לוג'יק

סוגרים שנה ברווח כפול!

פקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים)

פקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים) מתוך

פקודת פקידי ממשלה (שנוי תוארים), 1940

פקודה הקובעת הוראות לשנוי תואריהם של פקידי ממשלה ידועים.


ע״ר 1940, תוס׳ 1, 40; ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳, 1; ס״ח תש״ט, 1; תש״י, 147; י״פ תשי״א, 534.

תיקון התוספת: ע״ר 1944, תוס׳ 2, 239; 1947, תוס׳ 2, 537, 1542; ק״ת תשי״א, 636; תשי״ב, 252, 1340; תשי״ד, 1296; תשט״ז, 221; תשי״ח, 1235; תשי״ט, 312, 1198, 1403; תש״ך, 859, 859; תשכ״א, 889; תשכ״ג, 1991; תשל״א, 400; תשל״ו, 1266; תשל״ז, 2076, 2388; תשל״ח, 298; תשמ״א, 1348; תשמ״ג, 1531; תשמ״ד, 1777; תשמ״ה, 142; תשמ״ט, 1161; תשנ״ג, 1087; תשנ״ד, 680; תשנ״ה, 1942; תשנ״ו, 264; תשנ״ז, 656; תשנ״ח, 653; תשס״א, 472; תשס״ג, 646, 708; תשס״ה, 40; תשס״ו, 202, 1028; תשס״ז, 754; תשס״ט, 1074; תשע״א, 436; תשע״ג, 966, 1236; תשע״ד, 32; תשע״ה, 1200, 1904; תשע״ו, 218; תשע״ח, 250; תש״ף, 1746; תשפ״ב, 1866, 1866; תשפ״ג, 926.


הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמור:–


מכוח האמור בסעיפים 14 ו־15 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח–1948, כל סמכות שהיתה נתונה על פי החוק בידי הנציב העליון תהא נתונה לממשלה, וכל מקום בו נאמר בחוק ”פלשתינה (א״י)“ ייקרא מעתה ”ישראל“. פורסמה הודעה על הענקת סמכויות הנציב העליון לראש הממשלה (י״פ תשי״א, 534). לפי סעיף 13 לחוק המעבר, תש״ט–1949, כל מקום בו נאמר בחוק ”עתון רשמי“ ייקרא מעתה ”רשומות“.


השם הקצר
פקודה זו תקרא פקודת פקידי ממשלה (שנוי תוארים), 1940.
החלפת תואריהם של פקידי ממשלה בתוארים חדשים [תיקון: ס״ח תש״י]
כל אימת שאחד התוארים של פקידי ממשלה המפורטים בטור הראשון של התוספת המצורפת לזה מופיע באחת הפקודות המפורטות מתחת לתוארו של הפקיד באותו טור, או כשאין מפורטת שם שום פקודה – אז, כל אימת שאותו תואר מופיע בכל חוק, כמשמעותו בפקודת הפירושים, 1945, רואין אותו תואר כאילו הוחלף בתואר המקביל לו המפורט בטור השני של התוספת.
הוראה בענין שנוי תואר לעתיד [תיקון: תש״ח, תש״ט, י״פ תשי״א]
כל אימת שיחול בעתיד כל שנוי בתארו של פקיד ממשלה, רשאי ראש הממשלה, אם הענין ידרוש זאת, לפרסם במודעה ברשומות כל החלפת תואר בתוספת או כל הוספה בתוספת שיהא צורך בהן, והוראות סעיף 2 תחולנה איפוא לפי זה בהתאמה לכל החלפה או הוספה כזאת.
הנוסח שולב בפקודת הפירושים.
תחילת התוקף
פקודה זאת רואין אותה כאילו קבלה תוקף ביום הראשון באפריל, 1940.

התוספת

  טור א׳ טור ב׳
  האנליסט הממשלתי הכימאי הממשלתי
  עוזר לאנליסט הממשלתי עוזר לכימאי הממשלתי
  אחות שבהנהלה אחות מוסמכת
  אחות בבית חולים מחוזי אחות מוסמכת
  אחות לחולי עינים אחות מוסמכת
  עורך הדין של הממשלה עורך הדין של הממשלה
  מנהל מחלקת רישום הקרקעות מנהל סדור עניני הקרקעות
פקודת חוק הקרקעות (תקון)
פקודת הקרקעות (מתות)
פקודת אדמות הממשלה
  מנהל המדידות מנהל סדור עניני הקרקעות
פקודת שמאי קרקעות
  מנהל עניני הקרקעות מנהל סדור עניני הקרקעות
[תיקון: 1944] המשנה לעורך הדין הממשלתי העוזר לעורך דין הממשלה
[תיקון: 1947] פקיד ויטירינארי ראשי מנהל שירותי הויטירינאריות
[תיקון: 1947-2] יועץ לתיכון ערים מתכן־ערים ממשלתי
[תיקון: תשי״א] (פקעה)
[תיקון: תשי״א] שר העבודה והביטוח העממי שר העבודה ⇦ שר הרווחה והביטחון החברתי
[תיקון: תשי״ב] שר החקלאות שר החקלאות והפיתוח ⇦ שר החקלאות ופיתוח הכפר
[תיקון: תשי״ב־2] שר החקלאות והפיתוח שר החקלאות ⇦ שר החקלאות ופיתוח הכפר
[תיקון: תשל״א] שר הדואר שר התקשורת
[תיקון: תשמ״ה] שר הכלכלה והתיאום הבינמשרדי שר הכלכלה והתכנון סמכויותיו הועברו לראש הממשלה
[תיקון: תשמ״ט] שר המדע והפיתוח שר המדע והטכנולוגיה ⇦ שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה
[תיקון: תשי״ד] משנה לרשם הראשי של בית המשפט העליון עוזר לרשם הראשי של בית המשפט העליון
[תיקון: תשט״ז] מנהל מחלקת החקלאות
מנהל החקלאות
מנהל מחלקת החקלאות והיערות
מנהל מחלקת החקלאות והדיג
המנהל הכללי של משרד החקלאות
[תיקון: תשי״ח] פקיד וטרינרי רופא וטרינרי ממשלתי
[תיקון: תשי״ט] עוזר מפקח מחוזי פקד
[תיקון: תשי״ט] סרג׳נט סמל ראשון
[תיקון: תשי״ט] קורפורל סמל שני
[תיקון: תשי״ט־2, תשי״ט־3] (בוטלה)
[תיקון: תש״ך] מנהל מחלקת הבריאות
מנהל השירותים הרפואיים
המנהל הכללי של משרד הבריאות
[תיקון: תשל״ו] מנהל שירות התעסוקה המנהל הכללי של שירות התעסוקה
[תיקון: תש״ך־2] ראש ענף פלילי ראש ענף חקירות
[תיקון: תשכ״א] מקבל נכסים רשמי כונס נכסים רשמי
[תיקון: תשכ״ג] מפקח בעלי חיים (Stock Inspector) מפקח
[תיקון: תשל״ז] שר המסחר והתעשיה – שר האנרגיה והתשתית סמכויותיו הועברו לשר התשתיות הלאומיות ⇦ שר האנרגיה
[תיקון: תשל״ז, תשמ״א] שר המסחר והתעשיה שר התעשיה והמסחר ⇦ שר הכלכלה והתעשייה
[תיקון: תשל״ז, תשמ״ה] (נמחקה)
[תיקון: תשל״ח] שר הסעד שר העבודה והרווחה ⇦ שר הרווחה והביטחון החברתי
[תיקון: תשל״ז] שר העבודה – שר הבינוי והשיכון ⇦ שר הבינוי והשיכון
חוק התיאום המודולרי, תשל״ג–1972
[תיקון: תשל״ח] שר העבודה שר העבודה והרווחה ⇦ שר הרווחה והביטחון החברתי
[תיקון: תשל״ז] שר הפיתוח שר האנרגיה והתשתית סמכויותיו הועברו לשר התשתיות הלאומיות ⇦ שר האנרגיה
חוק התוספות לזכיונות החשמל (תשלומים בעד חיבור למערכת חשמל), תשכ״ד–1963
חוק התוספות לזכיון החשמל (תיקון הזכיון), תש״ל–1970
[תיקון: תשמ״ה] שר הפנים שר המשטרה ⇦ שר לבטחון הפנים
1.
2.
3.
חוק הדרכים (שילוט), התשכ״ו–1966סעיף 4(3), לגבי מינוי קצין המשטרה.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
[תיקון: תשל״ז] שר השיכון שר הבינוי והשיכון ⇦ שר הבינוי והשיכון
[תיקון: תשל״ז, תשמ״א] (נמחקה)
[תיקון: תשמ״א] שר התעשיה, המסחר והתיירות שר התעשיה והמסחר ⇦ שר הכלכלה והתעשייה
[תיקון: תשמ״א] שר הדתות שר לעניני דתות
[תיקון: תשמ״ג] מנהל אגף המכס מנהל המכס ומע״מ
[תיקון: תשמ״ג] מנהל המכס והבלו מנהל המכס ומע״מ
[תיקון: תשל״ז־2, תשמ״ג] ממונה על תחנת מכס ובלו מנהל תחנת מכס ומע״מ
[תיקון: תשל״ז־2, תשמ״ג] מנהל תחנת מכס ובלו מנהל תחנת מכס ומע״מ
[תיקון: תשל״ז־2, תשמ״ג] סגן ממונה על תחנת מכס ובלו סגן מנהל תחנת מכס ומע״מ
[תיקון: תשל״ז־2, תשמ״ג] סגן מנהל תחנת מכס ובלו סגן מנהל תחנת מכס ומע״מ
[תיקון: תשמ״ד] מנהל אגף הספנות והנמלים מנהל מינהל הספנות והנמלים
[תיקון: תשנ״ג] שר המדע והטכנולוגיה שר האמנויות והמדע ⇦ שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה
[תיקון: תשנ״ד] שר החינוך והתרבות שר החינוך, התרבות והספורט ⇦ שר החינוך
[תיקון: תשנ״ה] שר החקלאות שר החקלאות ופיתוח הכפר
[תיקון: תשנ״ו] שר המשטרה שר לבטחון הפנים ⇦ השר לביטחון לאומי
[תיקון: תשנ״ז] נציב מס הכנסה נציב מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
[תיקון: תשנ״ז] מנהל מס רכוש נציב מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
[תיקון: תשנ״ח] מנהל מחלקת המדידות מנהל המרכז למיפוי ישראל
[תיקון: תשס״א] שר החינוך, התרבות והספורט שר החינוך ⇦ שר החינוך
[תיקון: תשס״א] שר האמנויות והמדע שר המדע, התרבות והספורט ⇦ שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה
[תיקון: תשס״ג] שר החינוך שר החינוך התרבות והספורט ⇦ שר החינוך
[תיקון: תשס״ג] שר המדע התרבות והספורט שר המדע והטכנולוגיה ⇦ שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה
[תיקון: תשס״ג־2] שר העבודה והרווחה שר הרווחה ⇦ שר הרווחה והביטחון החברתי
[תיקון: תשס״ג־2] שר התעשיה והמסחר שר התעשיה המסחר והתעסוקה ⇦ שר הכלכלה והתעשייה
[תיקון: תשס״ה] נציב מס הכנסה ומיסוי מקרקעין מנהל רשות המסים בישראל
[תיקון: תשס״ה] מנהל המכס ומס ערך מוסף מנהל רשות המסים בישראל
[תיקון: תשס״ה] נציב מנהל
[תיקון: תשס״ה] סגן נציב סגן מנהל
[תיקון: תשס״ו] שר התחבורה שר התחבורה והבטיחות בדרכים
[תיקון: תשס״ו־2] שר החינוך התרבות והספורט שר החינוך
[תיקון: תשס״ו־2] שר המדע והטכנולוגיה שר המדע התרבות והספורט ⇦ שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה
[תיקון: תשס״ו־2] שר לאיכות הסביבה שר להגנת הסביבה
[תיקון: תשס״ז] שר הרווחה שר הרווחה והשירותים החברתיים ⇦ שר הרווחה והביטחון החברתי
[תיקון: תשס״ט] מנהל מינהל האוכלוסין ראש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול
[תיקון: תשס״ט] שר המדע התרבות והספורט – שר התרבות והספורט, ובחיקוקים המפורטים בטור א׳, שר המדע והטכנולוגיה ⇦ שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה
[תיקון: תשע״א] השר לענייני גמלאים השר לאזרחים ותיקים ⇦ השר לשוויון חברתי
[תיקון: תשע״ג] שר התעשייה המסחר והתעסוקה שר הכלכלה ⇦ שר הכלכלה והתעשייה
[תיקון: תשע״ג] שר המדע והטכנולוגיה שר המדע הטכנולוגיה והחלל ⇦ שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה
[תיקון: תשע״ג־2] שר ההסברה והתפוצות השר לירושלים והתפוצות ⇦ שר התפוצות
[תיקון: תשע״ד] שר האנרגיה והמים שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ⇦ שר האנרגיה
[תיקון: תשע״ד] שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים שר התחבורה והבטיחות בדרכים
[תיקון: תשע״ה] שר הבינוי והשיכון שר הבינוי ⇦ שר הבינוי והשיכון
[תיקון: תשע״ה־2] השר לאזרחים ותיקים השר לשוויון חברתי
[תיקון: תשע״ו] שר הבינוי שר הבינוי והשיכון
[תיקון: תשע״ח] השר לירושלים והתפוצות שר התפוצות
[תיקון: תשע״ח] השר לפיתוח הנגב והגליל השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
[תיקון: תשע״ח] שר הכלכלה שר הכלכלה והתעשייה
[תיקון: תשע״ח] שר המדע הטכנולוגיה והחלל שר המדע והטכנולוגיה ⇦ שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה
[תיקון: תשע״ח] שר הרווחה והשירותים החברתיים שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ⇦ שר הרווחה והביטחון החברתי
[תיקון: תשע״ח] שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים שר האנרגיה
[תיקון: תש״ף] השרה לנושאים אסטרטגיים והסברה השרה לנושאים אסטרטגיים
[תיקון: תשפ״ב] שר המדע והטכנולוגיה שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה
[תיקון: תשפ״ב־2] שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים שר הרווחה והשירותים החברתיים ⇦ שר הרווחה והביטחון החברתי
[תיקון: תשפ״ב־2] שר הרווחה והשירותים החברתיים שר הרווחה והביטחון החברתי
[תיקון: תשפ״ג] השר לביטחון פנים השר לביטחון לאומי


39 באפריל, 1940.
 • הרולד מקמיכאל
  נציב עליון
תוכנה לעורכי דין
 • לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך)
 • אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה
[contact-form-7 id="2964" title="הורדת התוכנה דסקטופ"]
אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר
תוכנה משפטית

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד

הזן את כתובת המייל שלך במשרד ותקבל
קישור להורדת לוג׳יק בחינם!

מבצע פורים מ-ט-ו-ר-ף!

499 ש״ח לשנה!

כל הפונקציות ללא הגבלה!

תקנון, תנאי שימוש ורישיון שימוש בתוכנת לוג׳יק ובאתר האינטרנט שלה (www.law-gic.com)

תקנון הסכם רישוי זה למשתמש קצה באתר האינטרנט של החברה ובתוכנה [“הסכם רישוי“], שהינה תוכנה מקצועית המיועדת לעורכי דין ועסקים ולא לשימוש אישי שאינו עסקי, הוא הסכם בינך לבין לוג׳יק ו/או מי מטעמה [להלן ״לוג׳יק״]. בגלישה באתר ובהתקנת התוכנה אתה נותן הסכמתך ומחויבותך לתנאי הסכם זה. לצורך הסכם שימוש ורישוי זה, הגדרת האתר והתוכנה כוללים את קוד התוכנה מאגרי הנתונים, נתוניה ואת כל החומר הקשור אליה, תיעודה והאמצעים החומריים הקשורים בה, לרבות התכנים שבאתר האינטרנט שבכותרת (״האתר״).

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים. הרשיון הוא רשיון שימוש בתוכנה אם כי לא לבעלות בה, ואינך רשאי להעתיקה או חלקים ממנה.

 1.         הענקת רשיון

התקנה ושימוש . “לוג׳יק” מעניקה לך רשיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה ושאינו כולל את הזכות להתקין ולהשתמש בעותקים של התוכנה במחשבים שלך, הפועלים עם מערכת הפעלה שעבורה תוכננה התוכנה.

 1.         בעלות בתוכנה

ביחסים בינך לבין “לוג׳יק”, “לוג׳יק” מחזיקה בכל זכויות הקניין והבעלות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולחלקיה.

3.        שירותי תמיכה. “לוג׳יק” תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר ושליחת דיוורים אלקטרוניים ישירים אליך.

 1.       סיום

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך ובמיוחד עם הפרת זכויות שימוש או אי תשלום התמורה. תנאי הסכם הרשיון ימשיכו להיות בתוקף לאחר סיומו. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות “לוג׳יק” בגין הפרת הסכם רישוי זה.

“לוג׳יק” רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל מאפייני התוכנה ללא הודעה מראש. “לוג׳יק” שומרת לעצמה את הזכות לחדול ממתן תמידה ושרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי..

 1.         זכויות יוצרים

כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה, באתר ובתכני האתר – וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות “לוג׳יק”. 

 1.         אחריות מוגבלת

בשימוש באתר ובתוכנה אתה מאשר כי ל- “לוג׳יק” אין כל אחריות בגין התוכנה, למעט אם הוסכם אחרת. התוכנה מסופקת ללא אחריות מכל סוגו היא אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים וכי הסיכון הנובע משימוש בתוכנה יהיה כולו על אחריותך.

 1.         הגבלת חבויות

“לוג׳יק” וכל עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה והחברות הקשורות אליה לא יישאו באחריות ולא יהיו חבים בגין כל נזק שהוא הקשור בתוכנה. ככל ויקבע כי אכן חלה אחריות על “לוג׳יק” מוסכם עליך ללא תנאי וסייג כי אחריות זאת תוגבל אך ורק להחלפת התוכנה בגרסה עדכנית ותקינה של התוכנה.

 1.       דיוור פירסומי

לוג׳יק ו/או שותפותיה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשלוח אליך דיוורים שונים בכל אמצעי שהוא ובכל נושא רלוונטי שהוא ועצם הורדת התוכנה לשימוש מתמשך או התנסות ו/או השימוש בתוכנה ו/או העברתך אליה את כתובת המייל שלך באופן ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הצ׳ט שבאתר, והתכתובות עם לוג׳יק, מהווה אישור מצידך לקבלת פרסומים ו/או ניוזלטר ו/או מידעים אלו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982. כמובן, בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה.

 1.      תשלומים וביטולים

ביטול מנוי אפשרי בהתאם להוראות החוק, זאת אומרת, 14 יום ממועד הרכישה. בנוסף, במידה ונרכש רשיון לוג׳יק בהנחה ממחירו הנקוב באתר, ורוכש הרשיון מבקש לבטלו בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר על יתרת התקופה שלאחר מחזור החיוב האחרון, ההחזר ינתן לפי המחיר המלא הנקוב באתר, ולא לפי מחיר ההנחה, וכן ינוקו עלויות הכרוכות בסליקת העסקה וההחזר. באשר למנוי חודשי, יובהר כי ביטול מנוי יכול להיעשות רק בתום מחזור החיוב החודשי.

 1.     שונות וסמכות שיפוט

לא ניתן להעביר זכויות מכל סוג שהוא על ידיך לצד ג׳ הקשורות ללוג׳יק – וכל ניסיון לעשות כן יהיה חסר תוקף.

הינך מסכים מראש כי בכל בעיה משפטית שתתעורר הצדדים יסורו בראש ובראשונה למגשר לטובת פתרון הסכסוך טרם פניה לבית משפט. ככל וזה יכשל – הסכמתך נתונה להמשך בירור אצל בורר.

סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים למחלוקות ביחס לתנאי הסכם רישוי זה או לכל פעולה הקשורה בנושא הסכם רישוי זה יהיו בבית המשפט בתל אביב, ישראל. הנך מסכים במפורש לסמכות השיפוט של בתי משפט כאמור. הנך מוותר בזה על כל זכות להתנגד למקום השיפוט או לסמכות השיפוט בטענה של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות או מכל סיבה שהיא.

אתה ו”לוג׳יק” מסכימים שהסכם רישוי זה הוא הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בין הצדדים וכי ההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בהסכם רישוי זה הם תנאים יסודיים של הסכם זה ולקחת  אותם בחשבון בהחלטתך לכרות הסכם זה.

אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות להסכם זה, או אם ברצונך ליצור קשר עם “לוג׳יק” מכל סיבה שהיא, תוכל לפנות אלינו דרך מספר הטלפון ו/או תיבת צור הקשר המופיעים באתר.

החברה המפעילה את לוג׳יק היא נאוס טק בע״מ.

לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

תוכנה לעורכי דין

ההודעה נשלחה בהצלחה!

תוכנה לעורכי דין
לוג׳יק

בחר את כמות העמדות הדרושה לך

logo-mails

 נהדר! לוג׳יק תתחיל לרדת מיד.
1. לחץ על הקובץ שירד (הסתכל בתחתית המסך שלך)
2. אשר את הפעלת התוכנה עד למסך ההרשמה

הזן אימייל לעדכונים ותמיכה:

אישורך מהווה הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר

logolgc

לוג׳יק היא תוכנת דסקטופ בלבד. 

הזן את כתובת המייל שלך במשרד 

ותקבל קישור להורדת התוכנה בחינם

הודעה נשלחת..

דילוג לתוכן