [1934], תש״ח־2]
(1)
כל המציג או מראה או גורם לאחר שיציג או שיראה כל סרט או חלק מסרט או כל תמונה, צלום, מודעה, או דמות המפרסמים סרט,
(א)
אשר לא סומן ע״י המועצה, או
(ב)
אשר, לאחר שסומן, שונה או טפלו בו באיזה אופן שהוא, פרט להפחתת ארכו של הסרט, מאז נקבע הסימן, או
(ג)
חדל תוקף סימנו עפ״י סעיף 7,
יאשם בעברה ויהא צפוי למאסר חדש ימים או לקנס חמישים לירות.
(2)
כל העובר על הוראה מהוראות פקודה זו שלא נקבע לה עונש אחר, וכל העובר על אחת התקנות שיתקינו עפ״י פקודה זו, יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס בסך חמש לירות.
(3)
שום דבר האמור בפקודה זו לא יפגע באחריותו של כל אדם להיות מובא במשפט פלילי על כל הצגה בעלת אופי לא מוסרי או העלולה להפריע את שלום הצבור:
בתנאי ששום אדם לא יענש פעמים על אותה עברה.
חפוש לשם מציאת סרט שאינו מאושר ומאסר האנשים הנוגעים בדבר [תיקון: תש״ח]
(1)
כל חבר מחברי המועצה וכל קצין משטרה גבוה, פקיד מחוזי או פקיד ממשרד החינוך [במקור: מחלקת החנוך] המורשה ע״י המנהל, יוכל להכנס בכל עת לכל מקום המשמש לשעשועים צבוריים שבו מוצג סרט ראינוע.
(2)
כל חבר מחברי המועצה וכל אדם שהורשה בכתב ע״י מזכיר המועצה או כל קצין משטרה עליון, אם ברי להם שיש טעם מספיק להאמין שסרט שהצגתו לא נתאשרה בהתאם לפקודה זו הוצג או הנהו מוצג בכל מקום שעשועים צבורי, יוכלו בלא צו חפוש, להכנס בכל עת למקום כזה ולסדר חפוש בו, ולהחרים כל סרט או חלק מסרט שיש חשש נכון להאמין שהוא מוצג שלא ברשות כזאת, ויכולים הם לאסור כל אדם שיש לגבו יסוד נכון להאמין שהוא מעורב בהצגה כזאת.
מסים [תיקון: [1931]]
(1)
המבקש רשות להציג סרט ישלם את המס הקבוע בשעה שהוא פונה בבקשה בענין כל סרט וכל מודעה הכרוכה בכך.
(2)
אם יתברר לה למועצה על יסוד תעודה מאת מושל המחוז שלא יוצג הסרט אלא לתכלית חנוכית ולתכלית צדקה בלבד, יכולה היא לפטור מתשלום במס.
תקנות [תיקון: [1934], תש״ח, תש״ח־2]
רשאי שר הפנים להתקין תקנות הקובעות הוראות לענינים דלקמן –
(א)
הרכבת המועצה והפרוצדורה שלה;
(ב)
צורת טופס ההרשאה שהמועצה תשתמש בה;
(ג)
המס שישולם בשעת הגשת בקשה בדבר מתן רשות להציג סרט ובדבר כל מודעה הכרוכה בכך;
(ד)
תקנות בדרך כלל, לשם השמוש בפקודה זו.


16 באוקטובר, 1927
 • פלומר פ. ט.
  נציב עליון
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“] הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. יובהר, ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן